Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol
{(adsshow.php|rekno=87)}

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir Politikasını Adalet Ve Tarafsızlık İçinde Uygulamak; Vergi Ve Diğer Gelirleri En Az Maliyetle Toplamak; Mükelleflerin Vergiye Gönüllü Uyumunu Sağlamak; Mükellef Haklarını Gözeterek Yüksek Kalitede Hizmet Sunmak Suretiyle Yükümlülüklerini Kolayca Yerine Getirmeleri İçin Gerekli Tedbirleri Almak ; Saydamlık, Hesap Verebilirlik, Katılımcılık, Verimlilik, Etkililik Ve Mükellef Odaklılık Temel İlkelerine Göre Görev Yapmak Üzere 16/05/2005 Tarihinde Kurulmuştur

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ TARİHİ GELİŞİMİ

Aşıkpaşazade Tarihi'ne göre Osman Gazi; "Her kim pazarda satış yapıp para kazanırsa bunun iki akçasını versin, satamazsa hiçbir şey vermesin ve bu kuralı kim bozarsa Tanrı da onun dinini ve dünyasını bozsun." fermanı ile Osmanlı topraklarında ilk vergi uygulamasını başlatmıştır. Ancak, Osmanlılarda ilk mali teşkilat I. Murat (1359 - 1389) zamanında kurulmuştur.Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında imparatorluğun hem gelirlerinde, hem giderlerindeki önemli artış nedeniyle bu yapı geliştirilmiştir. 1838 yılına kadar Osmanlılarda tam anlamıyla bir Maliye Bakanlığı yoktur. Bu tarihe kadar, mali işlerle uğraşan teşkilatın başında "Nazır" yerine ancak "birinci sınıf muhasip" veya "Defterdar" olarak adlandırılan bir memur bulunmaktadır.

1838 yılında yayınlanan bir "Hattı-Hümayun" la devlet teşkilatı içinde resmen bir Maliye Nezareti kurulmuştur. Bu nezaretin yapısı herbiri bir "Reis" in başkanlığında "Daire"lerden oluşmaktadır. Bu daireler içinde Baş Vergisi veya Haraç Dairesi,"Avarız" ve "Bedeli Nuzil" denilen ve kentlerden mahalleler itibariyle alınan resimlerle ilgili dairedir. Bir anlamda bugünkü Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görevlerinin bu daire tarafından yürütüldüğü anlaşılmaktadır. 1881 yılında Maliye Nezareti "Heyet-i Merkeziye" ve "Heyet-i Mülhaka" olarak iki ayrı kuruluş haline getirilmiştir. Bunun önemi Heyeti Merkeziye'de (Merkez teşkilati) ilk kez Gelirler Genel Müdürlüğü nüvesinin yer almasıdır. Meşrutiyet döneminde, 1908 yılında, Maliye Nezareti'nde görev ve teşkilat değişiklikleri yapılmıştır. O dönem görevli olan Maliye Müşaviri Mösyö Loran, nezareti aralarında Gelirler Umum Müdürlüğü de bulunan sekiz müdüriyetten oluşan bir yapı üzerine oturtmaktadır.

23.4.1920'de açılan Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ilk kanun bir vergi kanunu olmuştur. 1923 yılında Maliye Bakanlığı kurulmakla birlikte, "Maliye Vekaleti Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanun" 29.5.1936 tarihinde kabul edilmiş ve 5.6.1936 tarih ve 3322 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. 2996 sayılı Kanun'da belirtilen Varidat Umum Müdürlügü'nün görevleri 10'uncu maddede şu şekilde belirtilmiştir: "Varidat Umum Müdürlüğü; devletin varidat bütçesini ve esbabı mucibesini hazırlamak, varidat kanunlarının tatbikatını idare ve vilayetler varidat teşkilatının faaliyetini tanzim eylemek, vilayetlere mevdu Bina ve Arazi Vergileri' nin tarh, tahakkuk, tahrir ve tadil işlerine ait kanun ve nizamnameleri ve bunlara müteallik tadilleri ihzar etmek ve tatbikattaki ihtilaf ve tereddütler üzerine vaki olacak suallere cevap vermek ve bu işlere ait kanuni icapların zamanında yapılmaları için lazım gelen tedbirleri almak, varidata tesiri olan bütün kanun projelerini tetkik ve mütalaa beyan etmek, kanunlarına göre Maliye Vekaleti'nin mezuniyetiyle terkinleri icabeden vergilerin terkinlerine ait muameleleri yapmak, Mali Tetkik Heyeti'nce gösterilecek lüzum dairesinde varidat istatistikleri için lüzumlu malümatı toplamak,mahalli idarelerin varidat işlerinin devlet varidat ile alaka ve ahengini temin etmek, bu Umum Müdürlüğü'nün vazifesidir."

2996 sayılı Kanun'da 14.8.1942 tarih ve 5184 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10.8.1942 tarih ve 4286 sayılı Kanun'la yapılan değişiklikle Varidat Umum Müdürlüğü kaldırılmış ve Vasıtasız Vergiler ile Vasıtalı Vergiler Umum Müdürlükleri kurulmuştur. 4286 sayılı Kanun'un 7'nci maddesiyle değiştirilen 2996 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesine göre Vasıtasız ve Vasıtalı Vergiler Umum Müdürlükleri'nin görevleri şu şekilde belirlenmiştir: "Vasıtasız vergi kanunlarının tatbikatını idare, vilayetler varidat teşkilatının vasıtasız vergilerin tarh ve tahakkukatı üzerindeki faaliyetini tanzim,vasıtasız vergilere ait kanun ve nizamnameleri ve bunlara müteallik tadilleri ihzar eylemek ve tatbikattaki ihtilaf ve tereddütler üzerine vaki olacak suallere cevap vermek ve bu işlere ait kanuni icapların vaktinde yapılmaları için lazım gelen tedbirleri almak, vasıtasız vergilere tesiri olan bütün kanun projelerini tetkik ve mütalaa beyan etmek, vasıtasız vergilere ait istatistikler için lüzumlu malumatı toplamak, mahalli idareler vergi sisteminin devlet vasıtasız vergileriyle olan alaka ve ahengini temin etmek Vasıtasız Vergiler Umum Müdürlüğü'nün vazifesidir. Yukarıda sayılan işlerden vasıtalı vergilere taalluk edenleriyle vilayet hususi idarelerinin murakabesi, Maliye Vekaleti'ne ait vergilere mütaallik muameleler de Vasıtalı Vergiler Umum Müdürlüğü tarafından ifa olunur. Devlet varidat bütçesi,Vasıtasız ve Vasıtalı Vergiler Umum Müdürlükleri tarafından müştereken hazırlanır. Merkez kadrosundaki memurların iki Umum Müdürlük arasında tefriki Maliye Vekaleti'nce yapılır.Vilayetler varidat teşkilatına dahil memurlardan tayinleri vekalete ait olanların tayin, terfi, nakil, tahvil ve tecziyelerine ait teklifler Vasıtasız Umum Müdürlüğü tarafından yapılır. Ancak, vasıtalı vergiler için ayrı teşkilat kurulmuş olan vilayetlerde bu teşkilata dahil memurlar hakkında bu işler Vasıtalı Vergiler Umum Müdürlüğü'nce ifa edilir."

7.6.1946 tarih ve 6327 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 29.5.1946 tarih ve 4910 sayılı Kanun'un getirmiş olduğu en önemli değişiklik Vasıtasız Vergiler ve Vasıtalı Vergiler Umum Müdürlükleri'nin kaldırılmış olması ve GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına ilk kez rastlanmasıdır.

4910 sayılı Kanun'un 2'nci maddesi ile de 2996 sayılı Kanun'un 4286 sayılı Kanunla 10'uncu maddesi değiştirilerek Gelirler Genel Müdürlüğü'nün görevleri şu şekilde belirlenmektedir: "Gelirler Genel Müdürlüğü;devletin gelir bütçesini gerekçesiyle birlikte hazırlamak, gelir kanunlarının uygulanmasını yönetmek, iller gelir teşkilatının iş güdümünü düzenlemek, gelirlere ilişkin kanun ve tüzükleri ve bunlara ilişkin her türlü değişiklikleri hazırlamak, uygulamalardaki anlaşmazlıklar ve duraksamalar üzerine sorulan sorulara cevap vermek, bu işlere ilişkin kanun hükümlerinin vaktinde yapılmaları için gerekli tedbirleri almak, gelirlere tesiri olan her türlü kanun teklif ve tasarılarını inceleyip bunlar hakkındaki düşüncelerini bildirmek, Maliye Bakanlığı'nın izni ile silinmesi gereken vergilere ilişkin işlemleri yapmak, Maliye Tetkik Kurulu'nun isteğine göre gelirler istatistiği için gerekli bilgileri toplamak, özel idareler ve belediyeler vergi sisteminin devlet vergileriyle olan ilgi ve uyumunu sağlamak ve bu idarelere bırakılmış olan bina ve arazi vergilerinin tarh, tahakkuk, tahrir ve tadil işlerine ait kanun ve tüzüklerle bunlarda yapılacak değişiklikleri hazırlamak görevleriyle ödevlidir."

3.4.1950 tarih ve 7473 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 24.3.1950 tarih ve 5655 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesiyle 2996 sayılı Kanun'un değiştirilen 10'uncu maddesine göre Gelirler Genel Müdürlüğü'nün görevleri aşağıdaki gibi değişmiştir: "Gelirler Genel Müdürlüğü;devletin gelir bütçesini gerekçesiyle birlikte hazırlamak, devlet gelirine ait kanunların tatbikatını idare etmek, devlet alacaklarının vaktinde ve kanunlara uygun bir şekilde tahsili için gerekli tedbirleri almak, iller gelir teşkilatının iş güdümünü düzenlemek, gelirlere ilişkin kanun ve tüzükleri ve bunlara ilişkin her türlü değişiklikleri hazırlamak, uygulamalardaki anlaşmazlıklar ve duraksamalar üzerine sorulan sorulara cevap vermek ve bu işlere ilişkin kanun hükümlerinin vaktinde yapılmaları için gerekli tedbirleri almak, gelirlere tesiri olan her türlü kanun teklif ve tasarılarını inceleyip bunlar hakkındaki düşüncelerini bildirmek, silinmesi gereken vergilere ve tahsil edilemeyerek zamanaşımına uğrayan Hazine alacaklarının istatistiklerini toplamak, özel idareler ve belediyeler vergi sisteminin devlet vergisi sistemiyle ahenk ve tenazurunu temin edecek tedbirlerini almak görevleriyle ödevlidir."

14.12.1983 tarih ve 18251 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 24.6.1994 tarih ve 21970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 178 sayılı Kanun Hükmünde değişiklik yapan 543 sayılı Maliye Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelere göre; Gelirler Genel Müdürlüğü'nün görevlerine ilişkin 12'nci madde aşağıdaki gibidir:

-Devlet gelirleri politikasını hazırlar ve uygular,
-Devlet gelirlerine ilişkin kanun ve tüzükleri ve bunlarla ilgili her türlü değişiklikleri hazırlar,
-Devletin gelir bütçesini gerekçesi ile birlikte düzenler,
-Mahalli idarelerin vergi sisteminin devlet vergi sistemi ile uyumunu sağlayıcı tedbirleri alır,
-Gelirlere tesiri olan her türlü kanun, teklif ve tasarılarını inceleyip, bunlar hakkındaki düşüncelerini bildirir ve tasarıların devlet gelirleri politikasına ve vergi tekniğine uygunluğunu sağlar,
-Milletlerarası vergi ilişkilerini yürütür,ikili veya çok taraflı vergi anlaşmaları yapar,
-Devlet gelirlerine ilişkin kanunların uygulanmasını sağlar,
-Devlet alacaklarının süresinde ve kanunlara uygun bir şekilde tahsili için gerekli tedbirleri alır,
-Vergi denetimini gerçekleştirir,
-Vergi tekniği uygulaması hizmetlerini geliştirir, diğer vergi ile ilgili işlemleri yapar,
-Uygulamadaki anlaşmazlıklar ve tereddütler üzerine sorulara cevap verir,
-Silinmesi gereken vergilere ve tahsil edilemeyerek zamanaşımına uğrayan hazine alacaklarının kanunlar gereğince silinmesine dair işlemleri yapar,
-Tahakkuk ve tahsilat hesaplarını ve istatistiklerini toplar, değerlendirir, yayımlar,
-Milletlerarası kuruluşlarla vergi ile ilgili konularda işbirliği yapar, toplantılara katılır ve görüş bildirir,
-Vergi istihbarat hizmetlerini yürütür,
-Teşkilat ve görev alanına giren işlemlerin yürütülmesi için bilgi işlem hizmetlerini tasarlar ve uygular, bu amaçla gerekli örgütlenmeyi sağlar,
-Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla inceletir ve denetletir."

Bununla birlikte, 05.05.2005 tarihinde kabul edilen ve 16 Mayıs 2005 tarih ve 25817 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5345 sayılı kanun ile Gelirler Genel Müdürlüğü kaldırılarak, Maliye Bakanlığı’na bağlı GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI kurulmuştur. 5345 Sayılı Kanun’un 1’nci maddesinde bu kanunun amacı; “gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak; vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak; mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak; mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak; saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapmak üzere Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığının kurulmasına, teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir.” şeklinde açıklanmıştır.

5345 Sayılı Kanunla kurulan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görevleri ise aynı kanunun 4 üncü maddesinde açıklanmış bulunmaktadır.
Buna göre Başkanlığın görevleri şunlardır:
a) Bakanlıkça belirlenen Devlet gelirleri politikasını uygulamak.

b) Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak ve hizmetlerini yerine getirmek.

c) Mükellef haklarının korunması ve mükellef ile Başkanlık ilişkilerinin karşılıklı güven esasına dayanması konusunda gerekli tedbirleri almak.

d) Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek.

e) Devlet gelirleri politikasıyla ilgili kanun ve kararname çalışmalarına katılmak.

f) Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak.

g) Uygulamada ortaya çıkan ihtilafların en aza indirilmesine ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler almak.

h) Vergilendirmeyle ilgili bilgileri toplamak ve bilgi işlem faaliyetlerini yürütmek.

i) Vergi kanunlarında veya diğer mali kanunlarda yer alan her türlü istisna, muaflık ve indirimlerin maliyetlerini ölçmek, ekonomik ve sosyal etkilerini analiz etmek.

j) Bakanlıkça belirlenen temel politikalar ve stratejiler doğrultusunda vergi inceleme ve denetimlerini gerçekleştirmek, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almak.

k) Mahallî idare gelirleri politikası ile Devlet gelirleri politikasının uygulanmasında uyumu sağlayıcı tedbirler almak.

l) Gelirleri etkileyen her türlü kanun tasarı ve tekliflerini, vergi tekniği ve uygulamaları açısından inceleyerek görüş bildirmek.

m) Gelir mevzuatının uygulanmasına ilişkin olarak diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu amaçla veri alışverişini gerçekleştirmek.

n) Görev alanına giren konularda, uluslararası gelişmeleri izlemek ve Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve diğer devletlerle işbirliği yapmak.

o) Terkini gereken vergiler ile tahsili zamanaşımına uğrayan Hazine alacaklarının kanunlar gereğince terkin edilmesiyle ilgili işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.

p) Nitelikli insan kaynağının kazandırılması, yetkinliklerin geliştirilmesi, kariyer planlarının yapılması ve performanslarının ölçülmesini sağlamak.

r) Kamu Görevlileri Etik Kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde kurumsal etik kurallar düzenleyerek personele ve mükelleflere duyurmak.

s) Faaliyet sonuçlarını, düzenli aralıklarla kamuoyuna duyurmak ve yıllık faaliyet raporunu izleyen yıl kamuoyuna açıklamak.

t) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

24.5.1946 tarih ve 4910 sayılı kanun itibariyle bugüne kadar Gelirler Genel Müdürlüğü görevini yürütenler ile 05.05.2005 tarih ve 5345 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Gelir İdaresi Başkanlığı görevlerini yürütenler aşağıda gösterilmiştir.

GİRİŞ VE YÜKSELME SINAVLARINA GÖRE PERSONEL SAYILARI

Düzenlenen Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı, Vergi Denetmen Yardımcılığı, Gelir Uzman Yardımcılığı sınavlarında başarı göstererek Gelir İdaresi Başkanlığı’nda çalışmaya hak kazananlar ile meslekte yükselme sınavlarında başarı göstererek Müdür, Vergi Dairesi Müdürü, Takdir Komisyonu Başkanı, Merkez Şefi, Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı ve Vergi Denetmeni olmaya hak kazananlara ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdadır.

UNVAN SAYI SINAV TARİHİ
Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı 17 13.07.1997
Vergi Denetmen Yardımcılığı 37 13.07.1997
Merkez Şefliği 22 06.12.1997
Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı 84 07.02.1998
Gelir Uzman Yardımcılığı 59 05.06.1998
Gelir-Vergi D.M.Takdir K.B 44 08.08.1998
Vergi Denetmenliği 66 30.12.1998
Gelir – VergiD.M.Takdir K.B 32 18.09.1999
Gelir ve Vergi D.M Yrd. 118 02.10.1999
Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı 37 30.10.1999
Vergi Denetmen Yardımcılığı 134 30.10.1999
Gelir-Vergi D.M.Takdir K.B. 50 02.12.2000
Gelir ve Vergi Dairesi Md Yrd 100 09.12.2000
Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı 16 25.11.2000
Vergi Denetmen Yardımcılığı 78 25.11.2000
Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı 84 26.01.2002
Vergi Denetmen Yardımcılığı 138 26.01.2002
Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı 19 22.02.2003
Vergi Denetmen Yardımcılığı 400 22.02.2003
Gelir Uzman Yardımcılığı 500 22.02.2003
Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı 25 17.04.2004
Vergi Denetmen Yardımcılığı 400 17.04.2004
Gelir Uzman Yardımcılığı 500 17.04.2004
Vergi Denetmen Yardımcılığı 216 07.05.2005
Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı 40 10.12.2005
Gelir Uzman Yardımcılığı 374 10.12.2005
Vergi Denetmen Yardımcılığı 200 17.12.2005

Giriş ve Yükselme Sınavları Unvanlarına Göre Personel Durumu

UNVAN SAYI
Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı 238
Gelir Uzman Yardımcılığı 1433
Gelir ve Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı 218
Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Takdir Komisyonu Başkanlığı 126
Merkez Şefliği 22
Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı 84
Vergi Denetmen Yardımcılığı 1603
Vergi Denetmenliği 66

TOPLAM 3790

Giriş ve Yükselme Sınavları Yıllara Göre Personel Durumu

YILLAR SAYI
1997 76
1998 253
1999 321
2000 244
2002 222
2003 919
2004 925
2005 830
TOPLAM 3790

GEÇMİŞ SINAV İLANI (ÖRNEK)

DEVLET GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI VE GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA KATILACAKLAR İÇİN DUYURU

SINAV TARİHİ : 10 Aralık 2005

SINAV YERİ : ANKARA

ATAMA YAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı ve Gelir Uzman Yardımcılığı "kadroları için azami atama yapılabilecek boş kadro sayısı; Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı için 8 inci dereceden 20 adet, 9 uncu dereceden 20 adet olmak üzere toplam 40* adet; Gelir Uzman Yardımcılığı** için 8 inci dereceden 100 adet, 9 uncu dereceden 400 adet olmak üzere toplam 500* adettir.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

I - ÖSYM tarafından 15 - 16 Kasım 2003, 10 - 11 Temmuz 2004 ve 2 - 3 Temmuz 2005 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Puan No: KPSSP 49 bölümünden 75 ve daha yüksek puan almış olmak (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 1500 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 1500 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 1500 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

2 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

3 - Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ve mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri ile matematik ve istatistik lisans bölümlerinden mezun olanlar veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakültelerden birini bitirmiş olmak,

4 - Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

5 - Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,

6 - Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

7 - Daha önce Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı ve Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak,

8 - Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

SINAV BAŞVURUSU

Başvurular 3-14 Ekim 2005 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 10. Kat İlkadım Cad. Dikmen/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

l - İş Talep Formu (Sözkonusu belge yukarıda belirtilen adresten veya İnternet aracılığı ile http://www.gelirler.gov.tr adresinden temin edilebilecektir. (Ayrıntı için 0312 415 33 44-50-51-52-53-54 No.lu telefonlardan bilgi alınabilir.)

2 - KPSS Sınavı Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı örneği

3 - Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedini forma yapıştırınız.)

5 - Nüfus Cüzdanının aslı veya noter onaylı örneği

6 - Erkeklerde askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde erteletmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı örneği

7 - Yabancı okullar için denklik belgesi

8 - Savcılıktan alınacak Adli Sicil Belgesi aslı

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Sınava gireceklere Gelir İdaresi Başkanlığınca “Sınava Giriş Belgesi” verilir. Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tesbitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV KONULARI

I - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

11 - Hukuk Grubu

– İdare Hukuku (Genel Hükümler - İdari Yargı)

– Medeni Hukuk (Genel Hükümler)

– Borçlar Hukuku

– Ticaret Hukuku (Genel Hükümler - Şirketler, Kıymetli Evrak)

– Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

III - İktisat Grubu

– Makro iktisat

– Mikro iktisat

– Uluslararası iktisat

– İşletme iktisadı

– Uluslararası Ekonomik ilişkiler ve Kuruluşlar

IV - Maliye Grubu

– Maliye Politikası

– Kamu Maliyesi

– Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları

V - Muhasebe Grubu

– Genel Muhasebe

– Maliyet Muhasebesi

– Şirketler Muhasebesi

YAZILI SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir, bu değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri not alanlar yazılı sınavda başarılı sayılırlar. Sınav sonuçları sınav bitiminden itibaren 30 gün içinde liste halinde uygun yerlere asılarak duyurulur ve internet aracılığı ile bilgi edinilebilir.

Ayrıca yazılı sınavda başarılı olanlara sözlü sınavın yeri, günü ve saati yazılı olarak bildirilir.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir, bu değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri not alanlar sözlü sınavda başarılı sayılırlar.

GİRİŞ SINAV NOTU

Giriş sınav notu, 70 puandan aşağı olmamak üzere, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasıdır.

GİRİŞ SINAV SONUÇLARI

Giriş sınavında başarılı olan adayların listesi Sınav Kurulunca Bakanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve http://www.gelirler.gov.tr internet adresinde duyurulur. Ayrıca, başarılı olanlara yazılı bildirimde bulunulur ve atamaları için istenilen belgeler bildirilir.

İlan olunur.

(*) Atama yapılabilecek boş kadro sayılarında ilgili makamlardan alınacak izinler çerçevesinde değişiklik olabilir.

(**) Giriş Sınavını kazanan Gelir Uzman Yardımcılarının atamaları, Ankara İli hariç, diğer İl Vergi Dairesi Başkanlıklarına yapılacaktır


GEÇMİŞ SINAV İLANI (ÖRNEK)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VERGİ DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA
KATILACAKLAR İÇİN DUYURU

SINAV TARİHİ : 09 Eylül 2006
SINAV YERİ : ANKARA
ATAMA YAPILABİLECEK BOŞ KADRO SAYISI

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan Vergi Denetmen Yardımcılığı kadroları için azami atama yapılabilecek boş kadro sayısı; 8 inci dereceden 100 adet, 9 uncu dereceden 300 adet olmak üzere toplam 400 adettir.

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

1- ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2004 ve 02-03 Temmuz 2005 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Puan No: KPSSP 49 bölümünden 75 ve daha yüksek puan almış olmak (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 2000 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 2000 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 2000'inci sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

3- Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme ve idari bilimler fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

4- Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

5- Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak,

6- Görevini yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

7- Daha önce Vergi Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak,

8- Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

SINAV BAŞVURUSU

Başvurular 10 Temmuz 2006-21 Temmuz 2006 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 10. Kat İlkadım Cad. Dikmen/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

1- İş Talep Formu (Sözkonusu belge yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile http://www.gib.gov.tr adresinden temin edilebilecektir. (Ayrıntı için 0312 415 33 34-35-36 no.lu telefonlardan bilgi alınabilir.)
2- KPSS Sınavı Sonuç Belgesi aslı veya noter onaylı örneği
3- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
4- 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedini forma yapıştırınız.)
5- Nüfus Cüzdanının aslı veya noter onaylı örneği
6- Erkeklerde askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde erteletmiş olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı örneği
7- Yabancı okullar için denklik belgesi
8- Savcılıktan alınacak Adli Sicil Belgesi aslı

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Sınava gireceklere Gelir İdaresi Başkanlığınca "Sınava Giriş Belgesi" verilir. Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilebilir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tesbitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAV KONULARI

I- Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi
II- Hukuk Grubu
- İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)
- Medeni Hukuk (Genel Hükümler)
- Borçlar Hukuku
- Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler, Kıymetli Evrak)
- Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
III-İktisat Grubu
- Makro İktisat
- Mikro İktisat
- Uluslararası İktisat
- İşletme İktisadı
- Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar
IV- Maliye Grubu
- Maliye Politikası
- Kamu Maliyesi
- Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları
V- Muhasebe Grubu
- Genel Muhasebe
- Maliyet Muhasebesi
- Şirketler Muhasebesi


YAZILI SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.
Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir, bu değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri not alanlar yazılı sınavda başarılı sayılırlar. Sınav sonuçları sınav bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde liste halinde uygun yerlere asılarak duyurulur ve internet aracılığı ile bilgi edinilebilir.
Ayrıca yazılı sınavda başarılı olanlara sözlü sınavın yeri, günü ve saati yazılı olarak bildirilir.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir, bu değerlendirme sonucunda 70 puan ve üzeri not alanlar sözlü sınavda başarılı sayılırlar.

GİRİŞ SINAVI NOTU

Giriş sınav notu, 70 puandan aşağı olmamak üzere, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasıdır.

GİRİŞ SINAV SONUÇLARI

Giriş sınavında başarılı olan adayların listesi Sınav Kurulunca Bakanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve http://www.gib.gov.tr internet adresinde duyurulur. Ayrıca, başarılı olanlara yazılı bildirimde bulunulur ve Atamaları için istenilen belgeler bildirilir.
İlan olunur.


İLETİŞİM ADRESİ

  • Dikmen Hizmet Binası 

Adres : İlkadim Cad. 06450 Dikmen/ ANKARA 
Tel   +90 312 415 29 00
    +90 312 415 30 00
Faks  : +90 312 415 28 21-22
  • Ek Hizmet Binası

Adres : Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: 16  06110 Dışkapı / ANKARA
Tel : +90 312 302 17 00
Faks  : +90 312 302 15 39
  • Ek Hizmet Binası (Eğitim Merkezi - OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi)

Adres : Cem Ersever Caddesi Çınardibi Sokak No. 31 Lalegül, Demetevler / ANKARA
Tel : +90 312 387 33 45 (PBX)
Faks  : +90 312 387 33 75


http://www.gib.gov.tr

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Bu konuda yorum yapılmamış
Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Arkadaşına öner RSS Sitene Ekle

Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007

kpss adli hakimlik idari hakimlik kpss