Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol
{(adsshow.php|rekno=87)}

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.

 

TC.TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

BAKANLIĞIN TARİHÇESİ

TARIM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ, DEVLET TEŞKİLATININ KURULUŞUNDAN BUGÜNE KADAR GÖSTERDİĞİ DEĞİŞİM VE GELİŞMELER

GİRİŞ:

Tarım Bakanlığı, Osmanlı İmparatorluğu’nun Devlet Teşkilatı içerisinde Tanzimat-ı Hayriye’nin ilanını izleyen dönemde, “Ziraat Nezareti (Tarım Bakanlığı)” adı ile yer almış ve Mutlakiyet, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde bazen isim değiştirerek, bazen başka bakanlıklarla birleşerek, kimi zamanda ayrılarak veya kapatılıp tekrar kurularak günümüze kadar çeşitli evreler geçirmiştir.

1- TANZİMAT DÖNEMİ:

Ülkemizde, tarımla ilgili bazı hizmetleri yürütmek üzere kurulan ilk teşkilat 1838 yılında Mustafa Reşit Paşa’nın Dışişleri Bakanlığı zamanında bu Bakanlığa bağlı olarak çalışan “Ziraat ve Sanayi Meclisi’ dir.
Bu Meclise sonradan “Meclisi Umuru Nafia” adı verilmiş ve 13.5.1839 tarihinde kurulan Ticaret Nezareti’ne (Ticaret Bakanlığına) bağlanmıştır.

Tanzimat Fermanının okunmasını izleyen yıllarda, Osmanlı Devleti’nin yönetim biçiminin Avrupa devletlerinin yönetim biçimlerine benzetilmesi amacıyla, Nezaretler (Bakanlıklar) yeniden yapılandırılmıştır. Bu dönemde kurulan ve Fransa’dan örnek alınan nezaretlerden biri de Ziraat Nezaretidir.(15 Şubat 1846)

1849 yılından, Meşrutiyetin ilanına kadar tarımla ilgili hizmetler: Ticaret ve Ziraat Nezareti, Ticaret ve Nafia Nezareti ve Orman ve Maadin ve Ziraaat Nezareti gibi değişik adlar altında yürütülmüştür.

2-MEŞRUTİYET DÖNEMİ:

Orman ve Maadin (Maden) ve Ziraat Nezareti Meşrutiyet döneminde de aynı isim altında çalışmalarını 1911 yılına kadar sürdürmüştür.
1911-1920 yılları arasında ise faaliyetler Ticaret ve Ziraat Nezareti adı altında yürütülmeye devam edilmiştir.

3-TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HÜKÜMETLERİ DÖNEMİ:

Bilindiği üzere, 23 Nisan 1920’de Ankara’da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmaya başladığı dönemde kurulan hükümetler, ’Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti” adını taşımaktadır. Meclisin Başkanı aynı zamanda Hükümetinde Başkanıdır. Hükümet üyeleri TBMM tarafından ve Meclis içinden seçilmektedir.

Bu kapsamda, 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı “Türkiye Büyük Millet Meclisi ve İcra Vekillerinin Sureti İntihabına Dair Kanun” çıkarılmıştır.

Bu kanunla 11 Bakanlık oluşturulmuştur.
Bu Bakanlıklar şunlardır:
1- Şeriyye ve Evkaf Vekaleti.
2-Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaleti

3-İktisat (Ticaret, Sanayi, Ziraat, Orman, ve Maadin) Vekaleti

4-Maarif Vekaleti

5-Adliye ve Mezahip Vekaleti

6-Maliye ve Rüsumat ve Defterihakani Vekaleti

7-Nafia Vekaleti

8-Dahiliye(Emniyeti Umumiye,Posta ve Telgraf) Vekaleti

9-Müdafaayi Milliye Vekaleti

10- Hariciye Vekaleti

11- Erkani Harbiyei Umummiye Vekaleti

Üçüncü sıradaki Bakanlıkta bu kanunda açılan bir parantezle Ticaret, Sanayi, Ziraat, Orman ve Madenlerle ilgili işlerin İktisat Vekaleti tarafından yürütüleceği açıkça belirtilmiş ve İktisat Vekaleti olarak görev yapan bu Bakanlık içerisinde Ziraat, Orman ve Baytar (Veteriner) Genel Müdürlükleri de yer almıştır.

Bu durum 23 Nisan 1920 ile 29 Ekim 1923 tarihleri arasında ki süreyi kapsayan yaklaşık 3,5 yılı biraz aşkın bir zaman dilimi içinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu dönemden sonra çıkarılan 432 sayılı Kanunun yürürlüğe girişine kadar bu şekilde devam etmiştir.

4- CUMHURİYET DÖNEMİ :

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurulduğu tarihten günümüze kadar geçen süreçte ise, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Merkezi örgüt yapısı aşağıda sıraladığımız evrelerden geçmiştir.

6 Mart 1924 tarih ve 63 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “ 432 sayılı Ziraat ve Ticaret Vekaletleri Teşkili hakkında Kanun” ile İktisat Vekaleti kaldırılarak bunun yerine Ziraat ve Ticaret Vekaleti adı altında iki ayrı Bakanlık oluşturulmuştur.

Böylece Kamu yönetim sistemimiz içerisinde ilk kez bağımsız bir Tarım Bakanlığı’nın kurulduğu görülmektedir. Bu durum 1928 yılına kadar bu şekilde sürmüştür.

21 Ocak 1928 tarih ve 63 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “1200 sayılı Ticaret ve Ziraat Vekaletlerinin Tevhidi ve İktisat Vekaleti Teşkili hakkında Kanun “ ile daha önce birbirinden bağımsız ve iki ayrı Bakanlık olarak oluşturulmuş bulunan Ziraat ve Ticaret Bakanlıkları, İktisat Vekaleti adı altında tekrar birleştirilmiştir. Bu durumda 1931 yılına kadar böyle devam etmiştir.

30 Aralık 1931 tarih ve 1989 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “ 1910 Sayılı Ziraat Vekaleti Teşkiline Dair Kanun” ile Ziraat Vekaleti, İktisat vekaletinden ayrılarak ikinci kez yeniden bağımsız bir Tarım Bakanlığı kurulmuş ve Ziraat, Orman ve Baytar (Veteriner) Genel Müdürlükleri bu Bakanlığa bağlanmışlardır. Bundan sonra da zaman zaman ismine bazı eklemeler yapılmak suretiyle kamu yönetim sistemimiz içinde Tarım Bakanlığı, ayrı ve bağımsız bir Bakanlık olarak varlığını günümüze kadar sürdüre gelmiştir.

Ancak, söz konusu kanunlarda, Tarım Bakanlığı’nın merkezi örgüt yapısı resmi görev ve yetkileri ile bu bakanlığa bağlı merkez ve taşra kuruluşlarının görev ve taşra kuruluşlarının görev yetki ve sorumlulukları açıkça belirtilmemiştir.

Genelde, gözlenen bu eksikliği gidermek üzere Tarım Bakanlığı 1937 yılında yasal olarak yeniden yapılandırılmış, merkeze taşra birimlerinin örgüt yapısı ilk kez oluşturulmuştur.

14 Haziran 1937 tarih ve 3629 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ 3203 sayılı Ziraat Vekaleti Vazife ve Teşkilat Kanunu ” ile üç ana hizmet birimi (Ziraat ve Veteriner İşleri Genel Müdürlükleri ve Pamuk işleri Müdürlüğü) yanında tüzel kişiliğe haiz katma bütçeli bir birim olan Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere 4 ana hizmet ve bağlı kuruluşu kapsayan bir bakanlık merkez örgütü oluşturulmuş ve bu örgütlerin yasal görev ve sorumlulukları ayrıntılı biçimde belirtilmiştir.

Başlangıçta, 2 danışma ve denetim birimi, 3 ana hizmet birimi, 5 yardımcı birim ve 1 katma bütçeli bağlı kuruluş olmak üzere toplam 11 birimle kurulmuş olan Tarım Bakanlığının merkezi örgüt yapısında, 1950’li yıllara gelindiğinde, 5 ana hizmet birimi, 3 danışma birimi, 5 yardımcı birim ile 5 bağlı ve 1’de ilgili kuruluş olmak üzere toplam 19 ayrı kuruluşun yer aldığı görülmüştür.

1950-1962 yılları arasında ki dönemde bu sayının 6’sı danışma birimi, 6’sı ana hizmet birimi, 5’iyardımcı hizmet birimi, 4’ü katma bütçeli bağlı kuruluş ve 3’ü de ilgili kuruluş olmak üzere 24 ‘e çıktığı , 1962-1973 yılları arasındaki dönemde 8 Danışma birimi, 9 ana hizmet birimi, 6 yardımcı hizmet birimi, 3 katma bütçeli bağlı kuruluş ve 5 ilgili kuruluş olmak üzere toplam 31 e yükseldiği görülmektedir.

1974-1980 yılları arasındaki dönemde ise , 8 danışma ve denetim birimi, 12 ana hizmet birimi, 3 yardımcı hizmet birimi, 2 katma bütçeli bağlı kuruluş ve 6 da ilgili kuruluş olmak üzere toplam yine 31 olarak kaldığı görülmektedir.

Bu arada çok önemli bir noktaya da değinmekte yarar vardır. T.C. Cumhurbaşkanlığının 26 Ocak 1974 tarih ve 4/92 sayılı onayları ile kurulan Hükümetin onay yazısında, Tarım Bakanlığı’nın adı değiştirilerek “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” haline dönüştürülmüştür.

17 Şubat 1981 tarih ve 17254 sayılı Resmi gazetede yayınlanan “ 2384 Sayılı Orman Bakanlığının Tarım Bakanlığına Devri Hakkındaki Kanun ” ile Bakanlığın adı “ Tarım ve Orman Bakanlığı ” olarak değiştirilmiştir. Orman Bakanlığı kaldırıldıktan sonraki dönemde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın merkezi örgüt yapısı içerisinde, 7 danışma birimi, 14 ana hizmet birimi, 4 yardımcı birim ile 2 bağlı ve 5 ilgili kuruluş olmak üzere toplam 32 birimin yer aldığı görülmektedir.

Sonrasında, 14 Aralık 1983 tarih ve 18251 sayılı Resmi gazetede yayınlanan “ 183 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlanarak Bakanlığın adı “Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı” olarak değiştirilmiş ve bu Bakanlığın merkez örgütünde 3 danışma ve denetim birimi, 11 ana hizmet birimi , 6 yardımcı birim ile 4 bağlı ve 7 de ilgili kuruluş olmak üzere toplam 31 birim yer almıştır.

Bilahare, 18 Haziran 1984 tarih ve 18435 sayılı Resmi gazetede yayınlanan “ 212 sayılı Kanun Hükmünde Kararname” ile bu Bakanlığın merkez örgütünde, 4 danışma ve denetim birimi, 4 yardımcı birim, 3 ana hizmet birimi ile 4 bağlı ve 8 ilgili kuruluş olmak üzere toplam birim sayısı 23’e indirgenmiştir.

Bir yıl sonra, 12 Mart 1985 tarih ve 18692 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 3161 sayılı “Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile bakanlık merkez örgütü yeniden düzenlenmiş ve örgüt yapısı içerisinde 4 danışma ve denetim birimi, 4 yardımcı birim, 3 ana hizmet birimi ile 4 bağlı ve 8 ilgili kuruluş olmak üzere toplam birim sayısı yine 23 olarak korunmuştur.

Son olarak da, Bakanlığın şu andaki merkezi örgüt yapısını şekillendiren 9.8.1991 tarih ve 20955 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ 441 ve 442 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ” çıkarılmıştır. Kararnameler ile Orman Bakanlığı ikinci kez ayrılmış ve Bakanlığın adı “441 sayılı Kanun Hükmünde Kararname” ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olarak değiştirilmiştir. Yeni Bakanlığın merkezi örgüt yapısı 4 danışma ve denetim birimi, 5 ana hizmet birimi, 4 yardımcı hizmet birimi ile 3 bağlı ve 7 ilgili kuruluş olmak üzere toplam olarak 23 birimden meydana gelmiştir.

Daha sonraki dönemde özelleştirilmek üzere Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 20.5.1992 tarihinde, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün 22.1.1993 tarihinde Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına ( Sonradan bu kurumun adı değiştirilerek Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı olmuştur.) devredilmeleri ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün de, 3046 sayılı kanunun değişik 10. maddesine göre 8.7.1993 tarih ve 21631 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve Başbakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanlığı’ nca onaylanan “Kuruluşların Bağlı Oldukları Bakanlıkların Değiştirilmesi ile İlgili İşlemler” dahilinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan alınarak Başbakanlığa bağlanması ile şu anda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın merkezi örgüt yapısı içinde yer alan kuruluşların veya birimlerin toplam sayısı 19’a indirgenmiştir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın kuruluş ve görevleri ile ilgili 441 sayılı K.H.K.’nin yasalaşması için Başbakanlıkça 9.8.1981 tarihinde T.B.M.M.’ye sunulan ve bu güne kadar çeşitli evrelerden geçtikten sonra son olarak T.B.M.M.’nin 20. döneminde yeniden ele alınan kanun tasarısında 9’u ana ana hizmet birimi , 5’i danışma ve denetim birimi, 4’ü yardımcı birim ve 4’ü bağlı kuruluş olmak üzere Bakanlığın merkez örgütü içinde toplam 22 birim oluşturulması öngörülmektedir. Halen, bu Bakanlığa bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Türkiye Zirai Donatım Kurumu(TZDK),Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Genel Müdürlüğü gibi 4 kuruluşun da yine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bağlı olması varsayımından hareketle bu Bakanlığa bağlı toplam kuruluş sayısının 26 olacağı söylenebilir.

Bakanlık içi irdeleme yönünden ise, 1937’den günümüze kadar geçen dönemde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın merkezi örgüt yapısı içinde 48 Adet yeni birim kurulmuş, kaldırılmış ya da başka birimlerle birleştirilmiştir. 1980’li yıllardan sonraki 17 yıl içinde yapılan değişiklik sayısı ise 6 dır. 1937 yılından 1984 yılına kadar olan dönemde Bakanlık merkezi örgüt yapısında bağımsız birim sayısı giderek artmış ve koordinasyon azalması ve idare tekniğine göre yönetimin güçleşmesi neticesi 1984 yılında Bakanlığın Reorganize edilmesi fikrini gündeme gelmiştir.

Bu amaçla, 18.6.1984 tarih ve 212 sayılı K.H.K. ile Bakanlığın merkez ve taşra örgüt yapısı yeniden düzenlenmiştir.Bu düzenlemede, Bakanlık birimlerinin konu ve ürün esasına göre değil, ana fonksiyonlarına göre örgütlenmesi esas alınmış olup, tarım kesimine hizmet götüren belli merkezi birimlerin, kumanda birliği ve yatay koordinasyon sağlanması yönünden tek bir yönetim ve denetim altında birleştirilmesi öngörülmüştür. Böylece, tarımsal hizmetlerin ve yatırımların çiftçilere ve köylülere daha süratli ve etkin bir şekilde iletilmesi ve yürütülmesi düşünülmüştür. Böylecede Bakanlık günlük teknik ve rutin hizmetler yerine asli görevi olan tarım politikalarına ağırlık veren ve bu politikaları üreten bir konuma dönüştürülmüştür.

Bilahare çıkarılan 12.3.1985 tarih ve 3161 sayılı kanun ve 9.8.1991 tarih ve 441 sayılı K.H.K.ile yapılan düzenlemelerde de fonksiyonel örgütlenme ilkesi korunmaya çalışılmıştır.

Sonuç olarak, Cumhuriyet dönemini özetleyecek olursak, Tarım Bakanlığı’nın 1924 yılında çıkarılan 432 sayılı kanunla ilk kez kurulduğuna, 1928 yılında çıkarılan 1200 sayılı kanunla lağvedildiğine, 1931 yılında çıkarılan 1910 sayılı kanunla ikinci kez kurulduğuna değinilmişti. Sonraki yıllarda Bakanlığın adının Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olarak 4 kez değiştirildiği görülmüş olup, halen de Tarım ve Köyişleri Bakanlığı olarak devam etmektedir. 1937’de 11 yasal birimden oluşan Bakanlığın merkez örgütü içindeki birim sayısının, zamanla artarak 32’ye çıktığı (2384 sayılı kanuna göre),bu gün de 19’a indirgendiği görülmektedir.T.B.M.M.’deki kanun tasarı ile de 26’ya ulaşacağı söylenebilir.

Bu gün gelinen noktada ise, Yaşanılan Bilim ve Teknoloji Çağı ve Çağın koşullarına uygun, daha etkin, daha fonksiyonel ve daha verimli bir örgütsel yapıya kavuşturulması için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın örgüt yapısının modern sevk ve idare tekniğinin temel ilkeleri dikkate alınarak yeniden yapılandırmanın kaçınılmaz bir zorunluluk olduğu bir gerçektir.

TEFTİŞ

KAPSAM
Madde 1 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulunun Kuruluş ve görevleriyle Teftiş Kurulu Başkanının, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının seçilme ve atanma koşulları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetlenenlerin yükümlülükleri. Teftiş Kuruluyla müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma usul ve esasları bu Tüzük'te gösterilmiştir.

GÖREV MERKEZİ
Madde 4 - Kurulun görev merkezi Ankara'dır. Gerektiğinde Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla Ankara dışında da çalışma merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir ve aynı yolla kaldırılabilir.

KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 5 - Teftiş Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
A) Bakanlık teşkilatıyla Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek,
B) Bakanlık hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesi ve verimliliğinin artırılmasını, Bakanlığın mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını sağlamak amacıyla inceleme ve araştırmalar yaparak, görüş ve önerilerini Bakan'a sunmak.
C) Gerektiğinde, Bakanlık hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin arttırılması için üretilecek politika, proje ve hizmet standartlarının oluşumuna katılmak,
D) Bakan tarafından verilecek benzeri görevlerle mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak,

TEFTİŞ KURULU BAŞKANININ ATANMASI, GÖREV VE YETKİLERİ

TEFTİŞ KURULU BAŞKANININ ATANMASI
Madde 6 - Kurul Başkanı, müfettişlik yeterlik sınavını vermiş ve Kurul'da en az on yıl fiilen müfettişlik görevinde bulunmuş başmüfettişler arasından atanır.

: MÜFETTİŞLER

MÜFETTİŞLERİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 10 - Müfettişler, Bakan'ın emir veya onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki görevleri yaparlar:
A) Bakanlık teşkilatıyla Bakanlığın yönetim, denetim ve gözetimi altında bulunan tüm kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak, teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek,
B) Görevlerini yaparken öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için, sorumlular hakkında tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden soruşturmaya başlamak ve durumu derhal Başkanlığa bildirmek,
C) Mevzuatın uygulanmasında görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen düzeyde yürümesini sağlamak için alınması gereken önlemleri ve düşüncelerini raporla Başkanlığa bildirmek,
D) Bakanlığı ilgilendiren konularda, yurt içinde ve dışında inceleme ve araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,
E) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 11 - Müfettiş yardımcıları, bağımsız olarak teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma yapamazlar. Bu yetkileri, yanlarında çalıştıkları baş müfettiş ve müfettişlerle birlikte kullanabilirler. Ancak, iki yıl müfettiş yardımcılığında çalışmış olanlar bu sürenin sonunda, yanlarında çalıştıkları müfettişlerin görüşleri de alınmak suretiyle Başkanın önerisi ve Bakan'ın onayıyla müfettişlik yetkilerini bağımsız olarak kullanabilirler.

: MÜFETTİŞLİĞE ATANMA

MÜFETTİŞLİĞE ATANMA
Madde 29 - Müfettişliğe, yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcıları atanırlar.
Yeterlik sınavını kazanamayan veya özürsüz olarak sınava girmeyenler Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolardan birine atanırlar.

MÜFETTİŞLİĞE GİRİŞ VE YETİŞTİRİLME

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA
Madde 26 - Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır. Bu sınava katılabilmek için;
A) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak.
B) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 32 yaşını aşmamış olmak,
C) En az dört yıllık lisans eğitimi veren ziraat ve diğer mühendislik fakülteleri ile veteriner, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yur içi veya dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
D) (Ek bend: 05/06/2002 - 2002/4328 Tüz/1. md.) 3.5.2002 günlü ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılan sınavda, Bakanlıkça sınav ilanında belirtilen puanı almış olmak,
E) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak,
F) Bu sınava iki defadan fazla katılmamış olmak,
G) Başkanlıkca yapılan inceleme sonucunda, sicil, tutum ve davranışlar yönünden müfettiş yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak gerekir.
(Değişik fıkra: 05/06/2002 - 2002/4328 Tüz/1. md.) (E) ve (G) bendlerinde öngörülen belgelerin sağlanması, inceleme ve araştırmaların yapılması sınavdan sonraya bırakılabilir.
İhtiyaca göre hangi öğrenim dalından ne kadar müfettiş yardımcısı alınacağı, Başkan
ın önerisi ve Bakan
ın onayıyla tesbit edilip yapılacak sınav ilanında belirtilir.
Müfettiş yardımcılığına atanmalar, başarı sırasına göre yapılır. Eşitlik halinde, yabancı dil sınavındaki başarı derecesi, bunun da eşitliği halinde kamu kurum ve kuruluşundaki hizmet süresi fazla olan adaya öncelik verilir.

SINAV KURULLARI
Madde 27 - Mütefftiş yardımcılığı giriş sınavıyla müfettişlik yeterlik sınavını yapacak kurullar, Başkanın önerisi ve Bakan
ın onayıyla Kurul Başkanının başkanlığında, dört müfettişten oluşur. Ayrıca, müfettişler arasından üç yedek üye belirlenir. Giriş sınavında yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi için uzman personelden de yararlanılabilir.
Giriş ve yeterlik sınavlarıyla ilgili diğer esaslar yönetmelikte gösterilir.

MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ VE YETERLİK SINAVI
Madde 28 - Müfettiş yardımcıları, yönetmelikte belirlenen yöntem ve esaslara göre üç yıl süreyle yetiştirilirler. Bu süre sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar.
Müfettiş yardımcılığı döneminde sicillerine göre müfettişlikte başarı gösteremeyeceği anlaşılanlarla müfettişlik göreviyle bağdaşmayacak tutum ve davranışları saptananlar, yeterlik sınavı beklenmeksizin Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolardan birine atanırlar.

İLETİŞİM BİLGİLERİ :

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KAMPÜSÜ
ESKİŞEHİRYOLU 9 KM
LOKUMLU / ANKARA
TEL: 0312 287 33 60
FAX : 0312 286 39 64

www.tarim.gov.tr

 

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Bu konuda yorum yapılmamış
Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Arkadaşına öner RSS Sitene Ekle

Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007

kpss adli hakimlik idari hakimlik kpss