Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol
{(adsshow.php|rekno=87)}

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

 

KURULUŞ AMACI VE GÖREVLERİ

Amacı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 16.4.2003 tarih ve 4848 sayılı kanun ile kurulmuştur. Bu Kanunun amacı; kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, tarihî ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek, turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığının kurulmasına, teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

 

Görev

Kültür ve Turizm Bakanlığının görevleri şunlardır:

a) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak,

b) Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak,

c) Tarihî ve kültürel varlıkları korumak,

d) Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak,

e) Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmek,

f) Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak,

g) Türkiye'nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkân ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek,

h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri ve onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtları ile bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

b) Denetim, inceleme ve soruşturma sonucunda tespit ettikleri hususlarda Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plân ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

c) Kanunlarla ve Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının seçilmesi ve yetiştirilmesi ile diğer hususlar tüzükle düzenlenir.

TOPLAM KALİTE ÇALIŞMALARI

Turizm Bakanlığı Avrupa Birliğine tam üyelik gerekleri doğrultusunda hizmetlerin kalite seviyesinin yükseltilmesini amaçlamış ve kendi merkez teşkilatında ISO 9001 :2000 standartlarına uygun bir kalite yönetim sistemi kurmuştur. Bakanlık kalite çalışmalarının her aşamasında teftiş kurulumuz aktif bir şekilde yer almıştır.

Vizyon:

Kültür ve Turizm Bakanlığı birimlerinin iş ve işlemlerinin, hizmetten yararlanan ve hizmet sunan tüm tarafların beklenti ve önerileri de dikkate alınarak ve hizmetin sürekli gelişimi amaçlanarak, yasal düzenlemelere, stratejik amaçlara, etik ilkelere uygun, etkin bir şekilde yürütülmesini ve bu çerçevede kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilen teftiş, inceleme ve soruşturmaları zamanında ve eksiksiz yapmak, Kurulun çalışmalarından elde edilen bulguları da kullanarak Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesi, Bakanlık birimlerinin mevzuata stratejik amaçlara, plan ve programlara uygun çalışması için teklifler hazırlamaktır.

Misyon:

Bakanlık faaliyetlerinin stratejik amaçlara, etik ilkelere ve mevzuata uygun ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması için gerekli şeffaflığı ve denetim anlayışını kurumsallaştırılmak, denetim ve yol göstericilik amaçlarını gerçekleştirecek teftiş, inceleme ve soruşturmaları zamanında, etkin, tam ve mevzuata uygun yapmak, kurumsal bir hafıza yaratarak tüm kamuoyu ve kamu sektörü nezdinde gerekli güven ortamını yaratmaktır.

GÖREV VE YETKİLER

4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ilgili maddelerinde Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri şöyle sayılmıştır:

Danışma ve denetim birimleri

Madde 17- Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez teşkilâtındaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı,

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Madde 18- Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın emri ve onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtları ile bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

b) Denetim, inceleme ve soruşturma sonucunda tespit ettikleri hususlarda Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plân ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

c) Kanunlarla ve Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esasları, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının seçilmesi ve yetiştirilmesi ile diğer hususlar tüzükle düzenlenir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Tüzüğündeki Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Kurul Başkanının görev ve yetkileri ile ilgili hükümler şunlardır.

Kurul Başkanlığının görevleri

MADDE 5 – (1) Kurul Başkanlığının görevleri aşağıda gösterilmiştir:X

a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatıyla bağlı kuruluşların ve Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlayıp Bakana sunmak,

c) Bakan tarafından ve mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Kurul Başkanının görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Kurul Başkanının görev ve yetkileri aşağıda göstermiştir:

a) Kurulun, 5 inci maddede belirtilen görevlerini Bakanın emir veya onayı üzerine Bakan adına yürütmek,

b) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek, denetlemek ve gelecek yıl giderlerinin tahmini tutarını bildirmek,

c) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma yaprak,

ç) Yıllık teftiş ve çalışma programlarını hazırlamak, Bakanın onayından sonra bunların uygulanmasını sağlamak,

d) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, yanlışlık ve eksiklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, yapılan işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak,

e) Müfettişlerce düzenlenen ve doğrudan yetkili mercilere verilen soruşturma raporlarının Kurul Başkanlığına sunulan örneğini incelemek, usul ve esas yönünden göreceği eksiklikleri tamamlattırmak ve mercilerine ek soruşturma raporu gönderilmek için müfettişlere yazılı emir vermek,

f) Gerektiğinde Kurulun yıllık çalışmalarının sonuçlarına göre, Bakanlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idarî önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içeren rapor düzenlemek ve Bakana sunmak,

g) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarıyla şube müdürlüğü personelinin sicillerini düzenlemek, atanma ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak,

ğ) Müfettiş yardımcılığı giriş ve yeterlik sınavlarının yapılmasını sağlamak, müfettiş yardımcılarının yetiştirilmelerine ilişkin programlar düzenlemek ve uygulanmasını denetlemek,

h) Müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu çalışmaları düzenlemek,

ı) Mevzuatın, müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak,

i) Kurula intikal eden ve teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma yapılmasını gerektiren konuları Bakanın onayına sunmak ve sonuçlarını izlemek,

j) Kurulun uygulamaları ile çalışma esas ve usulleri hakkında yönergeler çıkarmak.

Kurul Başkanına yardım

MADDE 7 – (1) Kurul Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeter sayıda müfettişi Bakan onayıyla görevlendirebilir

MÜFETTİŞLERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Görev Yetki ve Sorumlulukları

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Müfettişlerin görev ve yetkileri ile ilgili aşağıdaki hükümler yer almaktadır:

MADDE 8 – (1) Müfettişler, Bakanın emri ya da onayı üzerine, Bakan adına aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatıyla bağlı kuruluşların ve Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

b) Görevlerini yaparken öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için, sorumlular hakkında tâbi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak gecikmeden soruşturmaya basamak ve durumu derhal Başkanlığa bildirmek,

c) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen düzeyde yürümesini sağlamak için alınması gereken önlemler ve düşüncelerini raporla Başkanlığa bildirmek,

ç) Bakanlığı ilgilendiren konularda araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

d) Refakatlerine verilen müfettiş yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak,

e) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Görevden uzaklaştırma

MADDE 9 – (1) Müfettişler, kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma hükümleri uygulanabilecek kişileri aşağıdaki durumlarda görevlerinden uzaklaştırabilirler:

a) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak,

b) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,

c) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmak,

ç) Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, görevi başında kalmasında sakınca bulunmak.

Görevden uzaklaştırmaya ilişkin işlemler

MADDE 10 – (1) Görevden uzaklaştırma önlemi, teftiş, inceleme veya soruşturmanın her aşamasında alınabilir. Ancak, ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık biçimde ortaya konması gerekir.

(2) Görevden uzaklaştırma işlemi, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılana, birinci derecedeki amiri ile atamaya yetkili amirine ve Kurul Başkanlığına yazıyla derhal bildirilir.

(3) Soruşturma sonunda, disiplin yönünden memurluktan çıkarılması veya cezai bir işlem uygulanması gerekmediği anlaşılanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması, müfettişlerce atamaya yetkili amirine ve Kurul Başkanlığına derhal bildirilir.

Müfettişlik Güvencesi

MADDE 11 – (1) Müfettişler, görevlerini gerektiği gibi yürütmelerini engelleyecek sıhhî, ahlâkî veya meslekî yetersizlikleri bulunduğu saptanmadıkça, görevlerinden alınamazlar ve kendi istekleri dışında başka görevlere atanamazlar.

(2) Sıhhî, ahlâkî veya meslekî yetersizlik hallerinin yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle saptanması gerekir.

Müfettişlerin sorumlulukları

MADDE 12 – (1) Müfettişler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve diğer kanunlarla bu tüzükte ve yönetmeliklerde öngörülen yetkilerini kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludur.

Müfettişlerin görev ve yetkileri ile ilgili olarak ayrıca halen hazırlama çalışmaları devam eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde de ayrıntılı hükümler bulunmaktadır.

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA GİRİŞ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Tüzüğündeki müfettiş yardımcılığına giriş sınavı ve atanma ile ilgili hükümler şunlardır:

Müfettiş yardımcılığına giriş sınavı ve atanma

MADDE 13 – (1) Kurula müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır.

(2) Sınava katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazlı genel koşulları taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

c) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,

ç) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurmamış olmak,

d) Yapılacak inceleme sonunda, varsa sicili, tutum ve davranışları yönünden müfettiş yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,

e) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak,

f) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılacak sınavda Bakanlıkça sınav ilânında belirtilen puanı almış olmak,

gerekir.

(3) Müfettiş yardımcılığına, giriş sınavını kazananlar, başarı sırasına göre atanırlar. Sınav sonucu, atanamayanlar için kazanılmış hak sayılmaz.

Giriş ve yeterlik sınav kurulları

MADDE 14 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile yeterlik sınavı; Kurul Başkanının başkanlığında, Kurul Başkanının önerisi ve Bakanın onayı ile belirlenecek dört müfettişten oluşan bir kurul tarafından yapılır. Ayrıca müfettişler arasından aynı usulle dört yedek üye belirlenir.

Müfettiş yardımcılığına giriş sınavı ve atanma ilgili ayrıntılar hazırlama çalışmaları halen devam etmekte olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğiyle belirlenmektedir.

MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Tüzüğündeki Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi ile ilgili hükümler şunlardır:

Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmeleri, çalışmaları ve yeterlik sınavı

MADDE 15 – (1) Müfettiş yardımcıları, üç yıl süreyle yönetmelikle düzenlenen esas ve usullere göre yetiştirilirler.

(2) Müfettiş yardımcıları, üç yıllık yetiştirilme süresinin ilk iki yılında, turne bölgesi ve süre kaydına bakılmaksızın, Kurul Başkanlığınca belirlenecek çalışma programına göre müfettiş yanında çalıştırılırlar.

(3) Müfettiş yardımcıları, belirtilen sürede görevlerini müfettişin talimatlarına göre yerine getirirler, resen teftiş, inceleme ve soruşturma yapamazlar.

(4) Müfettiş yardımcılığında iki yılını dolduranlardan, Kurul Başkanınca yapılacak değerlendirme sonucu yeterli olduğu anlaşılanlara, Kurul Başkanının önerisi üzerine Bakan onayıyla üçüncü yılda resen iş görme yetkisi verilebilir.

(5) Usulüne göre yetkili kılınan müfettiş yardımcıları, 8 inci maddede sayılan müfettiş görev ve yetkilerini kullanırlar.

Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi ilgili ayrıntılar hazırlama çalışmaları halen devam etmekte olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğiyle belirlenmektedir.

YETERLİK SINAVI VE ATANMA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Tüzüğündeki yeterlik sınavı ve Müfettişliğe atanma ile ilgili hükümler şunlardır:

Giriş ve yeterlik sınav kurulları

MADDE 14 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile yeterlik sınavı; Kurul Başkanının başkanlığında, Kurul Başkanının önerisi ve Bakanın onayı ile belirlenecek dört müfettişten oluşan bir kurul tarafından yapılır. Ayrıca müfettişler arasından aynı usulle dört yedek üye belirlenir.

Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmeleri, çalışmaları ve yeterlik sınavı

MADDE 15 – (1) Müfettiş yardımcıları, üç yıl süreyle yönetmelikle düzenlenen esas ve usullere göre yetiştirilirler.

(2) Müfettiş yardımcıları, üç yıllık yetiştirilme süresinin ilk iki yılında, turne bölgesi ve süre kaydına bakılmaksızın, Kurul Başkanlığınca belirlenecek çalışma programına göre müfettiş yanında çalıştırılırlar.

(3) Müfettiş yardımcıları, belirtilen sürede görevlerini müfettişin talimatlarına göre yerine getirirler, resen teftiş, inceleme ve soruşturma yapamazlar.

(4) Müfettiş yardımcılığında iki yılını dolduranlardan, Kurul Başkanınca yapılacak değerlendirme sonucu yeterli olduğu anlaşılanlara, Kurul Başkanının önerisi üzerine Bakan onayıyla üçüncü yılda resen iş görme yetkisi verilebilir.

(5) Usulüne göre yetkili kılınan müfettiş yardımcıları, 8 inci maddede sayılan müfettiş görev ve yetkilerini kullanırlar.

(6) Üç yıllık süre sonunda yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşan yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

(7) Müfettiş yardımcılığı döneminde, müfettişlik mesleği ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları bir rapor ile saptananlar ya da yanında çalıştığı müfettişler ve Kurul Başkanından olumsuz sicil alanlardan memurlukta adaylık süresini doldurmamış olanların memuriyetle ilişikleri kesilir, dolduranlar ise yeterlik sınavı beklenilmeksizin Bakanlık teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanabilirler.

Müfettişliğe atanma

MADDE 16 – (1) Müfettiş yardımcılığında en az üç yıl çalışıp yeterlik sınavını başarmış olanlar, bu sınavdaki başarı sırasına göre müşterek kararla müfettişliğe atanırlar.

(2) Yeterlik sınavına girip başarılı olamayanlar ile haklı ya da zorlayıcı bir neden olmaksızın bu sınava girmeyenlerin Kurulla ilişikleri kesilir. Bunlar, Bakanlık teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

Başmüfettişliğe atanma

MADDE 17 – (1) Kurulda en az on yıl çalışmış olan müfettişler; kıdem, mesleki yetenek ve başarı durumları göz önünde tutularak Kurul Başkanının önerisi üzerine müşterek kararla başmüfettişliğe atanırlar.

Müfettişliğe yeniden atanma

MADDE 18 – (1) Kuruldan istifa ederek ya da naklen ayrılmış, müfettişlik özyapı ve niteliklerini kaybetmemiş olanlar, Kurul Başkanının olumlu görüşü bulunması koşuluyla yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yeniden müfettişliğe atanabilirler.

Müfettiş yeterlik sınavı ve atanma ilgili ayrıntılar hazırlama çalışmaları halen devam etmekte olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğiyle belirlenmektedir.

ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Tüzüğündeki Teftiş Kurulu ve Müfettişlerin çalışma usulleri ile ilgili hükümler şunlardır:

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teftiş Kurulunun Çalışma Esasları

Görevlendirme

MADDE 21 – (1) Müfettişler, Bakandan ya da Bakanın emir veya onayı üzerine Kurul Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar ve sonuçlarını Kurul Başkanlığına bildirirler.

Çalışma biçimi

MADDE 22 – (1) Müfettişler görevlendirildikleri konularda müstakilen çalışırlar. Ancak, gerekli görülen durumlarda teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerinin birden fazla müfettiş tarafından birlikte yürütülmesi de mümkündür. Bu tür çalışmalarda en kıdemli müfettiş iş bölümünü yapmak, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını sağlamak ve Kurul Başkanlığıyla haberleşmeyi yürütmekle görevli ve yetkilidir.

Koordinasyon görevi

MADDE 23 – (1) Müfettişler, görevlendirildikleri konuda Bakanlık teşkilatıyla bağlı kurum ve kuruluşlarca veya valilik ve kaymakamlıklarca başlatılmış olan denetleme, inceleme, soruşturma ve araştırmaların koordinasyonu görevini de yerine getirirler. Müfettişlerin istemesi halinde, yapılan bu tür çalışmalarla ilgili bilgi ve belgeler derhal kendilerine devredilir.

İşin devamlılığı ve devri

MADDE 24 – (1) Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirmek zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki işleri Kurul Başkanından izin alarak geri bırakır veya devredebilirler.

Müfettişlerin uyacakları hususlar

MADDE 25 – (1) Müfettişler, mesleğin ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca;

a) İcraya karışamazlar,

b) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar,

c)Teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma için gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar,

ç) Teftiş, inceleme ve soruşturmalarda; görevliler, iş sahipleri, şüpheli ve tanıklarla yansızlıklarından kuşku uyandıracak biçimde ilişki kuramazlar.

Yazışma yöntemi

MADDE 26 – (1) Müfettişler, görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalarını Kurul Başkanlığı aracılığıyla yaparlar.

Yurt dışına gönderilme

MADDE 27 – (1) Müfettişler, Bakanlığı ilgilendiren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak ve meslekî bilgilerini artırmak üzere, Kurul Başkanının önerisi ve Bakanın onayıyla kıdem esasına göre en çok bir yıl süreyle yurt dışına gönderilirler.

(2) Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak düzenledikleri raporları, döndükleri tarihten itibaren en geç üç ay içinde Kurul Başkanlığına verirler.

Kurul şube müdürlüğü

MADDE 28 – (1) Kurul şube müdürlüğü, bir şube müdürü ile yeter sayıda personelden oluşur. Bunlar, Kurul Başkanının emirleri doğrultusunda büro işlerini gereği gibi yürütmekle görevli ve yetkilidirler.

(2) Şube müdürlüğü, Kurulda ve büroda görevli olanların özlük işlerini, yazı, kayıt, dosya, hesap, arşiv, demirbaş ve diğer büro işlerini yerine getirir.

(3) Büroda çalışanlar, görevleri dolayısıyla öğrendikleri bilgileri açıklayamazlar. Her çeşit evrak, defter ve raporu Kurul Başkanının izni olmaksızın hiç kimseye gösteremez ve veremezler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Raporlar

Teftiş, inceleme ve araştırma raporları

MADDE 29 – (1) Müfettişler, yaptıkları teftiş, inceleme ve araştırma sonucunda, duruma göre cevaplı rapor, inceleme raporu ya da araştırma raporu düzenlerler.

(2) Müfettişlerce, teftiş edilen görevlilerden haklarında olumlu ya da olumsuz kanıya varılanlar için sicil dosyalarına konulmak üzere ayrıca personel denetleme raporu düzenlenir.

Ön inceleme ve soruşturma raporları

MADDE 30 – (1) 4483 sayılı Kanuna göre düzenlenen ön inceleme raporlarının asılları yetkili mercie iletilmek üzere Kurul Başkanlığına gönderilir.

(2) Soruşturma raporlarının asılları, müfettiş tarafından doğrudan yetkili mercie gönderilir.

(3) Disiplin yaptırımı ya da idari karar alınmasına esas olan soruşturma raporları yetkili mercie iletilmek üzere Kurul Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Denetlenenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları

Denetime yardımcı olunması

MADDE 31 – (1) Bakanlık teşkilatı, bağlı ve Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşlarda görevli bulunanlar, müfettişlerin yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri, gizli de olsa bütün belge, defter, dosya ve kayıtları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, istendiğinde müfettişlere geciktirmeden vermek ve bunların incelenme ve sayılmasını kolaylaştırmak zorundadırlar. Müfettişler bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler.

(2) Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.

(3) Denetlenenler, müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden yanıtlamakla yükümlüdürler.

(4) Teftiş, inceleme, soruşturma ve araştırma yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için, müfettişlere görevleri süresince konumlarına uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.

Denetlenenlerce izin kullanılması

MADDE 32 – (1) Denetlenen kuruluş görevlilerinin, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, izne ayrılmasından önce müfettişin olumlu görüşü alınır; izin kullanmaya başlamış olan görevliler, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılamaz.

Teftiş defteri ve dosyası

MADDE 33 – (1) Teftiş edilen daire ve kuruluşlarda bir teftiş defteri ve dosyası tutulur. Bu defter ve dosyanın tutulması ve saklanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Teftiş defteri ve dosyasının müfettişlerce incelenmesi

MADDE 34 – (1) Müfettişler, teftiş ettikleri birimlerdeki teftiş defter ve dosyalarını inceleyerek eleştirilen konularda ne ölçüde düzeltme yapıldığına, teftiş sonunda gönderilen tâlimat ve emirlere uyulup uyulmadığına bakarlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kimlik belgesi ve mühür

MADDE 35 – (1) Müfettişlere ve yetkili kılınmış müfettiş yardımcılarına beratıyla birlikte mühür ile Bakan ve Kurul Başkanı tarafından imzalanmış fotoğraflı kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yer alır. Kimlik belgesi, gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.

Yolluk ve diğer hakların alınması

MADDE 36 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendi hükmünden yararlanırlar.

İş cetveli ve hakediş cetveli

MADDE 37 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları çalışmalarını her ay düzenleyecekleri iş cetvelinde, almış oldukları yolluk ve diğer haklarını ise hakediş cetvelinde gösterirler.

Şifre anahtarı

MADDE 38 – (1) Çok gizli ve acele işler için, müfettişlerin birbirleriyle ve Kurul Başkanlığıyla haberleşmelerinde şifre anahtarı kullanılabilir. Şifre anahtarı müfettişlere imza karşılığında verilir.

Çalışma esas ve usulleri ile ilgili ayrıntılı hükümler ayrıca, hazırlama çalışmaları halen devam etmekte olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğiyle de getirilmektedir.

KIDEM

Müfettişlerin Kıdemi

Madde 18 – Müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre saptanır.

Müfettiş sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dönenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.

Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar.

Teftiş Kurulu Başkanlığına Atanma

Madde 19 – Başkanlığa, Kurulda, en az beş yıl çalışan müfettişler arasından atama yapılır. Müfettişliğe atanma koşullarını taşıyan ve Bakanlığın idari kademelerinde görevli eski müfettişler arasından da atama yapılabilir.

Başkanın herhangi bir nedenle görevden ayrılması veya Başkanlığın boşalması hallerinde, Başkanlığa atanma koşullarını taşıyan müfettişlerden biri, Bakan tarafından Başkan vekili olarak görevlendirilir

İLETİŞİM ADRESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik, uzman yardımcılarının yarışma ve yeterlik sınavlarının uygulama usul ve esaslarını, atama ve yetiştirilmelerini, uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri, uzman yardımcılığına atanacak adaylar ile uzman ve uzman yardımcıları hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 16/04/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 32 nci ve geçici 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık : Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Bakan : Kültür ve Turizm Bakanını,

c) Uzman : Kültür ve Turizm Uzmanını,

d) Uzman Yardımcısı: Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısını,

e) (Değişik: RG 23/10/2004-25622) Yarışma Sınavı: Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı için yapılan yazılı, sözlü ya da yazılı ve sözlü sınavı,

f ) Yeterlik Sınavı: Uzman Yardımcılığına atandıktan sonra, tezin başarılı bulunması ve bunun ardından yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığına Giriş

Uzman Yardımcılığı

Madde 5- Uzmanlığa giriş aşaması, uzman yardımcılığıdır. Uzman yardımcılığına atanabilmek için Kamu Personel Seçme Sınavına katılmış ve her sınav döneminde Bakanlıkça belirlenen puan türünde tespit edilecek asgari puanı almış olanlar arasından Bakanlıkça yapılan yarışma sınavında başarılı olmak şarttır.

Yarışma Sınavı

Madde 6- (Değişik: RG 23/10/2004-25622)

Uzman Yardımcılığı yarışma sınavları kadro ve ihtiyaç durumuna göre, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre sınav ilanında belirtilen asgari taban puan esas alınarak, atama izni alınmış kadro kontenjanının yirmi katından fazla olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen sayıda aday arasından;

a) Yazılı, sözlü ya da yazılı ve sözlü sınav uygulanmak,

b) Yabancı dil sınavlarının yapılması konusunda uzman kamu kurum veya kurullarına yaptırılan sınavdan, en az 70 ve üzerinde puan alan adaylara sözlü sınav uygulanmak,

şeklinde yapılabilir. (23/10/2004 tarihli R.Gazete’de yayımlandı.)

(Ek: RG 11/9/2004-25580) Yarışma Sınavı, Bakanlık Makamınca uygun görülen hallerde ayrıca yazılı sınav yapılmaksızın, KPSS sonuçlarına göre sınav ilanında belirtilen asgari taban puan esas alınarak, atama izni alınmış kadro kontenjanının yirmi katından fazla olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen sayıda aday arasından, yabancı dil ve mesleki bilgiye yönelik değerlendirmeleri içeren sözlü sınav olarak uygulanabilir.

Aranılan Şartlar

Madde 7-Yarışma sınavına katılabilmek için,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) 2002/3975 sayılı Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılan Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerince, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından A Grubu Kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında her sınav döneminde Bakanlıkça belirlenecek puan türünde asgari KPSS puanı almış olmak.

c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

d) 1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

e) (Ek: RG-27/07/2006-26241) Uzman yardımcılığı sınavına bir defadan fazla katılmamış olmak.

2) Kültür ve Turizm Bakanlığının faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,şartları aranır.

Bakanlık, bu maddenin (d) bendinin (2) nolu alt bendinde belirtilen fakülte veya yüksekokulların bölümlerini ihtiyaca göre tespit eder.

Yarışma Sınavı Duyurusu

MADDE 8 – (Değişik: RG-27/07/2006-26241)

Atama yapılacak kadroların; Bakanlıkça belirlenen derece ve sayıları, öğrenim dalları ve kontenjanları, KPSS puan türleri, asgari taban puan ve puan sıralamasına göre kaç adayın çağırılacağı, yarışma sınavına katılacaklarda aranan genel ve özel şartlar, başvuru tarihi, yeri, şekli ve istenecek belgeler, yarışma sınavının; yeri, şekli, tarihi, sınav konuları ile ağırlık puanları ve diğer hususlar son başvuru tarihinden en az on gün önce Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan verilmek suretiyle duyurulur.

Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibariyle alınacak her bir uzman yardımcısı kadro kontenjanı için Bakanlıkça öngörülen sayıda başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

Yarışma Sınavına Başvuru ve Başvuru Belgeleri

Madde 9- Yarışma sınavına katılmak isteyen adaylar, Bakanlıktan temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) KPSS Sınav sonuç belgesi aslı veya tasdikli sureti,

b) Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin onaylı örneği,

c) Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

*d) İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm.)

(Değişik: RG 23/10/2004-25622) Yukarıda sayılan ve sınav ilanı ile istenebilecek diğer belgelerin Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar elden teslim edilmesi gerekir. Ayrıca, fotoğraflı sınav giriş belgesinin adaylarca şahsen teslim alınması gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav Hazırlık Komisyonu

Madde 10- Personel Dairesi Başkanlığı, ana hizmet, danışma ve denetim, yardımcı hizmet birimleri personeli arasından başkan ve üç üyeden oluşan Sınav Hazırlık Komisyonu Bakanlık onayı ile kurulur.

Sınav Hazırlık Komisyonunun Görevleri

Madde 11- Sınav Hazırlık Komisyonu, yarışma sınavı hazırlık çalışmaları yapar, yarışma sınavı başvurularını inceler ve aranılan şartların adaylarda mevcut olup olmadığını tespit eder. Sınava katılacak sayıda adayı tutanakla belirleyerek, son başvuru tarihinden itibaren on gün içinde Personel Dairesi Başkanlığına bildirir.

Sekreterya Hizmetleri

Madde 12- Sınav Hazırlık Komisyonu, Sınav Kurulu ve Yeterlik Sınav Komisyonunun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Gerekli şartları haiz olmayanların belgeleri istemeleri halinde kendilerine teslim edilir, ya da posta yolu ile adreslerine taahhütlü olarak gönderilir.

Personel Dairesi Başkanlığınca, sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınava giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi yer alır. Sınav giriş belgesi olmayan aday sınava katılamaz.

Sınav Kurulu

Madde 13- (Değişik: RG 23/10/2004-25622)

Sınav Kurulu; Müsteşar veya Müsteşar Yardımcılarından birinin başkanlığında, Müsteşar Yardımcıları, birim amirleri ve bunların yardımcıları, daire başkanları veya konusunda uzman kurum personeli arasından belirlenecek, başkan dahil yedi üyeden oluşur. Bunlar arasından üç kişi daha sınav kurulu yedek üyesi olarak belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi sınav kurulu asil üyesi olarak görevlendirilebilir.

Sınav Kurulu asil ve yedek üyelerini belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

Sınav Kurulunun Görevleri

Madde 14- Sınav Kurulu; yarışma sınavı sorularını hazırlar, yazılı ve sözlü sınavı yapar, sınavların sonuçlarını değerlendirir, yarışma sınavı başarı sıralaması yapar, uzman yardımcısı aday listesini hazırlayarak Bakanlık Makamına sunar.

Yarışma Yazılı Sınavı

Madde 15- Yarışma Yazılı Sınavı, klasik veya test usulünde Bakanlıkça yapılabileceği gibi ÖSYM'ye veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir. Bu taktirde sınava ilişkin hususlar, Bakanlık ile ilgili kuruluş arasında yapılacak protokol ile belirlenir.

Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan atama izni alınmış kadro kontenjanının yirmi katından fazla olmamak üzere Bakanlıkça belirlenen sayıda aday çağrılır.

Yazılı Sınav Konuları

Madde 16- Yazılı sınav aşağıdaki konulardan oluşur.

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

2)Genel Kültür ve Genel Yetenek,

3) (Değişik: RG 23/10/2004-25622) Mesleki bilgi,

4) Bakanlığın görev alanına ilişkin konular,

5) Yabancı Dil.

İngilizce, Almanca, Fransızca veya Bakanlığın ihtiyaç duyduğu diğer diller.

(Değişik: RG 23/10/2004-25622) Yazılı sınavda Bakanlığın görev alanına giren öğrenim dallarına ilişkin mesleki bilginin alt konuları ayrı ayrı tespit edilir.

(Değişik: RG 23/10/2004-25622) Yazılı sınav konularının ağırlık puanları sınav ilanında belirtilir.

Yazılı Sınav Sorularının Hazırlanması

Madde 17- Yazılı sınavın Bakanlıkça yapılması halinde, sınav soruları Sınav Kurulu tarafından hazırlanır. Mesleki bilgi, soruları, sınav ilanında belirtilen öğrenim dalları itibariyle ayrı ayrı düzenlenir. Üyelerce imzalanarak mühürlü zarf içinde Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir.

Yazılı sınavın ÖSYM ya da bu konuda uzmanlaşmış bir kamu kurum veya kuruluşuna yaptırılması durumunda, sınav soruları ilgili kurum veya kuruluş tarafından hazırlanır.

Yarışma Yazılı Sınavın Yapılış Şekli

Madde 18- Yazılı sınavlarda isim yeri kapalı özel cevap kağıtları kullanılır. Sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde; Sınav, Sınav Kurulunca, Bakanlıkça görevlendirilecek yeterli sayıda salon başkanı ve gözetmenin gözetimi ve denetimi altında, ÖSYM veya bu konuda uzmanlaşmış bir kamu kurum ve kuruluşunca yapılması durumunda ise kendi denetim elemanlarının gözetimi ve denetimi altında yapılır. Sınav başlamadan önce Sınav Kurulunca, adayların hüviyetlerinin kontrol edildiği, soru zarfının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda tutanak düzenlenir. Sınav kuralları açıklanarak, adayların önünde kapalı soru zarfı açılarak sorular dağıtılır.

Sınavın başlama ve bitiş saati, kaç adayın katıldığı, her adayın kullandığı kağıt adedini gösteren tutanak düzenlenir. Toplanan cevap kağıtları ve tutanaklar zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir.

Sınavda düzenlenen tutanaklar salon başkanı ve gözetmenlerce de imzalanır.

Yarışma Yazılı Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi

Madde 19- Sınav Kurulu, sınav kağıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır. Cevap kağıtlarının bulunduğu kapalı zarf açılır. Cevap kağıtları numaralandırılır. Her cevap kağıdı Sınav Kurulunca, her sınav konusu için 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav Kurulu Üyelerince verilen notların aritmetik ortalaması alınır. Cevap kağıtlarının son değerlendirme notu, kağıtların numaralarının yer aldığı cetvele yazılarak sınav kağıdı ile birlikte Sınav Kurulu Başkanlığına teslim edilir. Sınav Kurulu Başkanlığınca, cevap kağıtlarının ad yazılı kısımları açılarak adayların isimleri cevap kağıdı numarasına göre değerlendirme notunun yer aldığı cetvelin ilgili sütununa geçirilir.

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için ,yabancı dilden en az 70 diğer konuların her birinden en az 50 almak kaydıyla, ortalama 70 veya daha yukarı puan almaları şarttır.

Başarı sıralamasına göre oluşturulan liste, sınav bitimini takip eden beş iş günü içinde Bakanın onayına sunulur. Liste merkez binada asılmak ve internet sitesinde yayınlanmak suretiyle duyurulur. Sınav sonucu sözlü sınava girecek tüm adaylara yazılı olarak bildirilir.

Yazılı sınavı kazanamayan adaylar sözlü sınava alınmazlar.

Yarışma Yazılı Sınavını Kazanan Adaylardan İstenilecek Belgeler

Madde 20- Yazılı sınavı kazanan adayların;

a) Her bölge ve iklim şartlarında görev yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair tam teşekküllü Devlet hastanelerinin birinden alınacak sağlık kurulu raporu,

b) Erkek adaylardan, askerlik görevini yaptığını veya tecilli olduğunu gösterir belgenin onaylı örneği,

c) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınmış belgenin aslı,

d) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi *

e) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin form.

Sınav sonucunun yazılı olarak bildirilmesini müteakip 10 gün içerisinde Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri şarttır.

Yarışma Sözlü Sınavı

Madde 21- Sözlü sınavda; adayların yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyleri ile birlikte hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zeka ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususlar da göz önünde bulundurularak her adaya Sınav Kurulu üyelerince ayrı ayrı 100 puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 70 puan almaları şarttır.

(Ek: RG 23/10/2004-25622) Sadece sözlü sınav yapılması durumunda; adayların başarılı sayılabilmeleri için yabancı dilden en az 70 puan, diğer konuların her birinden en az 50 almak kaydıyla ortalama 70 ve daha yukarı puan almaları şarttır.

(Ek: RG 23/10/2004-25622) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde sözlü sınav yapılması durumunda; adayların başarılı sayılabilmeleri için konuların her birinden en az 50 almak kaydıyla ortalama 70 ve daha yukarı puan almaları şarttır.

Değerlendirme

Madde 22- (Değişik: RG 23/10/2004-25622)

Yarışma Sınavı Başarı notu;

a) Sadece yazılı sınav yapılması durumunda, yazılı sınav notundan,

b) Sadece sözlü sınav yapılması durumunda, sözlü sınav notundan,

c) Yazılı ve sözlü sınav yapılması durumunda, yazılı ve sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından,

d) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde sınav yapılması durumunda; yabancı dil sınav puanı ile sözlü sınav puanının toplamının yarısından,

oluşur.

Yarışma Sınavında en az yetmiş ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

Sınav Kurulu, öğrenim dalları itibariyle Yarışma Sınavı başarı listesini ve uzman yardımcısı aday listesini sözlü sınavın bittiği tarihi takip eden 5 iş günü içinde Bakanlık Makamına teslim eder. Onaylanan liste, Merkez binada asılmak ve Bakanlık internet sitesinde yayınlanmak suretiyle duyurulur. Yarışma sınavını kazanan uzman yardımcısı adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılı

Yarışma sınavında öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde, kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

Uzman Yardımcılığına Atama

Madde 23- Adayların uzman yardımcılığına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır.

Uzman Yardımcılığına Atanacaklardan İstenecek Belgeler

Madde 24- Uzman yardımcılığına atanacaklardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) En geç üç ay önce çekilmiş 12 adet vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm.),

b) İkametgah belgesi,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Dönemi

Uzman Yardımcılığı Süresi

Madde 25- Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Tezi ve Yeterlik Sınavı

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 26 – (Başlığıyla birlikte değişik: RG-27/07/2006-26241)

Uzman yardımcıları, adaylıkta geçen süre dahil iki yılı tamamladıktan sonra olumlu sicil almış olmak şartıyla, Bakanlığın görev alanı ile ilgili konularda bir tez konusu belirleyerek hazırlarlar. Bu süreye ücretsiz izinde ve askerlik hizmetinde geçen süreler dahil değildir. Tez konusunu belirlemesi amacıyla birim amiri tarafından on günlük süre verilir. Bu süre ilgiliye tebliğ ile başlar. Tezin konusu görevli olduğu birim amiri tarafından on gün içinde Bakanlık Müsteşarlığına sunulur. Tez konusu Bakanlık Müsteşarlığının onayı ile kesinleşir.

Tez konusunun uygun bulunmaması halinde, uzman yardımcısı en geç on gün içinde onay makamının önerileri doğrultusunda yeni bir tez konusu belirler. Belirlenen tez konusu onaya sunulur.

Tez konusunun ikinci kez uygun görülmemesi halinde, Bakanlık Müsteşarlığınca on gün içinde yeni bir tez konusu resen belirlenir.

Kesinleşen tez konusu ilgiliye on gün içinde tebliğ edilir. Onayın bir sureti Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Tezin hazırlanmasına ilişkin esaslar

MADDE 27 – (Başlığıyla birlikte değişik: RG-27/07/2006-26241)

Uzmanlık tezi, tez konusunun ilgiliye tebliğ tarihini takip eden bir yıl içinde hazırlanır. Bu sürenin son üç ayında uzman yardımcılarına başka görev verilmemesi esastır. Tezde yabancı bir dilde hazırlanacak özet bölümünün de bulunması şarttır.

Tezin hazırlanmasında, konunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması esastır. Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmelerini de içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

Hazırlanacak tezlerin şekil unsurları ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.

Birim amirinin yetkilendireceği bir uzman veya konusunda uzman diğer personel tez danışmanı olarak belirlenir. Tez danışmanı, uzman yardımcısına tez çalışmalarında nezaret eden kişidir. Tez danışmanının, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen nitelikleri taşımaları şarttır.

Gerektiğinde, kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarından Bakanlıkça uygun görülecek kişiler tez danışmanı olarak görevlendirilebilir.

Tezin Teslimi

MADDE 28 – (Değişik: RG-27/07/2006-26241)

Uzman yardımcısı hazırladığı tezi yedi nüsha olarak görevli bulunduğu birim amirine teslim eder. İlgili birim amiri yedi gün içinde tezin bir örneğini uzman yardımcısının tez danışmanına verir. Tez danışmanı on gün içinde tez ile ilgili raporunu hazırlar ve ilgili birim amirine tevdi eder. İlgili birim amiri bir ay içinde tez hakkındaki incelemesini tamamlar ve teslim edilen yedi nüsha tezi tez danışmanının raporunu da ekleyerek kendi hazırlayacağı raporla birlikte beş gün içinde Personel Dairesi Başkanlığına gönderir. Personel Dairesi Başkanlığı tezi birim amirince ve tez danışmanınca hazırlanan raporlarla birlikte, değerlendirilmek üzere Yeterlik Sınav Komisyonu üyelerine beş gün içinde dağıtır.

Zorunlu haller sebebiyle tezini zamanında teslim edemeyen uzman yardımcısına, talebi üzerine, Bakanlık Müsteşarlığının onayı ile zorunlu halin gerektirdiği kadar ek süre verilir.

Tezin Değerlendirilmesi

MADDE 29 – (Değişik: RG-27/07/2006-26241)

Bakanlıkça tespit edilecek değerlendirme gününde, uzman yardımcısı tezini sözlü olarak savunur ve üyelerin sorularını cevaplandırır. Değerlendirme günü uzman yardımcısına en az bir ay önceden birimleri aracılığıyla yazılı olarak bildirilir.

Yeterlik Sınav Komisyonu, savunma sonunda, tezi başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Başarı veya başarısızlığın tespitine oy çokluğu ile karar verilir. Başarısız kabul edilen tezler için gerekçe gösterilir.

Yeterlik Sınav Komisyonu tarafından tezi başarısız görülen uzman yardımcısına bir hak daha tanınır. Uzman yardımcısı ikinci hakkını, yetersiz olma gerekçesini de dikkate alarak, sonuçların ilanından itibaren üç ay içinde, daha önceden hazırlamış olduğu tezi düzelterek kullanır, düzeltilen tez aynı usulle değerlendirilir.

İkinci defa da tezi başarısız görülen uzman yardımcısı yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

Yeterlik Sınav duyurusu

MADDE 30 – (Değişik: RG-27/07/2006-26241)

Yazılı ve sözlü sınav tarihleri Yeterlik Sınav Komisyonunca belirlenerek, sınavın yapılmasından bir ay önce duyurulur.

Yeterlik Sınavına Girebilme Şartları

Madde 31- Uzman Yardımcısının yeterlik sınavına girebilmesi için, ücretsiz izin ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç üç yıl çalışması , son üç yıla ait sicil notlarının olumlu olması ve tezinin başarılı kabul edilmesi şarttır.

Yeterlik Sınav Komisyonu

MADDE 32 – (Değişik: RG-27/07/2006-26241)

Yeterlik Sınav Komisyonu beş asil ve iki yedek üyeden oluşur.

Yeterlik Sınav Komisyonu Müsteşar başkanlığında; Müsteşar Yardımcısı, Personel Dairesi Başkanı, iki Genel Müdürden teşekkül eder. Bakanlıkça gerekli görülecek hallerde üniversite öğretim üyelerinden iki kişi komisyona dahil edilebilir. Müsteşarın bulunmaması halinde Komisyona Müsteşar Yardımcısı başkanlık eder.

Yeterlik Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri kendilerinin, eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

Yeterlik Sınav Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve çekimser oy kullanılamaz.

Yeterlik Sınav Şekli

Madde 33- Yeterlik Sınavı, tezin başarılı bulunmasının tebliği tarihinden itibaren en kısa sürede Bakanlıkça yazılı ve sözlü olmak üzere iki safhada yapılır.

Yeterlik Yazılı Sınavı Bakanlıkça Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığına yaptırılabilir.

Yeterlik Yazılı Sınavı

MADDE 34 – (Değişik: RG-27/07/2006-26241)

Tezi yeterli görülen uzman yardımcısı aşağıda belirtilen konularda yazılı sınava tabi tutulur.

a) Mesleki bilgi,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

c) 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

ç) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,

d) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

e) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,

f) 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu,

g) Bakanlığın görev alanına giren diğer mevzuat ve konular.

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için; mesleki bilgiden en az 70, diğer konuların her birinden en az 50 almak kaydıyla, ortalama 70 veya daha yukarı puan almaları şarttır. Sınav sonucu bir hafta içinde açıklanır. Yazılı sınavda başarılı olamayan uzman yardımcısına bir aydan az olmamak üzere iki ay içinde açılacak sınava girmek üzere ikinci bir hak verilir.

Kanunen kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın yazılı sınava girmeyen uzman yardımcısı o sınavda başarısız olmuş sayılır.

Mesleki bilgi ile Bakanlığın görev alanına giren diğer mevzuat ve konuları Yeterlik Sınavı Duyurusunda belirtilir.

Sözlü Sınav

Madde 35- Sözlü Sınavda; adayların yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyleri ile birlikte hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zeka ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususlar da göz önünde bulundurularak her adaya Sınav Kurulu üyelerince 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı not verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için notun en az 70 olması gerekir.

Yeterlik Sınav Sonucunu Değerlendirme

Madde 36- Yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması Yeterlik Sınavı başarı notu olup, 100 tam puan üzerinden en az yetmiş puan ve üzerinde alanlar başarılı sayılır. Sınav Yeterlik Komisyonu başarılı ve başarısız olanların listesini sözlü sınavın bittiği tarihi takip eden 5 iş günü içinde Bakanlık Makamına teslim eder.

Uzmanlığa Atama

Madde 37- Yeterlik sınavında başarılı olanların ataması yapılır.

Başarısızlık Hali

MADDE 38 – (Değişik: RG-27/07/2006-26241)

Aşağıdaki hallerde uzman yardımcısı yeterlik sınavında başarısız olmuş sayılır.

a) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde tez konusunu bildirmemek,

b) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde tezini teslim etmemek,

c) Tezin değerlendirilmesi aşamasında ikinci hakkında da başarılı olamamak,

ç) Yeterlik yazılı sınavı aşamasında ikinci hakkında da başarılı olamamak.

Bunlar hibir şekilde uzmanlığa atanamazlar; uzman yardımcılığı görevlerine son verilerek Bakanlıkça durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Uzman Yardımcılarının Görevleri

Madde 39 - Uzman Yardımcıları;

Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmak,

Bakanlığın görev ve amaçları kapsamında, her türlü araştırma ve inceleme amacıyla uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli ön hazırlıklar ile gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme çalışmaları yapmakla,

Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Uzmanların Görevleri

Madde 40 - Uzmanlar,

Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmak,

Görevleri ile ilgili mevzuatın uygulamada aksayan yönlerini ve bu konudaki görüş ve önerileri yazılı olarak bildirmek,

Bakanlığın görev ve amaçları kapsamında, her türlü araştırma ve inceleme yapmak, proje üretmek ve geliştirmek,

Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki mevzuat çalışmalarına yardımcı olmak,

Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek,

İle görevli ve yükümlüdürler.

ALTINCI BÖLÜM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmeleri

Hizmet İçi Eğitim

Madde 41- Bakanlık, uzman ve uzman yardımcıları için uygun bulacağı zamanlarda ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan Hizmet İçi Eğitim Programları düzenleyebilir.

Yurt Dışı Eğitim

Madde 42- Uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 01/02/1974 tarihli ve 14786 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 43- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 - Kültür ve Turizm Bakanlığının faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onanmış yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumlarından mezun olup, kamu kurum ve kuruluşlarında halen çalışmakta olanlardan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puan almış olmaları kaydıyla,

a) Mesleğe yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlilik sınavı sonucunda atanmış olanlar ile,

b) Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda yüksek lisans yapmış olanlar,

4848 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başvurmaları halinde, kurumlarının muvafakatı alınmak suretiyle atamaya yetkili amirin onayı ile Kültür ve Turizm Uzmanı kadrolarına naklen atanabilirler.

Aynı uygulamadan bu fıkradaki şartları taşıyan Bakanlık personeli de yararlandırılır.

Atama yapılacak kadroların öğrenim dalları itibariyle sayılarını belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

Geçici Madde 2- Kültür ve Turizm Bakanlığının faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onanmış yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlardan, 4848 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte en az üç yıldır Kültür Bakanlığı veya Turizm Bakanlığında çalışmakta olan memurlardan, 4848 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde başvuranlar, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az altmış puan aldıklarını belgeledikleri taktirde bu Kanunun 32 inci maddesine göre yapılacak yeterlilik sınavına girme hakkını kazanırlar.

Yeterlik sınavı Bakanlığın belirleyeceği tarihte bu Yönetmeliğin esaslarına göre yapılır.

Sınavda başarılı olanların atamaları yapılır.

Yürürlük

Madde 44- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 45 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür

GEÇMİŞ SINAV İLANI (ÖRNEK)

Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı Sınav Duyurusu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 90 adet 9 uncu derecede Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı kadrosuna, atama yapılmak üzere, Sınav yapılacaktır. Öğrenim dalları itibariyle alınacak Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı sayıları, aşağıda belirtilmiştir.

1. Grup

1-Hukuk Fakültesi mezunlarından 15 kişi

2-İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve

İdari Bilimler Fakülteleri mezunlarından 40 kişi

------------

TOPLAM : 55 kişi

2. Grup

3-Bilgi ve Belge Yönetimi (Kütüphanecilik)Bölümü mezunlarından 10 kişi

4-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarından 5 kişi

5-Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarından 3 kişi

6-Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarından 2 kişi

7-Tarih Bölümü mezunlarından 5 kişi

8-Sanat Tarihi Bölümü mezunlarından 5 kişi

9-Arkeoloji mezunlarından 5 kişi

-------------

TOPLAM : 35 kişi

1- SINAVIN KATILMA ŞARTLARI:

1.Gruptan sınava katılabilmek için;

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

- ÖSYM tarafından 15- 16 Kasım 2003, 10-11 Temmuz 2004 ve 02-03 Temmuz 2005 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında(KPSS) Puan No: KPSSP53’den asgari

80 puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı sayısının 5 katı aday arasına girmek.

2. Gruptan sınava katılabilmek için;

-En az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokulların; Bilgi ve Belge Yönetimi (Kütüphanecilik), Türk Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sanat Tarihi, Arkeoloji bölümlerinden birisini bitirmiş olmak veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

-ÖSYM tarafından 15- 16 Kasım 2003, 10-11 Temmuz 2004 ve 02-03 Temmuz 2005 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında(KPSS) Puan No: KPSSP8’den asgari 70 puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı sayısının 5 katı aday arasına girmek.

Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

-01/01/2005 tarihinde otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

şartları aranır.

Sınava, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

2-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığı Atatürk Bulvarı Derman Sok. No:29 Opera/ANKARA veya Bakanlığımızın www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formunun doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte 16/09/2005 tarihi mesai saati bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığına elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, yabancı dil sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 23/09/2005 tarihinden itibaren Bakanlığımızın www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ve Atatürk Bulvarı Derman Sok. No:29 Opera/Ankara adresi ile İnönü Bulvarı No:5 Bahçelievler/Ankara adresinde yer alan Bakanlık hizmet binalarının girişine asılacak ilan ile duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların, 29-30/09/2005 tarihlerinde, mesai saatleri içerisinde Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığının yukarıda belirtilen adresinden, fotoğraflı Sınava Giriş belgesini imza karşılığı şahsen alması gerekmektedir.

3-BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

- KPSS Sınav sonuç belgesi aslı veya tasdikli sureti,

-Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin onaylı örneği,

- Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

- İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.)

-Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınmış belgenin aslı (son iki ayda alınmış olması gerekmektedir).

4-SINAVIN ŞEKLİ:

1-Adayların İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinin birinden, seviyelerini ölçmek üzere, test şeklinde yazılı sınav yaptırılacaktır.

2-Yapılan Yabancı Dil Sınavından en az 70 puan alan adaylar, hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranışları, zeka ve kavrayış durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususlar da dikkate alınarak, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Genel Kültür ve Genel Yetenek, Bakanlığın Görev Alanına İlişkin konular ile Öğrenim Dalları itibariyle Mesleki Bilginin Alt Konularından sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

Mesleki Bilgi Konusunun Alt Konuları:

1. Gruptan Sınava Girecekler için:

Mikro-Makro İktisat, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Maliye Politikası, Türk Vergi Hukuku Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç.), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku.

2. Gruptan Sınava Gireceklerden:

Bilgi ve Belge Yönetimi için: Bilgi ve Belge Bilimine Giriş, Bilgi Kaynakları ve İşlemleri, Bilgi Merkezlerinden Yararlanma, Bilgi Organizasyonu, Sınıflama Sistemleri.

Türk Dili ve Edebiyatı için: Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Türk Dili, Türk Lehçeleri.

Arap Dili ve Edebiyatı için: Arap Dili ve Kültürü, Klasik ve Modern Arap Edebiyatı, Arapça’dan Türkçe’ye sözlü ve yazılı çeviri.

Fars Dili ve Edebiyatı için: İran Dilleri ve Kültürleri, Klasik ve Modern İran Edebiyatı, Farsça’dan Türkçe’ye sözlü ve yazılı çeviri.

Tarih için: Osmanlı Tarihi, Orta Asya Türk Tarihi, Selçuklu Tarihi (Anadolu Selçuklu ve Büyük Selçuklu), İlkçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, İslam Tarihi, Avrupa ve Yeni Dünya Tarihi, Dünya Sanat Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Roma ve Bizans Tarihi.

Sanat Tarihi için: Sanat Tarihine Giriş, Anadolu Beylikleri Çağı Türk Mimarisi, Anadolu Selçuklu Mimarisi, Osmanlı Mimarisi, Müzecilik.

Arkeoloji için: Arkeolojiye Giriş, Kazı Teknikleri, Roma Çağı Mimarlığı, Neolitik ve Kalkolitik Çağda Anadolu Arkeolojisi, Asur Ticaret Kolonileri Çağında Anadolu Arkeolojisi, Hitit Sanatı ve Arkeolojisi, Asya Prehistoryası, Prehistorik Arkeoloji Metodları, Prehistorik Kronoloji.

5- SINAV YERİ VE TARİHİ:

1- Yabancı Dil Sınavı: 01/10/2005 tarihinde saat: 10.00 da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cebeci/ANKARA adresinde yapılacak olup, Yabancı Dil Sınav Sonuçları; Bakanlığımızın www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ve Atatürk Bulvarı Derman Sok. No:29 Opera/Ankara adresi ile İnönü Bulvarı No:5 Bahçelievler/Ankara adresinde yer alan Bakanlık hizmet binalarının girişine asılarak ilan edilecektir.

2- Sözlü Sınav: 14/11/2005 tarihinde saat :09.00 da Milli Kütüphane Başkanlığı, Yunus Emre Salonu 7.Cad Sonu Bahçelievler/ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

6- SÖZLÜ SINAVA GİRECEK ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

Sözlü Sınava katılmaya hak kazanan adayların ;

a) Herbölge ve iklim şartlarında görev yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair tam teşekküllü Devlet, Üniversite ve Belediye hastanelerinin birinden alınacak sağlık kurulu raporu,

b) Erkek adaylardan, askerlik görevini yaptığını veya tecilli olduğunu gösterir belgenin onaylı örneği,

c) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,

d) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin formu(5 nüsha),

yapılan Yabancı Dil Sınavında başarılı olduğunun bildirilmesini müteakip 10 gün içerisinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına elden teslim etmeleri şarttır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

7-DEĞERLENDİRİLME:

1- Adayların Yabancı Dil sınavında başarılı sayılabilmeleri için en az 70 ve daha yukarı puan almaları şarttır.

2- Sözlü sınav konularının ağırlık puanları eşittir.

3- Sözlü sınavda, Sınav Kurulu üyelerince her adaya ayrı ayrı 100 puan üzerinden not verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için, konuların her birinden 100 üzerinden en az 50’şer puan almak kaydıyla ortalama 70 veya daha yukarı puan almaları şarttır.

4-Yabancı Dil Sınav puanı ile Sözlü Sınav puanının aritmetik ortalaması Sınav Başarı Notunu oluşturur. En az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

Adayların, Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır.

Sınavda, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

8-SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Sınavı kazananların listesi Bakanlığımızın www.kulturturizm.gov.tr internet adresinde ve Atatürk Bulvarı Derman Sok. No:29 Opera/Ankara adresi ile İnönü Bulvarı No:5 Bahçelievler/Ankara adresinde yer alan Bakanlık hizmet binalarının girişine asılarak ilan edilecektir. Sınavı kazanan Uzman Yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Adres: Atatürk Bulvarı No: 29

06050 Opera / Ankara

Telefon : (+90 312) 309 08 50

http://www.kulturturizm.gov.tr

http://www.kultur.gov.tr

http://www.turizm.gov.tr

http://www.culturetourism.gov.tr

http://www.culture.gov.tr

http://www.cultura.gov.tr

http://www.tourism.gov.tr

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 121

Maltepe /ANKARA

Tel: (+90 312) 229 26 31 - 229 36 61

Faks: (+90 312) 232 24 89

teftiskurulu@kulturturizm.gov.tr

http://www.kultur.gov.tr/teftis

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VE TURİZM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE KÜLTÜR VE TURİZM UZMANLIĞI YETERLİK SINAVLARI İLE ATANMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Bu konuda yorum yapılmamış
Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Arkadaşına öner RSS Sitene Ekle

Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007

kpss adli hakimlik idari hakimlik kpss