Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol
{(adsshow.php|rekno=87)}

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.

 

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU

KURULUŞ

Telekomünikasyon sektörü, bireysel haberleşmeyi sağlamasının yanı sıra, bilgi toplumunun temel altyapısını oluşturan ve kendi başına ekonomik değeri olan stratejik bir sektördür. Teknolojik gelişmelerin de etkisiyle, bu sektöre ilişkin hizmetlerin devlet eliyle verilmeye çalışılması, hem ülke ekonomisi hem de sektörün gelişmesi açısından devletin konumu itibariyle yetersiz bir hale gelmiştir. Küresel düzeydeki teknolojik, ekonomik ve toplumsal gelişmeler sonucu ortaya çıkmakta olan yeni uluslararası telekomünikasyon düzeni, hizmetlerin özel sektörün katılımıyla rekabetçi bir ortamda verilmesini hedeflemektedir. Böyle bir ortamda, bu sektörleri güçlü olan ülkelerin ekonomik gelişmelerini hızlandırmaları ve maksimum sosyo-ekonomik faydayı sağlamaları mümkün olabilmektedir. Bu nedenle tüm dünyada geleneksel tekelci ve devletçi yapıdan çıkılarak özel girişimcilerin de faaliyet gösterebilecekleri rekabetçi bir serbest piyasa yapısına ulaşmak için planlı bir gelişme izlenmektedir. Teknolojik gelişmeler; ülkeleri, kurumları ve kuruluşları değişime zorlamaktadır.

Bugün gelişmiş ülkelerin gerek kamu kuruluşlarında gerekse özel sektörde mevcut örgüt yapılarını ve sistemlerini yeniden yapılandırmaya yönelmeleri, değişimin ve rekabetin ne tür boyutlar kazandıracağı yönünde önemli ipuçları vermektedir. İkinci dünya savaşından sonra kamu hizmetlerinin artışı ve devletin büyümesi 1970’li yıllarda yaşanan krizin en önemli sebepleri arasında görülmüş ve bu yıllarda söz konusu olan devletleştirme hareketleri 1980’li yıllarda yerini liberalleşme ve onun bir aracı olarak özelleştirmeye bırakmış, 1990’lı yıllarda ise gündemi küreselleşme almıştır. Küreselleşme hareketi ile birlikte gelişen serbest piyasa ekonomisi ülkeler arası mal ve sermaye hareketlerini hızlandırmıştır. Dünyada oluşan ticaret blokları ile bölgesel olarak serbestleşen mal ve sermaye hareketlerinin yakın gelecekte dünyayı tek pazara doğru götüreceği öngörülmektedir. 2000’li yıllarda ise yeni ekonomi ve internet ekonomisinden bahsedilmektedir. Bu çerçevede, ulusal kamu işletmecilerinin ilerleyen teknolojik gelişmeler karşısında yetersiz kalmaları ve bu arada hızla ilerleyen serbestleştirme hareketi, sektördeki özelleştirme sürecini hızlandırmıştır.

1984 yılından beri kısmen ya da tamamen 100 devlet telefon tekeli özelleşmiş, sektörün yapısında global değişiklikler yaşanmıştır. Yaşanan özelleştirme hareketi sonrasında telekomünikasyon sektöründe devletin işletmeci rolü ve etkinliği asgariye inerken düzenlemeye ilişkin işlevleri daha büyük önem kazanmıştır. Bugün tüm dünyada telekomünikasyon sektörünü düzenleyen bağımsız kuruluş sayısı 130'u geçmiştir. Teknolojideki büyük gelişim telekomünikasyon sektörünün yapısını değiştirmektedir. Bu çerçevede, bir taraftan pazar sınırları ortadan kalkarken, diğer taraftan tüm telekomünikasyon sistemleri sayısal dünyaya entegre olmuş, sektördeki ürün çeşitliliği genişleyerek telekomünikasyon hizmetleri hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Artan hizmet kalitesi ve genişleyen kullanım alanı çerçevesinde piyasadaki arz ve talep dengeleri yeniden oluşmaktadır. Günümüzde bilgi toplumu olmanın en önemli özelliklerinden biri fiziksel ve kültürel değişim hızının daha önce rastlanmamış bir boyutta artmış olmasıdır. Bu durum dolaşıma giren bilgi miktarını artırarak iletişim hacmini büyütmektedir. Kısacası teknoloji geliştikçe bilgi artışı, bilgi artışı gerçekleştikçe teknoloji gelişmekte yani teknik bir yaklaşımla pozitif bir geri besleme olmaktadır. Türkiye telekomünikasyon sektöründeki en önemli yapısal değişiklik sektörü düzenleyen temel kanunlarda değişiklik yapan 4502 sayılı Kanun'dur. Bu Kanunla, Telekomünikasyon Kurumu kurulmuş; politika ve strateji belirleme ile düzenleme ve işletme fonksiyonları birbirinden ayrılmıştır.

Politika ve strateji belirleme görevi doğal olarak Ulaştırma Bakanlığında bırakılırken, düzenleyici fonksiyonlar Telekomünikasyon Kurumuna verilmiştir. Katma değerli hizmetler için tam rekabetin sağlanması ve şeffaf bir lisanslama rejiminin oluşturulmasının yanında, Kanun; Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin tekel süresini de belirlemekte ve fiyatlandırma ve arabağlantı gibi ana konularda açık hükümler içererek Türk Telekomun ticari bağımsızlığını sağlamaktadır. Telekomünikasyon Kurumu’nun temel amacı sektörde tam serbestleşmenin sağlanmasıdır. Kurum serbestleştirme sürecinde düzenleme ağırlıklı bir işlev görürken; serbestleşme sonucunda düzenleme işlevini asgariye indirecek, ancak sektörde sürdürülebilir rekabet ortamının tesis edilmesi amacıyla etkin bir şekilde denetleme ve hakemlik görevlerini devam ettirecektir. Kurumun kuruluşu sektörde devamlılığın, düzenin, güvenilirliğin ve şeffaflığın sağlanması açısından önem arz etmektedir. Ayrıca sektördeki sürdürülebilir rekabet ortamının tesisi ile yeni işletmeciler ve yeni yatırımcılar sektöre girecek, istihdam artacak, devlet bütçesine önemli katkılar sağlanacaktır. Ülkemizde telekomünikasyon sektörünün iki temel Kanunu bulunmaktadır. Kurum, Türkiye’nin ilk sektörel düzenleyici kurumudur. Aynı zamanda, Türk Telekom da KİK statüsünden çıkartılarak özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket haline getirilmiştir. Aynı Kanunla Türk Telekomun ses iletimini ihtiva eden telefon hizmetleri ile altyapı kurma ve işletmesine yönelik tekelinin 31 Aralık 2003 tarihinde son bulacağı ifade edilmiştir. 406 sayılı Kanunda bir değişiklik 12.05.2001 tarih ve 4673 sayılı Kanunla yapılmıştır. Bu Kanun ile, bu değişikliğe göre yetkilendirme görevi Telekomünikasyon Kurumu’na devredilmiştir.

Kurumun karar organı 16.06.2004 tarih ve 5189 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle ise bir kurul başkanı ve dört üyeden oluşan Telekomünikasyon Kurulu, 1 kurul başkanı ve 6 üyeden oluşturulmuştur. Kurul Başkanı, Kurumun en üst amiri olup, Kurumun genel yönetim ve temsilinden sorumludur. Kurul, başkanın teklifi üzerine üyelerden birini ikinci başkan olarak seçmektedir. Üyeler, telekomünikasyon hizmetlerini, telekomünikasyon sektörünü, telsiz hizmetlerini ve tüketici haklarını temsil etmektedir. Kurum; Kanunlarla öngörülen yetki ve sorumlulukları uygulamak ve verilen diğer görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini ve idari ve mali özerkliği haiz özel bütçeli bir kuruluştur. Kurum görevlerini yerine getirien bağımsızdır. Kurumun ilişkili olduğu bakanlık Ulaştırma Bakanlığıdır. Kurum dört başkan yardımcılığı altında hizmet veren toplam 13 adet daire başkanlığından teşekkül etmektedir. Halihazırda Kurumumuza bağlı 7 Bölge Müdürlüğü; Ankara, İstanbul, Samsun, Mersin, Diyarbakır, Erzurum ve İzmir’de faaliyetlerine devam etmektedir.

Telekomünikasyon Kurumunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

1. Telsiz Kanunu ile Telgraf ve Telefon Kanununda belirtilen genel esaslar çerçevesinde, telekomünikasyon alanında gerekli planları hazırlamak ve Ulaştırma Bakanlığına sunmak ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin bu konudaki faaliyetlerine nezaret etmek,

2. Telekomünikasyon alanında, üniversiteler ve imalatçı kuruluşlarla işbirliği yaparak teknolojideki gelişmeleri takip etmek, telekomünikasyon alanında yerli üretimi ve uluslararası faaliyetlere katılımı desteklemek,

3. Kanun uyarınca yapılan uygulamaları takip ve kontrol etmek, incelemek, değerlendirmek ve Ulaştırma Bakanlığınca lüzum görülen konularda Haberleşme Yüksek Kurulu'na bilgi sunmak,

4. Her nevi frekans planlama, tahsis ve tescil işlemlerini takat ve yayın sürelerini de göz önünde tutarak uluslararası kuruluşlarla işbirliği de yapmak suretiyle yürütmek,

5. Usulsüz, kaçak yayınlar ve enterferanslar ile ilgili işlemleri yürütmek,

6. Türkiye'de kurulu sermaye şirketleri tarafından yürütülecek telekomünikasyon hizmetleri ve/veya altyapısı ile ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı tarafından imzalanacak imtiyaz sözleşmelerine ve verilecek telekomünikasyon ruhsatlarına ilişkin görüş bildirmek, genel izin hazırlanmasına ilişkin Bakanlığa öneri götürmek, anılan imtiyaz sözleşmesi ve telekomünikasyon ruhsatlarının hüküm ve şartlarının uygulanmasını ve genel izinlere uygunluğu denetlemek, bu hususta gerekli tedbirleri almak,

7. Telekomünikasyon hizmetlerinden ve altyapısından yararlanacak kullanıcılara ve telekomünikasyon şebekeleri arasındaki ara bağlantılar bakımından diğer işletmecilere uygulanacak ücret tarifelerine ve sözleşme hükümlerine ve teknik hususlara ilişkin genel kriterleri ve görev alanına giren diğer konularda uygulama usul ve esaslarını belirlemek, tarifeleri incelemek, değerlendirmek, gerekenleri onaylamak ve bunların uygulanmasını izlemek,

8. Telekomünikasyon hizmetleri ve altyapısı ile ilgili olarak işletmecilerin ve bu alanda kanuna uygun olarak ticari faaliyet içinde bulunanların, hizmetlerin yürütülmesi, altyapının işletilmesi ve çeşitli telekomünikasyon teçhizat ve cihazları üreten veya satanların bu hizmet ve faaliyetlerini Türkiye dahilinde tam bir rekabet ortamı içinde gerçekleştirmelerini sağlamak, teşvik edici tedbirleri almak,

9. Telekomünikasyon alanında kullanılacak her çeşit sistem ve cihazlar için yurt içinde ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak ve en son gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, imalat ve kullanıma esas teşkil eden performans standartlarını tespit etmek, bunları uygulamak,

10. Telekomünikasyon hizmetleri ve altyapının işletimi ile ilgili olarak görev alanına giren konularda yönetmelik çıkarmak diğer idari işlemleri yapmak; işletmeciler, aboneler, kullanıcılar ve Türk telekomünikasyon sektörünü etkileyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin ilgili mevzuata uymasını denetlemek, bu hususta ilgili makamları harekete geçirmek ve gereken hallerde kanunlarda öngörülen yaptırımları uygulamak,

11. Radyo ve televizyon dahil her türlü yayınların belirlenmiş emisyon noktalarından yapılabilmesini teminen, ortak anten sistem ve tesisleri kurulması ile ilgili usul ve esasları tespit etmek,

12. Telsiz Kanununun 27 nci maddesinde belirtilen ücretleri, Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen yeniden değerleme oranını aşmamak üzere belirlemek, değiştirmek, tahsil etmek veya terkin etmek ve bunlarla ilgili usul ve esasları düzenlemek, Kurumun yıllık bütçesini, gelir gider kesin hesabını, yıllık çalışma programını onamak, gerekirse bütçede hesaplar arasında aktarma yapmak veya gelir fazlasını talep halinde genel bütçeye devretmeye karar vermek,

13. Telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve altyapısının işletilmesi ile ilgili hususları ve ayrıca hem bu hizmetlerde hem de genel olarak telekomünikasyon sektöründe rekabete aykırı davranış, plan ve uygulamaları re'sen veya şikâyet üzerine incelemek; görev alanına giren konularda bilgi ve dokümanların sağlanmasını talep etmek,

14. Telekomünikasyon hizmetleri ve altyapısı ile ilgili yönetmeliklerin ve diğer genel idari işlemlerin yayınlanmasından önce ilgili tarafların kamuya açıklanacak olan ve üzerinde ilgili tarafların yorum yapabileceği görüşlerini bildirmesine imkân verebilmek için gerekli tedbirleri almak,

15. Tüketici menfaatlerinin korunması için gerekli tedbirleri almak,

16. Rekabet Kurumu'nun, telekomünikasyon sektörüne ilişkin olarak yapacağı inceleme ve tetkikler ile şirket birleşme ve devralmaları ile ilgili vereceği kararlar dahil olmak üzere vereceği tüm kararlarda, görüş bildirmek,

17. Telekomünikasyon tesislerinin 406 sayılı Kanunun 2'inci maddesinin (a) bendindeki esaslara uygunluğunu ve ara bağlantı talep edilmesi halinde uygulanacak usul ve esasları belirlemek, ve kullanılan teçhizatın standartlara uygunluğunu denetlemek ve uygun olmayanların kaldırılmasını sağlamak,

18. Türk Telekom'un tekel hakkının sona ermesi üzerine, Türk Telekom dışındaki sermaye şirketlerinin, telekomünikasyon şebekeleri üzerinden sunulan ulusal ve uluslararası ses iletimini ihtiva eden, telefon hizmetlerini yürütmelerinin uygun olduğuna karar vermek,

19. Bakanlığın Türk Telekom dahil işletmecilerle imzaladığı sözleşmelerin ve verdiği telekomünikasyon ruhsatlarının şartlarına uyulmasının sağlanması için gereken tedbirleri almak; faaliyetlerin mevzuata ve imtiyaz sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı veya genel izin şartlarına uygun yürütülmesini izlemek ve denetlemek; aykırılık halinde ilgili işletmecinin bir önceki takvim yılındaki cirosunun %3'üne kadar idarî para cezası uygulamak,

20. Her bir hizmet türü için ayrı ayrı olmak üzere yetkilendirmenin imtiyaz sözleşmesi, telekomünikasyon ruhsatı veya genel izinden hangisi ile, nasıl ve hangi şartlarla yapılacağını, başvuru ve yetkilendirmeye ilişkin usul ve esaslar konusunda Bakanlığa görüş bildirmek,

21. İşletmeciler veya belli bir telekomünikasyon hizmetini yürütmek isteyenlerin bu hizmete ilişkin yetkilendirme şartlarının belirlenmemiş olduğu ve Bakanlıktan söz konusu şartları tespit etmesini talep etmeleri ve Bakanlığın bu talep üzerine tespitin gerekli olduğu kanısına varması halinde istişari görüşü bildirmek,

22. Bakanlık tarafından verilen bilgiler çerçevesinde her yıl imzalanmış olan imtiyaz sözleşmeleri ile verilen telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinleri listeleyen ve ilişkili oldukları hizmet türlerini de belirten bir rapor hazırlamak,

23. 406 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin şartlar ve esaslar, işletmecilerde aranacak şartlar ve belirli bir telekomünikasyon hizmeti için imtiyaz sözleşmesi akdedilmesi, telekomünikasyon ruhsatı verilmesi ya da genel izinler çıkarılması hususları ile bunların kayıt ve şartları için Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikler ile ilgili görüş bildirmek,

24. Kullanıcılara ekonomik avantajlar ihtiva eden özel programlar sunulması konusundaki ilkeleri, kuralları ve şartları belirlemek, 25. İşletmecilerin veya telekomünikasyon sektöründe yer alan gerçek veya tüzel kişilerin, uluslararası telekomünikasyon kuruluşlarına üye olmaları veya bu kuruluşlar nezdinde Türkiye Cumhuriyetinin veya Türk telekomünikasyon sektörünün temsil edilmesini gerektiren uluslararası sözleşmelere taraf olmaları veya bu sözleşmelerin hak, yetki ve yükümlülüklerinden yararlanmaları konusunda Bakanlığa görüş bildirmek,

26. Ara bağlantı sağlama yükümlülüğü olan işletmecileri yayınlayacağı yönetmelik uyarınca belirlemek,

27. Şebekeler arasında ara bağlantı sağlanmasına yönelik olarak işletmeciler arasında yapılacak anlaşmaları muhafaza etmek, tarafların ticarî sırlarını korumak için gerekli önlemleri almak kaydıyla bu anlaşmaları kamuoyuna açıklamak,

28. Ara bağlantı anlaşması ilk talepten itibaren azami üç ay içerisinde sonuçlandırılamadığı takdirde, ara bağlantı talep eden tarafın başvurusu halinde, Kurum tarafından kamu menfaati gözetilerek belirlenecek esaslar çerçevesinde taraflar arasında uzlaştırma prosedürü işletmek; kamu menfaati açısından makul ve gerekli görülen diğer tedbirleri almak; tarafların bir anlaşmaya varamamaları halinde, ara bağlantı anlaşması için uygun görülen hükümleri, şartları ve ücretleri belirlemek,

29. Roaming taleplerini karşılamakla yükümlü hizmet veya altyapı işletmecilerini, 406 sayılı Kanunun 10'uncu maddesi hükümleri dahilinde belirlemek,

hükümleri çerçevesinde Rekabet Kurumuna başvurmak,

30. İlgili işletmecilerin, uygun olduğu ölçüde kendi standart hüküm ve şartları içine dahil edebilecekleri, standart ara bağlantı referans ücret tarifelerini yayınlamak ve gerektiğinde bunları değiştirmek,

31. 406 sayılı Kanunun 10'uncu maddesinin uygulanma esaslarını ve standart referans tarifeleri, ara bağlantı ve roaming anlaşmalarının tabi olduğu ayrıntıları gösteren yönetmelikler çıkarmak,

32. Standart referans tarifeleri, şebeke ara bağlantıları ve roaming ile ilgili anlaşmaların telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesinde ve altyapının işletiminde serbest rekabeti engelleyici sonuçlara yol açmamasına yönelik tedbirleri almak, gerektiğinde 7.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Rekabet Kurumuna başvurmak,

33. 406 sayılı Kanunun 12'inci maddesi hükümlerinden Türk Telekom'un ve diğer işletmecilerin yararlanma biçim ve prosedürlerini yönetmelikle belirlemek,

34. İşletmecilerin, telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya altyapı işletilmesi karşılığında alacakları ücretler ile ilgili düzenlemeleri yapmak,

35. Hat ve devre kiraları da dahil olmak üzere ücretlerin hesaplanma yöntemlerini ve üst sınırlarını,

Türk Telekom veya başka bir işletmecinin, kamu hizmeti ilkeleri çerçevesinde vermekle yükümlü olduğu asgari hizmetler dahil, bazı hizmetlerin maliyetini başka hizmetlerin ücretlerinden karşılamak zorunda olduğu hallerde,

İlgili telekomünikasyon hizmetlerinde, bir işletmecinin hukuki veya fiili bir tekel olduğunun veya ilgili hizmet veya coğrafi piyasada hâkim konumda bulunduğunun Kurum tarafından belirlendiği hallerde,

Ücretlerin Kurum düzenlemelerine aykırı işlem ve eylemlerle belirlendiğinin tespit edildiği hallerde,

Kurum'un çıkaracağı yönetmeliklerde belirleyeceği diğer durumlarda; makul ve ayırım gözetmeyen şartlarla belirlemek,

36. Kanunla verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

KURUM TARİHÇESİ

Aralık 2000

Telekomünikasyon Kurumu Telekomünikasyon Uzman Yardımcılığı ve Telekomünikasyon Uzmanlığı Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 21 Aralık 2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Telekomünikasyon Kurumu Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 24 Aralık 2000 tarih ve 24200 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

ABD Regülasyon Otoritesi FCC ile 01 Aralık 2000- 01 Aralık 2001 tarihlerini kapsayan, telekomünikasyon düzenlemelerinde karşılıklı işbirliği protokolü imzalandı.

Kasım

Telekomünikasyon Kurumu İhale Yönetmeliği, 22 Kasım 2000 tarih ve 24238 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Ocak

Telekomünikasyon Kurumu 27 Ocak 2000 tarih ve 4502 Sayılı Yasa ile kuruldu. 15 Ağustos 2000 tarihinde faaliyetlerine başladı.

Aralık 2001

• 27 Aralık 2001 tarih ve 24623 sayılı Resmi Gazetede; Telekomünikasyon Kurumu’nun teklifi doğrultusunda görev ve imtiyaz sözleşmesi ile telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlere asgari değerlerin tesbitine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı yayınlandı.
• 2002 yılı Telekomünikasyon Hizmetleri Ücret Tarifesi 28 Aralık 2001 tarihinde belirlendi. 2813 sayılı Telsiz Kanunu’nun 4502 sayılı Kanun’un 16 ncı maddesi ile değişik 7 nci maddesi ile Telsiz Kanunu gereğince kullanılacak telsizler; ruhsatname alınması, değiştirilmesi, kullanma izni, amatör telsizcilik belgesi ve operatör ehliyetnamesi verilmesi, teknik muayene denetleme, kontrol ve benzeri hizmetler karşılığında alınacak ücretlerin Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen yeniden değerlendirme oranını aşmamak üzere belirlemek, değiştirmek, tahsil etmek ya da terkin etmek ve bunlarla ilgili usul ve esasları belirlemek üzere Telekomünikasyon Kurumuna yetki ve görev verilmiştir.
• Ulusal Dolaşım (Roaming) anlaşması yapılması ile ilgili uyuşmazlıklarda uygulanacak uzlaştırma işlemine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik taslağı, Telekomünikasyon Kurumu’nun Teşkilat ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki Yönetmeliğin 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince, 28 Aralık 2001’de Kurum’un web sayfasında yer aldı.
Kasım
• Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Birliği (CEPT)’nin ECC toplantısı, 12-16 Kasım 2001 tarihleri arasında Telekomünikasyon Kurumu’nun evsahipliğinde Antalya’da gerçekleştirildi.
Eylül
• 10 KHz-60Ghz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin tebliğ, 09 Eylül 2001 tarih ve 24518 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Ağustos
• Tarife Yönetmeliği Kurul tarafından onaylanarak, yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.
• 10 KHz-60Ghz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik ile ilgili olarak, kuruluşlara yetki verilmesi hususunda hazırlanan tebliğ Kurulca onaylanarak yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.
• 10 kHz-60 Ghz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarının yer seçimi yapılırken mahalli çevre kurullarında uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Protokol Çevre Bakanlığı ile imzalanarak 22.08.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
• Tarife Yönetmeliği, 28 Ağustos 2001 tarih ve 24507 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Temmuz
• 10 KHz-60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik, 12 Temmuz 2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
• Telekomünikasyon Kurumu ile Telekomünikasyon Hizmeti Veren İşletmeciler ( Türk Telekom, Türkcell, Telsim, Aria ve Aycell ) arasında Görev, GSM Görev ve İmtiyaz Sözleşmeleri 23 Temmuz 2001 tarihinde parafe edildi.
• Türk Telekomünikasyon A.Ş. Tarifelerinin Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenerek 23 Temmuz 2001 tarihinden itibaren uygulamaya konuldu.
Haziran
• Telekomünikasyon Kurumu’nun daveti üzerine, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU)’nun Telekomünikasyon Sektörü bünyesinde kurulmuş blunan “Uydu Konusunda Sektörlerarası Koordinasyon Grubu”(ICG/SAT)’ nun toplantısı 26-28 Haziran 2001 tarihlerinde Ankara’da yapıldı.
Mayıs
• Denizcilik Müsteşarlığı ile GMDSS sınavlarının yapılması hususunda protokol imzalandı ve 01.05.2001 tarihinde yürürlüğe girdi.
• 08.05.2001 tarihinde G-REX Projesi konu başlıklarından Frekans Planlama Yönetimi Başkanlığı’na Kurul Başkanımız Fatih Mehmet YURDAL seçilmiştir.Proje kapsamında Kurumumuz Dünya’daki telekomünikasyonu düzenleyen ve denetleyen Kurumlara “ Frekans Planlaması Yönetimi” konusunda danışmanlık yapacak, onlara bu konularda tavsiyelerde bulunacak ve yol gösterecektir.Çeşitli ülkelerin konuyla ilgili gönderdiği sorulara cevap verilmiş ve kendilerine yardımcı olunmuştur.
• Tarifeler Yönetmeliği Taslağı hazırlandı ve Telekomünikasyon Kurumu web sitesinde 18 Mayıs 2001 tarihinde görüşlere açıldı.
Nisan
• 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 4502 sayılı Kanun ile değişik 10’uncu maddesi uyarınca, Ulusal Roaming ile İlgili Anlaşmazlıklarda Uygulanacak Uzlaştırma İşlemine İlişkin Usul ve Esasların belirlenmesine yönelik çalışmalar 11.04.2001 tarihinde tamamlanmıştır. İşletmecilerin roaming konusunda, kendi aralarında anlaşamamaları halinde, bu usul ve esaslar anlaşmazlıkların çözümü için uygulanacaktır.
• UMTS lisanslarının verilmesi ile ilgili teknik rapor hazırlanarak 25.04.2001 tarihinde T.C. Ulaştırma Bakanlığına sunulmuştur.

Mart
• Telekomünikasyon Kurumu’nun düzenlediği “I. Ulusal Telekomünikasyon Düzenlemeleri Sempozyumu” 14 Mart 2001 tarihinde gerçekleştirildi.
• Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeliği 28 Mart 2001 tarih ve 24356 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Şubat
• Ülkemizin ITU (International Telecommunication Union-Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) ve CEPT (European Conferance of Postal and Telecommunications Administrations-Avrupa Posta ve Telekomünikasyon Birliği) gibi uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine ilişkin olarak, ilgili kurumlararası görev, yetki ve sorumlulukların dağılımı ile bu kuruluşlara ödenecek yıllık katkı paylarının ve bütçe dışı ödemelerin ne şekilde ödeneceğine ilişkin usul ve esasları içeren önceki protokollerin geçerliliğini yitirmesi ve diğer Uluslararası Kuruluşlardan görev ve sorumluluk alanımıza giren konular kapsamında; ITU ve CEPT Protokolleri 01.02.2001 tarihinde yeniden düzenlenmiştir.
• Telekomünikasyon Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 17 Şubat 2001 tarih ve 24321 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Ocak
• Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği, 27 Ocak 2001 tarih ve 24300 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
• Telekomünikasyon Kurumu Sicil ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği, 27 Ocak 2001 tarih ve 24300 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

2002

Aralık

Telekomünikasyon Kurumu ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında İşbirliği Protokolü, Kurul Başkanımız Doç.Dr. Ömer ARASIL ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayhan ALKIŞ tarafından 12 Aralık 2002 tarihinde imzalandı.

Türkiye’nin ilk eğitim amaçlı GSM Sistemi Test ve Ölçüm Laboratuvarı Yıldızcell, Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde, Kurul Başkanımız Doç.Dr. Ömer ARASIL, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ayhan ALKIŞ ile laboratuvarı Üniversiteye kazandıran Turkcell ve Ericsson yetkililerinin katılımıyla düzenlenen tören ile 12 Aralık 2002 tarihinde açıldı.

Telekomünikasyon Kurumu ile Sakarya Üniversitesi işbirliği protokolü Kurul Başkanımız Doç.Dr.Ömer ARASIL ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mehmet DURMAN tarafından 13 Aralık 2002 tarihinde Sakarya Üniversitesi’nde imzalandı.

Dünyadaki telekomünikasyon düzenleme otoritelerinin deneyimlerinin, telekomünikasyon alanındaki gelişmeler üzerinde düzenleyici otoritelerin rolünün, Kurum yöneticileri, akademisyenler, sektör temsilcileri, Düzenleyici otorite temsilcileri ve basın mensuplarıyla paylaşılması, tartışılması ve incelenmesi amacıyla Kurumumuzca “Dünyada ve Türkiye’de Telekomünikasyon Alanında Gelişmeler ve Düzenleyici Otoritelerin Rolü” konulu panel 25 Aralık 2002 tarihinde düzenlendi. Açılış konuşmasını Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın, Başkanlığını Kurul Başkanımız Doç.Dr. Ömer ARASIL’ın yaptığı panele; panelist olarak Prof.Dr. Numan DOĞAN (ABD Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi), Doç.Dr. İzak ATİYAS (Sabancı Üniversitesi), Yrd.Doç.Dr. Pınar DOĞAN (Koç Üniversitesi), Dr. Esen SİREL (NERA Danışmanlık) ve Hasan ALKAŞ (Deutsche Telecom) katıldı.

Ekim

ITU 16. Tam Yetkili Temsilciler Konferansı 23 Eylül -18 Ekim tarihleri arasında Fas-Marakeş’de düzenlendi. Ülkemizin Kurumumuz tarafından temsil edildiği bu toplantıda Türkiye ITU Birliği’nin Konsey üyeliğine seçildi.

Eylül

Bilişim Zirvesi’02 etkinlikleri çerçevesinde, 3G ve Yeni Boyutlar başlıklı Telekomünikasyon Forumu, Telekomünikasyon Kurumu, Ericsson ve Radikal Gazetesi işbirliğinde 3–4 Eylül 2002 tarihinde düzenlendi. Regülasyon başlıklı workshop ve sonuçlarıyla ilgili basın toplantısı 4 Eylül 2002 tarihinde yapıldı.

ITU tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (WSIS)’ne Türkiye’nin etkin katılımının sağlanması amacıyla , özel ve kamu kuruluşlarının katıldığı Bilgi Toplumu Ulusal Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.Bu kuruluşların temsilcilerinin katıldığı ilk koordinasyon toplantısı 4 Eylül 2002 tarihinde Telekomünikasyon Kurumunda yapıldı.

Telekomünikasyon Kurumu ile Rekabet Kurumu arasında İşbirliği Protokolü 16 Eylül 2002 tarihinde Telekomünikasyon Kurumunda düzenlenen bir törenle , Telekomünikasyon Kurul Başkanı Doç. Dr. Ömer Arasıl ile Rekabet Kurul Başkanı Prof. Dr. Tamer Müftüoğlu tarafından imzalandı.

GSM Telefon Aboneliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik, 27 Eylül 2002 tarih 24889 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Telekomünikasyon pazarında faaliyette bulunan GSM işletmecileriyle abonelik sözleşmesi imzalayan abonelerin, işletmecilerle aralarındaki ilişkilere uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacı ile hazırlanan bu yönetmelik; 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile 2813 sayılı Telsiz Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren GSM işletmecileri ile abonelik sözleşmesi imzalayan abonelerin, işletmecilerle aralarındaki ilişkilerine uygulanacak usul ve esasları kapsıyor.

Ağustos

Telekomünikasyon Kurumu, Kurul Başkanlığına 5 Ağustos 2002 tarihinde Ege üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ömer Arasıl atandı.

Telekomünikasyon Kurumu tarafından işletmecilere uygulanacak ıdari Para Cezalarına ilişkin yönetmelik 1 Ağustos 2002 tarih ve 24833 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Telekomünikasyon Kurumu Gelirlerinin Tarh, Tebligat, Tahakkuk, Tahsilat Usul ve Esaslarına ilişkin yönetmelik 14 Ağustos 2002 tarih ve 24846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Telekomünikasyon Kurumunun, kuruluşunun 2 nci yıldönümü Kurul Başkan ve Kurul üyeleri Kurum Başkan Yardımcıları, Kurum personeli ve aileleri ile basın mensuplarının katıldığı bir törenle 15 Ağustos 2002 tarihinde kutlandı.

Temmuz

Telekomünikasyon Kurumu, Başkan Yardımcılığı görevlerine Doç.Dr. Ertuğrul Karaçuha 19 Temmuz 2002 tarihinde, Esat çıplak ise 26 Temmuz 2002 tarihinde atandı.

Kurumun, kuruluş amacı ve grevleri doğrultusunda yapılacak tüketici istek ve şikayetlerinin kabul edilmesi, değerlendirmesi, sonuçlandırması ve elde edilen verilerin istatiksel bilgilere dönüştürülmesi amacıyla "Tüketici şikayeti Merkezi" 11 Temmuz 2002 tarihinde çalışmaya başladı .

Haziran

Telekomünikasyon Kurumu, Başkan Yardımcıları Dr.Faruk Cömert ve Hüseyin Edis 21 Haziran 2002 tarihinde Telekomünikasyon Kurumuna Kurul üyesi olarak atandılar .

Mayıs

17 Mayıs 2002 tarihinde, Telekomünikasyon Kurumu ve Tüm Telekomünikasyon ışadamları Derneği (TüTED) tarafından ortaklaşa düzenlenen "2. Ulusal Telekomünikasyon Düzenlemeleri Sempozyumu" İstanbul'da yapıldı.

Nisan

Kurumumuzda ISO 9001 : 2000 Kalite Yönetim Sistemi uygulamasina 8.4.2002 tarihinden itibaren baslanmistir.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile İŞ-TİM Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi (İş-Tim A.Ş.) arasında, 27.10.2000 tarihinde imzalanmış bulunan GSM 1800-Sayısal Hücresel Mobil Telefon Sistemi Kurulması ve İşletilmesi ile ilgili Lisans verilmesine ilişkin imtiyaz sözleşmesi, 12.05.2001 tarih ve 4673 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi uyarınca yenilenerek 11.04.2002 tarihinde Kurumumuz ile İş-Tim A.Ş. arasında imzalandı.

Mart

Ulusal Dolasim (Roaming) Anlasmasi Yapilmasi ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkinda Yönetmelik 08.03.2002 tarih ve 24689 sayili Resmi Gazete yayinlanarak yürürlüge girdi.

2. Tip Telekomünikasyon Ruhsati ve Genel Izin gerektiren telekomünikasyon hizmetlerini vermek için basvuran ve gerekli prosedürleri tamamlayan, isletmecilere 11 hizmet türünde 15 Mart 2002 tarihinde Ruhsatlari ve Genel Izinleri, törenle verilmistir.

Uluslararasi Telekomünikasyon Birligi’nin düzenledigi ( ITU), Dünya Telekomünikasyon Kalkinma Konferansi (WTDC-02) Lütfi Kirdar Kongre ve Sergi Sarayinda 152 ülkeden 60 bakan ve bakan yardimicisi olmak üzere 1200’e yakin delegenin katilimi ile 18-27 Mart 2002 tarihleri arasinda Telekomünikasyon kurumunun organizasyonunda gerçeklestirildi.

Şubat

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi arasında, 11.01.2001 tarihinde imzalanmış bulunan GSM 1800-Sayısal Hücresel Mobil Telefon Sistemi Kurulması ve İşletilmesi ile ilgili Lisans verilmesine ilişkin GSM görev sözleşmesi, 12.05.2001 tarih ve 4673 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi uyarınca yenilenerek 08.02.2002 tarihinde Kurumumuz ile Aycell A.Ş. arasında imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin, her türlü telekomünikasyon hizmetlerini yürütmesi ve telekomünikasyon altyapısını kurması ve işletmesine ilişkin olarak imzalanmış olan 28.02.2001 tarihli görev sözleşmesi, 12.05.2001 tarih ve 4673 sayılı kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca yenilenerek 11.02.2002 tarihinde Kurumumuz ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında imzalandı.

13.02.2002 tarihinde yenilenerek Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi arasında, 27.04.1998 tarihinde imzalanmış bulunan GSM-PAN Avrupa Mobil Telefon Sistemi Kurulması ve İşletilmesi ile ilgili Lisans verilmesine ilişkin imtiyaz sözleşmesi, 12.05.2001 tarih ve 4673 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi uyarınca Telekomünikasyon Kurumu ile Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi arasında imzalandı.

13.02.2002 tarihinde yenilenerek Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi arasında, 27.04.1998 tarihinde imzalanmış bulunan GSM-PAN Avrupa Mobil Telefon Sistemi Kurulması ve İşletilmesi ile ilgili Lisans verilmesine ilişkin imtiyaz sözleşmesi, 12.05.2001 tarih ve 4673 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi uyarınca Telekomünikasyon Kurumu ile Turkcell İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi arasında imzalandı.

2. Tip Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel izin verilmesine ilişkin Usul ve Esaslar hakkında tebliğ 04 Şubat 2002 tarih ve 24661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece 2. tip telekomünikasyon hizmetleri vermek isteyen işletmecilerin başvurularının kabul edilmesine 04 Şubat 2002 tarihi itibarı ile başlandı.

Ocak

Kurumumuzca hazırlanan Türk Telekom A.Ş. Tarifelerine Tavan Fiyat Yönteminin uygulanmasına yönelik usul ve esaslara ilişkin Tebliğ 11 Ocak 2002 tarih ve 24637 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

2003

Aralık

09 Aralık 2003 tarihinde Telekomünikasyon Kurumu ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Arasında Onaylanmış Kuruluşların Değerlendirilmesi ve Denetlenmesi Hakkında Protokol imzalandı.

25 Aralık 2003 tarihinde Kurul Başkanı Doç. Dr. Ömer Arasıl Serbestleşme sürecinde Telekomünikasyon Kurumu'nun 2003 yılı performansının değrlerlendirildiği bir Basın Toplantısı yaptı.

31 Aralık 2003 tarihinde Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Usül ve Esaslarına İlişkin Tebliğ ve 25333 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Kasım

7 Kasım 2003 tarihinde Telekomünikasyon Kurumu Gelirlerinin Tarh, Bildirim, Tahakkuk, Tahsilat Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 25282 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Eylül

21/08/2003 tarih ve 2003/332 nolu Kurul Kararı ile belirlenen “İlgili Piyasalarda Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmeciler” konulu Karar 11/09/2003 tarih ve 25226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

30 Eylül 2003 tarihli Telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin asgari değerlerinin belirlenmesine ilişkin Kararnamede değişiklik yapılmasına ilişkin Ekli Karar 2003/6247 Sayılı Bakanlar Kurulu'nca kararlaştırıldı.

Ağustos

Telekomünikasyon Kurumu’nun 3’ncü Yıldönümünü 18/08/2003 tarihinde Kurul Başkan, Üyeler, Kurum Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları ve Kurum Personelinin katıldığı bir törenle kutlandı.

28/08/2003 Telekomünikasyon Yayın Yönetmeliği yayımlandı.

Temmuz

Telekomünikasyon Kurumu GSM Telefon Aboneliğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklil Yapılması Hakkında Yönetmelik16 Temmuz 2003 tarih ve 25170 sayılı Resmi gazetede yayınlandı.

Haziran

Telekomünikasyon Kurumu Hakim Konumda Bulunan İşletmecilerin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 3 Haziran 2003 tarih ve 25127 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

Telekomünikasyon Kurumu Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmecilerin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 3 Haziran 2003 tarih ve 25127 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

 


Mayıs

Telekomünikasyon Kurumu ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında haberleşme sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçeleştirmek amacıyla işbirliği protokolü 6 Mayıs 2003 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Eriş ve Telekomünikasyon Kurul Başkanı Doç. Dr. Ömer Arasıl tarafından imzalandı.

Telekomünikasyon Kurumu Telsiz ve Telekomünikasyon Ekipmanları Yönetmeliği 11 Mayıs 2003 tarih ve 25105 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Telekomünikasyon Kurumu Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği 23 Mayıs 2003 tarihinde yürürlüğe girdi.

Ocak

Telekomünikasyon Kurumu 21 Ocak 2003 tarihinde TSE’de düzenlenen tören ile TS-EN-ISO 9001:2000 KYS Belgesini aldı. Böylece Telekomünikasyon Kurumu TS-EN-ISO 9001:2000 KYS Belgesi alan ilk Düzenleyici Kurul oldu.

Telekomünikasyon Kurumu ile Çankaya Üniversitesi arasında haberleşme sektörünün mühendis ihtiyacına yönelik olarak Üniversite'de haberleşme alanında özel programlar sağlamak, eğitim kaynaklarını güncelleştirmek, üniversite öğrencilerinin teori ve uygulamayı eğitim sırasında birleştirebilmelerini sağlamak, telekomünikasyon ve bilgi teknolojilerinin ihtiyacı olan teknik elemanların yetiştirilmesini temin etmek, bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla 31 Ocak 2003 tarihinde Telekomünikasyon Kurulu Başkanı Doç.Dr. Ömer ARASIL ile Çankaya Üniversite Rektörü Prof.Dr. Kamil MUTLUER tarafından işbirliği protokolü imzalandı.

Telekomünikasyon Kurumu Yayın Yönetmeliği 13 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girdi.

2004

Aralık

22.12.2004 tarih ve 25678 sayılı Resmi Gazete’de Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği yayımlandı.

Ekim

26 Ekim 2004 tarihinde Telekomünikasyon Kurulu Üyeliğine; Galip Zerey Telekomünikasyon Sektörü Temsilcisi olarak; Ahmet Hamdi Atalay Telekomünikasyon Hizmetleri Temsilcisi olarak Bakanlar Kurulu'nun 2 Eylül 2004 tarih ve 2004/8024 sayılı Kararı ile atandılar.

Eylül

05.09.2004 tarih ve 25574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları İle Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik.

Ağustos

26 Ağustos 2004 tarih ve 25565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmeliği yayımlandı.

26 Ağustos 2004 tarih ve 25565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği yayımlandı.

26 Ağustos 2004 tarih ve 25565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği yayımlandı.

Temmuz

2 Temmuz 2004 tarih ve 25510 sayılı Resmi Gazete’de 5189 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.

20 Temmuz 2004 tarihli Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yayımlandı.

21 Temmuz 2004 tarihli 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Geçici 7’nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

24 Temmuz 2004 tarihli 25532 sayılı Resmi Gazetede ile yayınlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği'nin atıfta bulunduğu standartlara dair tebliğ

Mayıs

17 Mayıs 2004 tarihinde UMTH İşletmeciliği için ilk lisanslar Dünya Telekomünikasyon Gününde verildi

21 – 24 Mayıs 2004 tarihleri arasında Avrasya Telekomünikasyon Düzenlemelerinde İşbirliği toplantısı İstanbul’da yapıldı.

Nisan

8 Nisan 2004 tarihinde Telekomünikasyon Kurulu Üyeliğine; Telekomünikasyon Kurumu Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanı Dr. Turgut Ayhan Beydoğan Telsiz Hizmetleri Temsilcisi olarak; Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Murat Atalı da Telekomünikasyon Sektörü Temsilcisi olarak Bakanlar Kurulu'nun 8 Nisan 2004 tarih ve 2004/6999 sayılı Kararı ile atandılar.

13 Nisan 2004 tarihi ve 25432 sayılı Resmi Gazete’de Telekomünikasyon Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Mart

4 Mart 2004 tarih ve 25392 sayılı Resmi Gazete’de 10 kHz-60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddeti Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik'de Geçen Meskun Mahal ile İlgili Tebliğ yayımlandı.

6 Mart 2004 tarih ve 25394 sayılı Resmi Gazete’de Kriptolu Telsiz Sistemleri Yönetmeliği yayımlandı.

6 Mart 2004 tarih ve 25394 sayılı Resmi Gazete’de Ket-Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazlarının Kurma ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı resmi Gazetede Amatör Telsizcilik Yönetmeliği yayımlandı.

29 Mart 2004 tarihinde Telekomünikasyon Kurulu, Kurul II. Başkanı ve Kurul Üyesi Abdullah Raşit Gülhan ve Kurul Üyesi Erol Alkan, görev sürelerini tamamlayarak ayrıldılar.

Şubat

6 Şubat 2004 tarih ve 25365 Sayılı Resmi Gazetede Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

13 Şubat 2004 tarihinde “406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 25372 Sayılı Resmi Gazete’nin Mükerrer Sayısında yayımlanmıştır.

26 Şubat 2004 tarih ve 25385 Sayılı Resmi Gazetede Numaralandırma Yönetmeliği ve Onaylanmış Kurluşlara Dair Yönetmelik yayımlandı.

27 Şubat 2004 tarih ve 25386 Sayılı Resmi Gazetede Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik yayımlandı.

Ocak

2 Ocak 2004 tarihinde Telekomünikasyon ruhsatı ve genel izinlerin asgari değerlerinin belirlenmesine ilişkin Kararnamede değişiklik yapılmasına ilişkin 29 Aralık 2003 tarih ve 2003/6689 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ekli Kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

23 Ocak 2004 tarih ve 25355 Sayılı Resmi Gazete 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu yayımlandı.

26 - 30 Ocak 2004 tarihleri arasında Telekomünikasyon Kurumu, üyesi bulunduğu Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa Konferansı (CEPT) bünyesindeki Frekans Yönetim Çalışma Grubu (WGFM) 'nun Kuşadası'nda yapılacak 48. toplantısına ev sahipliği yaptı.

29 Ocak 2004 tarih ve 25361 Sayılı Resmi Gazetede 04.02.1924 tarihli 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5071 Sayılı Kanun yayımlandı.

2005

Aralık

15 Aralık 2005 tarihinde 26024 sayılı Resmi Gazete’de GSM Mobil Telefon İşletmecilerinin Hizmet Kalitesi Yükümlülükleri ile İlgili Ölçütlerin Belirlenmesi ve Ölçümüne İlişkin Tebliğ yayımlandı

2 Aralık 2005 TarihindeTelekomünikasyon Kurulu Başkanı Dr. Tayfun Acarer basın toplantısı düzenledi

Kasım

10.11.2005 tarih ve 25989 Sayılı Resmi Gazete’de Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik yayımlandı

Ekim

18.10.2005 tarih ve 25970 sayılı Resmi Gazete’de Telekomünikasyon Kurumu GSM Telefon Cihazlarının kayıt altına alınmasını düzenleyen Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik yayımlandı

Eylül

07.09.2005 tarih ve 25929 sayılı Resmi Gazete’de Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Ağustos

6 Ağustos 2005 tarih ve 25898 sayılı Resmi Gazete’de Telekomünikasyon Kurumu Yayın Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik yayımlandı.

Temmuz

23.07.2005 tarih ve 25884 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5397 sayılı Kanun 1. maddesiyle, 04/07/1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 7. maddesi çerçevesinde Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde oluşturulan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na Telekomünikasyon İletişim Başkanı olarak Fethi ŞİMŞEK atandı.

18.07.2005 tarihinde Elektronik İmza Uygulaması Başladı

Mayıs

18.05.2005 tarihinde Telekomünikasyon Kurumu ile TÜRKSAT A.Ş. arasında Görev Sözleşmesi imzalandı.

03.05.2005 tarih ve 25804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005/8713 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Dr. Tayfun ACARER Telekomünikasyon Kurulu Başkanlığına atandı.

Mart

29.03.2005 tarihinde Telekomünikasyon Kurul Başkanı Doç. Dr. Ömer Arasıl’ın görev süresi tamamlandı.

03.03.2005 tarih ve 25744 sayılı Resmi Gazete’de “Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği” yayımlandı.

03.03.2005 tarih ve 25744 sayılı Resmi Gazete’de “Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.

17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de “Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Genişbant Sabit telsiz Erişim Hizmeti EK-A11’in Eklenmesine Dair Yönetmelik” yayımlandı.

05.02.2005 tarih ve 25718 sayılı Resmi Gazete’de “Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Kablo Platform Hizmeti EK-A10’in Eklenmesine Dair Yönetmelik” yayımlandı.

Şubat

17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de “Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Genişbant Sabit telsiz Erişim Hizmeti EK-A11’in Eklenmesine Dair Yönetmelik” yayımlandı.

05.02.2005 tarih ve 25718 sayılı Resmi Gazete’de “Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Kablo Platform Hizmeti EK-A10’in Eklenmesine Dair Yönetmelik” yayımlandı.

Ocak

27.01.2005 tarihindeTelekomünikasyon Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ömer Arasıl basın toplantısı düzenledi

406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa 4971 sayılı Kanunla eklenen Geçici 7 nci maddesi gereğince; Aycell Haberleşme ve Pazarlama Hizmetleri Anonim Şirketi ile imzalanan GSM 1800-Sayısal Hücresel Mobil Telefon Sistemi Kurulması ve İşletilmesi ile İlgili Lisans Verilmesine İlişkin GSM Görev Sözleşmesi ve İŞ-TİM Telekomünikasyon Hizmetleri Anonim Şirketi ile imzalanan bulunan GSM 1800-Sayısal Hücresel Mobil Telefon Sistemi Kurulması ve İşletilmesi ile İlgili Lisans Verilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesine karşılık gelmek üzere 12.01.2005 tarihinde Telekomünikasyon Kurumu ile Avea İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi arasında, GSM 1800-Sayısal Hücresel Mobil Telefon Sistemi Kurulması ve İşletilmesine ilişkin imtiyaz sözleşmesi imzalandı.

06.01.2005 tarih ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”

06.01.2005 tarihli Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ

2006

EKİM

17.10.2006 tarih ve 26332 sayılı Resmi Gazete’de Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik Yönetmelik yayımlandı

MAYIS
02.05.2006 tarih ve 26156 sayili Resmi Gazete’de Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmelik yayımlandı

NİSAN
27.04.2006 tarih ve 26151 sayılı Resmi Gazete’de 05.04.2006 Tarih ve 2006/10318 Sayılı Farklı Yayın Ortamları ve Teknolojisi Kullanılarak Yapılan Sayısal Yayıncılığın (DVB-T, DVB-S, DVB-C) Karasal Sayısal Vericiler Üzerinden Ülkemizdeki Yerleşim Alanlarının Tamamını Kapsayacak Şekilde Sunulmasına Yönelik Hizmetlerin, 5369 Sayılı Evrensel Hizmetin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinde Yer Verilen Evrensel Hizmet Kapsamına Dahil Edilmesi Hakkında Karar yayımlandı.

24 Nisan2006 tarihinde Kablo Platform Hizmeti İşletmeciliğine İlişkin İlk Lisanslar Verildi

13 Nisan 2006 tarihinde Telekomünikasyon Kurumuna Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Tüketici Hizmet Ödülü Verildi

MART
Telekomünikasyon Kurumu ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Arasında 24 Mart 2006 Tarihinde İşbirliği Protokolü İmzalandı

Telekomünikasyon Kurumu ile GSM İşletmecileri arasında İmtiyaz Sözleşmeleri 10 Mart 2006 Tarihinde Yenilendi

10 Mart 2006 Tarihinde Altyapı İşletmeciliğene İlişkin İlk Lisanslar Törenle Verildi

ŞUBAT
24 Şubat 2006 Tarihinde Telekomünikasyon Kurulu Başkanı Dr. Tayfun Acarer basın toplantısı düzenledi

2007

Ocak

07 Ocak 2007 tarih ve 26396 Sayılı Resmi Gazete’de Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmecilerin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

07 Ocak 2007 tarih ve 26396 Sayılı Resmi Gazete’de Tarife Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

07 Ocak 2007 tarih ve 26396 Sayılı Resmi Gazete’de Erişim ve Bağlantı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

07 Ocak 2007 tarih ve 26396 Sayılı Resmi Gazete’de Hakim Konumda Bulunan İşletmecilerin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı.

07 Ocak 2007 tarih ve 26396 Sayılı Resmi Gazete’de Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmecilerin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı.

06 Ocak 2007 tarih ve 26395 sayılı Resmi Gazete’de 2006/11430 Sayılı Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzinlerin Asgari Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Karar yayımlandı.


GEÇMİŞ SINAV İLANI

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU
TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI
YAZILI ALAN SINAVI İLANI

GENEL BİLGİLER
2813 sayılı Telsiz Kanununun 4502 sayılı Kanunla değişik 14 ncü maddesi ile kanunlarla öngörülen yetki ve sorumlulukları uygulamak ve verilen görevleri yapmak üzere kamu tüzel kişiliğini ve idari ve mali özerkliği haiz özel bütçeli bir kurum olarak kurulan kurumumuz 15.08.2000 tarihinde faaliyete geçmiştir. Kurumumuza ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavında başarılı olan adaylar arasından yazılı alan bilgisi sınavı ile “Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı “ alınacaktır. Yazılı alan sınavını kazanan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava her bir alan itibariyle, açıktan atama izni alınmış kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday, yazılı sınavdaki başarı sıralaması önceliği esas alınarak kabul edilecektir. Alanlar itibariyle son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınavına kabul edilecektir.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI
Kurumumuzun 10.12.2006 tarihinde yapacağı Telekomünikasyon Uzman Yardımcılığı sınavına katılmak isteyen adayların, aşağıdaki istenilen belgelerle birlikte 13 Kasım 2006 tarihinden 17 Kasım 2006 tarihi mesai bitimine kadar Merkez teşkilatı ve Bölge Müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir.
Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan adaydan başlamak üzere;
- Genel İdare Hizmetler sınıfı 9. derece kadrolar için 11,
- Teknik Hizmetler sınıfı 8. derece kadrolar için 18 adet,
olmak üzere toplam yirmidokuz (29) adet Telekomünikasyon Uzman Yardımcısı alınacaktır.
KPSSP sonuç belgesinde dil testinden 42 (70 puan ve üzeri) ve üzeri soruya doğru cevap vermiş olması veya KPDS’dan en az 70, TOFEL sınavından 190, IELTS sınavından 6,5 ve English Proficiency sınavından 63 puan almış olmak şartı aranır.
Genel İdare Hizmetler sınıfındaki Telekomünikasyon Uzman Yardımcılığı için, KPSSP no 77 numaralı puan türünden 70 ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sıralamasına göre puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere,
Üniversitelerin aşağıdaki bölümlerinden mezun olanlardan;
İşletme alanı için ilk 140 aday,
Hukuk alanı için ilk 80 aday,

Teknik Hizmetler sınıfındaki Telekomünikasyon Uzman Yardımcılığı için, KPSSP no 78 numaralı puan türünden 70 ve üzeri puan alan adaylar arasından puan sıralamasına göre puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere,
Üniversitelerin aşağıdaki bölümlerinden mezun olanlardan;
Elektronik Mühendisliği alanı için ilk 300 aday,
Bilgisayar Mühendisliği alanı için ilk 60 aday,
yapılacak olan yazılı alan bilgisi sınavına girmeye hak kazanacaktır.
Son sıradaki adayla, aynı puana sahip olan adaylar da yazılı alan bilgisi sınavına girmeye hak kazanacaktır.

ADAYLARDA ARANILACAK ŞARTLAR
a- 657 sayılı Devlet memurları kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b- 01.01.2006 tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak, (01.01.1975 ve sonraki tarihlerde doğanlar)
c- Üniversitelerin en az 4 yıllık öğrenim veren Fakülte ve Yüksek Okulların; Elektronik ve Bilgisayar Mühendislikleri ile Hukuk, İşletme ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki eğitim kurumlarından mezun olmak,
d- Erkek adayların askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkileri bulunmamak,
e- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükmü saklı kalmak şartıyla, yurdun her bölgesinde ve her iklim şartında görev yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
f- Kamu haklarından yasaklı ve herhangi bir kuruma zorunlu hizmeti bulunmamak.

İSTENİLEN BELGELER
a- Telekomünikasyon Kurumundan temin edilecek iş talep formu ve aday belgesi, (Kurumumuzun internet adresinden temin edilebilir.)
b- Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya sureti,
c- Son 6 ay içinde çekilmiş, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte 4,5x6 cm ebadında iki adet vesikalık fotoğraf,
d- ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavı sonuç belgesi, (2004-2005-2006)
e- Erkek adaylar için askerlik belgesi ( terhis veya tecil belgesinin tasdikli örneği),
f- Nüfus Hüviyet Cüzdanının tasdikli sureti,
g- Adli sicil belgesi.

SINAVIN ŞEKLİ : Test

SINAV KONULARI : Telekomünikasyon Uzman Yardımcılığı yazılı sınavı; iktisadi, idari ve sosyal bilimler ile mühendislik ve fen bilimleri alanlarında olmak üzere, alınacak Telekomünikasyon Uzman Yardımcılarının hizmet alan ve özellikleri göz önüne alınarak hazırlanır.

SINAV TARİHİ VE SAATİ : 10 Aralık 2006 - 10.00

SINAV YERİ : Kurum merkez ve Bölge Müdürlükleri binaları girişlerinde, Kurum web sayfasında ilan edilecek ve ayrıca adaylara gönderilecek sınav giriş belgelerinde bildirilecektir.

DİĞER HUSUSLAR
a- Adaylar, Sınav Giriş Belgeleriyle birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında ayrıca fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi) bulunduracaklardır. Ayrıca yanlarında yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurmaları gerekmektedir.
b- Bu ilandan önce yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
c- Alan sınavı sonuçları sınav tarihinden itibaren yaklaşık 30 gün sonra açıklanacaktır.
d- Müracaatlar merkez teşkilatımızın bulunduğu Yeşilırmak Sokak No.16 Demirtepe/Ankara adresi ile İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun, Diyarbakır ve Erzurum Bölge Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
e- Bölge Müdürlüklerimizin adresleri Kurumumuzun internet (
www.tk.gov.tr) sayfasından öğrenilebilir.

Yazışma Adresi:

Telekomünikasyon Kurumu
Yeşilırmak Sokak No:16
Demirtepe 06430 ANKARA

Taşra Teşkilatı
Bilgi ve İhbar Merkezi: 444 9 777 - (312) 232 23 23
Santral : (312) 294 74 00
Faks : (312) 294 71 45

www.tk.gov.tr

 

 

 

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Bu konuda yorum yapılmamış
Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Arkadaşına öner RSS Sitene Ekle

Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007

kpss adli hakimlik idari hakimlik kpss