Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol
{(adsshow.php|rekno=87)}

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.

 

T.C DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti’nin hariciyesi, uzun bir geçmişe dayanan köklü Osmanlı diplomasisi geleneği üstüne kurulmuştur.Osmanlı İmparatorluğu’nun yüzyıllar boyu geniş bir coğrafyada hüküm sürmesinin önemli sebeplerinden birisi güçlü diplomasi geleneğini etkin bir araç olarak kullanmış olmasında yatmaktadır.

 

19. yüzyıla kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun dış işleri Reis-ül Küttap’ın yönetiminde idare edilmekteydi. Ancak Reis-ül Küttap aynı zamanda devlet yazışmalarını yapmak ve Devletin ana kayıtlarını tutmak gibi başka görevler de üstlenmişti. 1793’te III. Selim döneminde ilk sürekli Büyükelçilik Londra’da açılmış ve Yusuf Agah Efendi ilk sürekli Osmanlı Büyükelçisi olarak atanmıştır. Böylece Osmanlı Devleti de sürekli temsil ve karşılıklılık esaslarına dayalı diplomasiyi uygulamaya başlamıştır. Avrupa ülkelerinde görev yapan Osmanlı Büyükelçileri, ikili ilişkilerin yürütülmesine ek olarak atandıkları ülkelerle ilgili bilgiler aktarmak suretiyle İmparatorluğun Batılılaşma ve reform sürecini hızlandırıcı rol oynamış, devlette modernleşmenin öncüleri olmuşlardır.

 

Reis-ül Küttaplık sisteminin günün diplomatik ihtiyaçlarına ve koşullarına uygun olarak yapılandırılması çerçevesinde II. Mahmut döneminde önce Tercüme Odası kurulmuştur. 1835 yılında ise Padişah, harici işlerin çok artmış ve önem kazanmış olması sebebiyle, Reis-ül Küttaplık makamını nezaret seviyesine yükseltmiştir. Son Reis-ül Küttap Yozgatlı Akif Efendi, müşirlik rütbesiyle ilk Umur-ı Hariciye Nazırı yapılmıştır.

Cumhuriyet dönemi dış politikamızın temelleri Milli Mücadele yıllarında atılmıştır. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının hemen ardından oluşturulan ilk Milli Hükümetle birlikte “Hariciye Vekaleti” de 2 Mayıs 1920 tarihinde resmen kurulmuş ve başına Bekir Sami Bey getirilmiştir. Son derece kısıtlı imkanlarla kurulan Hariciye Vekaleti, Milli Mücadele döneminde dış temasların artan yoğunluğuyla birlikte, tüm zorluklara rağmen özverili biçimde görev yapmış ve Lozan’a giden süreçte önemli rol oynamıştır.

Cumhuriyetin kurulmasının ardından Hariciye Vekaleti, hem iç hem de dış teşkilatını geliştirmeye başlamıştır. 1927 yılında Hariciye Vekaleti teşkilatına dair ilk kapsamlı hukuki düzenleme yapılmış ve 1154 sayılı Kanun’la Bakanlığımızın günümüzdeki yapısının temelleri atılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923 yılında kuruluşundan bu yana büyük önder Atatürk’ün görüş ve ilkeleri Türk Dış Politikasının yürütülmesinde rehber olmuş, “Yurtta barış, dünyada barış” özdeyişi Türk Dış Politikasının temel hedefini oluşturmuştur. Bu doğrultuda ülkemiz, 1930’lu yıllardan itibaren aktif ve barışçı bir dış politika izleyegelmiştir. Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nın içine çekilmesi ve bunun ülkemize getireceği yıkım, tüm baskılara rağmen ülkemizin çıkarlarını gözeten etkin bir diplomasi sayesinde engellenmiştir.

II. Dünya Savaşı sonrasında oluşan uluslararası ortam, Türk Dış Politikasını ve dolayısıyla Bakanlığımızın yapısını ve faaliyetlerini de önemli ölçüde şekillendirmiştir. 1945 sonrasında artan dış iktisadi ilişkiler ve uluslararası ekonomik kuruluşların yaygınlaşmasıyla birlikte bu alandaki çıkarlarımızın gözetilmesi de Bakanlığımızın uhdesine alınmıştır.

Aynı şekilde 1945 sonrası giderek yaygınlaşan uluslararası siyasi ve ekonomik işbirliği ve örgütlenme çabalarına uygun olarak, ikili ilişkilerin yürütülmesinin yanısıra Bakanlığımızın işlevleri arasında çok taraflı siyasi ve ekonomik işler de ağırlıklı bir yer almıştır. Çok taraflı diplomasi faaliyetlerinin ve uluslararası örgütlerin çoğalması çerçevesinde daimi temsilciliklerimizin sayısı da arttırılmıştır.

II. Dünya Savaşı sırasında kapanmak zorunda kalan dış misyonların yeniden açılması ve buna yeni misyonların ve anılan daimi temsilciliklerin de eklenmesiyle birlikte 1950’li yıllardan itibaren dış teşkilatımız önemli ölçüde büyümüştür.

1970’li yıllarla birlikte dış teşkilatımızda görevli memurlarımızı ve aile mensuplarını hedef alan planlı ve organize Ermeni terörizmi yaşanmıştır. Ermeni terör örgütü ASALA’nın gerçekleştirdiği suikastlere, Yunanistan’da faaliyet gösteren 17 Kasım terör örgütüne hedef olan Türk diplomat ve görevlilerimiz de eklendiğinde, Dışişleri şehitlerimizin sayısı beşi Büyükelçi olmak üzere 39’u bulmaktadır.

Soğuk Savaşın bitişiyle birlikte Bakanlığımızda önemli gelişmeler yaşanmış ve teşkilat şemasında yapısal değişiklere gidilmiştir. Bu dönemde ortaya çıkan yeni devletlerle birlikte dış misyonlarımızın sayısı artmıştır. Öte yandan, 1990’larda içinde bulunduğumuz coğrafyada yaşanan değişim, Türk Dış Politikası açısından çeşitli risk ve fırsatları beraberinde getirmiş ve ülkemizin bu hassas coğrafyada barış, istikrar ve refahın sağlanması yönündeki önemini ve görevlerini daha da arttırmıştır.

1924 yılında 39 dış temsilciliğe sahip olan Türkiye Cumhuriyeti, bugün yurtdışında 162 misyonla temsil edilmektedir. Bu dış misyonlarımızın 93’ü Büyükelçilik, 11’i Daimi Temsilcilik ve 58 tanesi Başkonsolosluk’tur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 40. Dışişleri Bakanı Sayın Abdullah Gül’ün himayesinde merkezde ve dış teşkilatımızda 905 diplomatıyla görev yapan Türk hariciyesi, kısıtlı kaynaklarına ve personel sayısına rağmen uluslararası siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin ikili çerçevede ve çok taraflı platformlarda yürütülmesi ve daha da geliştirilmesi yönündeki çabalarını günümüzde de sürdürmekte ve başta kendi coğrafyamız olmak üzere tüm dünyada barış, istikrar ve refaha katkıda bulunmaktadır.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI´NIN GÖREVLERİ

Dışişleri Bakanlığı’nın görevleri, 4009 sayılı teşkilat kanununda, aşağıdaki şekilde belirtilmektedir:

a) Hükümetçe tayin ve tespit edilecek esaslara göre dış politikayı uygulamak ve Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletler ve Uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

b) Türkiye Cumhuriyetinin dış politikasının tespiti için hazırlık çalışmaları yapmak ve tekliflerde bulunmak, tespit edilecek dış politikayı yürütmek ve koordine etmek.

d) Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletlerle, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile, milletlerarası teşkilatlarla, ilgili Bakanlıklarla işbirliği yapmak suretiyle temas ve müzakerelerini yürütmek, bu temas ve müzakereler sonucu gerekiyorsa milletlerarası anlaşmaları yine diğer Bakanlıklarla işbirliği ile yapmak

f) Mali, iktisadi ve diğer teknik konularda ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülmesi gereken veya statülerinde, üyelerinin ve ortaklarının belli Bakanlık veya merci vasıtasıyla işlem yapacağı belirtilen milletlerarası kuruluşlarla yürütülecek dış temas ve müzakerelerin dış politikaya uygun olarak yürütülmelerini gözetmek, gerekirse bunlara katılmak

g) Türkiye Cumhuriyetini temsil yetkisine sahip olarak Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile belli bir geçici görevle görevlendirilen Temsilciler ve Temsil Heyetlerine Türkiye Cumhuriyetini bağlayacak hususlarda hükümetin emir ve talimatlarını iletmek, bu Temsilci ve Temsil Heyetlerinin ihtisasa dair hususlarda ihtiyaç duyacakları talimatları ilgili Bakanlıklar ile istişare suretiyle tespit edip onlara iletmek; bu gibi Heyetlerin Başkanları ilgili Bakanlıklardan ise bu Heyetlerde temsilci bulundurma

h) Yabancı devletler ve milletlerarası kuruluşlar nezdinde temsil işlerini yetkili makam olarak yürütmek.

i) Yabancı devletler ve milletlerarası kuruluşlardaki gelişmeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri takip etmek.

j) Türkiye Cumhuriyetinin Devlet ve Dışişleri protokolünü düzenlemek ve yürütmek.

k) Yetki belgesi, onaylama belgesi ve milletlerarası hukuk ve tatbikatın gerektirdiği her türlü belgeyi hazırlamak, alıp vermek, örneklerini hazırlamak, Türkiye Cumhuriyeti adına yapılan anlaşmaları usulüne uygun olarak tescil ettirmek, bunların sicillerini tutmak.

l) Kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

TEŞKİLAT YAPISI

Bakanlık, 4009 sayılı teşkilat kanununda sayılan görevlerini Ankara'daki Merkez Teşkilatı ve 93 ülkede yerleşik 162 dış temsilcilik vasıtasıyla yerine getirmektedir. Türkiye'nin dış temsilcilikleri halihazırda 93 Büyükelçilik, 11 Daimi Temsilcilik ve 58 Başkonsolosluk’tan oluşmaktadır. Bu temsilcilikler ve buralarda görevli memurlar Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi ve Konsolosluk İlişkileri Hakkındaki Viyana Sözleşmesi çerçevesinde görev yapmakta ve bu sözleşmelerde tanınan ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanmaktadırlar.

Merkez Teşkilatı

Bakanlık Merkez Teşkilatı, ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri, yardımcı birimler ve bağlı kuruluşlardan meydana gelmektedir.

- Bakanlık Merkez Teşkilat Şeması

Yurtdışı Teşkilat

Büyükelçilikler

Büyükelçilikler nezdinde bulundukları ülke ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri yürüten diplomatik misyonlardır. Büyükelçi, sözkonusu ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Cumhurbaşkanını temsil eder ve Cumhurbaşkanının kendisine güven duyduğunu ifade eden mektubu nezdine atandığı Devlet Başkanına sunarak göreve başlar. Büyükelçilikte görevli Büyükelçi dışındaki meslek memurları kıdemlerine göre sırasıyla Elçi-Müsteşar, Müsteşar, Başkatip, İkinci Katip, Üçüncü Katip ve Ataşe unvanlarını taşırlar.

Daimi Temsilcilikler

Bir uluslararası kuruluşta Türkiye'yi temsil eden diplomatik misyonlardır. Daimi Temsilci, Büyükelçi unvanını taşır. Daimi Temsilci dışındaki meslek memurları kıdemlerine göre sırasıyla, Daimi Temsilci Yardımcısı, Müsteşar, Başkatip, İkinci Katip, Üçüncü Katip ve Ataşe unvanlarını taşırlar.

Başkonsolosluklar

Başkonsolosluklar görev sahalarına giren bölgede Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ve kültürel çıkarlarını korumak ve bölgede yerleşik Türk vatandaşları üzerinde devletin himayesini sağlamakla yükümlüdürler. Bir ülkede birden fazla Başkonsolosluk bulunabilir. Başkonsolosluklar, bulundukları ülkede yerleşik Büyükelçiliğe bağlıdırlar.

Başkonsolosluğun amiri Başkonsolos unvanını taşır. Bu misyonlarda görev yapan diğer meslek memurları, kıdemlerine göre sırasıyla, Başkonsolos Yardımcısı, Muavin Konsolos ve Ataşe unvanlarını taşırlar.

MESLEK MEMURLARI

Meslek Memuru Kimdir?

Meslek memurları, Dışişleri Bakanlığının görevlerinin yerine getirilmesinde, çeşitli kademelerde görev ve sorumluluk alan, diplomasi mesleğini icra eden yönetici kadro memurlarıdır.

Diplomasi mesleği, tarih boyunca devletlerin ulusal çıkarlarının korumasında ve hatta ulusların kaderlerinin tayin edilmesinde belirleyici bir rol oynamıştır. Mesleğin bu özelliğinin bugün de geçerliliğini koruduğu kuşkusuzdur.

Bununla birlikte, uluslararası ilişkilerde son yıllarda meydana gelen hızlı gelişmeler karşısında diplomasi mesleği de yeni bir nitelik ve kapsam kazanmıştır. Diplomatlar, geçmişe kıyasla bugün çok daha geniş bir alan içinde mesleklerini icra etmek durumundadırlar. Siyasi konuların yanı sıra, ticaret, ekonomi, kültür/sanat, bilim, tanıtım gibi bir toplumu doğrudan ilgilendiren konular da diplomatların sorumluluk alanları arasına girmiştir. Diplomasinin faaliyet alanının 21. yüzyılda daha da genişleyeceğinden şüphe edilmemektedir.

Uluslararası ilişkilerde, Soğuk Savaş yıllarının durağan tablosunun artık gerilerde kaldığı yeni bir dönem açılmıştır. Bu dönemde, ülkemizin dış politikası, daha önceki dönemlere kıyasla, hızlı gelişmelere sahne olmuştur. Dış politikamız, her an yeni gelişmelere açık bir ortamda dinamik atılımlar içindedir. Sözkonusu atılımlar, Yüce Önder Atatürk'ün temellerini attığı Cumhuriyetin değişmez ilke ve değerleri doğrultusunda sürdürülmektedir. Gücünü köklü tarihi geçmişinden alan Türk diplomasisinin, uluslararası ilişkilerde sahip olduğu saygınlığın korunması ve yükseltilmesi önem verilen hususlardır. Türk diplomasisini mevcut koşullara göre uyarlamak, uygulamaya dönük yeni fikirler oluşturmak, ileriyi görme yeteneğini geliştirmek Dışişleri Bakanlığı’nın önde gelen hedefleri arasındadır.

Türk dış politikasındaki dinamizmin korunmasında ve etkin bir şekilde uygulanmasında ülkemizin genç kuşaklarına önemli görevler düşmektedir. Yeni kuşağın başarılı gençlerinin Bakanlığımız bünyesinde yerlerini almalarını ve dış politikamızın oluşturulmasına aktif katkılarda bulunmalarını sağlamak başlıca hedeflerimizden biridir.

NASIL MESLEK MEMURU OLUNUR?

Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, adayların yabancı dil ve okul bilgileri ile, muhakeme, kavrayış ve ifade yeteneklerinin ölçüldüğü yazılı ve sözlü aşamalarından oluşan yarışma sınavı ile seçilirler.

Aday Meslek Memurluğu Sınavına Katılma Şartları Nelerdir ?

Dışişleri Bakanlığı meslek memuru olmak için, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan devlet memuru olma koşullarına ilaveten aşağıdaki şartlar aranır:

a) Yazılı eleme sınavının ilk gününde 31 yaşından gün almamış olmak,

b) Üniversitelerin, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme ve idari bilimler dallarına öğretim programlarında ağırlıklı olarak yer veren (bu hususta Bakanlığın takdiri esastır) ve denkliği yetkili kurumca (YÖK) onaylanmış yabancı yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak,

c) ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavından, Bakanlığımız aday meslek memurluğuna giriş için belirlenmiş puan türünden (KPSS36) , sınav ilanında duyurulacak yeterli puanı almak,

d) Erkek adaylar için, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak,

e) Diğer Bakanlık ve kuruluşların dış politikayı etkileyen faaliyet ve temaslarının devletin dış politikasına uygunluğunu sağlamak, bu kuruluşların uluslararası kuruluşlar ve yabancı kamu ve özel kuruluşlarıyla kendi görev alanlarına giren temasların koordinasyonunu sağlamak ve bunlara katılmak

e) Her türlü iklim şartlarına dayanıklı olduğunu tam teşekküllü resmi hastane raporu ile belgelemek (bu belge sınavı kazananlardan istenir).

 

Aday Meslek Memurluğu Sınavına en fazla üç defa katılınabilir.

Sınav Konuları Nelerdir ?

Yazılı eleme aşamasında, adayın sınava gireceği yabancı dilde (İngilizce, Fransızca veya Almanca) kompozisyon, Türkçe'den yabancı dile çeviri ve yabancı dilden Türkçe'ye çeviri bölümleri bulunur. Almanca'dan sınava gireceklerin, İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden de sınava girmeleri gereklidir. Ayrıca, iki dilden birden sınava girmek de mümkündür.

Yazılı aşamasını kazanan adaylar sözlüye çağırılır. Sözlü aşamasında adaylara, Siyasi Tarih (Osmanlı Siyasi Tarihi, 1789'dan zamanımıza kadar Dünya Siyasi Tarihi, Türk İnkılâp Tarihi); Uluslararası Politika; Anayasa Hukuku, Siyasal Sistemler ve İnsan Hakları, Türkiye'nin Yönetim Yapısı; Uluslararası Hukuk, Devletler Özel Hukuku; Hukukun Temel Kavramları ve Medeni Hukuk; Türkiye Ekonomisi; Maliye; Uluslararası Ekonomi; Genel Kültür konularında sorular yöneltilmektedir. Mülakat şeklinde yapılan sözlü sınavda adaylar, yukarıda belirtilen konuların tümünden bir defada sınava tabi tutulur.

Yazılı ve sözlü sınavlarda tam not 100 olup, geçer not 70'tir. Yazılı sınavlarda her sınav için ayrı ayrı değerlendirme yapılır (Her sınavdan geçer not almak şarttır). Başarı sırasını bu sınavlarda alınan notların toplamı belirler. Yazılı sınavlarda başarı sağlayanlar sözlü sınava alınırlar. İkinci yabancı dilden alınan notların ortalamasının 60'tan fazlası sınav notları toplamına eklenir. Ancak, bu ekleme, asıl dil sınavındaki başarısızlığı telafi etmez. Diğer taraftan, birinci dil olarak Almanca'dan yazılı eleme sınavına girenlerin İngilizce veya Fransızca'dan en az 50 almaları gereklidir. Sınav tarihleri belli başlı gazetelerin Türkiye baskılarında ve Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde 1-2 ay önceden ilanla duyurulur.

Sınavla ilgili ilave bilgi Personel Dairesinin 292 13 88-89-90 numaralı telefonlarından alınabilir.

Sınavlar zor, ancak adildir. Adayların kapalı sınav kağıtları, Bakanlığın üst düzey yöneticilerinden oluşan en az beş kişilik bir komisyon tarafından ayrı ayrı etraflıca değerlendirilir. Değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan başarı tablosu kesindir. Sözlü sınavlarda ise her bir adayın durumu yine ayrı ayrı ele alınır ve komisyon üyeleri her bir adaya puan verir. Adaylar ve sınav kağıtları nesnel ve önyargılı müdahaleden uzak bir şekilde değerlendirilir. Bu özellik, Dışişleri Bakanlığını, bulunduğu saygın noktada tutan en önemli öğedir.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Ne Bekleyebilirsiniz?

Diplomasi kariyeri yapmak istiyorsanız, genç yaşta sorumluluk üstlenerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir yurtdışı temsilciliğinin yönetiminde yer almayı arzu ediyorsanız, Türkiye’yi yurtdışında temsil etmek istiyorsanız, ilerlemelerin liyakata dayanarak yapıldığı dinamik bir kurumda çalışmak istiyorsanız, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmenin mutluluğunu duymak istiyorsanız, sizi meslek memuru olmaya davet ediyor ve size aşağıdaki imkanları sunuyoruz.

Eşit Fırsatlar

Kariyer

Yurtdışı Tayin

Meslekte Yükselme

Hizmetiçi eğitim

Eşit Fırsatlar

Dışişleri Bakanlığına sadece belirli toplumsal kesimlerden personel alındığı şeklinde zaman zaman dile getirildiği gözlenen görüş dayanaktan tamamen yoksundur. Bakanlığımıza 1998-2003 yıllarında katılan 174 meslek memurunun anne-baba mesleklerini gösteren yukarıdaki tabloya bakıldığında, bunlardan sadece 12'sinin Dışişleri mensuplarının çocukları olduğunu görülecektir.

Kamu Görevlisi: % 37.4

Serbest:% 16

Mimar-Mühendis: % 13.2

Dışişleri Memuru: % 6.9

Avukat-Hakim:% 4

Doktor-Eczacı: % 3.4

Bankacı: % 3.4

Diğer: % 15.5

 

 

Sınav kazanan gruba mensup meslek memurlarının göreve aynı gün başlatılmasına özen gösterilir ve daha önce başka kamu kuruluşlarında geçirilmiş süreler meslek memuru kıdemi bakımından önem taşımaz. Bu suretle aynı sınavı kazanmış memurların yekdiğerine avantaj sağlaması önlenmiş olur.

Kariyer

Meslek memurluğu bir "kariyer" özelliğini taşır. Belirli süreler ve aşamalar geçirilmeden meslekte üst ünvanlara ulaşmak olanaklı değildir. Bu çerçevede, iç ve dış teşkilatta her kademedeki yöneticilerin sadece meslek memurları arasından belirlenmesi yasal zorunluluktur.Başka kamu kurumlarından Dışişleri Bakanlığı yönetici kadrolarına naklen atama yapılamaz.

Yurtdışı Tayin

Yaklaşık kırk yıllık bir meslek hayatının üçte iki kadarı dış temsilciliklerde geçer. Bakanlık dış tayinleri, olanaklar ölçüsünde, memurların çeşitli alanlarda deneyim kazanmalarını sağlayacak şekilde yapar, her tayin dönemi öncesinde tayin yapılacak yurtdışı görev yerleri belirlenir ve tayin kapsamına memurlardan tercihlerini bildirmeleri istenir. Yapılan tayinlerde memurların tercihleri de imkanlar elverdiği ölçüde dikkate alınır. Meslek memurlarının, hizmetin gerektirdiği istisnalar dışında dış görev süreleri en çok beş yıl, merkez görev süreleri ise en az iki yıldır.

Meslekte Yükselme

Gösterilen başarı ve uyum meslekte yükselmenin yegane ölçüsüdür. Bakanlık, memurlarının başarı düzeylerini başta sicil mekanizması olmak üzere, sürekli şekilde değerlendirilir. Bu, kariyerdeki gelişime ilişkin kararların temelini teşkil eder.

Hizmet İçi Eğitim

Bakanlığa katılan aday meslek memurları, önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime bilahare daha kapsamlı olan hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulurlar. Aday meslek memurlarının eğitim süresi bir yıldır. Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen temel ve hazırlayıcı eğitim, tam gün esasına göre yapıldığında üç ay, yarım gün esasına göre yapıldığında ise altı ay kadar sürmektedir. Aday memurlar, temel ve hazırlayıcı eğitim ardından merkez birimlerinde staj yaparak bir yıllık hizmet içi eğitim süresini tamamlarlar.

HUKUK MÜŞAVİRLERİ

Hukuk Müavirlerinin görevleri şunlardır:

a) Milletlerarası andlaşmaların uygulanması, değiştirilmesi ve sona erdirilmesi konularında görüş bildirmek, milletlerarası hukuktaki gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmek,

b) Bakanlığın diğer birimleri tarafından sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

c) Bakanlıın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

d) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun Hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek,

e) Bakanlık birimleri tarafından hazırlanan veya Başbakanlık yahut diğer Bakanlıklardan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını makamın talebi üzerine hukuki açıdan inceleyerek görüş bildirmek.

Hukuk Müşavirleri, Hukuk Fakültesi mezunu adaylar arasından seçilir. Hukuk Müşaviri olabilmek için, Bakanlık tarafından açılan Aday Hukuk Müşavirliği Sınavı’nda başarılı olmak gerekir. Doktora, master veya lisansüstü ihtisas sertifikası almış olmak tercih nedenidir.

İDARİ MEURLAR

Dışişleri Bakanlığı idari memurları personel, idari ve mali işler, şifre, arşiv ve kurye hizmetleri ile genel büro işlerinde görevlendirilen memurlardır.

İdari memur olabilmek için, Bakanlık tarafından açılan Aday İdari Memurluk Yarışma Sınavında başarılı olmak gerekir. Sınava, en az fakülte veya denkliği yetkili kurumca (YÖK) tarafından onaylanmış en az 4 yıl süreli yabancı öğrenim kurumlarından mezun olanlar katılabilir.

Yazılı sınav, Türkçe kompozisyon, yabancı dil ve matematik konularından yapılır. Hangi yabancı dillerden aday kabul edileceği, sınav zamanındaki ihtiyaca göre, Bakanlık tarafından belirlenir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava alınırlar. Sözlü sınav, mülakat şeklinde yapılır. Aday İdari Memurluk Sınavına en fazla üç defa katılınabilir.

Bakanlıkta en az beş yıl başarılı hizmet yapmış ve yüksek tahsili olan yurtdışında görevli İdari Memurlar, Misyon Şefinin teklifi üzerine, kazanılmış hak teşkil etmemek ve diğer özlük haklarında herhangi bir değişiklik getirmemek üzere, yurtdışı görevleri süresince münhasıran

HABERLEŞME TEKNİK PERSONELİ 

Haberleşme Teknik personeli, merkez ve yurtdışı teşkilat arasındaki haberleşmeyi yürütmek, haberleşme araçlarının bakım ve onarımı ile haberleşme güvenliğini sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip ederek haberleşme sistemini iyi durumda muhafaza etmek ve geliştirmek üzere araştırma ve çalışma yapmakla görevli, merkez ve yurtdışı teşkilatında istihdam edilen memurlardır. Bu personel gerektiğinde büro işlerinde de görevlendirilir.

Haberleşme Teknisyenleri, fakültelerin elektronik ve bilgisayara mühendisliği ve bilgisayar eğitimi veren bölümleri ile Teknik Eğitim Fakülteleri’nin elektronik bölümlerini ve bunlara denkliği yetkili kurumca (YÖK) onaylanmış yabancı yüksek öğrenim kurumlarını bitirmiş olanlar arasından alınır.

Konsolosluk işlemlerinde imzaya yetkili kılınabilirler.

DİĞER MEMURLAR

Danışmanlar

Bakanlığın merkez ve yurtdışı teşkilatında özel ihtisas gerektiren konularda görev yapan ve bu konularla ilgili bilgi ve nitelikleri olan memurlardır. Danışmanlar, Bakanlığın ihtiyaç duyduğu ihtisas alanına uygun olarak Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme ve idari bilimler dallarına öğretim programlarında ağırlıklı olarak yer veren (bu hususta Bakanlığın takdiri esastır) ve denkliği yetkili kurumca (YÖK) onaylanmış yabancı yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar veya teknik alanda yüksek diploması almış olup, Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde uzmanlık dalında en az 7 yıl çalışmış olan kişiler arasından seçilirler. Danışmanların, İngilizce veya Fransızca dillerinden en az birini, uluslararası toplantılarda belirli bir görüşü tam ve yeterli şekilde anlatacak düzeyde bilmeleri gerekmektedir

Yabancı Dil Uzmanları

Dışişleri Bakanlığının görevleri ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığınca tespit edilecek bir veya birkaç yabancı dili çok iyi bildiği ve bu dillerden sözlü ve yazılı tercüme yapabildiği özel imtihanla belirlenmiş uzman personeldir. Yabancı dil uzmanları, yüksek öğrenim görmüş adaylar arasından seçilirler.

Bölge Uzmanları

B

Çince, Farsça, Japonca, Rusça Arapça, Yunanca gibi az bilinen dillerden bir veya birkaçını çok iyi bilen, konuşulan diller de dikkate alınmak suretiyle, Bakanlıkça saptanacak belirli bölgelerde özellikle mahalli makamlarla temasta katkıda bulunan memurlardır. Bölge uzmanları, yüksek öğrenim görmüş adaylar arasından seçilirler.

Mahalli Katipler

Mahalli Katip, yurtdışı teşkilatında genel büro işlerinin yürütülmesi amacıyla istihdam edilen memurlardır.

Sürekli Merkez Hizmeti Gören Memurlar

S

Yardımcı Hizmetliler

Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında bakım, ulaştırma, temizlik, ağırlama, onarım, yayın, koruma ve benzeri hizmetlerin yürütülmesinde çalışan yardımcı görevlilerdir.

YARDIMCI HİZMETLİLER KİMDİR? 

Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında bakım, ulaştırma, temizlik, ağırlama benzeri hizmetlerin yürütülmesinde çalışan yardımcı görevlilerdir.

İlk defa devlet, kamu hizmeti ve görevlerine devlet memuru veya işçi olarak atanacakların, katılma şartları gazeteler yoluyla ilan edilen ve Devlet Personel Başkanlığı veya İş ve İşçi Bulma Kurumunca, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına, ayrı ayrı yaptırılan “Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavı”na katılmaları ve başarı göstermeleri gerekmektedir.

Bakanlığımızın bu kadrodaki ihtiyacı, Devlet Personel Başkanlığınca yaptırılan sözkonusu sınavda başarılı olanlar arasından sıra takip edecek şekilde karşılanmaktadır.

Bakanlık Memurlarına Sağlanan Maaş ve Diğer Maddi Olanaklar

Dışişleri Bakanlığı mensubu Devlet Memurlarına merkezde aylıkları yanında “Dışişleri Hizmetleri Tazminatı” ödenir.

Sürekli görevle yurtdışına atanan memurların maaşları ise ülkelerin pahalılık düzeyi ve yaşam koşullarına göre Bakanlığımız, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Bakanlığınca hazırlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca farklı emsal grupları çerçevesinde ödenir. Memurların yurtdışı aylıkları memuriyet kategorisine göre değişen, A, B ve C olmak üzere üç farklı katsayı cetvelinden hesaplanır. Farklı katsayı cetveli uygulanmasındaki amaç temsil ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamaktır.

Sözkonusu maaş katsayıları evli ve eşi çalışmayan memura eşi için %5, ilk iki çocuğunun herbiri için ise %2,5 artırılarak uygulanır.

Ev kiralarının yüksek olduğu birçok ülkede, memurlarımızca ödenen kira bedelinin aylıklarının belli bir oranını aşması halinde “kira katkısı” adı altında Devlet katkısı sağlanır.

Atamalar yoluyla yer değiştirmelerde taşınma ve ulaşım masraflarını karşılamak üzere ayrıca ödemeler yapılır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Dışişleri Bakanlığı

Dr.Sadık Ahmet Cad. No:12

Balgat 06100

Ankara - Türkiye

Tel: (0312) 292 10 00

w e b m a s t e r @mfa.gov.tr

www.mfa.gov.tr

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Bu konuda yorum yapılmamış
Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Arkadaşına öner RSS Sitene Ekle

Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007

kpss adli hakimlik idari hakimlik kpss