Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol
{(adsshow.php|rekno=87)}

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.

 

ZİRAAT BANKASI

Bankamızın Kuruluşu

19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı İmparatorluğu'nda, ticaret ve finansmanda batılı modellerin benimsenmesiyle birlikte, yabancı bankalar ülke toprakları içinde faaliyet göstermeye başlamıştı. O dönemlerde ülkede henüz, ulusal niteliğe sahip bir bankacılık sisteminin kurulması için yeterli sermaye birikimi oluşmamıştı ve bir kaynak yaratma aracı olarak milli bankaların varlığından söz edilemiyordu. Bundan en çok zarar gören kesim ise çalışan nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan çiftçilerdi. Çünkü tamamen kendi kaderine terkedilmiş tarım kesiminde, geçim sıkıntısı içinde bulunan büyük bir çiftçi topluluğu başvurabilecekleri kurumsal bir finansal yapı olmadığı için, sürekli olarak özel şahıs kredilerine muhtaç durumdaydı.

Sözü edilen kredileri verenler, bu işi meslek edinmiş faizci kimselerin yanı sıra, tarım gereçlerini satan tüccar, toptancı, ihracatçı, komisyoncu, kabzımal ve köy bakkalı gibi çeşitli ticaret erbabı ve esnaflardı. Bu tür yüksek faizli özel şahıs kredilerine Tefeci veya Murabaha Kredileri denilmekteydi.

O sıralarda günde 1 para hesabıyla yıllık %900'lere varan bir faiz söz konusuydu. Dolayısıyla borçlarını ödemekte son derece zorlanan çiftçiler, ürünlerini daha hasattan önce bu kişilere satmak zorunda kalmaktaydı.(Selem Usulü)

Ezilen çiftçilerin dertlerine çare bulunabilmesi için devletin zirai kredi işine el atması düşüncesi dönemin gazetelerinde ve resmi ağızlarda yer bulmaya başlamıştı.

O dönemde Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Yugoslavya'nın Niş Kenti Valisi olan Mithat Paşa, çeşitli alanlarda başarılı çalışmalarda bulunmasının yanı sıra, çiftçilerin içinde bulundukları zor koşullara da yakından tanık olmuştur.Yaptığı araştırmalarla, bu alanda teşkilatlanmanın zorunlu olduğu ve çiftçilerin, tefecilerin elinden kurtarılması için devlet yardımının gerektiği, ancak bu yardımın halk hareketiyle desteklenmesinin önem taşıdığı sonucuna varmıştır. Böylece 1863 yılında, çiftçilerin oluşturduğu kaynakla, Mithat Paşa öncülüğünde, devlet eliyle ve devlet himayesinde kurulan ve adına "Memleket Sandıkları" denilen organizasyon Milli Bankacılığın ilk örneği olarak tarihe geçmiştir.

Mithat Paşa 1863 yılında Pirot Kasabası'nda kurduğu ilk Memleket Sandığını oluştururken Türk gelenekleri arasında zaten varolan ve karşılıklı yardımlaşma esasına dayanan imece geleneğinden esinlenmiştir.

1867 yılında "Memleket Sandıkları Nizamnamesi" nin yürürlüğe girmesiyle Osmanlı Devleti'nin her yanında Sandıklar faaliyete başlamış ve uzun yıllar başarıyla hizmet vermiştir.

Ancak izleyen yıllarda sandıkların işleyişinde gözlenen bozulmalar Memleket Sandıkları'nın etkinliklerini azaltmıştır. Sandıkları merkezi yönetime bağlayarak olumsuzlukları giderebileceğini düşünen hükümet, 1883'te aynı amaçlar doğrultusunda "Menafi Sandıkları"nı kurmuştur. Menafi Sandıklarına geçilmesiyle, idare yeniden düzenlenmiş, kayıt ve muhasebe işleri çağdaş ve ilmi esaslara uygun olarak yürütülmeye başlanmış ve merkezi hükümetin doğrudan denetimine tabi tutulmuştur.

Bu yeni yapılanma, Sandıkların idaresine nispeten ciddi, bilimsel denetime açık bir işleyiş kazandırsa da tamamen yeni, çağdaş bir örgütlenmeye duyulan gereksinimin önünü alamamıştır.

Böylelikle, 15 Ağustos 1888'de Menafi Sandıkları'nın yerine işlevlerini üstlenecek modern finans kuruluşu olarak Ziraat Bankası resmen kurulmuş, o tarihte faaliyette bulunan Menafi Sandıkları da Banka şubelerine dönüştürülerek faaliyete başlamıştır. O güne kadar Menafi Sandıklarının mali kaynağını oluşturan menafi hisseleri Bankaya devredilmiş ve bundan sonraki hisseler de Bankanın sermayesine tahsis edilmiştir. Bu adımla birlikte, teşkilatlı tarımsal kredi tarihimizde yeni bir dönem başlamıştır.

Ziraat Bankası'nın ilk kuruluşundaki görevleri ise;
 1. Satılması mümkün olan gayrimenkul rehini ve kuvvetli kefalet karşılığında çiftçiye kredi kullandırmak,
 2. Faiz karşılığında tevdiat kabul etmek,
 3. Ziraat'e ilişkin sarraflık ve aracılık işleri yapmak

olarak belirlenmiştir.

Bankamız Tarihinin Kilometre Taşları

1863
 • Mithat Paşa tarafından Pirot kasabasında bugünkü Ziraat Bankası'nın temelini oluşturan Memleket Sandıkları kuruldu (20 Kasım).
 • 3-12 Ay vadeli ve kişi başına azami 20 liralık ilk tarımsal kredi uygulaması başladı.
1867
 • Memleket Sandıkları Nizamnamesi yürürlüğe girdi.
 • Ülkemizde ilk kez teşkilatlı kredi sistemi mevzuatı oluştu.
1881
 • Edirne vilayetinde bir Ziraat Bankası kurulması için iki yabancıya hükümetçe izin verildi ancak sonuç başarısız oldu.
 • Banka yabancı ortak konusunda ilk girişimde bulundu.
1883
 • Menafi Sandıkları Memleket Sandıklarının yerini aldı.
 • Aşar Vergisine Menafi Hissesi Zammı yapılarak Sandıklara daimi ve istikrarlı bir mali kaynak yaratıldı.
 • Sandıklar güçlü ve sürekli bir yapıya kavuşturuldu.
1888
 • Ziraat Bankası Nizamnamesi yürürlüğe girdi (28 Ağustos).
 • Ziraat Bankası Umum Müdürlüğü faaliyete geçti (17 Eylül).
 • Mikail PORTAKALYAN Banka Umum Müdürlüğü görevine getirildi.
 • İlk defa faiz karşılığı mevduat kabul edildi.
 • Nominal sermayesi 10 milyon TL olan Ziraat Bankası hükümetin himayesinde ve Ticaret ve Nafia Nezareti'nin kontrolü altında bir Devlet Müessesesi oldu.
1892
 • Bankanın teftiş hizmetlerini kendi müfettişleri görmeye başladı.
 • Hazineye ilk kredi verildi.
 • Banka faaliyetleri daha etkin bir şekilde denetlenmeye başlandı.
1916
 • Ziraat Bankası Kanunu çıkarıldı (23 Mart).
 • Emil Kautz Genel Müdürlük görevine getirildi.
 • Tarımsal işletmelere kredi, tahvil ve kefalet karşılığı avans kullandırılmaya başlandı.
 • İlk devlet tahvili satışı yapıldı.
 • Bugünkü Mevduat Sertifikası benzeri "Tevdiatı Nakdiye Senetleri" çıkarıldı.
 • Zirai alacaklarda ilk toplu erteleme yapıldı.
 • İlk tohumluk kredisi verildi.
1919
 • İzmir'i işgal eden Yunanlılar burada ayrı bir Ziraat Bankası İdare Merkezi oluşturarak, işgalleri altına giren şube ve sandıkları bu merkeze bağladılar.
 • Kurtuluş Savaşı sırasında oluşturulan Kuvayı Milliye müfrezelerinin giderlerinin karşılanabilmesi için Ziraat Bankası sandıklarından para alınıp askerlere teçhizat sağlandı.
 • İşgal, Banka bünyesini olumsuz şekilde etkiledi.
1920
 • Ankara'da TBMM'nin açılmasıyla birlikte, TBMM'nin nüfuzu altındaki topraklarda bulunan şube ve sandıkların idaresi görevi Ziraat Bankası Ankara Şubesi'ne verildi (23 Nisan).
 • Böylece Ziraat Bankası Milli Mücadele'de yerini aldı.
 • 23.06.1920'de Ahmet Kemal ILGAZ, Genel Müdürlük görevine getirildi.
 • 06.12.1920'de Hüseyin Avni ŞUŞUD, Genel Müdürlük görevine getirildi.
1922
 • İzmir teşkilatı Ankara'ya tabi oldu (9 Eylül). İstanbul teşkilatı Ankara'ya tabi oldu.
 • Milli Mücadele'nin kazanılması ile Banka tekrar bütünlüğüne kavuştu (23 Ekim).
1923
 • Abdülkadir Zeki GÜÇLÜ, Genel Müdürlük görevine getirildi.
 • 13.10.1923'te Emil KAUTZ, Genel Müdürlük görevine getirildi.
 • İlk tahsil senedi çıkarıldı.
1924
 • Ziraat Bankası'nı, kaynaklarını günlük ihtiyaçlara harcayan hükümetlerin siyasi etkisinden kurtarmak, gerçek sahipleri olan çiftçilerin eline ve yönetimine teslim etmek ve tarımsal kredilerle sınırlanmış olan faaliyetlerini genişletmek amacıyla, TBMM'de 444 sayılı Bütçe Kanunu kabul edildi (19 Mart).
 • Banka organları Umumi Heyet, Umumi Heyet Müfettişleri, İdare Meclisi ve Umum Müdürlük biçiminde oluşturuldu.
 • Prof. Leon MORF, Genel Müdürlük görevine getirildi.
 • Bütçe Kanunu ile Ziraat Bankası bir devlet müessesesi olmaktan çıkarıldı ve Anonim Şirket haline geldi.
1938
 • Umumi Heyet'in yetkilerini genişletmek üzere "Sermayesinin Tamamı Devlet Tarafından Verilmek Suretiyle Kurulan İktisadi Teşekküllerin Teşkilatıyla İdare ve Murakebeleri Hakkında Kanun" kabul edildi.
 • 3202 sayılı Kanun'da yer alan Murakıplar Heyeti 3460 sayılı Kanun'la kaldırılarak, bu görev Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Umumi Murakebe Heyeti'ne verildi.
 • Nusret M. MERAY, Genel Müdürlük görevine getirildi.
 • Banka, bugünkü adıyla Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenmeye başlandı.
1945
 • 3202 sayılı Kanun'da hazırlanacağı belirtilen ve 198 maddeden oluşanTürkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası (TCZB) Tüzüğü tamamlanarak yürürlüğe girdi.
 • TCZB Tüzüğü, Genel Müdürlük birimlerinde büyük çapta bir yeniden yapılanmayı gündeme getirdi.
1964
 • "Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun" ile "Umumi Heyet", TBMM Genel Kurulu ve onun adına hareket eden "Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu" oluştu.
 • Umumi Murakebe Heyetinin görevini Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üstlendi.
1975
 • Hamburg Temsilciliği açıldı.
 • Kıbrıs'ta Lefkoşe, Gazi Magosa ve Güzelyurt Şubeleri açıldı.
1977
 • Alınan yeni bir Yönetim Kurulu Kararıyla, "Yurt düzeyinde yaygın Ziraat Bankası teşkilatının verimli ve etkili bir yönetime kavuşması için gereken tedbirleri almak, faaliyetlerini yakından izlemek ve Genel Müdürlük'te oluşan kararların şubelerce tam ve doğru olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla" Ege (İzmir), Marmara (İstanbul), İç Anadolu (Ankara), Doğu Anadolu (Erzurum), ve Güneydoğu Anadolu (Diyarbakır) Bölge Müdürlükleri kuruldu.
 • Artan şube sayısının bir gereği olarak merkezi yönetimden, yerinden yönetime geçilmeye başlandı.
1981
 • Rahmi ÖNEN, Genel Müdürlük görevine getirildi.
 • Bankamız tarihini sergilemek amacıyla Genel Müdürlük Şeref Salonu'nda Ziraat Bankası Müzesi açıldı.
 • Bu müze Türkiye'nin ilk banka müzesi olma özelliği taşımaktadır.
1983
 • New York temsilciliği şubeye dönüştürüldü.
 • Duisburg, Berlin, Münih, Stuttgart ve Rotterdam Temsilcilikleri açıldı.
1986
 • Gelişen teknolojiyi bankacılık hizmetlerine uyarlamak ve daha hızlı, kaliteli ve verimli hizmetler sunabilmek amacıyla Ankara ve İstanbul'da 7 şubede "Bank 86" adı altında geliştirilen proje kapsamında otomasyon ortamına geçildi.
 • Antalya ve Mersin Serbest Bölge Şubeleri kuruldu.
1988
 • Güneydoğu Anadolu Projesi Kredileri (GAP) Müdürlüğü kuruldu.
 • Ş.Coşkun ULUSOY, Genel Müdürlük görevine getirildi.
 • GAP bölgesi üreticilerine, bölgenin özelliklerine uygun kredi desteği verilmeye başlandı.
 • Euromoney Dergisinin, " Özkaynak Büyüklüğüne Göre İlk 500 Banka" sıralamasında Ziraat Bankası 452. oldu.
 • Tarımı desteklemede ilk kez bir bölge tek başına ele alınarak yeni bir anlayışın temelleri atıldı.
1989
 • Bankanın ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesi amacıyla Bankacılık Okulu öğretime açıldı.
 • Bankers Trust International Ltd. liderliğindeki diğer katılımcı bankalar aracılığıyla Hazine garantisi olmaksızın 140 milyon $'lık Temmuz 2001 vadeli, değişken faizli tahvil ihracı gerçekleştirildi.
 • Bankamızda ilk Yatırım Fonu (Fon I) kuruldu.
 • Ziraat Altın adı altında altın satışına başlandı.
 • İlk tüketici kredisi verildi.
 • İlk kredi kartı verildi.
 • Bingöl-Muş Kırsal Kalkınma Projesi başlatıldı.
1990
 • Ankara, İstanbul ve İzmir Bölgesi Dış Muameleler Şubelerimizin Genel Müdürlüğümüz üzerinden "Remote Work Station" olarak SWIFT -1 Sistemine bağlanması sağlandı.
 • Özel Tarımsal Krediler, Bireysel Bankacılık ve Bankacılık Kartları Müdürlükleri kuruldu.
 • "Self Servis Bankacılık" uygulaması başlatıldı.
 • ATM'lerin yanında, Türkiye'de ilk kez hizmete sunulan Yabancı Para Bozma Makinaları, Self Servis Danışma Terminalleri ve Sesli Mesaj Sistemleri ile bu proje, ülkenin ilk "İnsansız Elektronik Şube" mantığında çalışan ve 24 saat hizmet verme amacına yönelik bir atılım oldu.
 • Tahvil-Bono alım satımına başlandı.
 • Hisse Senedi alım satım işlemlerine başlandı.
 • Zirai kredi müşterileri müşterek borçlu ve kefillerin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla Başak Sigorta ile imzalanan protokol çerçevesinde sigortalanmaya başlandı.
 • Fon II, III ve IV kuruldu.
 • İthal Süt Hayvancılığı Projesi başlatıldı.
 • Banka SWIFT'e geçerek dış işlemlerde de etkin olma isteğini ortaya koydu, ayrıca yeni ürünlerle her kesime hitap etmeyi amaçladı.
1993
 • İstanbul Şube'sine bağlı olarak İstanbul Takas İşlemleri Merkezi faaliyete geçti.
 • Tarım sektöründeki işletme kredilerine bir yıllık vade dönemi tanındı.
 • Ziraat Bank Moscow, Kazkommerts Ziraat International Bank (KZI Bank), Turkmen Turkish Commercial Bank (TTC Bank) ve Uzbekistan Turkish Bank (UT Bank) kuruldu ve faaliyete geçti.
 • Ziraat Bankası Euromoney Dergisinin "İlk 500 Banka" sıralamasında 202., net kâra göre 41., özkaynak kârlılığına göre dünya 1.si, ve Dünyanın En Hızlı Gelişen İlk 50 Bankası sıralamasında da 12. oldu.
1998
 • Günün gelişen teknolojileri kullanılarak açık sistem mimarisi üzerine "Ziraat 2001" projesi taşındı. Bu proje Ankara'da 86 şubede, Microsoft Windows NT ve SQL veri tabanı üzerinden kullanılmaya başladı.
 • Sofya Şubesi açıldı.
 • Stuttgart, Hannover, Frankfurt ve Duisburg Temsilcilikleri, şube olarak faaliyete geçti. Bankanın yazılım atağı, yeni ürün ve hizmetlerin sunumunu kolaylaştırdı.
1999
 • 1999 yıl sonu itibariyle iştirak sayısı 21'e ulaştı.
 • Osman TUNABOYLU, Genel Müdürlük görevine getirildi.
 • Dövize endeksli, spot ve gün içi kredi uygulamaları başlatıldı.
 • Üsküp Şubesi faaliyete geçti.
 • Turkish-Ziraat Bank Bosnia D.D., VISA ve EUROPAY lisansı alarak Ziraat Kart A.Ş. koordinatörlüğünde Bosna-Hersek'te ilk kez "VISA acquiring" ve "issuing" işlemlerine başladı.
 • Berlin ve Münih Temsilcilikleri şube olarak faaliyete geçti.
 • Ziraat Bankası'nın teşkilat ağı daha da genişledi.
2000
 • 25 Kasım 2000 tarihinde kabul edilen 4603 sayılı kanunla T.C. Ziraat Bankası, Anonim Şirket haline getirildi.
2001
 • Kamu Bankalarının yeniden yapılandırılmaları kapsamında, Ziraat Bankası 2001 yılından başlayarak büyük bir değişim içine girdi.
 • Şubat 2001 Krizinin ardından Kamu Bankaları, Vural Akışık başkanlığında ortak bir yönetim kurulu tarafından yönetilmeye başlandı.
 • Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne Dr. Niyazi Erdoğan atandı.
 • Bankanın organizasyon yapısı, çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine göre tamamen değiştirildi.
 • Operasyon ağırlıklı bankacılık anlayışına, pazarlama nosyonu eklendi.
 • Emlak Bankası, Ziraat Bankası ile birleştirilerek kapatıldı.
 • 37 adet merkez şube seçilerek, merkezi yönetimin bazı yetkileri bu şubelere devredildi.
 • Banka çalışanları Özel Hukuk Hükümlerine göre çalıştırılmaya başlandı.
2002
 • Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulu başkanlığına Safa Ocak atandı.
 • Krizden sonra ilk krediler verilmeye başlandı.
2003
 • Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulu başkanlığına M. Zeki Sayın atandı.
 • Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne Can Akın Çağlar atandı.
2005
 • Misyonunu başarı ile tamamlamasının ardından, Kamu Bankaları Ortak Yönetimi uygulaması sona erdi.
 • Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. İlhan Uludağ atandı.

 

İnsan Kaynakları

İşe Alma Süreci

Eleman ihtiyacı duyulan görevlere, tanımlanan unvanlarla alınacaklar için, İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde belirtilen genel şartların yanında, işin özelliğine göre, eleman açığı bulunan ünitenin önerileri de değerlendirilerek özel şartlar belirlenir ve ilan edilir.

Bankamıza tüm iş başvurularının yazılı olarak yapılması esastır. Yazılı sınava girmek ve/veya mülakata katılmak isteyenler, İş Başvuru Formunu doldurarak, ilanlarda belirtilen yerlere başvurur. İşin özelliğine göre, İş Başvuru Formuna banka tarafından istenen diğer belgeler eklenir.

Sosyal Olanaklar

Ziraat Bankası ailesini oluşturan tüm çalışanlarımız çeşitli sosyal hak ve olanaklardan yararlanmaktadır. Bankamız çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri, İdari ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen sağlık hizmetleri işlemleri çerçevesinde, hem Bankamız bünyesindeki sağlık ünitelerinden yararlanabilmekte, hem de diğer resmi ve özel sağlık kuruluşlarından hizmet alabilmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir'de çalışan personelimiz için servis imkanı bulunmaktadır. Tüm çalışanlarımıza öğle yemeği imkanı tanınmaktadır. Görev yerinde; Bankamıza ait lojmanların bulunması halinde, ihtiyaç duyan personelimize, belli kurallar dahilinde lojman tahsisi yapılabilmektedir. Ankara ve İstanbul'da bulunan kreş-yuvalarımızdan personel çocukları faydalanabilmektedir. Didim Akbük'te bulunan kampımız yaz ayları boyunca personelimize hizmet vermektedir.

Bankacılık Okulu

BANKACILIK OKULU'NA KATILIN BANKACILIĞIN GELECEĞİNDE YETKİ ALIN

Bankamızın gerek ulusal gerekse uluslararası platformda;çağdaş, etkin, verimli ve hızlı bir hizmet sunabilmesi için gerek duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesi amacıyla kurulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bankacılık Okulu,modern eğitim tesislerindeki sosyal üniteleri, nitelikli öğretim kadrosu ve konferans, panel, gezi, tiyatro, sinema vb. etkinliklerle desteklenen eğitimi ile her bakımdan ileri düzeyde, gerçek bir bankacılık okuludur.

GEÇMİŞİMİZLE GÜVENİN, GELECEĞİMİZLE ÇAĞDAŞLIĞIN SEMBOLÜYÜZ...

Bankacılık Okulu -Tarihçe (1989-2006)

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ülkemize sadece Bankacılık alanında hizmet etmekle kalmamış, aynı zamanda sayısız bankacının yetiştiği bir Okul olmuştur. Bankamız 09.10.1989 tarihinde öğretime açtığı Bankacılık Okulu ile geleceğimizin güvencesi gençlere böyle bir olanağı sunarak bu özelliğini kurumsallaştırmıştır.

Bankacılık Okulu, dönemin Genel Müdürü Dr.Şerif Coşkun ULUSOY'un girişimleriyle dönemin Başbakanı, merhum Cumhurbaşkanı Sayın Turgut ÖZAL, çok sayıda Bakan ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bankaların üst düzey yöneticilerinin de katıldığı bir törenle açılmış ve ilk ders Sayın ÖZAL tarafından verilmiştir.

Ülkemizde alanında tek olan Bankacılık Okulu'ndan bu güne kadar toplam 1298 bankacı mezun olmuştur. Halen 15.dönem Bankacılık Okulu eğitim programı, 140 yeni bankacı adayı ile devam etmektedir.

Bankacılık Okulu -Tanıtım

EĞİTİM PROGRAMI VE SÜRESİ 

Bankacılık Okulu'nda eğitim; 6 ay akademik, 2 ay Bankamız ünitelerinde uygulama (staj) olmak üzere toplam 8 aydır. Çağdaş eğitimin bir gereği olarak program derslerin yanı sıra güncel konularda düzenlenen panel ve konferanslarla desteklenmektedir.

Ayrıca eğitimde süreklilik ilkesi doğrultusunda, öğrenciler Okul'dan mezun olduktan sonra da ihtiyaç duyulan konularda gerek Banka içi gerekse Banka dışında yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli eğitim programlarına gönderilebilmektedir.

TESİSLER

DERSLİKLER

Bankacılık Okulunda eğitimler,T.C.Ziraat Bankası Eğitim Daire Başkanlığı bünyesinde Ankara'da bulunan,modern eğitim Merkezinde yürütülmektedir.

Eğitimler 20-30 kişilik dersliklerde verilmektedir.Eğitimlerde;Bilgisayar, projeksiyon, tepegöz gibi modern teknolojiden yararlanılmaktadır. Ayrıca bilgisayar eğitimleri için düzenlenmiş özel sınıflar kullanılmaktadır.
272 kişi kapasiteli, her türlü teknik donanımın mevcut olduğu, ses ve görüntü teknolojisinin en üst düzeyde kullanıldığı konferans salonu mevcuttur.

KÜTÜPHANE 

Kütüphanemiz yaklaşık 13.000 adetlik zengin koleksiyonu ile Bankamıza hizmet vermektedir. Gelişmiş bir kütüphane otomasyon programı ile Bankamız personeline kaynak tarama hizmetini de vermektedir. Kütüphanemizde,Güncel gazete ile dergilerin yer aldığı ve internet erişiminin sağlandığı okuma salonu bulunmaktadır.

MİSAFİRHANE 

Eğitim tesislerimizde katılımcılara 148 oda ve 288 yatak kapasiteli misafirhanemizde konaklama imkanı sağlanmaktadır.

 

YEMEKHANE 

Tesislerimizde Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği imkanı sunulmaktadır.

 

 

SPOR TESİSLERİ 

 

Öğrencilerin boş vakitlerini değerlendirebilecekleri, çeşitli kondisyon aletlerinin bulunduğu spor salonumuz mevcuttur.

 

Bankacılık Okulu -Projeler

 

TÜRK CUMHURİYETLERİ VE AKRABA TOPLULUKLARINDAN ÖĞRENCİ KABULU 

 

Bankacılık Okulu kurulduğundan bu yana, Türk Cumhuriyetlerinde ve Balkan ülkelerinde, ortağı olduğumuz bankalarda görevli genç bankacıları kabul ederek, onların bankacılık ve finans alanında eğitimlerine ve ülkemiz ile bu ülkeler arasındaki sosyal ve kültürel bağların gelişmesine katkıda bulunmuştur.

Bankacılık Okulu -Eğitim Programları

Bankacılık Okulu eğitim programı uzmanlaşmaya yönelik olarak hazırlanmış olup,Eğitim programı teorik eğitim ve staj olmak üzere 2 ana bölümden oluşmaktadır.

 

 

TEORİK EĞİTİM

 

 

Teorik eğitim programı;temel eğitim ve uzmanlaşma eğitimi (kredi-pazarlama-istihbarat ile dış ticaret ) olmak üzere 2 ayrı bölümde yürütülmektedir.Temel eğitim programında ortak konular işlenirken,uzmanlaşma bölümünde seçilen uzmanlık alanına yönelik konuların eğitimi verilecektir.

 

 

DERSLER VE SÜRELERİ

 

 

 

KONU BAŞLIKLARI

 

 

TEMEL MUHASEBE

MALİYET MUHASEBESİ

BANKA MUHASEBESİ

ENFLASYON MUHASEBESİ

BANKACILIKTA KAYNAK MALİYETİNİ HESAPLAMA VE FİYATLAMA

AKTİF - PASİF YÖNETİMİ

GENEL EKONOMİ

MAKRO EKONİMİK GÖSTERGELERİN YORUMLANMASI

SERMAYE PİYASALARI

TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ

ULUSLAR ARASI FİNANSAL KURUMLAR

YURT DIŞI PARA PİYASALARI

YURT İÇİ PARA PİYASALARI

MEDENİ HUKUK

BORÇLAR HUKUKU

TİCARET HUKUKU

BANKALAR KANUNU

İCRA-İFLAS HUKUKU

İŞ HUKUKU

VERGİ HUKUKU

BANKACILIK HİZMETLERİ

BANKACILIK TEMEL BİLGİLERİ

TEMEL PAZARLAMA BİLGELERİ

BANKA VE ŞUBE YÖNETİM SİMÜLASYONU

ŞUBE PERFORMANS ANALİZi

BANKA VE ŞUBE BİLANÇO ANALİZİ

FİNANSAL ANALİZ ve BİLANÇO YORUMLAMA TEKNİKLERİ

FİNANSAL MATEMATİK

İSTATİSTİK

İSTİHBARAT

DIŞ TİCARET EĞİTİMİ

BİREYSEL BANKACILIK

BİREYSEL KREDİLER

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI

TARIMSAL KREDİLER

TİCARİ ve KURUMSAL KREDİLER

BANKALARDA DIŞ DENETİM (BAĞIMSIZ DENETİM)

BANKALARDA RİSK YÖNETİMİ

GENEL DENETİM TEKNİKLERİ

KREDİ RİSK YÖNETİMİ

RİSK YÖNETİMİNDE ARAÇLAR

OFFİCE PROGRAMLARI KULLANIM EĞİTİMLERİ

NAKİT YÖNETİMİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ

TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

PROJE YÖNETİMİ

SUNUŞ TEKNİKLERİ

 

 

STAJ

 

 

Programda yer alan teorik eğitimleri uygulama imkanı bulmaları ve Bankanın yapısını daha yakından kavrayabilmelerini teminen öğrencilerimiz eğitim dönemi boyunca 2 ay staj yapmaktadırlar. Staj programı Bankamızın işlem hacmi ve çeşitliliği fazla olan büyük şubelerinde uygulanmaktadır.

 

 

EĞİTİCİ KADROSU

 

 

Bankacılık Okulu programında yer alan dersler yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin öğretim üyeleri ve konusunda uzman eğiticiler ile Bankamızın, kurum ve kuruluşların konusunda uzmanlaşmış yetkilileri tarafından yürütülmektedir.

 

 

BAŞVURU İÇİN ARANILAN NİTELİKLER 

 

a)T.C.Ziraat Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde belirtilen işe alınmada aranılan Şartları taşımak,

b) Üniversitelerin 4 yıllık öğrenim veren Fakülte ve Yüksekokullarının;

İktisat ,İşletme, Ekonomi, Maliye, Muhasebe, Hukuk, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Bankacılık, Sigortacılık, Aktüerya, Sermaye Piyasası, Matematik, İstatistik, Ekonometri, Finans, İş İdaresi, Yönetim ve Organizasyon, Uluslararası Ticaret, Ticari Bilimler, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği

bölümleri ve bunlara denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki Fakülte ve Yüksekokulların birinden mezun olmak,

Bu okullar dışında herhangi bir 4 yıllık Fakülte ve Yüksekokuldan mezun olanların yukarıda belirtilen bölümlerden birinde Master veya Doktora yapmış olmak,

c) 26 yaşını geçmemiş olmak (Yüksek Lisans ve askerliğini yapmış olanlarda 28, doktora yapanlarda 32 yaşını geçmemiş olmak, yaş hesaplamasında gün ve ay dikkate alınmayacaktır).

d) Sınavlara en çok ikinci defa katılıyor olmak; sınavlara ikinci defa katılacaklar için, daha önce giriş sınavlarının Mülakat aşamasında elenmemiş olmak,

e) Daha önce Bankacılık Okulunda eğitim görmeye hak kazanıp da herhangi bir nedenle ayrılmamış olmak veya Okul Yönetimince başarısızlık, devamsızlık veya disiplin cezası dolayısıyla Okulla ilişiği kesilmemiş olmak, Başvurular belirlenen esaslara göre değerlendirilir.

Şartları taşıyan adaylar adreslerine duyuru yapılarak sınava davet edilir.

Açıktan alınacak adaylara ilave olarak Bankamız mensuplarından da Banka Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde"Bankacılık Okulu"na sınavla öğrenci alınabilir.

 

SINAV SİSTEMİ

 

Bankacılık Okulu giriş sınavları;Genel kültür,Genel yetenek,Yabancı dil ve mülakattan oluşur.Sınav sistemi ile ilgili değişiklik yapma yetkisi Banka Yönetim Kuruluna ait olup,sınav sistemine ilişkin yapılan son değişiklikler sınav ilanında son haliyle kamu oyuna duyurulmaktadır.

 

MÜRAACAT DÖNEMLERİ

 

Bankacılık Okulu her yıl Yönetim Kurulu kararı ile açacağı sınavı gazete ve internetten duyuru yapmak sureti ile ilan eder.

 

 

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Bu konuda yorum yapılmamış
Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Arkadaşına öner RSS Sitene Ekle

Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007

kpss adli hakimlik idari hakimlik kpss