Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol
{(adsshow.php|rekno=87)}

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZIN KISA BİR TARİHÇESİ

Türk Kamu Yönetimi içinde köklü bir yeri bulunan İçişleri Bakanlığı, Gerek Osmanlı imparatorluğu ve gerekse Cumhuriyet dönemlerinde değişen şartlara göre kendisini yenileyerek, Türk Devlet ve toplum hayatında önemli vazifeleri üstlenmiş ve bunları günümüze kadar yüz akıyla yerine getirmiş bakanlıklardan birisidir.

Yurdun iç güvenliğini ve asayişini sağlamak, kamu düzenini korumak, illerin genel idaresini düzenlemek, mahalli idareler üzerinde merkezi idare adına vesayet makamı olarak nezarette bulunmak ve idari açıdan aldığı kanuni tedbirlerle bu idarelerin gelişmelerine yardımcı olmak, halkın nüfus ve vatandaşlık işlemlerini yerine getirmek, muhtemel savaş ve tabii afetler konularında sivil savunma hizmetlerini yürütmekle görevli bu bakanlık, üstlenmiş olduğu bu çok önemli görevleri merkez ve taşra teşkilatları marifetiyle yerine getirmektedir.

İçişleri Bakanlığının temeli Sadrazam Kethüdalığının kuruluşu ile atılmıştır. Tazminat öncesi Devlet Teşkilatında yer alan Sadrazam Kethüdalığı, zamanla önem kazanmış ve çeşitli değişikliklerden sonra bu günkü İçişleri Bakanlığının vücut bulmasına esas teşkil etmiştir. Bu değişiklikleri kısaca şöyle özetleyebiliriz: 1835 yılında Sadrazam Kethüdalığının ismi Mülkiye Nezareti olarak değiştirilmiş, Kethüda ünvanı da Mülkiye Nazırına çevrilmiştir. 1837 yılında Mülkiye nezaretinin ismi Dahiliye Nezareti, Mülkiye Nazırının ünvanı da Dahiliye Nazırı olarak dağiştirilmiştir. 1859 yılında Dahiliye Nezereti yeni esaslara göre teşkilatlandırılmıştır. 23 Aralık 1913 tarihinde yürürlüğe konulan kanun niteliğindeki nizamname ile yeniden teşkilatlanan Dahiliye Nezareti bu haliyle Cumhuriyet dönemine intikal etmiştir.

Cumhuriyet döneminde yeri geldikçe, ihtiyaç hasıl oldukça Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı yapısında değişiklikler yapılarak günün ihtiyaç ve gereklerine uyum sağlamaktan geri kalınmamış ve Bakanlık nihayet bugünkü düzeyine gelmiştir. Bakanlık bugünkü teşkilat yapısına 1983 yılı sonunda yapılan düzenleme ile kavuşmuş ve 14 Şubat 1985 tarihinde çıkarılan 3152 sayılı kanunla bu yeni yapıya süreklilik kazandırılmıştır.

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

KONUYLA İLGİLİ MEVZUAT

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
• 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu (19.06.1930 tarihli ve 1524 sayılı Resmi Gazete)
• Kaymakam Adayları Yönetmeliği (23.03.1994 tarihli ve 21883 sayılı Resmi Gazete)
• Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik (03.05.2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete)

SINAVLARA MÜRACAAT KOŞULLARI

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak
• Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az 4 yıl süreli fakültelerden mezun olmak
• Askerlikle ilgili bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak. (Ancak yazılı sınav tarihinde askerlik hizmetinde bulunanlardan terhislerine en çok 3 ay kalanlar yazılı sınava kabul edilirler.)
• Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle, 30 yaşını bitirmemiş olmak. (Ancak fiili askerlik ödevine çağrılıp da, yukarıda belirtilen yaş sınırını askerlik ödevleri sırasında geçirmiş bulunanların terhislerini müteakip açılacak ilk sınava müracaat etmeleri şartı ile bu yaş durumları aday olarak alınmalarına engel teşkil etmez.)
• “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri gereğince A-Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSSP37) Bakanlıkça belirlenecek asgari puanı almış olmak
• Mülki İdare Amirliği görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak; memleketin her ikliminde iş görmeye ve her vasıta ile gezip dolaşmaya kabiliyeti bulunmak ve bu hususlarda herhangi bir engeli olmadığı tam teşekküllü Devlet hastanelerindeki sağlık kurullarından alınacak raporla belgelemek
• Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde belirtilen diğer koşullar.

SINAV TARİHLERİ

Kaymakam Adaylığı kadrolarındaki boşalmalar, fakültelerin mezun verme dönemleri, KPSS sınavlarının yapıldığı tarih de göz önünde bulundurularak Bakanlıkça kararlaştırılır.

DUYURULAR

Sınav duyuruları, Bakanlık tarafından Resmi Gazetede ve tirajı yüksek ilk beş gazetenin ikisinde yayınlanmaktadır. Sınav ilanları 81 İl Valiliğine (Valilikler kanalıyla Kaymakamlıklara), Üniversitelerin ilgili Fakülte Dekanlıklarına gönderilmekte, ayrıca Bakanlığımızın internet adresinden (www.icisleri.gov.tr.) duyurulmaktadır.

SIKÇA SORULAN KONULAR

• Kurumlar arası sınavsız naklen atama yapılmamakta olup, halen kamu görevinde bulunanların da Bakanlıkça yapılan Kaymakam Adaylığı yazılı ve sözlü sınavlarını kazanmaları gerekmektedir.
• Kaymakam Adaylığı sınavlarını kazanmış olsalar dahi, halen bir kamu kuruluşunda çalışanlar ile daha önce çalışmış olanlardan kamu görevleri sırasında disiplin cezası alanlar veya görevleri süresince iyi derecede sicil almamış olanların atamaları yapılmamaktadır.
• Sınavlara giriş sayısı konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır. Yaş sınırı aşılmamak koşuluyla açılan sınavların tamamına girilebilmektedir.
• Halen bir kamu hizmeti görevinde bulunanlar da yukarıda müracaat için öngörülen tüm şartları taşımaları gerekmektedir.
• Anadolu Üniversitesinin “İktisat Fakültesi” bünyesindeki Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim), İktisat (Açıköğretim), Kamu Yönetimi (Açıköğretim), Maliye (Açıköğretim) bölümleri ile “İşletme Fakültesi” bünyesindeki İşletme (Açıköğretim) bölümü mezunlarının müracaatları kabul edilmektedir.
• Kaymakam Adaylığı yazılı sınavlarında adayların yabancı dil bilgilerinin de tespiti yapılabilmektedir. Bunun kararlaştırılması halinde durum sınav ilanlarında belirtilmektedir.
• Yazılı sınavlar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) veya bu hizmeti verebilecek diğer kamu kuruluşlarına yaptırılmaktadır.

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sınav konuları Anayasa, İdare Hukuku, Ekonomi, Türkiye’nin İdari Yapısı, Türkiye’nin Ekonomik Yapısı ve Sorunları, Türkiye’de Mahalli İdareler, İnkilap Tarihi ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları alanında Yapılan Düzenlemeler gibi konulardan seçilmektedir. Sözlü sınavlarda adayın bilgisi yanında fiziki ve sözlü temsil yeteneği, kavrama ve yorumlama becerisi, ikna gücü gibi özellikleri de ölçülmektedir.

GEÇMİŞ SINAV İLANI (ÖRNEK)


İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı Duyurusu

İçişleri Bakanlığında Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 41 (kırkbir) adet Kaymakam Adayı kadrosuna yarışma ve yeterlilik sınavı ile personel alınacaktır. Sınava katılabilmek için müracaat formu ve istenen belgeler ile birlikte 22 Ağustos - 04 Eylül 2005 tarihleri arasında çalışma saatleri içinde Bakanlık Merkez Binası Personel Genel Müdürlüğünde bulunan sınav bürosuna müracaat edilecektir (Başvurular 0 Ağustos Salı ve 3 - 4 Eylül Cumartesi-Pazar günleri de kabul edilecektir. ) Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI

İçişleri Bakanlığında Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 41 (kırk bir) adet Kaymakam Adayı kadrosuna yarışma ve yeterlilik sınavı ile personel alınacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1 – Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak,
2 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. ve Kaymakam Adayları Yönetmeliğinin 4. maddelerinde belirtilen şartları taşımak.
3 – 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (1/1/1975 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar) (Ancak askerlik ödevleri sırasında yukarıda belirtilen yaş sınırını geçirmiş bulunanların terhislerini müteakip açılan ilk sınava müracaat etmiş olmaları şartıyla, mevcut yaş durumları sınava alınmalarına engel teşkil etmez.)
4 – Erkek adaylar için askerlikle ilgili bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. (Ancak, yazılı sınav tarihinde askerlik hizmetinde bulunanlardan terhislerine en çok 3 ay kalanlar yazılı sınava kabul edilirler. Bunlar birliklerinden terhislerine kaç gün kaldığını bildirir tasdikli belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.)
5 – 15-16 Kasım 2003 veya 10 –11 Temmuz 2004 veya 2-3 Temmuz 2005 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSSP37) puanı 75 ve üzeri olmak.
6 – Halen bir kamu kuruluşunda çalışanlar ile daha önce çalışmış olanlardan kamu görevleri sırasında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak ve görevleri süresince iyi derecede sicil almış olmak.

ÖN BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER VE TARİHİ

1 - Diploma veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi,
2 - Nüfus cüzdanı ve fotokopisi , (T.C.Kimlik Numaralı)
3 - 2003(KPSS) veya 2004 (KPSS) veya 2005 (KPSS) sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı,
4 - 3 adet vesikalık fotoğraf, (son 6 ay içinde çekilmiş, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacak)
5 - Personel Genel Müdürlüğünden veya internetten temin edilerek doldurulmuş müracaat formu,
6 - Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi.
Sınava katılabilmek için müracaat formu ve istenen belgeler ile birlikte 22 Ağustos-04 Eylül 2005 tarihleri arasında çalışma saatleri içinde Bakanlık Merkez Binası Personel Genel Müdürlüğünde bulunan sınav bürosuna müracaat edilecektir (Başvurular 0 Ağustos Salı ve 3-4 Eylül Cumartesi-Pazar günleri de kabul edilecektir. ) Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

ÖN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI

Ön başvuruları alınanların, KPSS puanlarına göre değerlendirmeleri yapılarak en yüksek puandan başlamak üzere boş kadronun 20 katı kadar aday (820 kişi ve 820 nci kişiyle aynı puanı alan adaylar) yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isim listesi Bakanlıkça 7 Eylül 2005 tarihinde Bakanlık kapılarına asılmak suretiyle ve Bakanlığımızın internet sitesinden (www.icisleri.gov.tr./Sınavlar ) yayınlanmak suretiyle ilan edilecektir. Bu adaylar, ÖSYM’nin T.C.Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesindeki 6031816-5001 nolu ÖSYM Döner Sermaye İşl. Hesabına 50 YTL (50.000.000.TL) sınav bedelini yatırarak dekontlarını, 7–10 Eylül 2005 tarihleri arasında (Banka dekontunu 10 Eylülde teslim edeceklerin sınav ücretini hafta içinde yatırmaları gerekmektedir ) Personel Genel Müdürlüğündeki sınav bürosuna teslim edeceklerdir.
Başvuru şartlarını taşımadığı halde sınav ücreti yatıran adaylar, birden fazla sınav ücreti yatıran adaylar ile başvurusu kabul edildiği halde yazılı sınava girmeyen adayların, bankaya yatırdıkları sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

SINAVLAR

1 - Yazılı sınav: 16 Ekim 2005 Pazar günü saat 9.30’da Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde bulunmaları gerekmektedir. Adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren bir fotoğraflı sınava giriş ve kimlik belgesi hazırlanacak ve bu belgeler adayların adreslerine ÖSYM tarafından postalanacaktır.
• Yazılı sınava girişte adayların yanlarında sınava giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel bir kimlik belgesi, yumuşak kurşunkalem ve silgi getirmeleri gerekmekte olup, yanlarında kesinlikle cep telefonu ve hesap makinesi bulundurmayacaklardır.

Sınav konuları:
Anayasa, İdare Hukuku, Ekonomi, Türkiye’nin İdari Yapısı, Türkiye’nin Ekonomik Yapısı ve Sorunları, Türkiye’de Mahalli İdareler, İnkılap Tarihi ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları Alanında Yapılan Düzenlemeler gibi konulardan oluşan çoktan seçmeli bir test uygulanacaktır.

Sınav değerlendirmesi:
100 puan üzerinden yapılacak ve değerlendirme sonucunda; 70 puanın altında olmamak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere boş kadronun dört katı aday (164 kişi) yazılı sınavı kazanmış sayılacaktır. 164. sıradaki adayla aynı puanı almış bulunan diğer adaylar yazılı sınavı kazanmış olarak kabul edileceklerdir.
• Yazılı sınav sonuçları ÖSYM tarafından adayların adreslerine postalanacaktır.
• Yazılı sınav sonuçlarının Bakanlıkça ilan edilmesinden itibaren sınavı kazanan adaylar kendilerinden istenilen diğer belgeleri en geç 3 gün içinde Personel Genel Müdürlüğü sınav bürosuna teslim edeceklerdir.
2 - Sözlü Sınav :Yazılı sınavı kazananlar Bakanlık Merkezinde ilan edilecek bir tarihte sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınavı kazananların listesi Bakanlık Merkezinde ilan edilecek, ayrıca adayların adreslerine de postalanacaktır. Sözlü sınavı sonucunda yedek liste ilan edilmeyecektir.
• Sözlü sınavını kazananlar, Bakanlıkça belirlenecek bir tarihte Kaymakam Adayı olarak atanacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

• Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınav sonuç belgelerinin adayların adreslerine postalandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde ÖSYM’ye yapılacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
• Sınava katılan, yazılı ve sözlü sınavı kazananlardan, müracaat formu ve diğer belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda bulunanların ataması yapılmış dahi olsa atamaları iptal edilecektir.

SINAV BÜROSUNUN TLF.NO: (0312) 425 72 14/3250

KAYMAKAMIN GÖREVLERİ

(5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU)

Madde 27 – İlçe genel idaresinin başı ve mercii kaymakamdır.
Kaymakam, ilçede Hükümetin temsilcisidir.

İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur. Bu teşkilat (Dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen adli ve askeri teşkilat hariç) kaymakamın emri altındadır.

Madde 31 – A) Kaymakam, kanun, tüzük yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını, uygulanmasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir. Kaymakam, valinin talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir;

B) Valiler, ilçeye ait bütün işleri doğrudan doğruya kaymakama yazarlar. Kaymakamlar da ilçenin işleri hakkında bağlı bulundukları valilerle muhaberede bulunurlar. Ancak olağanüstü hallerde kaymakamlar İçişleri Bakanlığı ve diğer Bakanlıklarla muhabere edebilirler ve bu muhaberelerden valiye bilgi verirler;

C) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararları ve bunlara dayanılarak valiler tarafından verilecek talimat ve emirler ilçe idare, şube başkanlarına kaymakamlar yolu ile tebliğ olunur;

Ç) Kaymakamlar, dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen daire ve müesseseler dışında kalan bütün Devlet daire ve müessese ve işletmelerini ve özel işyerlerini, özel idare, belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler ve teftiş ederler. Bu teftiş ve denetlemeyi bizzat veya idare şube başkanları veya validen talep edeceği Bakanlık veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlük müfettişleri vasıtasiyle ortaokul veya bu dereceli öğretim müesseselerini de bizzat veya ilgili müfettişleri marifetiyle denetler;

D) Kaymakam, denetlemesi sırasında iş başında kalmalarında mahzur gördüğü ilçe idare şube başkanlarını valinin muvafakatiyle, diğer memur ve müstahdemleri re'sen sorumluluğu altında işten el çektirebilir.

E) Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur;

F) Kaymakam, ilçede teşkilatı ve görevli memuru bulunmıyan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan herhangi bir idare veya daire başkanlığından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir;

G) Kaymakam, ilçedeki idare, daire ve müesseselerde çalışan uzman veya fen kollarına dahil memur ve müstahdemlerden ilçenin genel ve mahalli hizmetlerine ilişkin işlerin görülmesini asli vazifelerine halel getirmemek şartiyle valiliğe teklif suretiyle istiyebilir. Valilikten alınacak emir üzerine bu memurlar verilen işleri yapmakla ödevlidirler;

H) Kaymakam, ilçe memurlarının çalışmalarını ve teşkilatın işlemesini gözetim ve denetimi altında bulundurur;

I) (Değişik: 12/5/1964 - 469/1 md.) Kaymakam, ilçenin idare şube başkanlariyle ikinci derecedeki memurlarına, genel ve özel kolluk amir ve memurlarına Memurin Kanundaki usulüne göre savunmasını aldıktan sonra uyarma, kınama cezaları verir ve uygular. Daha ağır disiplin cezaları verilmesi için özel kanunu hükümlerine göre teklif ve talepte bulunabilir.

Kaymakamlarca re'sen verilen cezalar kesindir.

Bu cezalar tebliğ tarihinden itibaren sicile geçer.

Kaymakam, ilçe memurlarına takdirnamede verebilir.(1)

(1) Bu bent için, bu Kanunun 13 üncü maddesinin dipnotuna bakınız.

J) Kaymakam, ilçe idare şube başkanlarına acele hallerde (8 güne kadar) ve tayini kendisine ait memurlara, Memurlar Kanunundaki yıllık izin, süresine mahsup edilmek üzere bir aya kadar izin verebilir. Tayinleri kaymakama ait olmıyan memur ve müstahdemlere izin verilmezden önce kaymakamın mütalaası alınır;

K) Kaymakamlar, halkın askerlik muameleleri hakkındaki müracaat ve şikayetlerini kabul ederler. Askerlik şubelerine ve dairelerine yazarlar. Cevabı kafi görmedikleri takdirde keyfiyeti valiye bildirirler;

L) Kaymakam, Cumhuriyet Bayramında ilçede yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder.

Madde 32 – A) Kaymakam, ilçe sınırları içinde bulunan genel ve özel kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir;

B) Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu
maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder. Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararları hükümlerinin yürütülmesi için emirler verir. Bu teşkilat amir ve memurları kaymakam tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle ödevlidir;

C) Kaymakam, memleketin sınır ve kıyı emniyetiyle ilgili bütün işleri yürürlükte bulunan hükümlere göre sağlar ve yürütür;

Ç) İlçe sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa mütaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi kaymakamın ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için kaymakam gereken karar ve tedbirleri alır;

Bu hususta alınan ve ilan edilen karar ve tedbirlere uymıyanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulanır;

D) Kaymakam, valinin tasvibiyle ilçe genel ve özel kolluk kuvvetleri mensuplarının geçici veya sürekli olarak yerlerini değiştirebilir;

E) (Değişik: 19/2/1980 - 2261/3 md.) Kaymakam, ilçe çevresinde çıkabilecek olayların emrindeki kolluk kuvvetleriyle önlenmesine olanak bulunmayacağı kanısına varır veya ilçe içindeki kolluk kuvetleriyle önlenemeyecek olağanüstü ve ani olaylar karşısında kalırsa hemen valiye bilgi vererek yardım ister ve en yakın askeri (Kara, Deniz ve Hava) komutanlara da haber verir;

Yardıma gelen askeri kuvvet bu kanunun 11/D maddesi uyarınca kendisine verilecek görevi yerine getirir.

F) Devlete, Özel İdareye, belediye ve köylere ait olan ve bunlara bağlı bulunan yahut bunların gözetim ve denetimi altında iş gören daire ve müesseselerle diğer bütün gerçek ve tüzelkişiler tarafından işletilen mali, ticari, sınai ve iktisadi müesseseler, işletmeler, ambarlar, depolar ve sair uzman, fen adamı, teknisyen ve işçi gibi personel bulunduran ve barındıran yerler Devlet ve memleket emniyet ve asayişi ve iş hayatının düzenlenmesi bakımından kaymakamın gözetim ve denetimi altındadır.

Buralarda bulunan veya çalışanların kimlik ve nitelikleri hakkında kaymakamlar bu yerlerden bilgi istiyebilir, istenilen bilgiler hemen verilir.

Madde 33 – A) (Mülga: 14/7/2004-5219/5 md.)

B) Kaymakam, ceza ve tevkifevlerinin muhafazasını ve Cumhuriyet savcısı ile birlikte hükümlü ve tutukluların sağlık şartlarını gözetim ve denetimi altında bulundurur.
C) (Mülga: 14/7/2004-5219/5 md.)

Madde 34 – Kaymakamlar, ilçe idare şube başkanlarının genel, özel ve kolluk amirlerinin birinci derecede, diğer memurların ikinci derecede sicil amiridirler.

Madde 35 – İlçe çevresindeki belediyelerin başkanlariyle köy muhtarları, üst makamlara kendi idarelerinin iş ve ihtiyaçlariyle ilgili yazışmalarını kaymakamlık vasıtasiyle yaparlar.

Devir ve teftiş:

Madde 36 – Kaymakam, her yıl ilçenin bütün bucaklariyle köylerinin en az yarısını ve ilçe içindeki teşkilatı teftiş eder.

Halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerli yerinde gözden geçirir ve gereğini yapar.

Devir ve teftişe çıkacağı zaman valiyi haberdar eder. Devir ve teftiş sonucunu bir raporla valiye bildirir.

Kaymakamın ilçe idare şube başkanlarıyla münasebetleri:

Madde 37 – İlçe idare şube başkanları, kendi şubelerine taallük eden kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlariyle kendi dairelerine tevdi edilmiş olan görevlerin sürat ve intizam dahilinde görülmesinden doğrudan doğruya kaymakama karşı sorumludur.

İlçe idare şube başkanları, kaymakam tarafından verilen emirleri yerine getirmek ve tevdi edilen işler hakkında gereken tetkikleri yaparak mütalaalarını zamanın da bildirmek ve istenilen her türlü malümatı vermekle mükelleftirler.

Madde 38 – İdare şube başkanları kaymakam tarafından re'sen verilen emrin kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarına uygun olmadığı içtihadında bulunurlarsa keyfiyeti kaymakama yazarlar. Kaymakam, işin mevzuata uygun bulunduğunda ısrar ederse yazılı olarak emir verir ve aynı zamanda keyfiyeti valiye de bildirir. Cevap gelinceye kadar kaymakamın emri sorumluluğu altında uygulanır.

Madde 39 – Kaymakam, ilçede kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının uygulanmasından doğan şikayetleri dinler, gerekli tedbirleri alır ve emirleri verir.

Madde 40 – Kaymakam, lüzum gördüğü zamanlarda ilçe idare şube başkanlariyle diğer memurları ve belediye ve ticaret ve ziraat odaları başkanlarını çeşitli işler ve kanunların tatbikatı üzerinde görüşmek üzere heyet halinde toplar. Toplantılar için yapılan çağrıya gelmemek vazifeden kaçınma sayılır. Toplantıda alınan kararlar valiye bildirilir.

DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCILIĞI HAKKINDA

Denetçilere İlişkin Yasaklar

Madde 9- Denetçiler;

a) Görevin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

b) Üyesi veya yönetiminde bulundukları derneklerin denetimini yapamazlar.

c) Denetimini yaptıkları derneklerde ve bunlara ait müessese ve eklentilerinde görevlilerin işlerine karışamazlar.

d) İnceledikleri evrak ve defterler üzerinde denetim yapıldığını belirten işaret ve yazılar hariç, düzeltme yapamazlar ve yazı yazamazlar.

e) Görev için gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri başkalarına bildiremezler.

f) Görevleri sebebiyle muttali oldukları bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

g) Denetimle ilgili kişilerin doğrudan veya dolaylı hizmet ve ikramlarını kabul edemezler; bunlarla alışveriş yapamazlar ve borç alıp veremezler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DERNEKLER DENETÇİLİĞİNE GİRİŞ

Denetçiliğe Giriş

Madde 10- Dernekler Denetçiliğine, Dernekler Denetçi Yardımcısı olarak girilir. Dernekler Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak ve bu Yönetmelikte belirtilen eleme ve giriş sınavını kazanmak zorunludur.

Dernekler Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavı Şartları

Madde 11- Dernekler Denetçi Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

b)En az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

c) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

d) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk yapmaya elverişli olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelemiş olmak,

f) Bakanlar Kurulunun 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre, A grubu kadrolar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan sınavda Denetçi Yardımcılığı için her sınav döneminde ve puan türünde Bakanlıkça belirlenecek yeterli puanı almış olmak, gerekir.

Giriş Sınavı

Madde 12- Denetçi Yardımcılığı giriş sınavı, kadro ve ihtiyaç durumlarına göre Bakanlıkça uygun görülecek zamanlarda yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya sözlü olarak tek aşamalı olarak yapılır.

Sınavın şekli, tarihi, katılma şartları, müracaat tarihi ve yeri, sınav konuları, sınavın yeri ve zamanı, istenilecek belgelere ilişkin bilgiler ile diğer hususlar giriş sınavı tarihinden en az 30 gün önce Resmi Gazete'de veya Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurulur.

Sınavın iki aşamalı yapılması halinde; başvurular tamamlandıktan sonra, ilanda yer alan KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlamak üzere, ilan edilen boş kadro sayısının en fazla yirmi katı kadar aday puan sıralamasına tabi tutularak, ilanda belirtilen sayı kadar aday yazılı sınava girmeye hak kazanır. Sınava girmeye hak kazanan sonuncu aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır.

Sınavın tek aşamalı yapılması halinde; KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere sınav ilanında belirtilen sayı kadar aday, listedeki KPSS puan sıralamalarına göre sözlü sınava alınırlar.

Giriş sınavına girmeye hak kazanan adayların isim listesi Bakanlıkça ilan edilir.

Dernekler Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavı Şekli ve Yerleri

Madde 13- Dernekler Denetçi Yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya sözlü olarak tek aşamalı yapılabilir. Yazılı sınav bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan konuları, sözlü sınav bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen konuları ihtiva eder. Yazılı sınav ÖSYM veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılabileceği gibi sınav kurulu tarafından da yapılabilir.

Yazılı ve sözlü sınavlar Ankara'da yapılır.

Yazılı Sınav Konuları

Madde 14- Dernekler Denetçi Yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan yapılır.

a) Ekonomi;

1) Ekonominin Genel Esasları,

2) Makro Ekonomi,

3) Türkiye'nin Ekonomik Yapısı.

b) Hukuk;

1) Anayasa Hukuku,

2) İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat,

3) Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç),

4) Borçlar Hukukunun Genel Esasları,

5) Ceza Hukuku; Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler,

6) Ticaret Hukuku; Genel Hükümler, Şirketler, Kıymetli Evrak,

7) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku; Genel Esaslar ve Soruşturma Usullerine Ait Hükümler,

8) Dernekler Hukuku.

c) Maliye;

1) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları,

2) Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları,

3) Bütçe,

4) Türk Vergi Sisteminin Genel Hükümleri.

d) Muhasebe;

1) Genel Muhasebe,

2) Şirketler Muhasebesi,

3) Envanter ve Bilanço,

4) Bilanço Analizi ve Teknikleri.

e) Yabancı Dil;

1) İngilizce,

2) Almanca,

3) Fransızca, dillerinden biri.

Sınav Kurulu

Madde 15- Yazılı ve/veya sözlü sınavı yürütecek olan sınav kurulu Personel Genel Müdürünün başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı veya Yardımcısı, Dernekler Dairesi Başkanı ve iki Denetçinin katılımı ile teşekkül eder. Sınav kurulu sınav tarihinden en çok 15 gün önce Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın onayı ile oluşturulur.

Sınav kurulu; giriş sınavı ile ilgili iş ve işlemler ile giriş sınavının Bakanlıkça yapılması durumunda, sınav sorularının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, değerlendirilmesi ve yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin işleri yürütür.

Sınavlarla ilgili iş ve işlemler Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Soruların Hazırlanması

Madde 16- Yazılı sınavın sınav kurulu tarafından yapılması halinde; sınav kurulu, sınavı klasik veya test usullerinden birini veya her ikisini de kullanarak yapar. Bu durumda yazılı sınav soruları sınav kurulunca hazırlanır. Hazırlanan sorular sınav kurulu üyeleri tarafından imzalandıktan sonra sorular ve cevapları ayrı zarfta olmak üzere mühürlendikten sonra sınav kurulu başkanına teslim edilir. Soru kağıtlarında sınav süresi ve her soruya verilecek not gösterilir.

Yazılı Sınavın Yapılma Şekli

Madde 17- Sınav, ilan olunan yerde ve saatte başlar. Sınava giren adaylar yanlarında sınav giriş belgesi ile birlikte bir kimlik belgesi bulundurmak ve istendiğinde sınav gözlemcilerine ibraz etmek zorundadır.

Sınava; içinde sınav soruları bulunan mühürlü zarfın sınava katılanların huzurunda açılmasından sonra, soruların adaylara dağıtılması veya yazdırılmasıyla başlanır. Sınavda, sınav kurulu başkanınca yeteri kadar gözlemci görevlendirilir.

Sınav başladıktan sonra sınav salonuna gelen adaylar, sınava kabul edilmezler.

Sınava kaç kişinin katıldığı ve kimlerin gelmediği belirlenerek, varsa sınav disiplinini bozucu davranışlar, kopya çekilmesi veya başkasının yerine sınava girilmesi gibi hususları içeren bir tutanak düzenlenir.

Sınav sonunda, toplanan cevap kağıtları ve tutanaklar bir zarf içerisine konulur, zarf kapatılıp mühürlendikten ve sınav gözlemcilerince imzalandıktan sonra tutanakla sınav kurulu başkanına teslim edilir.

Yazılı sınavın ÖSYM veya MEB Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından yapılması halinde; adaylar, Bakanlık ile sınavı gerçekleştirecek kurum arasında yapılacak protokol çerçevesinde yazılı sınava tabi tutulurlar.

Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi

Madde 18- Yazılı sınavın sınav kurulunca yapılması halinde, değerlendirme sınav kurulunca yapılır. Her konu grubu için tam not 100 dür. Klasik yazılı sınavda; adayların her konu grubundan almış oldukları puanların aritmetik ortalaması alınır. Test usulü ile yapılan sınavlarda ise değerlendirme önceden hazırlanan cevap anahtarına göre yapılır. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için not ortalamasının 70 den aşağı olmaması gerekir. Yapılan değerlendirme sonucunda; en yüksek nottan başlamak üzere sıraya konulan yazılı sınav sonuçları, liste halinde düzenlenerek sınav kurulunca imzalanır.

Yazılı sınavın ÖSYM veya MEB Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından yapılması halinde; değerlendirme sınavı gerçekleştiren kurumca yapılır.

Yazılı sınavda 70 ve yukarı puan alan adaylar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen boş kadronun dört katı aday yazılı sınavı kazanmış sayılarak sözlü sınava çağırılır. Sonuncu aday ile aynı puanı alan adaylar da kontenjan gözetilmeksizin sözlü sınava çağırılır.

Sonuçların Duyurulması

Madde 19- Yazılı sınav sonuçları, sınav bitimi tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Bakanlıkça ilan edilir ve adaylara yazı ile bildirilir. Sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati sınavı kazanan adayların adreslerine sınav tarihinden en az 15 gün önce yazılı olarak bildirilir.

Yazılı sınavın ÖSYM ye veya MEB Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılması durumunda sınav sonuçları bu kurumlarla yapılan protokol çerçevesinde adaylara duyurulur.

Sözlü Sınavın Yapılması

Madde 20- Giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılması halinde yazılı sınavı kazanan adaylar sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınav, adaylara bildirilen yer, tarih ve saatte başlar. Adaylar yazılı sınavı kazanma sırasına göre sözlü sınava alınırlar.

Giriş sınavının sözlü olarak tek aşamalı yapılması halinde; KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere sınav ilanında belirtilen sayı kadar aday, listedeki KPSS puan sıralamalarına göre sözlü sınava alınırlar. Sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınav kurulu tarafından en az 15 gün önce yazılı olarak bildirilir.

Sözlü sınavda, adayların genel olarak hukuk, iktisat, maliye ve kamu yönetimi bilgileri ile ifade kabiliyeti, temsil yeteneği, tavır ve hareketleri gibi şahsi vasıfları da göz önünde bulundurulur.

Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi

Madde 21- Sözlü sınavda adaylara, sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alınan notun 70 den aşağı olmaması gerekir. Sınav kurulu tarafından her aday için alınan aritmetik ortalamalar en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak sözlü sınavının başarı listesi oluşturulur.

Kesin başarı puanı, sözlü sınavda alınan nottur.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 22- Sınavı kazananlar, sözlü sınavı notu en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle kadro durumu ve ihtiyaca göre asil ve yeteri kadar yedek olmak üzere açıklanır. Puanların eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek olan aday öncelik alır. Durum, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

İlan edilen kadro sayısının üzerinde 70 veya daha fazla puan almış olanlar için giriş sınav sonucu kazanılmış hak teşkil etmez.

Denetçi Yardımcılığına Atanma

Madde 23- Giriş sınavını kazananlar Bakanlığın belirleyeceği tarihte başarı puan sıralamasına göre Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık Makamının onayı ile Dernekler Denetçi Yardımcılığı kadrosuna atanırlar.

Ataması yapılan adaylar, atama emrinin tebliğinden itibaren kanuni süresi içinde işe başlamak zorundadırlar. Bu süre içerisinde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

Giriş sınavını kazandığı halde atamaları yapılmadan önce, Bakanlığa başvurarak her ne sebeple olursa olsun atanmak istemediğini yazılı olarak bildiren aday, atanma hakkını kaybeder.

Giriş sınavında başarılı olanlardan; atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar olan dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin giriş sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılanların ise, atamaları iptal edilir.

Giriş sınavını asil olarak kazanan adayların, atamaları tamamlandıktan sonra, tebligata rağmen göreve başlamayanların yerine, yedek olarak ilan edilmiş listeden başarı puan sıralamasına göre adayların atamaları yapılabilir.

İtiraz:

Madde 24- Giriş sınavına itirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içinde sınav kuruluna yapılır. Bu itirazlar, sınav kurulu tarafından itiraz dilekçesinin alındığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde incelenir ve sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Belgelerin Saklanması:

Madde 25- Dernekler Denetçi Yardımcılığı giriş sınavında başarı gösteren adayların, sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise müteakip sınav tarihine kadar saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: DENETÇİ YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ

Yetiştirme

Madde 26- Denetçi Yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur:

a) Çalışma alanına giren mevzuat ile uluslararası denetim standartları ve yöntemleri konularında bilgi, deneyim ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

b) Kişiliklerini görevlerinin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

c) Bilimsel çalışma ve araştırmalarla, mesleki, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmalarını özendirmek,

d) Raporlama usül ve teknikleri konusunda bilgilendirmek,

e) Yabancı dil bilgisinin gelişmesini özendirmek.

Yetiştirme Programı

Madde 27- Denetçi Yardımcıları, 3 yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilir.

Birinci aşamada, Denetçi Yardımcılarının, derneklerle ilgili yürürlükteki mevzuat ve uygulaması, denetleme, inceleme ve araştırma yöntemlerini öğrenmelerini sağlamak amacıyla Başkanlıkça hizmet içi eğitim programları ve kurslar düzenlenir.

İkinci aşamada, Denetçi Yardımcıları, denetim, inceleme ve araştırmada görevli denetçilerin refakatinde çalıştırılmak suretiyle bu konularda tecrübe kazanırlar. Denetçiler, Denetçi Yardımcılarının en iyi şekilde yetişmelerini sağlamaktan sorumludur. Denetçiler, yanlarında çalışan Denetçi Yardımcılarının kaydettikleri gelişmeler ile genel tutum ve davranışları hakkında bir rapor düzenler. Bu aşamada Denetçi Yardımcıları denetim, inceleme ve araştırma konularında yetiştirilmek üzere mülkiye müfettişlerinin refakatinde iki ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir. İkinci aşamayı tamamlamayan ve yetki verilmeyen Denetçi Yardımcıları başlarında bir Denetçi olmadan tek başına denetim görevi yapamaz.

Üçüncü aşamada, araştırma yeteneğini geliştirme ve derneklerle ilgili belli bir konuda detaylı bilgi sahibi olmaları için Denetçi Yardımcılarına Başkanlıkça belirlenecek konularda tez hazırlattırılır. Tezlerin yetişme döneminin bitiminden iki ay önce Başkanlığa verilmesi gerekir. Tezler, Başkan ve iki Denetçiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir ve komisyon huzurunda Denetçi Yardımcıları tarafından savunulur. Tezler 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

Yetki Verilmesi

Madde 28- Birinci ve ikinci aşama çalışmaları iki yıl içinde tamamlanır. Birinci ve ikinci aşama çalışmalarını başarı ile tamamlayan Denetçi Yardımcılarına Başkanın teklifi ve Bakanlık Makamının onayı ile denetim, inceleme ve araştırma yetkisi verilebilir.

Yeterlik Sınavından Önce Meslekten Çıkarılma

Madde 29- Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışları tespit edilen Denetçi Yardımcıları, refakatine verilen Denetçilerin düzenleyecekleri raporlar da dikkate alınarak, Dernekler Dairesi Başkanlığının görüşü, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık Makamının onayı ile yeterlik sınavı beklenmeksizin Denetçilik mesleğinden çıkarılarak, öğrenim durumları ve kadro derecelerine uygun başka bir göreve atanırlar.

Yeterlik Sınavına Çağrılma

Madde 30- Dernekler Denetçi Yardımcılığı yetiştirme programını başarı ile tamamlayanlar, Denetçi Yardımcısı olarak çalıştıkları her üç yıl için olumlu sicil almış olmak kaydıyla yeterlik sınavına çağrılır. Yeterlik sınavının tarihi en az iki ay önce belirlenerek Denetçi Yardımcılarına bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM: YETERLİK SINAVI VE DERNEKLER DENETÇİLİĞİNE ATANMA

Yeterlik Sınavı

Madde 31- Denetçi Yardımcılarının, görev alanını ilgilendiren mevzuat ve uygulamasını, denetleme, inceleme ve araştırma yöntemlerini öğrenip öğrenmediklerini, mesleğin gerektirdiği bilgi ve davranışlar ile diğer nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını belirlemek amacıyla yeterlik sınavı yapılır.

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki ayrı bölüm olarak yapılır.

Denetçi Yardımcılarının 3 yıllık süredeki tutum ve davranışları ile çalışmaları, refakatinde görev yaptıkları Denetçilerin raporları, hazırladıkları tezden aldıkları puan gibi hususlar Başkan ve iki Denetçiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilerek 100 üzerinden bir puana bağlanır.

Yeterlik Sınav Kurulu

Madde 32- - Dernekler Denetçiliği yeterlik sınavını, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre oluşturulan kurul yapar.

Yeterlik Sınav Konuları

Madde 33- Yeterlik sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle yapılır;

a) Mevzuat ve uygulaması; Anayasa, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Yardım Toplama Kanunu ve Tebligat Kanununun Denetçilik mesleğini ilgilendiren hükümleri ile Dernekler Kanunu ve bu kanuna atfen çıkarılan yönetmelikler,

b) Muhasebe; genel muhasebe, şirketler muhasebesi, envanter ve bilanço, bilanço analizi ve teknikleri,

c) İnceleme ve araştırma usulü; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümleri.

Yeterlik Sınavlarının Değerlendirilmesi

Madde 34- Yeterlik sınav notu, yazılı ve sözlü sınav notu ile Yönetmeliğin 31 inci maddesindeki değerlendirme puanından meydana gelir. Yazılı sınavda her konu grubu için, tam not 100 dür ve bunların ortalaması alınarak yazılı sınav notu belirlenir. Sözlü sınavda ise tek olmak üzere, tam not 100 dür. Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümleri sınav kurulunca ayrı ayrı değerlendirilir. Denetçi Yardımcılarının başarı derecesi yazılı ve sözlü sınav notları ile değerlendirme puanının ortalaması alınarak belirlenir. Bu ortalamanın 70 ten aşağı olmaması zorunludur. Sonuçlar başarı sırasına göre bir tutanağa bağlanır.

Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar

Madde 35-Yeterlik sınavında başarısız olanlara en geç bir yıl içinde yeni bir sınav hakkı tanınır. Bu sınavda da başarısız olanlar ile olumsuz sicil alanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar Dernekler Denetçi Yardımcılığı unvanını kaybederler. Sözkonusu kişiler durumlarına ve kadro derecelerine uygun başka kadrolara Dernekler Dairesi Başkanlığının görüşü, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanlık Makamının onayı ile atanırlar.

Dernekler Denetçiliğine Atanma

Madde 36- Yeterlik sınavında başarı gösteren Denetçi Yardımcıları, boş olan Denetçi kadrolarına başarı sırasına göre atanır.

Mesleki Kıdem

Madde 37- Kıdem, meslekte geçirilen süredir. Askerlik, hastalık, yurt içi ve dışındaki eğitim çalışmaları gibi geçici ayrılmalar bu süreye dahildir. Mesleğe aynı tarihte atananlardan yeterlik sınavındaki puanı yüksek olan daha kıdemli sayılır. Puanın eşitliği halinde kıdem, kamu hizmetinde geçen süreye göre belirlenir.

Denetçilikten Ayrılanların Tekrar Kabulleri

Madde 38- Yeterlik sınavını kazanarak Denetçiliğe atandıktan sonra, istifa veya naklen başka bir göreve atanmak suretiyle ayrılanların tekrar mesleğe kabulü, Bakanlık Makamının iznine bağlıdır.

ALTINCI BÖLÜM: DENETÇİLERİN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ

Denetçilerin Çalışma Esasları

Madde 39- Denetçiler, denetleme, araştırma ve incelemenin niteliğine ve hizmet ihtiyaçlarına göre tek başına veya gruplar halinde görevlendirilebilir.

Denetçiler başladıkları denetleme ve inceleme işlerini ara vermeden yaparlar. Denetimin süresi içinde tamamlanamayacağı veya başka yerlerde de çalışmayı gerektirdiği anlaşıldığında durum Başkanlığa bildirilir. Bu durumda Başkanlıkça verilen talimata göre hareket edilir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DERNEKLER DENETÇİ YARDIMCISI

GEÇMİŞ SINAV İLANI

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 20 adet Dernekler Denetçi Yardımcısı kadrolarına atama yapılmak üzere Ankara’da 28-29-30 Kasım 2006 tarihlerinde giriş sınavı (sözlü) yapılacaktır.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2- En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
3- ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2004, 02-03 Temmuz 2005 ve 01-02 Temmuz 2006 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP 59” bölümünde en az 75 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde bulunmak, (100 üncü aday ile aynı puana sahip diğer adaylarda giriş sınavına alınır.)
4- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak (04.12.1976 ve bu tarihten sonra doğanlar)
4- Erkekler için askerlikle ilgili bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5- Araştırmacı, düşündüğünü anlatabilme ve karşısındakini inandırabilme yeteneğine, analiz, sentez ve yorum gücüne sahip olmak,

BAŞVURU İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

1- Diploma veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi,
2- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi, (T.C. Kimlik Numaralı)
3- ( KPSSP 59) Sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi,
4- Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünden veya internetten (
www.icisleri.gov.tr) temin edilerek doldurulmuş resimli İş Talep Formu,
5- (4) adet vesikalık fotoğraf
6- Savcılıktan alınacak Adli Sicil Belgesi
7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
8-Yabancı okul mezunları için denklik belgesi
Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adaylar, istenilen belgelerle birlikte, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü sınav bürosuna veya Bakanlığımız (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinden temin edecekleri İş Talep Formunu doldurarak, 31 Ekim - 09 Kasım 2006 tarihleri arasında çalışma saatleri içinde bizzat müracaat edilecektir.
Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.
Sözlü sınavda; adayların genel olarak Hukuk, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi ve Dernekler mevzuatı bilgileri ile ifade kabiliyeti, temsil yeteneği, tavır ve hareketleri gibi şahsi vasıfları da göz önünde bulundurulur.
Sözlü sınava alınacakların iş talep formunda gösterdikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak sözlü sınav günü, saati ve yeri ayrıca bildirilecektir.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavda adaylara, sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder.
Sözlü sınavda başarılı olabilmek için alınan notun 75 den aşağı olmaması gerekir. Sınav kurulu tarafından, adaylar en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak, sözlü sınav başarı listesi oluşturulacaktır.
75 ve üzeri puan alan adaylar arasından, başarı puan sıralaması, kadro durumu ve ihtiyaca göre asil ve yeteri kadar yedek liste düzenlenecektir.

GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Giriş sınavında başarılı olan adayların listesi sınav kurulunca Bakanlığın (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde ve Bakanlığımızın doğu ve batı kapılarında bulunan ilan panolarında asılarak duyurulacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Sözlü sınava alınan ve kazananlardan, İş Talep Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Bu durumda olanların ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.

İlan olunur.

İLETİŞİM ADRESİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI / BAKANLIKLAR-ANKARA

www.icisleri.gov.tr

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Bu konuda yorum yapılmamış
Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Arkadaşına öner RSS Sitene Ekle

Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007

kpss adli hakimlik idari hakimlik kpss