Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol
{(adsshow.php|rekno=87)}

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.

1)         I. Köyün güvenlik ve sağlığını korumak

           II. Evlendirme

          III. Davacı veya hasım olarak mahkemede bulunmak 

 

Hangileri muhtarın devlet işlerinden ayrı olarak köy işleri arasındadır?

 

a) Yalnız I                   b) Yalnız II                     c) Yalnız III                  d) I-II               e) I-II-III         

 

2) Hangisinde valinin atanma usulü doğru olarak verilmiştir?

 

a)      İçişleri Bakanlığı’nın inhası, Bakanlar Kurulu’nun kararı, Cumhurbaşkanı’nın onayı ile

b)      İçişleri Bakanlığı’nın inhası, Başbakanlığın onayı ile

c)      İçişleri Bakanlığı’nın inhası, Bakanlar Kurulu’nun onayı ile

d)      İçişleri Bakanlığı’nın inhası, Başbakanlığın kararı, Cumhurbaşkanı’nın onayı ile

e)      İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile

 

 

3)         I. 1924             II. 1961            III. 1982

 

Yukarıdaki anayasaların hangisinde “anayasanın üstünlüğü” ilkesi benimsenmiştir?

 

a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) Yalnız III                  d) I-II               e) I-II-III

 

 

4)         I. Halkçılık                    II. Devletçilik                III. İnkılapçılık

 

1961 Anayasası yukarıdaki hangi ilkelere yer vermemiştir?

 

a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) Yalnız III                  d) I-II               e) I-II-III

 

 

5)         I. Milliyetçi Devlet                     II. Türk Milliyetçiliği                  III. Milli Devlet

 

1961 Anayasası yukarıdaki hangi ilkelere yer vermiştir?

 

a) Yalnız I                     b) Yalnız III                  c) I-II                    d) II-III              e) I-II-III

 

 

6) Anayasal düzende tek dereceli seçim ilkesine ilk kez ne zaman yer verilmiştir?

 

a)      Kanun-i Esasi 1909 yılı değişikliği

b)      1924 Anayasası

c)      1924 Anayasası 1946 yılı değişikliği

d)      1961 Anayasası

e)      1961 Anayasası 1971 yılı değişikliği

 

 

 

7)         I. Adil yargılanma hakkı

           II. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasının ölçülük ilkesine aykırı olamayacağı

          III. Uluslararası Ceza Divanı’na taraf olma gereğince vatandaşın yabancı bir ülkeye                geri verilebileceği

 

Hangileri 1982 Anayasası’nın ilk halinde mevcut değildir?

 

a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) Yalnız III                  d) II-III                  e) I-II-III

 

 

8)         I. Bilim ve sanat hürriyeti

           II. Düzeltme ve cevap hakkı

          III. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı

 

Hangileri negatif statü haklarındandır?

 

a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) Yalnız III                  d) II-III                  e) I-II-III

 

 

9)         I. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir

           II. Aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır

          III. Özelleştirme

 

Hangileri 2001 yılı anayasa değişikliklerindendir?

 

a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) Yalnız III                  d) I-II               e) I-II-III

 

 

10)       I. Ailenin korunması                                         

           II. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi

          III. Toprak mülkiyeti

          IV. Çalışma hakkı ve ödevi

           V. Konut hakkı

 

Hangileri sosyal ve ekonomik hak ve ödevler arasındadır?

 

a) I-III              b) I-II-III         c) II-III-IV-V               d) I-III-IV-V                e) I-II-III-IV-V

 

 

11)       I. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek

           II. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını kabul etmek

          III. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarının kabulünü açık oylama ile yapmak

 

Hangileri TBMM’nin bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarıyla ilgili görevlerini gösteren anayasal hükümlerdir?

 

a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) Yalnız III                  d) I-II               e) I-II-III

 

 

 

12 )      I. Bakanlar Kurulu’nun programı kuruluşundan en geç 1 hafta içinde bir bakan   tarafından TBMM’de okunabilir.

           II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun üyeleri 4 yıl için seçilir.

          III. Müsteşarların siyasi sorumluluğu yoktur.

 

Anayasal ve idari düzen açısından yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 

a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) Yalnız III                  d) I-II               e) I-II-III

 

 

13)       I. Bakanlar Kurulu

           II. Başbakanlık

          III. Bakanlık

 

Yukarıdakilerden hangileri ilk defa 1982 Anayasası ile yönetmelik çıkarmaya yetkili makamlar arasında sayılmıştır?

 

a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) Yalnız III                  d) I-II               e) I-II-III

 

 

14) İdarenin yargı yolu ile denetiminde yargı yerleri tarafından getirilen kısıntıyı ve hükümet ya da hükümet dışındaki idari bir kuruluşun yargı denetimi dışında kalan bazı üst siyasal idare etkinliklerini ifade etmek için hangi kavram kullanılmaktadır?

 

a)      Hükümet tasarrufları

b)      Yargı yolunu kapayan yasalar

c)      Yasama kısıntısı

d)      Kanuni kısıntı

e)      İdare kısıntısı

 

 

15)       I. Sayıştay                    II. Uyuşmazlık Mahkemesi                    III. Yüksek Seçim Kurulu

 

Anayasa yargısına göre hangileri yüksek mahkeme değildir?

 

a) Yalnız I                     b) Yalnız III                  c) I-II                   d) I-III                 e) I-II-III

 

 

16) Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü hangisinin ilgili kuruluşudur?

 

a)      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

b)      Başbakanlık

c)      Ulaştırma Bakanlığı

d)      İçişleri Bakanlığı

e)      Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

 

 

 

 

 

17) Hangisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın merkez teşkilatında yer almaz?

 

a)      Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü

b)      Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü

c)      Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

d)      Milli Kütüphane Başkanlığı

e)      Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü

 

 

18)       I. 1924             II. 1961            III. 1982

 

Devlet Planlama Teşkilatı hangi anayasalarda düzenlenmiştir?

 

a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) I-II                   d) II-III                e) I-II-III

 

 

19) Anayasa kavramı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

a)      Anayasa siyasal bir belgedir

b)      Anayasa hukuksal bir belgedir

c)      İçerik bakımından devletin temel erklerinin kuruluşuyla veya işleyişiyle ilgili her kural için anayasal niteliktedir denemez.

d)      Eğer bir kural normlar hiyerarşisinde en üst basamakta yer alıyorsa neye ilişkin olursa olsun anayasal kuraldır.

e)      Eğer bir kural kanunlardan daha zor bir yöntemle değiştirilebiliyorsa neye ilişkin olursa olsun anayasal kuraldır.

 

 

20)       I. Anayasacılık düşüncesi 18.yy sonlarında ortaya çıkmıştır.

           II. Dünyanın ilk anayasalarından biri 1787 ABD Anayasasıdır.

          III. Dünyanın ilk anayasalarından biri 1791 Fransız Anayasasıdır.

          IV. Dünyanın ilk anayasası Manga Carta’dır.

           V. Anayasacılık düşüncesi Antik Yunan’a dayanır.

 

Anayasacılık düşüncesi ve doğuşu ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 

a) I-III              b) I-II-III         c) II-III-IV-V               d) I-III-IV-V                e) I-II-III-IV-V

 

21) Osmanlı İmparatorluğu dönemi anayasal gelişmelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

           

a)      Osmanlı’da Divan, devlet yetkilerini paylaşan değil, sadece danışma organıdır biçiminde nitelendirilemez.

b)      Tanzimat Fermanı’nda kanunları hazırlamak için bir makam öngörülmüştür.

c)      İslami kuralların Batı hukuk kural ve kurumları yanında uygulandığı ve Cumhuriyete kadar devam eden ikili uygulamanın başlangıcı Islahat Fermanı değil, Tanzimat Fermanı’dır.

d)      Osmanlı’daki anayasacılık hareketi Jön Türklere değil, Genç Osmanlılar Hareketi’ne dayanır.

e)      İlk Osmanlı anayasası Sened-i İttifak değil, Kanun-i Esasi’dir.

22) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nda yer alan hükümlerden biri değildir?   

 

a)      Devlet gelirlerinin kanuniliği ilkesi

b)      Mali güce dayanan vergileme

c)      Yargılamanın aleniliği

d)      Eşitlik ilkesi

e)      Askerliğin dört-beş yıl sürmesi

 

 

23) Kanun-i Esasi’ye göre kanunların din kurallarına ve anayasaya uygunluğunu denetleme görevi hangisine aittir?

 

a)      Şeyhülislam

b)      Heyet-i Vükela

c)      Heyet-i Ayan

d)      Heyet-i Mebusan

e)      Meclis-i Umumi

 

 

24)       I. Osmanlı devletinin dini, İslam’dır.

           II. Şeyhülislam, Bakanlar Kurulu’nun bir üyesidir.

          III. Kanunların din kurallarına uygunluğu denetlenecektir.

 

Kanun-i Esasi’de yukarıdaki hangi hükümler devletin teokratik niteliğinin açık kanıtlarıdır?

 

a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) I-II                   d) I-III                 e) I-II-III

 

 

25) Kanun-i Esasi ve hükümleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

a)      Heyet-i Mebusan, iki dereceli seçimle dört yıl için seçilir.

b)      Bütün anayasalarımızın ortak özelliği olan “milletin temsili” ilkesi geçerlidir.

c)      Heyet-i Mebusan, gizli oyla seçilir.

d)      Milletvekili seçilme yeterliliği anayasayla değil, seçim kanunu ile belirlenmiştir.

e)      Kanun-u muvakkat çıkarma yetkisi ilk halinde mevcuttur.

 

 

26) Osmanlı’da başvekaletlik makamı ne zaman oluşturulmuştur?

 

a)      II. Mahmut döneminde

b)      Tanzimat döneminde

c)      I. Meşrutiyet döneminde

d)      II. Meşrutiyet döneminde

e)      Padişahın yürütme yetkisini kısıtlayacak böyle bir uygulama hiçbir dönem olmamıştır.

 

 

 

 

 

 

27) Kanun-i Esasi’de hangisi temel haklar bölümünde yer almaz?

 

a)      İbadet hürriyeti

b)      Ticaret serbestisi

c)      Haberleşme özgürlüğü

d)      Dilekçe hakkı

e)      Tabii yargı ilkesi

 

 

28)

I.                    Kanunsuz emir ilkesi

II.                 Yasama dokunulmazlığı

III.               Yüce Divanın kurulması

IV.              Yetki genişliği

V.                 Olağanüstü hal

 

Yukarıdakilerden hangisi Kanun-i Esasi ile ilk defa düzenlenen hükümler arasında yer alır?

 

a) IV-V            b) I-II-V          c) II-III-IV-V               d) I-III- IV-V               e) I-II-III-IV-V

 

 

29) Aşağıdakilerden hangisi 1876 Anayasası’nın yargı güvencesi ile ilgili düzenlemelerinden biri değildir?

 

a)      Tahkimin mümkün olmaması

b)      Hakimlerin azlolunamayacağı ilkesi

c)      Kanuni hakim güvencesi

d)      Mahkemelerin görev alanlarına giren bir davaya bakmaktan kaçınamayacağı

e)      Hak arama özgürlüğü

 

 

30) Hangisi 1876 Anayasası’nın 1909 yılı değişikleri arasında yer almaz?

 

a)      Bakanların Meclis’e karşı bireysel olarak sorumlu olacakları

b)      Bakanların Meclis’e karşı birlikte sorumlu olacakları

c)      Bakanlar Kurulu’nun Meclisi fesh edebileceği

d)      Meclis’in Bakanlar Kurulu’nu güvensizlik oyu ile düşürebileceği

e)      Padişah kararları için karşı-imza kuralı

 

 

31) Hangisi 1876 Anayasası’nın Meclis üyeleri ile ilgili düzenleme ve uygulamalarından biri değildir?

 

a)      Oy vermekten kaçınamayacakları

b)      İki heyete aynı anda üye olamayacakları

c)      Görüşmeleri Türkçe yapacakları

d)      Memuriyetle Meclis üyeliğinin bağdaşmayacağı

e)      Mebusan üyelerinin seçiminde genel seçim ilkesi uygulanmıştır.

 

 

32)      

I.                    1878 yılına kadar iki seçim yapılmıştır.

II.                 1878 yılında resmen yürürlükten kaldırılmıştır.

III.               1909 yılında yeni bir anayasa yapılmıştır.

 

Hangileri Kanun-i Esasi’nin uygulanması ve yürürlüğünün sona ermesi ile ilgili olarak doğru bir ifade değildir?

 

a) Yalnız I                     b) Yalnız II                   c) I-II                   d) II-III                e) I-II-III

 

 

33)       I. Yumuşak bir anayasa olarak nitelendirilemez

           II. Meclis seçimleri iki yılda bir yapılır

          III. İller özerktir ve başlarında vali bulunur

          IV. Kazaların başında kaymakam bulunur

           V. Anayasanın üstünlüğü ilkesine yer vermemiştir.

 

1921 Anayasası ve hükümleri ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

 

a) Yalnız I                     b) IV-V               c) I-V                d) I-IV-V                e) I-II-IV-V

 

 

34) Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası’nın düzenlemeleri ile ilgili olarak doğru bir ifade değildir?

 

a)      Anayasanın değiştirilmesinde Cumhurbaşkanı’na veto gibi herhangi bir yetki verilmemiştir.

b)      Tüzükler, Danıştay incelemesi sonucunda çıkarılır.

c)      Cumhurbaşkanın kanunların kabulünde geciktirici veto yetkisi vardır.

d)      Tüzüklerin kanuna aykırılığı iddiası TBMM tarafından çözümlenir.

e)      Sıkıyönetim süresi altı ayı aşmamak üzere ilan edilir.

 

 

35)      

 

 

 

 

 

a)      Bakanların tek tek Meclis tarafından seçilmesi - 1921 Anayasası’nın ilk biçimi

b)      Seçilen Başbakan ve bakanların Meclisin onayına sunulması – 1923 değişikliği

c)      Meclisin bakanları onaylaması şartının kaldırılması – 1924 Anayasası

d)      Bakanların sadece güven için Meclise sunulma ilkesi – 1924 Anayasası

e)      Bakanların Cumhurbaşkanı tarafından seçilerek Meclisin onayına sunulması – 1923 değişikliği

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1) C     2) A     3) E      4) E      5) D     6) D     7) E      8) E      9) B     10) E    11) D   12) E   

 

13) B   14 ) A  15) D   16) B   17) A   18) B   19) C   20) B   21) A   22) A   23) C   24) E

 

25) D   26) A   27) C   28) E    29) A   30) C   31) A   32) D   33) C   34) E    35) E

 

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
sınav
ellerinize sağlık,sorular bayağa özenle seçilmiş,bende çözdüm eksiklerim olduğunu şimdi daha iyi anladım.bizi bilgilendirdiğiniz için teşekkürler.
tuğncer
2008.9.3 - 17:41
Cevaplama yetkiniz yok.
Yoruma şikayet et
yanıt:teşekkürler arkadaşım
bende göremedim 35. sorunun cevabını sorularda güzel emeğinize sağlık biraz zordu
deryaşambayatlı
2008.8.17 - 15:48
Cevaplama yetkiniz yok.
Yoruma şikayet et
emeğine sağlık
emeğine sağlık arkadaşım.Ben sadece bır noktaya degınmek ıstıyorum gordugum kadarıyla 35.sorunun srusu yok gerekn duzletmenı yaparsan daya ıyı olacagı kanısındayım
mustii
2008.8.17 - 13:04
Cevaplama yetkiniz yok.
Yoruma şikayet et

Arkadaşına öner RSS Sitene Ekle

Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007

kpss adli hakimlik idari hakimlik kpss