Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol
{(adsshow.php|rekno=87)}

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.

 

 

MALİYE BAKANLIĞI MALİYE MÜFETTİŞLİĞİ

Maliye Müfettişleri, 100 yılı aşkın geçmişi, köklü gelenekleriyle Türk Devlet yönetiminde önemli bir yere ve haklı bir üne sahip olmuşlardır.

Her hizmetin mutlaka bir parasal yönü olduğu göz önünde tutulursa Maliye Müfettişlerinin görev ve yetki alanlarının genişliği daha iyi anlaşılabilir. Kamu malının, parasının, gelir ve giderlerinin söz konusu olduğu her yerde ve her işte Maliye Müfettişlerinin görev ve yetkileri vardır. Bu nedenledir ki, Maliye Müfettişleri diğer Bakanlıklarda olduğu gibi yalnızca Bakanlık Müfettişi anlamına gelen "Maliye Bakanlığı Müfettişi" değil; en geniş anlamıyla "MALİYE MÜFETTİŞİ" ünvanını taşımaktadırlar. Bu ünvan; başlı başına her Maliye Müfettişinin ayrı bir daire ayrı bir kurum kimliğinde de olduğunu gösterir. Bu ünvan Türkiye'de sadece Maliye Müfettişlerine özgü bir ayrıcalıktır; bu mesleğin yetkilerinin bakanlıklar üzerinde olduğunu; Devletin parasının ve malının olduğu her yerde ve her işlemde devreye girilebileceğini gösterir.

Maliye Müfettişlerinin görev ve yetkileri, Maliye Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK), 543 Sayılı KHK ile değişik 20 nci maddesinde ayrıntılı olarak sayılmıştır.

MALİYE TEFTİŞ KURULUNUN ÇALIŞMA DÜZENİ

Çalışma düzeni Maliye Teftiş Kurulu Tüzüğü ve Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Maliye Teftiş Kurulunun merkezi, Ankara'dadır. Ayrıca, Kurulun, İstanbul ve İzmir'de sürekli çalışma merkezleri bulunmaktadır. Maliye Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları, bu merkezlerde yaptıkları çalışmaların yanı sıra, yaz aylarında diğer bölgelerde de "turne" adı verilen çalışmalar yaparlar. Maliye Müfettiş ve Yardımcılarının "Merkez" ve "Turne" çalışmalarını belirleyen ayrıntılı programlar yılda iki defa Maliye Bakanının onayı ile yürürlüğe konulur.

Maliye Müfettişleri ve yardımcıları, Kurul tarafından kendilerine sunulan rahat çalışma mekanlarında, teknolojinin en son imkanlarından faydalanarak çalışmalarını sürdürürler. Bu bağlamda, Maliye Müfettişleri ve yardımcıları, çalışmalarında, kullanımlarına verilen notebooklar ile zaman ve mekan bağımsız olarak Maliye Teftiş Kurulu VPN yapısını kullanarak intranet üzerinden kendileri için gerekli olan bilgilere ulaşabilirler.

MALİYE MÜFETTİŞLERİNİN ÖZLÜK HAKLARI

Maliye Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanarak Maliye Müfettişi olma yolunda ilk adımı atan adaylara, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde ödeme yapılır. Müfettiş yardımcılarına ödenen tutar, aylık, yan ödeme, özel hizmet tazminatı, denetim tazminatı vb. gibi unsurlardan oluşur.

Sürekli çalışma merkezleri dışında bir yerde görevlendirilen Maliye Müfettişleri ve yardımcılarına, yol giderleri ile birlikte, Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde, günlük harcırah da ödenir. Maliye Müfettişlerine olduğu gibi Maliye Müfettiş Yardımcılarına da kamu konutu (Lojman) tahsis edilir.

YURTDIŞINDA SAĞLANAN İMKANLAR

Maliye Müfettişleri, müfettiş yardımcılıkları sırasında ve daha sonraki dönemlerde gördükleri kapsamlı hizmet içi eğitimin yanı sıra, yurtdışında da, çalışma alanları ile ilgili konularda eğitilirler. Bu kapsamda, Maliye Müfettişleri, mesleki bilgilerini artırma amacıyla ve bir yıl süreyle, kıdem sıralarına göre, yurtdışına gönderilirler.

Bunun dışında, Bakanlıkça belirlenen alan ve konularda lisansüstü öğrenim yapmak isteyen Maliye Müfettişleri, öğrenim görecekleri yabancı dilde yeterli olduklarını kanıtlamak ve eğitim görecekleri üniversitenin şartlarını taşımak kaydıyla, iki yıl süre ile yurtdışına gönderilirler. Akademik düzeyde eğitim ve öğretimin yararına inanan Teftiş Kurulunun 80 üyesi ABD'de, 15 üyesi İngiltere'de, 5 üyesi Fransa'da Master; 11 üyesi yurtiçinde Doktora yapmış; heyet kökenli 1 Rektör (ODTÜ), 3 Profesör ve 3 Doçent akademik hayata katılmışlardır.

MALİYE MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA GİRİŞ

Maliye Teftiş Kurulu Size Geniş Bir Ufuk Öneriyor...

Asırlık geçmişi, gelenekleri; çağdaş, değişime açık yapısı, ödünsüz ilke ve değerleri ile dimdik ayakta duran; devletin en köklü ve seçkin kurumu Maliye Teftiş Kurulu sizi bir kariyer, bir ayrıcalık, bir yaşam biçimi, bir ilke ve değerler bütünü olan Maliye Müfettişliği mesleğini seçmeye; Heyet-i Mümtaze'ye katılmaya çağırıyor.

Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne......

"Maliye Nezaretinin doğrudan doğruya taht-ı emrinde olmak ve emvali Devletin kabz ve sarf hizmetinde bulunan kaffe-i memurinin yani gerek Vilayat-ı Celilede müstahdem Defterdar ve Muhasebeci ve Malmüdürleri ile Rüsumat ve Defter-i Hakani memurlarının... gerek Dersaadet'de bulunan bilcümle devair-i resmiye ve şuabat-ı memurin-i maliyesinin usulü hesabiyesini tetkik... ve her türlü muamelat-ı maliyetin suver-i cereyanına dair Canib-i Nezarete malumat vermek üzere bir Heyet-i Teftişiye-i Maliye teşkil olunmuştur." (Teftiş Muamelatı Maliye Nizamnamesi)

Maliye Nazırı tarafından, "Umuru Maliyenin Tanzim ve Islahı" için hazırlanan, 25 Temmuz 1879 tarihli İrade-i Seniyeye konu, "Teftiş Muamelatı Maliye Nizamnamesi" ile Maliye Teftiş Kurulu teşkil olundu. Kurulduğundan bu yana Devletin üst kademelerine yönetici yetiştirme misyonunu başarıyla sürdüren Maliye Teftiş Kurulu rakipsiz bir okul niteliğindedir. Ülkenin yönetiminde ve gelişiminde söz sahibi olmanın ehliyeti bu okulda kazanılır.

Her Zaman İddialı, Her zaman Kaliteli...

Bu ocaktan 1 Başbakan, 3 Başbakan Yardımcısı, 32 Bakan, 44 Milletvekili, 48 Müsteşar, 4 Büyükelçi ile pek çok Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı yetişmiştir. Halen görev yapan Başbakanlık Müsteşarı, Maliye Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı ve yeni oluşturulan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1 inci ve 2 nci Başkanları Maliye Müfettişi kökenlidir. Ayrıca, özel sektörde de, büyük banka ve holding yönetim kurullarında, Maliye Müfettişi kökenli kişiler sorumluluk üstlenmişlerdir.

1908 yılından bu yana sadece 567 kişi bu okula girmeye hak kazanmış, Maliye Müfettişi olma ayrıcalığına erişmiştir. Sizi de bu ayrıcalığa sahip olmaya davet ediyoruz...

Sizi Güzel Bir Çalışma Ortamı Bekliyor...

Maliye Teftiş Kurulu, bünyesine katılan Maliye Müfettiş Yardımcılarını 3 yıllık bir eğitime tabi tutar. Size verilecek bilgisayar eğitim ve diz üstü bilgisayarınızla, Teftiş Kurulu ve Bakanlık servis sağlayıcıları üzerinden dünyadaki gelişmeleri internetten takip edebileceksiniz. Maliye Teftiş Kurulu, sadece mensuplarının kullanabileceği Lotus Notes tabanlı bilgisayar ağı donanımına sahiptir. Özel şifrelerimizle Bakanlığın mevzuat ve istihbarat bilgilerine ulaşabileceksiniz.

Maliye Müfettiş Yardımcıları mesleki bilgi eğitimlerini Muavin Yetiştirme Toplantıları ile alırlar. Maliye Müfettişlerinin koordinatörlüğünde yapılan bu toplantılarda ilgili literatür ve mevzuat tanıtılır ve interaktif bir tartışma ortamı içerisinde değerlendirilir. Bu, eğitiminizin teorik ve mevzuat bazındaki yönüdür. Muavin Yetiştirme Toplantıları dışında teftiş programlarına dahil edilerek Müfettiş refakatinde çalışacaksınız. Böylece, mesleki bilgi eğitiminin pratik uygulaması da "yaparak öğrenme" yöntemi ile muavinlik döneminde tamamlanacak.

Maliye Teftiş Kurulu, misyonunu gerçekleştirirken, Maliye Müfettiş Yardımcılarının her yönden kişisel gelişimlerinin temini amacıyla modern toplum hayatının gereklerine yönelik pek çok imkanı da sağlamaktadır. Yönetimde protokol kuralları, yabancı dil, hızlı okuma, Türkçe konuşma yazma eğitimleri ile çeşitli konularda seminer ve konferanslara iştirak bunlardan bazılarıdır. Maliye Teftiş Kurulu sadece "yönetici" değil, "lider" yetiştirme iddiasındadır.

Yetkileriniz Geniş, Sorumluluklarınız Buna Denk...

Maliye Müfettişleri, 100 yılı aşkın geçmişi, köklü gelenekleriyle Türk Devlet yönetiminde önemli bir yere ve haklı bir üne sahip olmuşlardır. Kamu ma

GÖREV VE YETKİLER

Maliye Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Madde 20 - (Değişik: 19.6.1994-KHK 543/7 md.) Maliye Teftiş Kurulu, bir Başkan ile Maliye Başmüfettişi, Maliye Müfettişi ve Maliye Müfettiş Yardımcılarından oluşur ve Bakanın emri veya onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Genel, katma ve özel bütçeli dairelerle fonlar, döner sermayeli kuruluşlar, kuruluş ve statüsü ne olursa olsun sermayesinin en az yarısı Devlete ait olan kuruluşlar ve bu daire ve kuruluşların birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısına iştiraki olan kuruluşları teftiş etmek,

b) İmtiyazlı şirketlerle sermayesinde (a) bendinde yer alan kuruluşların iştiraki bulunan kuruluşları, yetkili makamların isteği ve Maliye Bakanının izni ile teftiş etmek,

c) Dernek, vakıf ve sendikaları mali yönden teftiş etmek,

d) Çeşitli kanun, tüzük, yönetmelik ve kararların Maliye Bakanına ve Maliye Müfettişlerine tanıdığı teftiş ve inceleme yetkilerini kullanmak, (a) bendinde sayılan daire, kuruluş, fon ve ortaklıklar hakkında kendi kanunlarında özel denetim hükümleri öngörülmüş olması, Maliye Müfettişlerinin teftiş ve inceleme yetkilerini kısıtlamaz.

Teftişe tabi olan daire, kuruluş, fon, dernek, vakıf, sendika ve ortaklıkların görevlileri, bunlara ait para ve para hükmündeki evrak ve ayniyat ile her türlü mal ve eşyayı ve bunlarla ilgili gizli de olsa bütün defter ve belgeleri, isteği üzerine Maliye Müfettişine göstermeye, saymasına ve incelemesine yardım etmeye mecburdurlar. Milli güvenlikle ilgili olup gizli kalması gereken konularda Muhasebe-i Umumiye Kanununda yer alan özel hükümler saklıdır.

Teftiş sonucunda gizli veya açık zimmet veya ihtilas veya işlemlerinde önemli suistimali görülen ya da muhafaza veya idaresi altında bulunan para ve para hükmündeki evrak ve ayniyat ile her türlü mal ve eşyayı ve bunların defter ve belgelerini göstermeyen memurlar, Maliye Bakanlığı memuru iseler Maliye Müfettişi tarafından, diğer bakanlıklara ve dairelere mensup iseler müfettişin talebi üzerine atamaya yetkili amirleri tarafından görevlerinden uzaklaştırılırlar. Ancak görevinden uzaklaştırılması gereken memur Milli Savunma Bakanlığına mensup ise, kolordu komutanının veya daha büyük amirlerinin yazılı izinlerinin alınması gerekir. Teftiş veya tahkik sırasında memuriyeti başında kalması teftişin veya tahkikatın yapılmasını güçleştireceğine kanaat getirilen memurlar, Maliye Bakanlığı memuru iseler Bakanlığın izni ile Maliye Müfettişi tarafından, diğer bakanlıklara mensup iseler Maliye Müfettişinin talebi üzerine ilgili bakanlıklar tarafından görevlerinden uzaklaştırılabilirler.

Teftiş ve inceleme, sermayesinde Devletin iştiraki olan kuruluş, şirket, dernek, vakıf ve sendikalara ait olduğu takdirde, Müfettiş raporu ilgili mercie tevdi edilir ve gereği bu merciler tarafından yapılarak sonucu Maliye Bakanlığına bildirilir.

Maliye Teftiş Kurulu Başkanı, Maliye Müfettişi sıfat ve yetkilerini haiz olup, müfettişlerin Bakan adına idaresi ve çalışmalarının düzenlenmesi görevini yerine getirir. Maliye Teftiş Kurulu ve Maliye Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esasları tüzükle düzenlenir.

Maliye Teftiş Kurulu Yönetmeliği

GENEL HÜKÜMLER

MALİYE TEFTİŞ KURULU

Kuruluşu, görev ve yetkileri

Kuruluş:

Madde 1 - Maliye Teftiş Kurulu; bir Başkan ile Müşavir Maliye Müfettişi, Başmüfettiş,Müfettiş ve Müfettiş Muavinlerinden kuruludur.

Müfettişlerle re'sen teftişe yetkili kılınan Müfettiş Muavinleri doğrudan doğruya Maliye Bakanına bağlı olup onun adına teftiş, tetkik ve tahkik yaparlar.

Müfettişlerin Bakan adına yönetimi ve çalışmalarının düzenlenmesi Başkana verilmiştir. Başkan, Müfettiş sıfat ve yetkisine sahiptir.

Maliye Müfettişlerinin görev ve yetkileri :

Madde 2 - Maliye Müfettişleri :

a) Genel Bütçeye dahil veya Katma Bütçe veya İl

ÜSTADLIK KAVRAMI

Ortaçağlardan bu yana doğu ve bati medeniyetinde, hatta uzakdoğu medeniyetinde çeşitli mesleklerdeki ustalık-çıraklık ilişkisi içinde, meslekte kıdemli olanın farklı bir hitapla veya unvanla anılması geleneksel bir ilişki biçimi olmuştur. Daha sonraları kimi cemiyetlerde de bu hitaplar yerleşmiştir. 

Ferit Devellioğlu'nun Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat'ında (Ankara, 1997) "üstad" kavramı, "bir ilim veya sanat alanında üstün yeri olan kimse" (s.1129) olarak kullanılmıştır.

Maliye Teftiş Kurulu'nda bu tarihsel arka plan içinde, kurul üyeleri içinde karşılıklı sevgi ve saygının bir tezahürü olarak "üstad" kavramı (70) numaralı Maliye Müfettişi İsmail Hakki ÜLKMEN (1901-1965) ile başlamıştır. Kavram geleneksel olarak, nispeten kıdemli olan Maliye Müfettişlerine kıdemsiz olanlarca kullanılmaktadır.

Maliye Müfettişlerinin yerleştirdiği güzel bir ayrıntı olarak "üstad" kavramı, Maliye Bakanlığı başta olmak üzere kamu ve özel sektördeki tüm denetim organlarında yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.

(Kaynak:Maliye Müfettişleri Yardımlaşma Derneği)

MESLEK AHLAKI

Maliye Teftiş Kurulu kuruluşundan bugüne kadar kendisine kanunlarla verilmiş her görevi, doğru ve tarafsız bir biçimde yerine getirmek için büyük bir gayret ve feragatla çalışmıştır.

ETİK İLKELERİ

Kendisini kamu yönetimi alanında meydana gelen değişmelere sürekli olarak uyumlaştıran Maliye Teftiş Kurulu, yürüttüğü denetim görevinde şeffaflığın sağlanması ve etik ilkelere dayalı bir denetim anlayışının kurumsallaştırılmasını esas amaç olarak kabul etmiştir.

Maliye Teftiş Kurulu kuruluşundan bugüne kadar kendisine kanunlarla verilmiş her görevi, doğru ve tarafsız bir biçimde yerine getirmek için büyük bir gayret ve feragatla çalışmıştır. Gerek toplum gerek kamu yönetimi nezdinde Maliye Teftiş Kurulu'na büyük güven ve saygı ortamı oluşmuştur. Bu oluşumu sağlayan en önemli dayanak; mensuplarının ortak bir bilinçle içselleştirdikleri ve kuşaktan kuşağa aktardıkları doğruluk, tarafsızlık, bağımsızlık ve topluma karşı sorumluluk duyma geleneğidir. Söz konusu geleneğin, gelecek kuşaklara aktarılmasına yardımcı olması açısından, esasen üyeleri arasında her zaman kabul görmüş olan; Maliye Müfettişi Mesleki Etik ilkeleri aşağıda açıklanmaktadır.

TEMEL ÇALIŞMA ETİĞİ

Maliye Müfettişleri, kendilerine Anayasa ve ilgili mevzuat uyarınca verilen görevleri; doğruluk, tarafsızlık, bağımsızlık ve adalet ilkelerini esas alarak, toplum yararını sağlayacak şekilde yerine getireceklerdir.

TOPLUMA KARŞI SORUMLULUK

Maliye Müfettişleri kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getirirken;

Toplumun güven ve saygısını kazanacak şekilde bir çalışma anlayışı içinde hareket edeceklerdir. Toplum yararı her şeyin üzerinde tutulacaktır.

Kamu yönetiminde hukukun üstünlüğünü sağlamak amacıyla, kamu hizmetlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesi, kamu hizmetlerinde eşitlik, tarafsızlık ve adaletin sağlanmasını denetim görevinin temel amacı olarak kabul edeceklerdir.

Kamu yönetimi kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde toplum yararı için kullanılmasının sağlanması için, üzerine düşen denetim ve yol göstericilik görevini layıkıyla yerine getirecektir. Toplum nezdinde kendisine duyulan güven ve saygıyı zedeleyecek her türlü davranıştan titizlikle kaçınacaklardır.

MESLEĞE KARŞI SORUMLULUK

Maliye Müfettişleri mesleklerini icra ederken, mesleğin geliştirilmesi ve saygınlığının korunması amacıyla;

Doğruluk, dürüstlük, tarafsızlık ve adalet ilkelerini kendilerine temel çalışma anlayışı olarak kabul edeceklerdir.

Yüksek ve kusursuz davranış standartlarını benimseyeceklerdir.

Mesleğin saygınlığını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınacaklardır.

Mesleki bilgi ve birikimlerini sürekli olarak geliştireceklerdir.

Kendi aralarında iyi ilişkileri ve işbirliğini geliştirecek tarzda davranacaklardır.

Kamu yararını her türlü kişisel yararın üstünde tutacaklardır.

Hiçbir politik tesirin etkisinde kalmayacaklardır.

DENETLENEN BİRİMLERE KARŞI SORUMLULUK

Maliye Müfettişleri denetim görevini yerine getirirken;

Denetimin esas amacının idarenin işlem ve eylemlerinin hukuka uygun olarak yerine getirilmesine yardımcı olmak ve idareye yol gösterici olmak olarak algılanacaktır.

Denetlenen kurum ve kişilere karşı tam bir tarafsızlık ve objektiflik içinde olacaklardır.

Denetlenen konuları ele alırken tarafsız, objektif ve bilimsel yaklaşım içinde olacaklardır. Denetlenen birim hakkında görüş oluşturulurken, denetlenen birimlerin sunduğu her türlü bilgi ve görüş değerlendirmeye esas alınacaktır.

ASIRLIK DENETİM İLKELERİ

(Eski Teftiş Heyeti Rehberlerinden alınan bu bölüm, geçmiş yıllarda Teftiş Kurulunda çalışmış eski Müfettişlerin yeni meslektaşlarına sundukları bazı değerli öğütleri kapsamaktadır. Meslekte geçirilmiş uzun yılların tecrübelerini özetleyen ve Müfettişlik kariyerinin bazı inceliklerini yansıtır.)

KALİTE YÖNETİMİ 

Bilgi ve iletişim teknolojisindeki baş döndürücü gelişmeler dünyayı küçültmüş, ekonomi alanındaki rekabeti küreselleştirmiştir. Küreselleşen rekabet ortamında, ülke olarak başarıya ulaşmanın yolu kamu ve özel kesimin top yekûn mükemmelleşmesinden geçmektedir.

Özel kesimde kalite çalışmaları 1980'li yıllardan itibaren, dışa açık büyüme stratejisinin de etkisiyle, artmış ve bazı Türk firmalarının kalitesi 1990'lı yılların ikinci yarısında uluslararası platformda alınan ödüllerle tescillenmiştir. Ancak, özel kesimdeki kalite çalışmalarının tam olarak başarıya ulaşması için GSMH'nın %30-35'ini kullanan kamu kesiminin de kaliteli hizmet sunması şarttır.

Özelleştirmenin, dolayısıyla devletin küçültülmesinin revaçta olduğu günümüzde Devlet tarafından yerine getirilmesi zorunlu temel hizmetler ile denetim, gözetim ve düzenlemeye ilişkin kamu görevleri küçülme sonrası bile küçümsenemeyecek kadar çok olacaktır. Bu bağlamda, devletin "nicelik" olarak küçültülmesi yanında, piyasanın etkin ve verimli bir şekilde işlemesi, toplumun demokrasi, huzur ve refah içinde yaşaması için hizmetlerin "nitelik" olarak artırılması şarttır. Azalan kamu kaynakları, artan küresel rekabet ortamı bu gereği daha da belirgin hale getirmektedir.

121 yıllık geçmişinde gerek kurul mensuplarının seçiminde ve yetiştirilmesinde, gerekse ifa ettiği görevlerde kaliteye büyük önem vermiş olan Maliye Teftiş Kurulu, 1980'lerden bu yana tüm dünyada yaygınlaşmaya başlamış olan Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarının vergi toplama ve harcama konusunda temel görevleri üstlenmiş olan Maliye Bakanlığında uygulanmasında öncülük yapma görevini üstlenmiştir.

Kendi bünyesinde yaptığı kaliteyi daha üst seviyeye çıkarma çalışmalarının yanında, Maliye Bakanlığının vatandaşlarla en çok temas halinde olduğu birimi olan vergi daireleri bünyesinde örnek uygulamalar başlatmış; umut verici başarılı neticeler elde etmiştir.02.02.2006

GEÇMİŞ SINAV İLANI (ÖRNEK)

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

MALİYE MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAVINA KATILACAKLAR İÇİN

DUYURU

SINAV TARİHİ : 10-11 Aralık 2005 (Cumartesi-Pazar)

SINAV YERİ : ANKARA

SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

1- ÖSYM tarafından 02-03 Temmuz 2005 VEYA 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP40 Bölümünde kazanan adaylar sıralamasında ilk 300 aday içerisinde bulunmak

2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,

3- Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında (Ocak 2005) 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

4- En az 4 yıllık Lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğrenim 

kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

5- Yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya sağlık durumu açısından elverişli olmak,

6- Erkek adaylar bakımından askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak,

7- Daha önce Maliye Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak,

8- Maliye Müfettişliği karakter ve niteliklerine haiz bulunmak, (Bu husus Maliye Teftiş Kurulunca zamanında 

yapılacak idari araştırma ve soruşturma ile saptanır),

9- Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri Kurula vermiş bulunmak.

SINAV BAŞVURUSU:

Başvurular, 01 Aralık 2005 tarihine kadar Maliye Bakanlığı Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı, A Blok Zemin Kat Dikmen Yolu Üzeri/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. (Başvuru sırasında eklenecek belgeler “Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Belgesi” nde belirtilecektir.)

“Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Belgesi” yukarıda belirtilen adresten veya Maliye Teftiş Kurulu İstanbul Grubu Necatibey Cd. 1. Maliye Binası 1.Kat Karaköy/İSTANBUL ile İzmir Grubu 1377 Sk. Kültür İşhanı Kat:1 Alsancak /İZMİR adreslerinden bizzat veya posta ile istenilmek, ya da Internet aracılığı ile www. maliye.gov.tr. adresinden indirilmek suretiyle temin edilebilecektir. (Ayrıntılı bilgi için 0312 415 11 30 no lu telefona başvuruda bulunulabilir.)

SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Sınava girebileceklere, Teftiş Kurulu Başkanlığınca diğer bilgilerin yanında sınav yeri ve saatinin de yer alacağı “Sınava Giriş Belgesi” verilir. Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi bulundurulacaktır.

SINAV KONULARI:

1-Maliye:

(Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Devlet Borçları, Kamu Gelirleri ve Kamu Harcamaları, Bütçe, Uluslararası Maliye)

2- İktisat:

(Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para, Banka, Konjonktür, Milli Gelir ve Büyüme Teorileri, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar, İşletme İktisadı ve Fiyat Teorileri, Türkiye ve Dünya Ekonomisi)

3- Hukuk:

[Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk, (Aile Hukuku hariç), Borçlar Hukukunun Genel Esasları, Ticaret Hukukunun Genel Esasları (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Hariç)]

4- Muhasebe:

[Genel Muhasebe, İşletme Finansmanı (Mali Analiz ve Revizyon), Ticari Hesap]

DEĞERLENDİRME:

Giriş Sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. Yazılı sınavda başarı için her dersten (Maliye, İktisat, Hukuk, Muhasebe) 10 üzerinden en aşağı 5 numara alınması ve bütün derslerden alınacak not ortalamasının (6,6) dan aşağı olmaması gerekir.İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES - ILETISIM BILGILERI

Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı

İlkadım Caddesi,

ANKARA,

Tel: (312) 415 11 25-30-38

Mail Adresi: tefku@mtk.gov.tr

Maliye Teftiş Kurulu Ankara Grubu

Atatürk Bulvari 73/9,

Kızılay-ANKARA

Tel: (312) 434 19 90

Maliye Teftis Kurulu Istanbul Grubu

Necatibey Caddesi,1.Maliye Binası,No:57,

Karaköy-ISTANBUL

Tel: (212) 293 52 44

Maliye Teftiş Kurulu İzmir Grubu

1377 Sokak Kültür İşhanı 1/3,

Alsancak-IZMIR

Tel: (232) 464 79 97

Maliye Müfettişleri Yardımlaşma Derneği

Mithatpaşa Cad. Gezgin Apt. 27/8 Kızılay ANKARA,

Tel (312) 431 26 13

Web Adresi: www.mmd.org.tr

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Bu konuda yorum yapılmamış
Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Arkadaşına öner RSS Sitene Ekle

Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007

kpss adli hakimlik idari hakimlik kpss