Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol
{(adsshow.php|rekno=87)}

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.

 

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

Kurum Hakkında

Türkiye Havaalanlarının işletilmesi ile Türkiye Hava sahasındaki hava trafiğinin düzenlenmesi ve kontrolü görevi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürlüğünce yerine getirilmektedir.

Türk Sivil Havacılık sektörünün altyapısını oluşturan tesis ve donanımıyla, 1933 yılından bu yana değişik isim ve statülerle hizmetlerini yürütmekte olan kuruluş, 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Ana Statüsü çerçevesinde 1984 yılından itibaren faaliyetlerini Kamu İktisadi Tesebbüsü olarak sürdürmektedir.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürlüğü; tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı, Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili ve en son hukuki düzenlemeyle hizmetleri imtiyaz sayılan bir Kamu İktisadi Kuruluşudur(KİK).

Kuruluşun Ana Statüsü ile belirlenen amaç ve faaliyet konuları ise;

Sivil havacılık faaliyetlerinin gereği olan hava taşımacılığı, havaalanlarının işletilmesi, meydan yer hizmetlerinin yapılması, hava trafik kontrol hizmetlerinin ifası, seyrüsefer sistem ve kolaylıklarının kurulması ve işletilmesi, bu faaliyetler ile ilgili diğer tesis ve sistemlerin kurulması, işletilmesi ve modern havacılık düzeyine çıkarılmasını sağlamak'tır.

Üstlenmiş olduğu görevlerini Uluslararası sivil havacılık kural ve standartlarına göre yapmak zorunluluğunda olan DHMİ Genel Müdürlüğü bu doğrultuda;

Uluslararası hava ulaşımında can ve mal emniyetini sağlamak ve düzenli ekonomik çalışma ve gelişmeyi temin maksadıyla yürürlüğe konulan Sivil Havacılık Anlaşmasına göre kurulan "Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı(ICAO-International Civil Aviation Organization)'nın üyesi bulunmaktadır. Ayrıca, "Hava Seyrüseferinin Emniyeti için Avrupa Teşkilatı(EUROCONTROL)", Uluslararası Havaalanları Konseyi (ACI-Airports Council International) başta olmak üzere ilgili Uluslararası kuruluşların da üyesi bulunmaktadır.

DHMİ Genel Müdürlüğü bugün sayıları gün geçtikçe artmakta olan yerli hava yolu şirketlerinin yanısıra, 361 üzerinde yabancı ticari hava yolu şirketine hava trafik hizmetleri ve seyahatlerinde hava yolunu tercih etmekte olan 35 Milyon civarinda iç hat ve dış hat yolcusuna gerekli terminal ve yolcu hizmetlerini vermektedir.

DHMİ Genel Müdürlüğünce hava seyrüsefer ve havaalanı işletme hizmetleri çerçevesinde, hizmet verilen uçak ve yolcu trafiklerinde, son yıllarda önemli artışlar meydana gelmiştir. Özellikle, Uluslararası hava limanlarımızın dış hat uçak ve yolcu trafiklerinde önemli gelişmeler gerçekleşmekte olup, İstanbul/Atatürk Hava Limanı ile Antalya Hava Limanı, yaşanmakta olan Uluslararası trafik artışı nedeniyle, Avrupanın da önde gelen hava limanları arasında yer almaktadır.

Vizyonumuz

Kanun, tüzük ve yönetmelik, kalkınma planı ve yıllık programlar çerçevesinde; müesseselerini, bağlı ortaklıklarını ve iştiraklerini yönlendirmek ve bunlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

Bu faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi için kaynaklar sağlamak ve arttırmak.

Gerektiği hallerde müesseseler, işletmeler, ortaklıklar kurmak ve kaldırmak veya kurulmuş bir ortaklığa iştirak edilmesi için gerekli teşebbüslerde bulunmak.

Lüzumu halinde müesseseler kurmak veya kaldırmak, ortaklıklar kurulması, kaldırılması veya kurulmuş bir ortaklığa iştirak edilmesi için gerekli teşebbüslerde bulunmak.

Bağlı ortaklık ve müesseselerin bütçeleri ile fiyat, tarife ve yatırımların genel ekonomi ve Sivil Havacılık politikalarına uyumunu sağlamak.

Sivil Havacılık ihtisas alanlarında, dünya standartlarına göre personel yetiştirmek üzere eğitim tesisleri kurmak, kurdurmak ve bu tesisleri işletmek veya işlettirmek.

Faaliyet konuları ile ilgili, Bakanlar Kurulu tarafından verilen görevleri yapmak.

İstihdamı geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını sağlamak.

Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükdeki özel kuruluşlara, idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmaktır.

Misyonumuz

Kuruluşumuz misyonu; havacılık sektörüne güvenli, hızlı, kaliteli hizmet sunmak, turizmin gelişmesine ve turizm gelirlerine dolayısıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmak, vizyonu ise, Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesine katkıda bulunacak havaalanı işletmeciliğini yapmak, güvenli seyrüsefer hizmetlerini vermek ve kara tarafı yatırımlarında özel sektöre imkan sağlayarak daha özerk bir yapıya kavuşmak ve sektörde denetim rolünü üstlenmektir.

DHMİ Genel Müdürlüğü kuruluşundan bugüne kadar 74 yıllık dönem içerisinde, kara tarafı olarak tanımlanan meydan işletmeciliği ile hava tarafı hizmetleri olarak nitelenen hava seyrüsefer hizmetlerini bir bütün olarak sunan ve bu doğrultuda organize olmuş bir Kuruluştur. 74 yıllık bu birikim; bu iki hizmeti birbirine kaynaştırmış ve sistem gelinen bu aşamada tam olarak oturmuştur.

Kuruluşumuza; kanun, kanun hükmünde kararname, ana statü ve yönetmeliklerle hava taşımacılığı, havaalanı işletmeciliği, meydan yer hizmetlerinin yapılması, hava seyrüsefer hizmetlerinin ifası, seyrüsefer sistem ve kolaylıklarının kurulması ve işletilmesi görevleri verilmiştir.

Kuruluş bu yapılanma içerisinde 1980'li yılların ikinci yarısından itibaren kara tarafı hizmetlerinin en önemlisini teşkil eden terminal işletmeciliği konusunda yap-işlet-devret modeli ile kısmi özelleştirmeye başarılı bir geçiş yapmıştır

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

1956 yılında kurulan DHMİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 1979 yılında kurulan DHMİ Teftiş Kurulu faaliyetlerini 18.11.1983 tarihinden itibaren Devlet Havacılık ve Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak yürütmüş ve 08.06.1984 tarihinden itibaren DHMİ Genel Müdürlüğü bünyesinde "DHMİ Teftiş Kurulu Başkanlığı" ünvanı ile denetim birimi olarak yerini almıştır.

1979 yılında kurulan DHMİ Teftiş Kurulu, denetim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere bugüne kadar 1983, 1987, 2002 ve 2006 yıllarında dört defa Müfettiş Yardımcılığı özel yarışma sınavı düzenlemiştir. Çeşitli yıllarda Özelleştirme Kanunu kapsamında Kurula naklen atanan Müfettişlerle birlikte bugün 1 Başkan, 10 Başmüfettiş, 1 Müfettiş ve 5 Müfettiş Yardımcısı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

DHMİ Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Müfettişler doğrudan Genel Müdüre bağlıdırlar ve Kuruluş işlemlerinin mevzuata uygunluğunu Genel Müdür adına denetlerler

DHMİ Müfettişlerinin Görev ve Yetkileri

15.10.1993 tarihli DHMİ Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin 5. ve 10. Maddelerinde Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın ve DHMİ Müfettişlerinin görev yetki ve sorumlulukları belirtilmiştir. DHMİ Teftiş Kurulu ve Müfettişler Genel Müdürün emri ve onayı üzerine aşağıdaki işlemleri yapmakla görevli ve yetkilidirler :

1- DHMİ Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile müessese ve bağlı ortaklıklarında her türlü inceleme, araştırma , soruşturma ve teftiş yapmak ve teftişlerin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek ,

2- Kuruluşun görevleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgelerin uygulanış tarzını izlemek,

3- Kuruluş personelinin görev ve sorumlulukları ile ilgili durum ve davranışlarını incelemek, araştırmak, teftiş etmek ve gerekenler hakkında soruşturma yapmak,

4- Teftiş ve inceleme sırasında ögrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar için, sorumlular hakkında tabii oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu hemen Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bildirmek, gecikmesinden zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak,

5- Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırma ve işlerin istenen seviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düsünceleri Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bildirmek,

6- Müfettiş yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini sağlamak,

7- Çeşitli konularda yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

8- Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle ilgili çalışmalar ile Genel Müdürlük Makamınca verilecek teftiş ve denetim hizmetleriyle ilgili diğer işlemleri yapmak.

 

DHMİ Müfettişleri DHMİ Genel Müdürünün onayına istinaden Kurul Başkanı tarafından görevlendirilirler ve Makam veya Kurul Başkanı dışında hiçbir yerden emir alamazlar.

DHMİ Müfettişleri, kendilerine verilen görevler hakkında yaptıkları çalışmaları rapor şeklinde sonuca bağlayarak Kurul Başkanlığına gönderirler. Kurul Başkanlığına intikal eden raporlar Başkan veya görevlendireceği bir Refakat Müfettişi tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususlar varsa bunların giderilmesi, raporu düzenleyen Müfettişten istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde, Başkanca belirlenecek görüş doğrultusunda işlem yapılır.

Raporlar üzerindeki Başkanlıkça yapılan incelemeden sonra, aşağıdaki prosedür uygulanır:

1- Cevaplı raporlar ile inceleme raporları üzerine yapılması gereken işlemlerin ilgili ünite nezdinde izlenmesi Teftiş Kurulu Başkanlığı'na aittir.

2- Raporlar üzerine ilgili üst makamların uygulanmasını yerinde gördükleri işlemlere ait bildiriler, Teftiş Kurulu Başkanlığınca; raporu yazan Müfettişe, rapor birden fazla Müfettişe ait ise en kıdemlisine gönderilir.

Soruşturma ve İnceleme Raporlarının "Sonuç" bölümlerindeki Müfettiş önerileri üzerine yapılan işlemler, işlem tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığıyla Müfettişe bildirilir. Herhangi bir işlem yapılmaması halinde bunun da gerekçeli olarak bildirilmesi gerekir.

3- Müfettişler yapılan tebligatı uygun ve yeterli buldukları taktirde "görülmüstür" notu ile Teftiş Kurulu Başkanlığına geri gönderirler. Aksi halde konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleriyle birlikte en geç 30 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

4- Müfettişlerin bu görüşleri karşısında ünitelerin kendi tutum ve işlemlerini değiştirmemeleri halinde Teftiş Kurulu Başkanı konuyu gerekirse yeniden inceletir; veya gereğini bizzat yapar.

5- Müfettişlerin inceleme ve soruşturma görev onayı dışında kalan ve ünitenin daha mükemmel sonuç almasını temine yönelik tavsiyeleri, onay Makamınca uygun görülmek şartıyla, "tavsiyeler" başlığı adı altında ilgililere tebliğ edilmek üzere ilgili Makama gönderilir. Bunların yerine getirilip getirilmediği ilgililerce takip edilir. Uyulmaması haklı bir sebebe dayanıyorsa durum bir raporla belirtilir. Aksi halde sorumlular hakkında soruşturmaya geçilir

Müfettişlerin Uyacakları Hususlar ve Çalışma Anlayışı

DHMİ Müfettişleri yetkilerini kullanırken şu hususlara uyarlar :

1- İcraya müdahale edemezler.

2- Evrak, defter ve kayıtlar üzerine serh, ilave ve düzeltme yapamazlar.

3- Teftişe tabi kimselerle, hususi münasebetler tesis edemezler. Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar müstesnadır.

4- Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları, işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

DHMİ Müfettişleri görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili faaliyetlerinde asağıda belirtilen çalışma anlayış ve amaçlarını göz önünde tutarlar : Teftişte esas amaç, denetlenen ünitelerin gelecekte daha mükemmel sonuçlar elde etmesine ve yolsuzlukların , usulsüzlüklerin en aza indirilmesine yönelik çözüm önerileri getirmektir.

DHMİ Müfettişleri bu esastan hareketle ;

1- Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı ile müessese ve bağlı ortaklıklarında teftiş ve denetimin etkin bir şekilde yürütülmesini engelleyen hususları ve mükerrerlikleri tespit etmek,

2- Yapılan işlem ve çalışmalar ile amaca yönelmede kullanılan yöntemlerin uygunluğunu, kamun harcamalarının yerinde olup olmadığını denetlemek,

3- Mevzuattan ve standartlardan sapmalar varsa, bunları belirlemek ve ekonomik, sosyal, idari ve hukuki nedenleri tahlil ederek, sapmaların düzeltilmesi; iş ve hizmet veriminin optimal ve rasyonel düzeye çıkarılması için öneriler getirmek, amaçlarını göz önünde tutarlar.

Müfettişlerin çalışma anlayışı, etkin, verimli, iktisadi ve caydırıcı bir denetim sistemini öngörür ; hata arayan ve sadece tenkit eden statik teftiş 

sistemini reddeder.

Kurulun İşleyişi ve Yapısı

DHMİ Teftiş Kurulu doğrudan DHMİ Genel Müdürüne bağlı olarak, Genel Müdürlük Makam Onayları üzerine görev yapmaktadır. Kurulu Genel Müdür adına Kurul Başkanı yönetir ve görevlendirmeleri yapar.

Kurul Başkanı ve DHMİ Müfettişleri, Teftiş Kurulu Yönetmeliği gereğince Yönetim Kurulu Kararı ile atanırlar. Kurul Başkanlığı kadrosu dahil tüm derecelerde toplam 20 kadro var olup, kadroların 20'si de doludur. Kurulda halen Başkan dışında 10 Başmüfettiş, 1 Müfettiş ve 5 Müfettiş Yardımcısı görev yapmaktadır.

 

DHMİ Müfettişlerinin İşe Alınması

DHMİ Müfettişliği mesleğine, KPSS sınavında belirlenen baraj puanı aşanlardan mesleğe giriş için basvuranlar arasında yapılan DHMİ Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olunduktan sonra girilebilir. Bu sınav hukuk, iktisat, maliye, muhasebe ve yabancı dil konularından seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konuda en az 60 ve ortalama 65 puan almak gerekir. Yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava alınırlar. Sınav Kurulu üyelerinin her birinin verdiği notlar ortalaması 65 ve üzeri olanlar sözlü sınavda başarılı sayılırlar. Yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması adayların giriş sınav notunu gösterir. Adaylar giriş sınav notuna göre bir listede toplandıktan sonra, kadro sayısı ve ihtiyaca göre sınavdaki derece sırası esas alınarak DHMİ Müfettiş Yardımcılığına atanırlar.

DHMİ Teftiş Kurulunun Mesleki Etik Prensipleri

Mesleki etik prensipleri , müfettişlerin görevleriyle ilgili faaliyetlerini Yönlendirmek amacına yönelik değerleri ve ilkeleri içeren bir bildiridir. Müfettişlerin sahip oldukları bağımsızlık karakteri, yetkileri ve sorumlulukları Kurulun ve Müfettişlerin yüksek mesleki ahlak sergilemelerini gerektirmektedir.

Müfettişlerin davranışları her zaman ve her koşulda kusursuz olmalıdır. Mesleklerinin yürütülmesine iliskin herhangi bir zaaf veya özel hayatlarındaki herhangi bir uygunsuz davranıs, Müfettişlerin ve temsil ettikleri Kurulun dürüstlüğüne ve yapılan denetim faaliyetlerinin kalitesine ve geçerliliğine gölge düsürebileceği gibi Kurulun yeterliliği hakkında kuşku uyandıracaktır. Bu nedenlerle mesleki etik prensiplerin uygulanması Müfettişlere ve yaptıkları işlere güven duyulmasını sağlayacaktır.

DHMİ Teftiş Kuruluna bugün duyulan büyük güven ve saygı , daha önceki ve günümüzdeki mensuplarının müşterek bir anlayışla benimsedikleri bağımsızlık, dürüstlük, tarafsızlık, profesyonellik, mükemmellik, topluma karşı sorumluluk ve denetlenene karşı sorumluluk prensiplerine ciddiyetle bağlı kalmalarının bir sonucudur.

Mesleki Etik Prensipler :

1- Bağımsızlık : Bağımsızlık Kurulun ve mensuplarının, varlıklarının ve tarafsız hizmetler sunabilmelerinin ön koşuludur. DHMİ Müfettişleri bağımsızlıklarını zedeleyecek ve bu yönde yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek her tür durum ve davranıştan uzak dururlar. Bu nedenle DHMİ Müfettişlerinin bağımsızlıklarına her ne sebeple olursa olsun özel, kişisel ve dışsal hiçbir çıkar veya amaç nedeniyle gölge düşürülmemelidir.

2- Tarafsızlık : Tarafsızlık güvenilirliğin vazgeçilmez bir unsurudur. DHMİ Müfettişleri denetim faaliyetlerini önyargıdan uzak, dürüst ve tarafsız bir biçimde yürütürler. Çalışma konusu faaliyetlerle ilgili bilgileri toplarken, değerlendirirken ve aktarırken mesleki tarafsızlığa son derece bağlı kalırlar ve konuyla ilgili her unsuru dengeli bir şekilde değerlendirir ve hükümlerini müspet bilgi, belge ve delillere dayandırırlar. Kendi çıkarlarının, dışsal müdahalelerin ve politik hiçbir tesirin etkisi altında kalmazlar.

3- Dürüstlük : DHMİ Müfettişleri doğruluk ve adaletten, bağımsızlık ve tarafsızlık prensiplerinden ayrılmazlar. Mesleğin gerektirdiği davranış standartlarına uyarlar. Bağımsızlıklarını ve dürüstlüklerini zedeleyebilecek veya böyle bir kanaat oluşturacak her tür çıkarı reddederler. Yetki ve görevleriyle ilgili faaliyetleri sırasında elde ettikleri bilgileri kendileri veya başkasına çıkar sağlamak amacıyla kullanmazlar.

4- Mükemmellik : DHMİ Müfettişleri çalışmalarını üstün kalitede ürünler sunulmasını sağlayacak sekilde planlayarak yürütürler. Kaliteli ürün sunabilmek için, sürekli gelişim anlayışıyla yenilikleri izler ve kurumun ihtiyaç duyduğu yeniliklerin en mükemmel sekilde hayata geçirilmesi yönünde çalışırlar.

5- Profesyonellik : Denetim kültürünü özümsemiş olan DHMİ Müfettişleri, nitelikli ürün sunabilmek için ekip çalışması ve işbirliğine önem verirler. İşlerinde en üst seviyede kusursuz davranış standartlarına uyarlar. Müfettişlerin çalışmaları konusunda müdahalede bulunulmaması ve kendi potansiyellerini gelistirmelerine imkan sağlanması Kurulun temel politikasıdır.

6-Topluma Karşı Sorumluluk : DHMİ Müfettişleri toplum yararını her şeyin üstünde tutarlar. Toplumun, idarenin ve çalışanların güven ve saygısını kazanmaya yönelik bir çalışma anlayışıyla hareket ederler. Görevlerini yerine getirirken, Kurumun ve denetlenen birimlerin beklenti ve ihtiyaçlarına duyarlı hareket eder ve karşılıklı anlayış içinde çözümler üretilmesine çaba gösterirler. Kuruluşun faaliyetlerinin ve topluma sunduğu hizmetlerin hukuka uygun olarak adalet, eşitlik ve tarafsızlık anlayışı içerisinde yürütülmesini ve kaynakların etkin ve verimli bir sekilde hizmete hasredilmesini sağlamak için üzerine düşen denetim, öncülük ve yol göstericilik görevini layıkıyla yerine getirirler.

7- Denetlenene Karşı Sorumluluk : DHMİ Müfettişleri, çalışanları en değerli varlık olarak kabul ederek, rahat ve verimli bir şekilde çalışabilecekleri ve potansiyellerini Kurum yararına geliştirebilecekleri bir çalışma oluşturulması ve sürdürülmesine öncülük ederler. Denetlenen birim ve kişilere karşı tam bir tarafsızlık içinde olurlar. Denetlenen konulara son derece objektif yaklaşırlar. Hüküm ve görüş oluştururken, denetlenen birim ve kişilerin sunduğu her türlü bilgi ve görüşü değerlendirme ve hükümlerinde esas alırlar. Öncülük ve yol göstericilik görevini yerine getirirken; tavsiye ve temenninin bittiği, yönetimin karar alma sorumluluğunun başladığı sınırı aşmazlar ve icraya müdahale etmezler. Denetlenenlere karşı saygı ve nezaketle davranırlar. Bireyin değerini ön plana çıkaran bir anlayışla, çok yönlülük ve farklılıklara değer veren bir yaklaşım içerisinde olurlar.

Strateji Bildirimi

-Avrupa Birliği ile uyum sürecinin genelde denetimi etkilemesi,

-Hesap verme sorumluluğunun ve şeffaflığın kamu kesiminin gündemini etkilemesi,

-Tahakkuk bazlı muhasebe ve çok yıllık bütçe gibi, kamu mali sistemindeki yenileşmeler yoluyla çıktılara ve sonuçlara odaklanılması,

-Performans yönetimi oluşturulmasına yönelik girişimlerin yoğunluk kazanması,

-Bilişim teknolojisinin imkanlarından giderek artan ölçüde yaralanılması,

-Bütçe sürecinde birimlerin etkinliğinin artması,

-Kamuoyunun, sivil toplum örgütlerinin ve uluslararası kuruluşların teftiş kurullarının varlık nedenine ve misyonuna uygun bir birim haline gelmesine yönelik taleplerinin artarak sürmesi, hususları dikkate alınarak DHMİ Teftiş Kurulunun ürettiği hizmetlerin kapsamını ve niteliğini bu perspektif çerçevesinde geliştirmek amacıyla DHMİ Teftiş Kurulu Stratejik Planı hazırlanmıştır.

Stratejik Amaçlar

1- Klasik Denetim Faaliyetlerini Etkinleştirmek,

2- Çağdas Denetim Uygulamalarınıi Yerleştirme,

3- Hizmet İçi Eğitime Süreklilik Kazandırma ve Mesleki Gelişimi Özendirme,

4- Bilişim Teknolojisinden Yararlanma İmkanlarını Artırma,

5- Teftiş Kurulunu Güçlendirecek Sistemler Oluşturmak.

İletişim Bilgileri

Adres : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 

Konya Yolu Üzeri 06330 

Etiler / ANKARA 

TÜRKİYE

Telefon : + 90 312 - 212 61 20 

Fax : + 90 312 - 212 39 17 

E-Posta : dhmi@dhmi.gov.tr

 

www.dhmi.gov.tr

 

 

 

 

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
dhmi
bu kuruma girislerdeki taban puanlarini görmek istiyoruz. Basvurular icin adaylarda aranan nitelikler nelerdir?
Hnur
2008.1.22 - 13:37
Cevaplama yetkiniz yok.
Yoruma şikayet et

Arkadaşına öner RSS Sitene Ekle

Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007

kpss adli hakimlik idari hakimlik kpss