Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol
{(adsshow.php|rekno=87)}

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.

 

KAMU İHALE KURUMU

 

Amaç

 

MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2. - Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür:

 

a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel kişiler.

b) (Değişik: 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

c) (Değişik: 4964/ 1 md.) Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar.

d) (Değişik: 4761/ 10 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler.

e) 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların yapım ihaleleri.

(Değişik: 4964/ 1 md.) Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ( (e) bendinde belirtilen yapım ihaleleri hariç) ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler bu Kanun kapsamı dışındadır.

 

Kamu ihale uzman yardımcıları yarışma ve yeterlik sınavları

İle kamu ihale uzman ve yardımcılarının çalışma esas

Ve usulleri hakkında yönetmelikte değişiklik

Yapılmasına dair yönetmelik

MADDE 1 – 19/12/2002 tarihli ve 24968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavları ile Kamu İhale Uzman ve Yardımcılarının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan Giriş Sınavı ve Yazılı Sınav tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Giriş Sınavı : Kamu İhale Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanacakları belirlemek

amacıyla yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşan sınavı,

Yazılı Sınav : Kurumca belirlenen KPSS taban puanı ve üzeri puan alanlar arasında

Kurum tarafından yapılan veya ÖSYM ve/veya yüksek öğretim

kurumlarına yaptırılan yazılı sınavı,"

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan "İş Talep Formu" ibaresi "Başvuru Formu" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 9 – Adaylar tarafından, Kurumun http://kik.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, formun çıktısı imzalanarak, KPSS sonuç belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile birlikte, iadeli taahhütlü olarak, ilanda belirtilen adrese gönderilir veya Kuruma elden teslim edilir.

Sınav ilanında belirtilen gün mesai bitimine kadar ilanda belirtilen adrese ulaşmayan ve/veya eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmaz.

Yapılan başvurular, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca incelenerek, giriş sınavı koşullarını taşıyan adaylarla ilgili olarak, ilanda belirtilen son müracaat günü mesai bitiminde, toplam müracaat sayısını ve son aday numarasını da belirleyen bir tutanak düzenlenir.

Yazılı sınavın ÖSYM Başkanlığına yaptırılması halinde, giriş sınavına kabul edilen adayların adı, soyadı, KPSS numarası ve KPSS puanını belirten listeler hazırlanarak ÖSYM Başkanlığına teslim edilir. Adayların KPSS bilgileri ve diğer belgeler ÖSYM Başkanlığınca kontrol edilerek sınava katılmaya hak kazananlar isim, soy isim ve KPSS puanına göre üç ayrı liste halinde düzenlenerek Kuruma bildirilir.

Yanlış bilgi ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Yukarıdaki şekilde, Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum, ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir."

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ÖSYM Başkanlığınca" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 12 – Giriş sınavı yazılı aşamasına; KPSS’de, Kurumca belirlenen asgari puanı alanlardan, ilan edilmiş boş kadro sayısı esas alınarak Kurul tarafından belirlenecek sayıda aday girebilir. Yazılı sınav klasik ve/veya test şeklinde yapılabilir.

Yazılı sınavda, adayların alan bilgisinde en başarılılarının belirlenmesi temel esastır. Yazılı sınav, adayların mezuniyet durumları göz önünde bulundurularak, mühendislik-mimarlık, hukuk ve sosyal bilimler (En az dört yıllık öğrenim veren İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler) dallarında olmak üzere üç ayrı uzmanlık alanında, ağırlıklı olarak adayların alan bilgisi konuları dikkate alınarak yapılır.

Bütün konulara uygulanacak ve ortalama puanın tespitinde değerlendirilecek ağırlık oranları ile sınav konularının soru yüzdeleri ve mezun olunan bölümler itibarıyla kaç kişinin alınacağı Kurul tarafından belirlenir ve giriş sınav duyurusunda ilan edilir.

Yazılı sınav, Kurum tarafından yapılabilir ya da ÖSYM veya Yüksek Öğretim Kurumlarına yaptırılabilir. Yazılı sınavın ÖSYM veya Yüksek Öğretim Kurumlarına yaptırılması halinde, sınav konuları ve sınava ilişkin hususlar yapılacak protokol ile belirlenir. Bu durumda, soruların hazırlanması, notlandırılması ve cevapların değerlendirilmesi, yazılı sınavı kazananların belirlenmesi ve sonuçların adaylara duyurulması işlemleri, yapılacak protokol esasları dahilinde yapılır.

Yazılı sınavın Kurum tarafından yapılması halinde, sınava katılacaklar, Giriş Sınav Komisyonu tarafından sınav duyurusunda belirtilen konulardan sınava tabi tutulur. Giriş sınavında, sınav sorularının hazırlanması ve mesleki bilgilerin değerlendirilmesi için, gerektiğinde öğretim üyelerinden yararlanılabilir.

Yazılı sınav soru kağıtları, puanları ve sınav süresi belirlendikten sonra Giriş Sınav Komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Soru kağıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenir.

Yazılı sınav, Giriş Sınav Komisyonu üyelerinin gözetim ve denetiminde, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından bu iş için görevlendirilen gözetmen personelce yapılır. Görevli personel, yazılı sınava girenlerin sınava katılım belgeleri ile kimlik belgelerini inceler.

Sınav sorularını içeren mühürlü zarflar, sınava girmiş olanların önünde açılarak durum bir tutanakla tespit edildikten sonra, sorular dağıtılarak sınava başlanır.

Sınav sonunda adayların sınav kağıtları, adayların isimleri kapatıldıktan sonra teslim sırasına göre numaralandırılıp, soru kağıtları ile birlikte bir zarf içine konulur. Zarf kapatılıp mühürlendikten sonra bir tutanakla Giriş Sınavı Komisyonuna teslim edilir.

Yazılı sınav notu, 100 tam puan üzerinden verilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için alan bilgisi sınav konularının her birinden en az 70 puan almak gerekir."

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin son fıkrasında yer alan "ÖSYM Başkanlığı ile yapılacak protokolde" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yazılı sınavın ÖSYM veya Yüksek Öğretim Kurumlarınca yapılması halinde, sınavı yapan kuruluş tarafından, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isim ve puan sıralamasına göre hazırlanan listeler ve sınav sonuçları Kuruma bildirilir."

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 15 – Giriş sınav komisyonu, Başkanın veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının başkanlığında, Baş Hukuk Danışmanı, Daire Başkanları ile gerekli görülmesi halinde öğretim üyeleri arasından Kurul kararı ile belirlenecek dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Giriş sınav komisyonuna Başkanın başkanlık etmesi halinde, bir başkan yardımcısı komisyon üyesi olarak görevlendirilir. Ayrıca, sayılanlar arasından en az iki yedek üye belirlenir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sırasına göre komisyona katılır."

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 17 – Giriş sınav komisyonu adayların;

Yazılı sınav sonucunu %50

Sözlü sınav sonucunu %20

KPSS puanını %20

KPSS yabancı dil puanını %10

Oranında ağırlıklandırarak, öğrenim dalları itibarıyla giriş sınav notunu tespit eder. Komisyon, giriş sınav notunu esas alarak en yüksek puandan itibaren atama yapılacak kadro sayısı kadar kazanan adayları başarı sırasına göre belirler ve giriş sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren 3 ay için geçerli olmak üzere yedek liste düzenler.

Giriş sınav sonuçları, komisyon tarafından tutanakla tespit edildikten sonra liste, sözlü sınavın bitimini takip eden yedi gün içinde sınav duyurusunda belirtilen öğrenim dalları itibarıyla ilan edilir. Sonuçlar kazanan adayların adreslerine ayrıca tebliğ edilir."

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi, (g) bendi olarak değiştirilmiş, aşağıdaki (f) bendi eklenmiş ve ikinci fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.

"f) Adli sicil kayıt belgesi,"

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasına "Kurum, giriş sınavı sonucu atanarak göreve başlatılanları, onbeş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına ve" ibaresinden sonra gelmek üzere "sınavın ÖSYM tarafından yapılması halinde" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 20 – Uzman yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece kamu ihale uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla, kurumca verilecek görevlerin yanı sıra;

a) Kurumun teşkilat yapısı, görevleri ve çalışma düzeninin tanıtılmasını,

b) Kamu ihale mevzuatı ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazanılmasını,

d) Mesleki konularda bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazanılmasını,

e) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,

f) Kurumun çalışma alanıyla ilgili olarak, uluslararası konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini,

g) Kurumun göreviyle benzer faaliyette bulunan kuruluşlarda, staj, eğitim, inceleme ve araştırma yapılmasını,

sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunurlar.

Uzman yardımcılarının üç yıllık çalışma programları, Eğitim Dairesi Başkanlığı ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca hazırlanır. Hazırlanan bu program, Başkanlık teklifi üzerine, Kurul onayına sunulur.

Uzman yardımcılarının yetiştirilmeleri, Kurulca kabul edilecek bu çalışma programı çerçevesinde sağlanır.

Uzman yardımcılarının, yetiştirme programı kapsamında görev yapacakları birimler ile görev süreleri, Başkanlık Onayı ile belirlenir."

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yetiştirme şekli ve esasları

MADDE 21 – Uzman yardımcıları yetiştirme programlarının ilk 6 ayında, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik çerçevesinde, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimine tabi tutulur.

Uzman yardımcılarının ilk yılın son 6 ayında, görevlendirildikleri birim amiri tarafından belirlenecek, grup başkanı, hukuk danışmanı veya kamu ihale uzmanı refakatinde araştırma ve incelemeler ile diğer çalışmalara iştirak ederek, mesleki uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra, yurt içinde düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılmaları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerini arttırmaları sağlanır. Ayrıca bu süreçte, Yönetmelikte sayılan görevlere ilişkin yazışma ve raporlama teknikleri konusunda bilgi ve becerilerini artıracak çalışmalara ağırlık verilir.

Çalışma süresi sonunda, grup başkanı, hukuk danışmanı veya kamu ihale uzmanı tarafından, refakatinde bulunan uzman yardımcısının başarı durumunu ölçecek değerlendirme formu doldurularak, ilgili birim amirinin görüşü alınmak suretiyle, Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Birinci yılın sonunda uzman yardımcılarına, refakat çalışmalarında başarılı bulundukları ve olumlu sicil aldıkları takdirde, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine Başkanlık Onayı ile tek başına inceleme yetkisi verilebilir.

Ayrıca, uzman yardımcılarına yetiştirme programı çerçevesinde mesleki konularda bilimsel çalışma alışkanlığı ve temsil yeteneğinin kazandırılması ile yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi için gerekli koşullar da sağlanır.

Uzman yardımcılarının 3 yıllık yetiştirme programına ilişkin diğer yetiştirilme usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir."

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Uzman yardımcıları Kurumun görev sahası ile ilgili konularda, yetiştirme programının 3 üncü yılının, başından itibaren 30 gün içerisinde Başkanın onayı ile tez konusunu seçer.

Tez konusunun belirlenmesinden itibaren uzman yardımcısına en çok bir yıla kadar süre verilir. Tez konusu belirlenen her uzman yardımcısına, Kurum içinden ve/veya dışından tez danışmanı görevlendirilir."

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 28 – Yeterlik sınavı, tezin sözlü savunulması, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamadan ibarettir."

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yeterlik sınav komisyonu, Başkanın veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı başkanlığında, Baş Hukuk Danışmanı, Daire Başkanları ve gerekli görülmesi halinde öğretim üyeleri arasından Kurul kararı ile belirlenecek dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yeterlik sınav komisyonuna Başkanın başkanlık etmesi halinde, bir başkan yardımcısı komisyon üyesi olarak görevlendirilir. Ayrıca, yukarıda sayılanlar arasından en az iki yedek üye belirlenir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sırasına göre komisyona katılır."

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yazılı ve sözlü sınav

MADDE 33 – Tezin sözlü savunulmasından bir gün sonra uzman yardımcısı Kurumun görev alanıyla ilgili konularda yazılı sınava tabi tutulur.

Sözlü sınavda genel konular ile birlikte uzman yardımcılarının uzmanlık yeterliğini taşıyıp taşımadıkları, yardımcılık döneminde haklarında düzenlenen raporlar da incelenerek tepki, muhakeme, kavrayış, ikna, bildiğini ifade ve temsil kabiliyetleri de ölçülür.

Yazılı ve sözlü sınava ilişkin değerlendirme yeterlik sınav komisyonu üyelerince yüz puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması alınarak yapılır ve bir tutanakla tespit edilir.

Geçerli bir mazereti olmaksızın tezin sözlü savunmasına veya yazılı ve sözlü sınava girmeyen uzman yardımcısı yeterlik sınavında başarısız olmuş sayılır. Mazereti olan adaylar, mazeret bitiminden itibaren en az bir ay sonra tekrar sınava çağrılır." 

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına, "Yeterlik sınav komisyonunca tezin sözlü savunması" ibaresinden sonra gelmek üzere ", yazılı " ibaresi eklenmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Uzman Yardımcılığı yetiştirme programında başarısız olanlar ile tezi yetersiz bulunanlar,"

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci ve 23 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici Madde 2 eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kurumda uzman yardımcısı olarak görev yapan personele tek başına inceleme yetkisi verilmesinde, 21 inci madde de düzenlenen refakat çalışmalarında başarılı bulunma ve 28 inci madde ile düzenlenen yazılı sınava girme koşulu aranmaz."

MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

GEÇMİŞ SINAV İLANI (ÖRNEK)

T.C. Kamu İhale Kurumundan

KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV DUYURUSU

Kamu İhale Kurumunda (KİK) görevlendirilmek üzere;

1.Grup ( KPSSP:103 puan türünden : Hukuk mezunları arasından 5 adet

2.Grup (KPSSP:104 puan türünden: İktisat, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler mezunları arasından 5 adet

3.Grup (KPSSP:5 puan türünden ): İnşaat Mühendisi 1 adet

Makine mühendisi 1 adet

Bilgisayar mühendisi 1 adet

Elektrik-elektronik mühendisi 1 adet

Şehir ve bölge planlamacısı 1 adet

olmak üzere toplam 15 (onbeş) adet Kamu İhale Uzman Yardımcısı alınacaktır.

1. ve 2. Grup için 10.12.2006 tarihinde ÖSYM tarafından yazılı sınav, Kamu İhale Kurumu tarafından tarihi daha sonra belirlenmek üzere sözlü sınav,

3. Grup için 10.12.2006 tarihinde Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri tarafından yazılı sınav, Kamu İhale Kurumu tarafından tarihi daha sonra belirlenmek üzere sözlü sınav yapılacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

Giriş sınavına katılabilmek için;

1) 1. ve 2. Gruptan sınava katılacaklar için:

- ÖSYM tarafından 01-02/ Temmuz 2006, 02-03/ Temmuz 2005 ve 10-11/ Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) 1. Gruptan katılanlar için KPSSP:103 puan türünden, 2. Gruptan katılanlar için KPSSP:104 puan türünden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak ve söz konusu sınavların yabancı dil testinden 42 veya daha fazla doğru cevabı bulunmak.

- 1. Grup için en az 4 yıl süreli eğitim veren hukuk fakültesi, 2. Grup için ise en az 4 yıl süreli eğitim veren iktisat, işletme, siyasal bilgiler ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerini veya

bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının (İşletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler) bölümlerinden birisini bitirmiş olmak,

2) 3. Gruptan sınava katılacaklar için;

- ÖSYM tarafından 01-02/ Temmuz 2006, 02-03/ Temmuz 2005 ve 10-11/ Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP:5 puan türünden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak ve söz konusu sınavların yabancı dil testinden 42 veya daha fazla doğru cevabı bulunmak.

- En az 4 yıl süreli eğitim veren mühendislik ve mimarlık fakültelerinin, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve şehir ve bölge planlama bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden birisini bitirmiş olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

4) 01/01/2006 tarihi itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

5) Kamu İhale Uzman yardımcılığı giriş sınavında iki defadan fazla başarısız olmamak,

6) Askerlik ile ilişkisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, sağlık nedenleri dışında muaf tutulmuş yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (müracaat tarihinde askerliğinin bitmesine 2 ay veya daha az kalmış olan adaylar da bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla sınava başvurabilirler.)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Başvuru Formu (söz konusu belge Kurumun İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Bahriye Üçok Cad: No:13 Beşevler / Ankara adresinden veya internet üzerinden www.kik.gov.tr adresinden temin edilecektir.)

2) 2004, 2005 ve 2006 KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi

3) Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınan sabıkasızlık kaydı,

4) 4,5 X 6 ebadında son altı ay içinde çekilmiş, iki adet fotoğraf,

5) 1. ve 2. Gruptan sınava katılacak adaylar için ÖSYM’nin Türkiye Halk Bankası Ankara Küçükesat Şubesindeki 44000004 numaralı Döner Sermaye İşletmesi hesabına sınav ücreti olarak Elli (50) YTL yatırıldığına dair dekontun aslı.

6) 3. Gruptan sınava katılacak adaylar için Kamu İhale Kurumunun Ziraat Bankası Beşevler Şubesindeki 5503538-5001 numaralı hesabına sınav ücreti olarak Elli (50) YTL yatırıldığına dair dekontun aslı.

Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde başvuru yapanlar veya eksik belgelerle başvuru yapanlara sınav ücreti iade edilmeyecektir.

SINAV BAŞVURUSU:

Adaylar tarafından, Kurumun http://kik.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, formun çıktısı imzalanarak, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, iadeli taahhütlü olarak gönderilir veya Kuruma elden teslim edilir.

03/11/2006 gün mesai bitimine kadar (Saat:18:00) Kuruma ulaşmayan ve/veya eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmaz.

SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Yazılı sınava girilecek yer ve saati gösteren fotoğraflı sınava giriş ve kimlik belgesi 1. ve 2. Gruptan sınava girecekler için ÖSYM tarafından, 3. Gruptan sınava girecekler için KİK tarafından adayların haberleşme adresine gönderilecektir.

Yazılı sınavda 1. ve 2.Gruptan sınava girecek adaylar ÖSYM tarafından düzenlenmiş Fotoğraflı Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, 3. Gruptan sınava girecek adaylar ise KİK tarafından düzenlenmiş Fotoğraflı Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracak, sınava giriş ve kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Cevap kağıtları optik okuyucular tarafından okunacağından adayların yanlarında yumuşak kurşun kalem ve silgi getirmeleri (kesinlikle cep telefonu, hesap makinesi gibi elektronik cihazlar getirmemeleri) gerekmektedir.

SINAV KONULARI:

1) 1. ve 2. Gruptan sınava girecek adaylara yazılı sınavda alan bilgisi testi uygulanacaktır.

a) Kamu Hukuku Grubu: Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, İdare Hukuku, İdari Yargı, Ceza Hukuku(Genel Hükümler, Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler), Ceza Usul Hukuku,

b) Özel Hukuk Grubu: Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku Hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Ticari İşletmeler Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), İcra İflas Hukuku, Medeni Usul Hukuku,

c) İktisat Grubu: Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat,Türkiye Ekonomisi,

d) Maliye Grubu: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,

e) İşletme ve Muhasebe Grubu:Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi, İşletme İktisadı,

2) 3. Gruptan sınava girecek adaylara yazılı sınavda mühendislik konularında alan bilgisi soruları sorulacaktır.

DEĞERLENDİRME:

1. ve 2. Grubun yazılı sınav değerlendirmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu sınavda adaylar alan bilgisi testindeki beş gruptan kendilerinin sınava müracaat sırasında belirleyeceği ve en az birisi (a) veya (b) grubundan olmak üzere toplam üç alt test grubunun sorularını cevaplamak zorundadır. Üç test grubundan fazla test cevaplayanların cevap kağıtları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yukarı puan alan adaylardan en yüksek alan adaydan başlamak üzere her grup için belirlenen kontenjanın (5), iki katına tekabül eden (10) aday bu sınavda başarılı sayılacaktır. Her grup için 10 uncu sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar da bu sınavda başarılı sayılacaklardır.

3. Grubun yazılı sınav değerlendirmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu sınavda adaylara mühendislik alan bilgisi konularında eşit ağırlıklı soru sorulacak, bu değerlendirme sonunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yukarı puan alan adaylardan, en yüksek alan adaydan başlamak üzere, yukarıda sayılan mühendislik branşlarından her bir bölüm için kontenjanın (1), iki katına tekabül eden (2) aday olmak üzere toplam (10) aday bu sınavda başarılı sayılacaktır. Her branş için 2. sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar da bu sınavda başarılı sayılacaktır.

SINAV SONUCU

Yazılı sınav sonucu, 1.ve 2. Gruptan katılacak adaylar için ÖSYM tarafından, 3. Gruptan katılacak adaylar için KİK tarafından adayların haberleşme adresine gönderilecektir. Adayların sınav sonuçları ile ilgili itirazlarını Sınav Sonuç Belgelerinin adreslerine postalanması tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde, 1. ve 2. Gruptan katılan adayların ÖSYM Başkanlığına, 3. Gruptan katılan adayların KİK’na yapmaları gereklidir. ÖSYM ve KİK süresi içerisinde yapılan itirazları inceleyerek sonucunu bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV

ÖSYM ve Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri tarafından yapılan yazılı sınavda başarılı olup, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, sözlü sınavın tarihi, yeri, saati ve istenecek belgeler ile sınava ilişkin diğer hususlar, sınav tarihinden en az 15 gün önce adayların haberleşme adreslerine bildirilecektir.

İlan olunur.

GEÇMİŞ SINAV İLANI (ÖRNEK)

T.C.

KAMU İHALE KURUMUNDAN

PROGRAMCI VE İSTATİSTİKÇİ GİRİŞ SINAV DUYURUSU

Kamu İhale Kurumunda boş bulunan Programcı (5 adet) ve İstatistikçi (2 adet) kadrolarına atama yapılmak üzere 19/11/2006 tarihinde Ankara’da yazılı giriş sınavı yapılacaktır.

1- SINAVA KATILMA KOŞULLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak,

c) Programcı için, Üniversitelerin mühendislik fakülteleri ile istatistik, matematik, fizik veya bilgisayar programlama bölümlerinin herhangi birisinden en az lisans programı mezunu olmak,

İstatistikçi için, Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren istatistik bölümünden mezun olmak,

d) ÖSYM tarafından 01-02/ Temmuz 2006, 02-03/ Temmuz 2005 ve 10-11/ Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında;

Programcı olarak çalıştırılacaklar için KPSSP:90 puan türünden,

İstatistikçi olarak çalıştırılacaklar için KPSSP:25 puan türünden,

80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak,

e) Erkekler için; askerliğini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş ya da muaf tutulmuş olmak,

2-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru Formu (söz konusu belge Kurumun İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Bahriye Üçok Cad: No:13 Beşevler/Ankara adresinden veya internet üzerinden www.kik.gov.tr adresinden temin edilecektir.)

2004, 2005 ve 2006 KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi

Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınan sabıkasızlık kaydı,

4,5 X 6 ebadında son altı ay içinde çekilmiş, iki adet fotoğraf,

Kamu İhale Kurumunun Ziraat Bankası Beşevler Şubesindeki 5503538-5001 numaralı hesabına sınav ücreti olarak Elli (50) YTL yatırıldığına dair dekontun aslı.

Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde başvuru yapanlar veya eksik belgelerle başvuru yapanlara sınav ücreti iade edilmeyecektir.

3-SINAV BAŞVURUSU:

Adaylar tarafından, Kurumun www.kik.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, formun çıktısı imzalanarak, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, iadeli taahhütlü olarak gönderilecek veya Kuruma elden teslim edilecektir.

03/11/2006 gün mesai bitimine kadar (Saat:18:00) Kuruma ulaşmayan ve/veya eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4-SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Giriş Sınavına katılmak için müracaat eden adaylar ile giriş sınavına katılacak adayların listesi 13/11/2006 tarihinden itibaren Kurumun www.kik.gov.tr internet adresinden duyurulacak ayrıca, yazılı sınava girilecek yer ve saati gösteren fotoğraflı sınava giriş ve kimlik belgesi KİK tarafından adayların haberleşme adresine gönderilecektir.

Adaylar KİK tarafından düzenlenmiş Fotoğraflı Yazılı Sınav Giriş ve Kimlik Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesini yanlarında bulunduracak, sınava giriş ve kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Cevap kağıtları optik okuyucular tarafından okunacağından adayların yanlarında yumuşak kurşun kalem ve silgi getirmeleri (kesinlikle cep telefonu, hesap makinesi gibi elektronik cihazlar getirmemeleri) gerekmektedir.

5) SINAV KONULARI:

Programcı sınav konuları;

a) Yazılım geliştirme süreçleri,

İşletim sistemleri,

Web teknolojileri,

İlişkisel veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi,

Nesneye yönelik programlama dillerinden en az birini biliyor

olmak.

İstatistikçi sınavına katılacakların;

İlişkisel veritabanı sistemleri, olasılık ve stokastik süreçler, optimizasyon, çok değişkenli istatistiksel dağılımlar, örnekleme, parametrik olmayan istatistik, çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemleri, istatistik karar kavramı ve yöntemleri, zaman serileri analizi, veri analizi, çok değişkenli zaman serileri, güvenilirlik analizi, karar destek sistemleri, istatistik hesaplama, sayısal analiz, araştırma yöntemleri, ekonometri ve istatistik yazılımları konularında bilgi sahibi olmak, bu istatistiki teknikleri kullanabilmek ve yorumlayabilmek.

6-DEĞERLENDİRME:

Yazılı sınav değerlendirmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu sınavda adaylara alan bilgisi konularında eşit ağırlıklı soru sorulacak, bu değerlendirme sonunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yukarı puan alan adaylardan, en yüksek alan adaydan başlamak üzere, programcı için kontenjanın (5), iki katına tekabül eden (10), istatistikçi için kontenjanın (2) iki katına tekabül eden (4) aday olmak üzere toplam (14) aday bu sınavda başarılı sayılacaktır. Her branş için kontenjanın son sırasındaki aday ile aynı puanı alan adaylar da bu sınavda başarılı sayılacaktır.

7-SINAV SONUCU

Adayların yazılı sınav sonucu, KİK tarafından adayların haberleşme adresine gönderilecektir. Adayların sınav sonuçları ile ilgili itirazlarını Sınav Sonuç Belgelerinin adreslerine postalanması tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde, KİK’na yapmaları gerekmektedir. KİK süresi içerisinde yapılan itirazları inceleyerek sonucunu bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

8-SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınavda başarılı olup, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, sözlü sınavın tarihi, yeri, saati ve istenecek belgeler ile sınava ilişkin diğer hususlar, sınav tarihinden en az 15 gün önce adayların haberleşme adreslerine bildirilecektir.

İlan olunur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kamu İhale Kurumu

Bahriye Üçok Caddesi No:13

06500 Beşevler/ANKARA 

www.kik.gov.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Bu konuda yorum yapılmamış
Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Arkadaşına öner RSS Sitene Ekle

Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007

kpss adli hakimlik idari hakimlik kpss