Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol
{(adsshow.php|rekno=87)}

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.

 

 

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

 

Bakanlığımızın Tarihçesi


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilk çekirdeği 1930’lu yıllarda İktisat Vekaleti içinde oluşmuştur. 27 Mayıs 1934 tarih ve 2450 sayılı İktisat Vekaleti Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanunla, bu Bakanlık bünyesinde İş ve İşçiler Bürosu” kurulmuştur. 8 Haziran 1936 tarih ve 3008 sayılı İş Kanunuyla İş ve İşçiler Bürosu, İş Dairesi haline getirilmiştir. Çalışma Bakanlığı, Devlet Dairelerinin Bakanlıklara Ayrılması Hakkındaki 3271 sayılı Kanunun 1. Maddesine dayanılarak, Başbakanın 7 Haziran 1945 tarih ve 6-376/6 sayılı teklifi üzerine 7 Haziran 1945 tarih ve 4/591 sayılı Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile kurulmuş hemen arkasından 22 Haziran 1945 tarih ve 4763 sayılı Çalışma Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun çıkarılmıştır.(R.G. 27 Haziran 1945)

 

 

28 Ocak 1946 tarih ve 4841 sayılı Çalışma Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (R.G. 30 Ocak 1946) 4763 sayılı Kanuna göre daha geniş bir görev tanımı yapmış, merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili düzenlemeler getirmiştir. Daha sonra, 17.11.1974 tarih ve 4-1040 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ile Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmuş, Sosyal Sigortalar Kurumu ile Bağ-Kur bu Bakanlığa bağlanmıştır. 13 Aralık 1983 tarih ve 184 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (R.G. 14 Aralık 1983) ile Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilerek “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” adıyla yeniden teşkilatlandırılmıştır. 184 sayılı KHK, aynı zamanda 4841 sayılı Kanunu yürürlükten kaldırmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve görevleri hakkında 184 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Değiştirilerek 09.01.1985 tarihinde 3146 Sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. Daha sonra, 04.Ekim 2000 tarihinde yürürlüğe giren 618 Sayılı KHK ile Bakanlık yeniden yapılandırılarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü kurulmuş ve Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü yeniden yapılandırılmıştır. Bakanlığımızın Yurtdışı Teşkilatı, 1960’lı yılların başından itibaren gelişen ve ülkemiz için yeni bir olgu niteliğindeki sanayileşmiş Avrupa ülkelerine düzenli Türk işgücü sevkıyatı ile doğan ihtiyaç sonucu ihdas edilmiştir. Başta Almanya Federal Cumhuriyeti’ne olmak üzere, diğer Avrupa ülkelerine giden Türk işgücünün ülkemizdekinden farklı ve yabancı toplumsal çevrede ve değişik yaşam koşullarında Devlet eliyle destek görmesi ve sorunlarına çözüm bulunması amacıyla bulundukları ülkelerdeki Büyükelçiliklerimizin nezdinde Çalışma Müşavirlikleri ve Başkonsolosluklarımız bünyesinde de Çalışma Ataşelikleri kurulması yoluna gidilmiştir.

Bakanlığımızın Görevleri

Çalışma yaşamını düzenleyici, işçi işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu önlemler almak, 

Çalışma yaşamındaki mevcut ve olası sorunları ve çözüm yollarını araştırmak, 

Ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak için gerekli önlemleri araştırmak ve uygulamasının sağlanmasına yardımcı olmak, 

İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların yaşam düzeyini yükseltecek önlemleri almak, 

İşçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlayıcı önlemlerin alınmasını sağlamak, 

Çalışma yaşamını denetlemek, 

Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak, 

Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak, 

Sosyal güvenlik olanağını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak, 

Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerin çalışma yaşamı ve sosyal güvenlikle ilgili sorunlarına çözüm yolları aramak, hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek, 

Çalışma yaşamını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici önlemleri almak, 

İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak.

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Telefon :

0312 296 60 00

e-Mail :

webmaster@csgb.gov.tr

Adres :

Inönü Bulvari No:42 Emek ANKARA

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

İŞ DENETİMİNİN AMACI

1. Genel Olarak İş denetiminin ana amacı çalışanları korumak, çalışma yaşamı ile ilgili mevzuatın uygulanıp uygulanmadığını izlemek ve denetlemektir.81 sayılı ILO Sözleşmesinin 3. ve 129 sayılı ILO Sözleşmesinin 6. maddelerine göre, iş denetiminin temel ve öncelikli görev alanı, çalışma ortamı ve çalışma koşullarıdır. Bu alanlara ikincil olanlar ise çalışma ilişkileri, istihdam ve meslek eğitimidir. Çalışma ortamı kavramıyla, çalışanların sağlığını, güvenliğini ve iyilik halini etkileyen geniş bir alan anlatılır. Fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, psikososyal etmenler çalışma ortamında oluşan ve gerekli önlemler alınmadığında çalışanların iyilik durumunu etkileyen etmenlerdir.Çalışma koşulları kavramı ile, çalışanların korunmasını doğrudan ilgilendiren dört alan anlatılır:

a. Çocukların ve Gençlerin Çalıştırılması

İş denetimi, risk grupları arasında sayılan çocukların ve gençlerin çalıştırılmasında, çalışanların korunması kapsamında pek çok görev üstlenir. İş denetimi, çocukların ve gençlerin çalıştırılmasını önleme çabalarının yanında, bunların işe başlama yaşının, çalıştırılmaları uygun olan ve olmayan işlerin belirlenmesine ve bu işlerde nasıl korunacaklarına ilişkin politikaların hazırlanmasına ve yürütülmesine katılır.

b. Kadınların Çalıştırılması

Kadınlara yönelik ayrımcılık, analığın korunması, genelde kadınlar, özelde de gebe ve emzikli kadınlar için zararlı ve tehlikeli sayılan işler ve maddelerle ilgili düzenlemeler, kadın çalışanların çalışma süreleri, iş denetiminin görev alanı içindir.

c. Çalışma Süreleri

Çalışma süresi, çalışma süresinin uygulama şekli, gece çalışması, dinlenme, izin ve tatil süreleri gibi farklı konularıyla iş denetiminin konusu içindedir.

d. Ücretler ve Genel Olarak Ödeme Sistemleri

Bu alanlar da, iş denetiminin konusuna girmektedir. Farklı ödeme sistemleri, gerekli düzenlemeler yapılmadığında, hem çalışanların sağlık ve güvenliklerini olumsuz yönde etkiler, hem de ekonomik olarak korunmayı zorlaştırır.Çalışma koşulları kapsamında olan bu dört başlık, çalışanların bedensel, akılsal, toplumsal iyilik halinin korunup geliştirilmesini etkilediği oranda, iş denetiminin görev alanına girer. Dünyadaki denetim sistemleri incelendiğinde, öncelikli görevler olarak belirlenen çalışma ortamı ve koşullarının yanında, bazı sistemlerde çalışma ilişkilerinin, istihdamın ve mesleki eğitimin de, çalışanların korunmasını ilgilendirdiği oranda, iş denetiminin görev alanına alındığı gözlenmektedir. Çalışma ilişkileri kavramı ile bireysel ve toplu iş ilişkileri anlatılmaktadır. Bu başlıklar altında incelenen konular, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması ve geliştirilmesini ilgilendirdiği oranda, iş denetiminin görev alanına katılır. Bireysel iş ilişkilerinin başlıca konuları, iş sözleşmeleri, işe alma ve işe son vermedir. Toplu iş sözleşmeleri, uyuşmazlıklar, uyuşmazlıkların çözülmesi, örgütlenme ve temsil haklarının korunması ise, toplu iş ilişkileri başlığı altında incelenmektedir. Bazı sistemlerde, bu sorunlar iş denetiminin bu konuda uzmanlaşmış birimlerinde incelenirken, bazılarında da, çalışma ortamı ve koşulları ile ilgilenen denetim örgütü, bu alanda da etkinlik gösterir. Diğer sistemlerde ise, çalışma ilişkileri iş denetiminin görev alanı dışında bırakılmıştır. Bu sistemlerde çalışma ilişkileriyle ilgili uyuşmazlıklar, taraflar arasında, yargıda veya bu uyuşmazlık özelinde örgütlenmiş kuruluşlarda çözülür.Bazı denetim sistemlerinde istihdam ve mesleki eğitim de, iş denetiminin görevi olarak belirlenmiştir. Hem istihdam hem de mesleki eğitim, bu konuların sorun olduğu ülkelerde çalışanların korunması anlamında önemli alanlardır.

Ülkemizde iş denetimi örgütü, esas olarak çalışma ortamı, çalışma koşulları ve bireysel çalışma ilişkileri alanında, kısmi olarak da, toplu iş ilişkileri alanında görevlendirilmiştir. İstihdam ve mesleki eğitim kısmı (denetimle ilişkili kısımları dışında), iş denetim örgütünün görev alanında yer almamaktadır. 

2. Çalışma İlişkilerinin İş Denetiminin Konusu Olması

Bireysel çalışma ilişkilerinin, iş denetiminin konusu olmasının yerinde olmadığı ileri sürülmektedir. Bu görüşe göre; bireysel çalışma ilişkileri alanındaki sorunların bireysel olarak incelenmesi ve bu sorunun çözümlenmeye çalışılması, iş denetiminin görev alanlarında belirli politikalar oluşturulup, bunların uygulanmasını engellemektedir. Bu yakınmalar, özellikle iş sözleşmesinin koşulları ve sona ermesiyle ilgilidir. Bunların sayısının çokluğu nedeniyle, müfettişlerin programlarının çoğunu oluşturmaktadır. Müfettiş, incelemeleri sonucu yaptırım da uygulayamadığından, boşuna uğraşmış olmakta ve konu yargıya gitmektedir. Bunun yerine, iyi hazırlanmış denetim programları ile çalışma yaşamının belirli bir düzene oturtulması sağlanırsa, söz konusu bireysel şikayetlerin kaynağı da ortadan kaldırılabilir. Ancak, çıkarları çatışan işçi ve işverenlerin bir arada bulunduğu bir ortamda görev yapan iş müfettişleri, işyerindeki durumu en iyi değerlendirebilecek ve yardımcı olabilecek durumda olduğundan, çalışma ilişkilerini korumak ve geliştirmek görevi de iş müfettişlerine verilmektedir. Böylece iş denetimi, çalışma barışının sağlanmasına katkıda bulunabilmektedir. Ancak, iş denetimi ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın, her işyerine ulaşma şansı yoktur. Bu incelemeler, mahkemelere doğru karar vermelerini kolaylaştıracak olumlu saptamalar sağlamaktadır. Ayrıca, şikayetlerin bir kısmı kayıt dışı işyerlerinden geldiğinden, bu işyerlerinin de kayıt altına alınması sağlanabilecektir.

Dünyadaki iş denetim sistemlerinin bazılarında uzmanlaşmış birimler, bazılarında ise denetim örgütünün çalışma ortamı ve koşulları ile görevli bölümü, çalışma ilişkilerine ilişkin sorunların çözümü ile ilgilenmektedir. Bazı ülkelerde ise, bu alan iş denetiminin görev alanında değildir. Bu ülkelerde bu sorunlar mahkemede veya bu sorun özelinde örgütlenmiş birimlerce çözülür.

İş Teftiş Kurulunun ve Müfettişlerin

Görev ve Yetkileri

İş Teftiş Kurulu Başkanlığının, Kurul Başkanının, Grup Başkanı ve Müfettişlerin görev ve yetkileri İş Teftiş Tüzüğünde aşağıdaki gibi açıklanmıştır:

İş Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri

Madde 10 - (Değişik: 21/7/1989 - 89/14389 K.)

İş Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

A) Çalışma hayatıyla ilgili mevzuatın uygulanmasını denetlemek,

B) İş teftişiyle ilgili mevzuat çalışması yapmak ve mevzuatta görülen boşluk ve aksaklıkların giderilmesi için alınması gerekli önlemler konusunda görüş bildirmek,

C) İş teftişiyle ilgili istatistikleri tutmak, değerlendirmek, yorumlamak ve yayınlanmasını sağlamak,

D) Mevzuatta öngörülen ve bakanlık makamınca verilen diğer işleri yapmak.

Kurul Başkanının görev ve yetkileri

Madde 11 - İş Teftiş Kurulu Başkanı, iş teftiş hizmetinin yürütülmesinden sorumludur. Görev ve yetkileri şunlardır:

A) İş Teftiş Kurulunun çalışmalarını düzenlemek, gözlemek, denetlemek ve değerlendirmek,

B) Grup başkanlarının, kendilerine verilecek ilkelere göre hazırlayacakları teftiş programlarını incelemek, Bakanlık makamının onayına sunmak, uygulanmasını sağlamak ve sonuçları hakkında yıllık raporlar hazırlamak,

C) Müfettişlerin çalışacakları iş teftiş gruplarını belirlemek,

D) Teftiş raporlarını incelemek, varsa, eksikliklerini tamamlatmak, yanlışlıklarını düzelttirmek,

E) Teftiş raporlarının sonuçlarına göre çalışma hayatının düzenlenmesi, işçilerin refahının artırılması, sağlık ve güvenliklerinin korunması konularında alınacak önlemleri saptamak ve bu konularda Bakanlığa önerilerde bulunmak,

F) İşyeri teftiş fişlerinin tutulmasını sağlamak,

G) İş teftişiyle ilgili istatistik bilgileri derlemek,

H) Uluslararası Çalışma Örgütüne her yıl gönderilecek genel raporun iş teftişine ilişkin bölümünü hazırlamak ve Araştırma Kuruluna göndermek,

İ) Müfettiş yardımcılığına alınacakların sayısını meslek dallarına göre belirleyip Bakanlık makamının onayına sunmak.

J) (Ek: 21/7/1989 - 89/14389 K.) Müfettişlerin çalışma ve hakediş çizelgelerini incelemek veya inceletmek, eksikliklerin ve yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamak ve tahakkuka bağlatmak,

K) (Ek: 21/7/1989 - 89/14389 K.) İşin yürütümüyle işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında düzenlenecek seminer, panel, konferans, toplantı vb. faaliyetlere müfettişlerin katılmalarını sağlamak ve gerekli görüldüğünde bu faaliyetlerde görevlendirmek,

L) (Ek: 21/7/1989 - 89/14389 K.) Gerektiğinde teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

M) (Ek: 21/7/1989 - 89/14389 K.) Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalara veya üyesi olduğu uluslararası topluluklara katılmış ülkelerde, çalışma hayatı ve teftiş konusunda inceleme ve araştırma yapılması, bu ülkelerle bilgi alışverişinde bulunulması, varsa antlaşmaların iş teftiş sistemi hakkında öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirilmesi için çalışmalar yapmak.

Grup başkanlarının görev ve yetkileri

Madde 12 - İş müfettişleri grup başkanları, işlerin düzenli ve etkili biçimde yürütülmesinden sorunludurlar. Görev ve yetkileri şunlardır:

A) Verilecek ülkelere göre yıllık teftiş programlarını hazırlamak ve İş Teftiş Kurulu Başkanına göndermek.

B) Teftiş programının uygulanmasını sağlamak,

C) Teftiş programlarına göre müfettişleri görevlendirmek, valilik ya da bölge çalışma müdürlüklerince grup başkanlarına bildirilen işçi yakınması, yetki saptanması, grev oylaması, kurma izni, işletme belgesi vb. teftiş işleriyle bağdaşabilen işleri müfettişlere iletmek ve izleyerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

D) Teftiş raporlarını incelemek, varsa, eksikliklerini tamamlatmak, yanlışlıklarını düzelttirmek, müfettiş ve yardımcılarının çalışmalarını izlemek, denetlemek,

E) Gerektiğinde müfettişlerin görev ve yetkilerine giren işleri yapmak,

F)İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca verilen diğer işleri yapmak,

G) İşyeri teftiş fişlerinin tutulmasını sağlamak,

H) Müfettişlerce düzenlenen raporların bir örneğini, gerektiğinde görüşüyle birlikte, değerlendirilmek üzere İş Teftiş Kurulu Başkanlığına göndermek,

İ) 13 üncü maddenin F bendi gereğince, müfettişlerce hazırlanan aylık çalışma çizelgelerinin bir örneğini Kurul Başkanlığına göndermek.

Müfettişlerin görevleri

Madde 13 - Müfettişlerin görevleri şunlardır:

A) İş teftiş Kurulu Başkanı veya grup başkanınca kendilerine verilen işleri yapmak,

B) Çalışmalarının sonuçlarını rapora bağlayarak grup başkanına vermek,

C) Görevli oldukları yerlerde, programlarında bulunmayan, fakat işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden kesin ve ciddi zorunluluk bulunan durumlarda, kendilerinden ve derhal işe el koyarak gereğini yapmak ve durumu grup başkanına bildirmek,

D) Mevzuatta gördükleri boşluk ve aksaklıkların giderilmesi için önerilerde bulunmak,

E) İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen anketleri yürütmek ve istenen istatistik bilgileri derlemek,

F) Teftiş programı gereğince yapacağı işlerin yer ve gününü belirleyen aylık çalışma çizelgesini hazırlayarak iki örneğini grup başkanına vermek,

G) Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak.

Müfettişlere yaptırılacak diğer hizmetler

Madde 14- Yasalarla Çalışma Bakanlığına, çalışma hayatıyla ilgili olarak valiliklere ve bölge çalışma müdürlüklerine verilen görevlerden, teftiş hizmetiyle bağdaşabilir nitelikte olanlar, müfettişlere yaptırılabilir. Bu konudaki istem Bakanlıkça İş Teftiş Kuruluna, valiliklerce grup başkanına, bölge çalışma müdürlerince iş müfettişleri grup başkanlarına, grup bulanmayan yerlerde, varsa, görevli müfettişe bildirilir. Müfettişlere, yasalarda ve bu Tüzükte belirtilenler dışında görev verilemez.

Müfettişlerin yetkileri

Madde 15 - Müfettişlerin yetkileri şunlardır:

A) Bu Tüzüğün kapsam ve amacı çerçevesinde işyerlerindeki çalışma koşullarıyla üretim ve yapım yöntemlerini incelemek,

B) İşveren ve işçileri veya konuyla ilgili bulunan kimseleri, işyerinde ya da işyeri dışında dinlemek, sorular sormak, bunlardan gerekli bilgileri istemek ve imzalı ifadelerini almak,

C) (Değişik: 21/7/1989 - 89/14389 K.) Mevzuatın tutulmasını veya bulundurulmasını öngördüğü kayıt, puantaj cetveli, defter, belge, liste, çizelge, rapor, bordro, makbuz, hesap pusulası, ilan, sağlık raporu, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu defteri,tesisat,makina ve cihazların periyodik bakım ve kontrol kartları vb. belgelerin işyerlerinde bulundurulup bulundurulmadığını tespit etmek, bunları işveren veya vekilinden incelemek üzere istemek, gerektiğinde örnek ve özet çıkarmak.D) İşyerinde inceleme olanağı bulunmayan veya işyerinde bırakıldığında inceleme seyrinin değiştirilmesi ya da suç kanıtlarının yok edilmesi olasılığı bulunan durumlarda, ilgili belgeleri, üzerlerinde silinti, kazıntı ve ek yapılmadan geri vermek koşuluyla bir örneğini işyeri yetkilisine vereceği imzalı ve mühürlü bir saptama tutanağı düzenleyerek geçici olarak almak,

E) İşyerinde kullanılan makina, araç, gereç, aygıt, tesis vb. ile yapımda kullanılan veya işlenen ham madde ve bunların işlenmiş olanlarını görmek, işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından zararlı, tehlikeli ve mevzuata uygun olup olmadıklarını incelemek ve araştırmak, gerektiğinde kullanılan veya işlenen hammaddelerle işyerindeki hava, duman, buhar, toz vb. den örnekler alıp tahlil ve muayene etmek veya ettirmek, (Örnekler, işveren veya işveren vekili, bulunmadıklarında işyerinde çalışanlardan birinin önünde ve durum bir tutanakla belgelenmek ve bir kaba konup mühürlenmek suretiyle alınır.)

F) Görevlerini yaptıkları sırada İş Kanununa göre suç sayılan eylemlere rastladıklarında;

1 - Bu eylemler, işçilerin, yaş, cinsiyet ve sağlık durumlarına ilişkin ise bu durumdaki işçileri çalışmaktan alıkoymak,

2 - İşçilerin sağlığı ve güvenlikleriyle ilgili yakın tehlikeleri, üretime en az etkili olabilecek biçimde, tehlike gösteren makine veya tesisleri veya bölümlerini mühürleyerek, olanak varsa tehlike kaynağının yerini değiştirerek, kullanılması yasak ve zararlı maddeleri işverenin işyerinden uzaklaştırmasına kadar belirli bir kap veya yere koyup mühür altına alarak veya kullanılmasını yasaklayarak önlemek, 1475 sayılı İş Kanununun 75 inci maddesinin A ve B bendlerinde yazılı hallerde de bu bendlerde ve aynı maddenin D bendine göre çıkarılmış bulunan "İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerinin Kapatılmasına Dair Tüzük" hükümleri uygulanıncaya kadar bu önlemleri almak,

G) Teftişe tabi olan veya tabi olduğu kanısına varılan işyerlerine ve eklentilerine, gündüz ve gecenin çalışılan herhangi bir saatinde işveren veya işveren vekillerine önceden haber vermeden girmek ve teftiş görevinin yerine getirilmesi işyerinin açılıp inceleme yapılmasını gerektiriyorsa, yasal bir sakınca olmamak koşuluyla, kapalı olan işyerlerini işveren veya vekiline açtırıp gerekli gördüğü incelemeyi yapmak.

TEFTİŞ TARİHÇE

ÜLKEMİZDE İŞ DENETİMİNİN TARİHİ

1936 yılında kabul edilen 3008 sayılı Yasanın, “İş Hayatının Murakabe ve Teftişi” adlı bölümünün 91. maddesinde, devletin, ulusal çalışma bütünlüğünün düzen altında yürütülmesini sağlamak üzere, iş yaşamının yasa kurallarına ve ülke çıkarlarına uygunluğunu takip edeceği, kontrolünü yapacağı ve denetleyeceği düzenlenmiştir. 3008 sayılı İş Yasasının kabulü sırasında İktisat Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan iş müfettişliği, “İş Dairesi” yönetsel birimi bünyesinde görev yapmış olup, 1946 yılında Çalışma Bakanlığı’nın bünyesine alınmıştır. İş müfettişliği önce yönetsel denetim (sosyal) temeline göre kurulmuştur. 1945 yılında Çalışma Bakanlığı kurulmuş, illerdeki örgütlenme ancak 1946 yılında yapılan düzenlemeyle İktisat Bakanlığı’ndan Çalışma Bakanlığı’na geçerek, Çalışma Bakanlığı İktisat Bakanlığı’ndan tamamen ayrılmıştır. Bu düzenlemeyle Çalışma Müdürlükleri kurulmuş ve İktisat Bakanlığı’na bağlı İş Dairesi’nin Mıntıka Amirliklerinde görevli bulunan iş müfettişleri, Bölge Çalışma Müdürlüklerine bağlanmıştır. İş sağlığı ve güvenliği denetimleri de İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.

1963 yılına kadar, teknik eleman eksikliği nedeniyle, iş sağlığı ve güvenliği teftişleri de, işin yürütümü yönünden teftiş yapan iş müfettişlerince yapılmıştır. 1963 yılında çıkarılan 174 sayılı yasayla, İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğüne bağlı, iş güvenliği müfettişleri oluşturulmuştur. Bu müfettişlerin kadroları SSK’da yer almış, atamaları Çalışma Bakanlığı tarafından yapılmıştır. 1977 tarihinden itibaren de tamamen SSK ile ilişkileri kesilmiştir.

1974 yılında iş müfettişleri, Çalışma Genel Müdürlüğü merkez kadrolarına alınmıştır. 1975 yılında Ankara’da İş Müfettişleri Merkez Grubu, bölgelerde de Gruplar oluşturulmuştur. Sonunda, 1979 yılında İş Teftiş Kurulu Başkanlığı kurularak, 1950 yılında onaylanan 81 sayılı UÇÖ Sözleşmesinin, iş teftişinin merkezi bir otorite tarafından yürütülmesi ve bağımsızlığına ilişkin hükümleri büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir.Çalışma yaşamının denetimi, Çalışma Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerinde 1950 ile 1974 yılları arası müfettiş bulundurularak, iş müfettişlerince gerçekleştirilmiştir. 05.01.1978 tarihinde çıkarılan Çalışma Bakanlığı İş Müfettişleri Yönetmeliği ile Çalışma Bakanlığı İş Müfettişleri Merkez Grup Başkanlığı kurularak merkezi denetim birimi halini almış ve 28.8.1979 (Resmi Gazete) tarihinde çıkarılan İş Teftiş Tüzüğü ile İş Teftiş Kurulu Başkanlığı fiilen kurulmuştur. İş Teftiş Tüzüğü işin yürütümü ile görevli iş müfettişleri ve iş güvenliği müfettişlerini İş Teftiş Kurulu adı altında birleştirmiştir. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, ilk kez 13.12.1983 tarih ve 184 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’ de, Bakanlık merkez birimleri arasında belirtilmiştir.

Daha önce İTK Başkanlığı Bakan ve müsteşarı kapsayan Bakanlık makamına bağlıyken, İTKY’nin 4. maddesinin, 21.12.1995 tarihinde değiştirilmesiyle, İTK Başkanlığı, doğrudan Bakana bağlanmıştır.

Nihai olarak da, 16.7.2003 tarih ve 4947 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanununun 41 ve geçici 1. Maddeleri ile getirilen düzenlemelerle "üçlü kararname" ile atama kabul edilerek, Bakanlık Müfettişliği statüsüne yönelik farklı uygulamalar tamamen ortadan kaldırılmıştır. 

Ülkemizde dayanağını TBMM tarafından onaylanan uluslararası bir sözleşmeden alan tek denetim örgütlenmesi, iş denetimidir.

İŞ DENETİMİNİN YAPILANMASI

1. Yönetimsel Düzenleme

İş Teftiş Kurulu 10 ilde oluşturulan Grup Başkanlıkları ile görevlerini yerine getirmektedir (Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Malatya, Bursa, Erzurum, Samsun, Antalya, Zonguldak). Grup, iş teftiş hizmetlerinin daha etkili ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli görülen illerde oluşturulan çalışma birimidir.

Grup Başkanlarının görev ve yetkileri, İş Teftiş Tüzüğünün 12. ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 11. maddesinde düzenlenmiştir. Grup Başkanlarının; İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca verilecek ilkeler doğrultusunda, yıllık teftiş programlarını hazırlamak ve İş Teftiş Kuruluna göndermek, teftiş programlarının uygulanmasını sağlamak, müfettişlere program ve program dışı işler vermek (işin yürütümü ile ilgili, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından araştırma, inceleme, denetim, vb. gibi), verilen işleri takip ederek sonuçlanmasını sağlamak, çalışma mevzuatı ve iş teftişi ile ilgili konularda müfettişlerle toplantılar yapmak, çalışmaların verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak, denetim raporlarını incelemek, inceletmek, varsa eksikliklerini tamamlatmak, yanlışlıklarını düzelttirmek, müfettiş ve yardımcılarının çalışmalarını izlemek, müfettişlerce düzenlenen raporların bir örneğini gerektiğinde görüşü ile birlikte değerlendirmek üzere Kurul Başkanlığına göndermek, Grup istatistiklerini düzenlemek ve Kurul Başkanlığına göndermek, İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca verilen diğer işleri yapmak, Grup çalışma raporunu (yıllık) düzenlemek ve Kurul Başkanlığına göndermek gibi görevleri bulunmaktadır.

2. Çalışmaya İlişkin Düzenleme 

İş Teftiş Kurulu, teknik ve sosyal iş müfettişlerinden oluşmaktadır. Hem İTK Başkanlığında hem de Grup Başkanlıklarında, merkezde İTK Başkanı, Gruplarda ise Grup Başkanı başkanlığında teknik ve sosyal olarak ayrılan başkan yardımcılarının eşgüdümünde görev yapılmaktadır.

İlgili sosyal bilimler fakültelerinden mezun olanlar arasından seçilen iş müfettişleri, iş mevzuatının işçi sağlığı ve iş güvenliği dışında kalan tüm hükümlerinin (işin yürütümü denetimi), buna karşılık mühendislik ve tıp fakülteleri mezunları arasından seçilen müfettişler (iş güvenliği denetimi) ise iş sağlığı ve güvenliğine ait hükümlerin işyerinde uygulanmasını denetlerler. Her 2 müfettiş grubu da “iş müfettişi” olarak adlandırılmıştır. İş müfettişlerinin tamamı İTK’nun başkanlığı altında yer almakta, ancak her iki denetim türü de, istisnai durumlar dışında, birbirlerinden bağımsız bir şekilde yürütülmektedir. İş Teftiş Tüzüğü madde 17/2-3’e göre, işin yürütümü ile işçi sağlığı ve iş güvenliği genel denetimlerinde, her iki denetim türünün programları ayrı ayrı düzenlenecek, aynı işyerinde her iki denetim türü de yapılacaksa, ikisinin de aynı zamanda birlikte uygulanması gerekecektir.

İŞ DENETİMİNİN İŞLEYİŞİ

1. Denetim Türleri 

Üç tür denetim vardır. Bunlar genel, kontrol ve inceleme denetimleridir.

a. Genel Teftiş

b. Sosyal denetim açısından; işyerinde işin yürütümü yönünden çalışma hayatı ile ilgili tüm mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığı yönünden yapılan, işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından ise; işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuat hükümlerinin uyulup uyulmadığının tespitine ilişkin yapılan denetimlerdir.

c. Kontrol Teftişi

Kontrol teftişi, hem teknik (iş sağlığı ve güvenliği) hem de sosyal (işin yürütümü) yönünden yapılan genel teftişte mevzuata aykırılık ve eksiklik olarak saptanan noktaların, verilen süre içinde giderilip giderilmediğini kontrol amacıyla yapılan denetimlerdir.

c. İnceleme Teftişi

Sosyal yönden inceleme teftişi, işin yürütümü veya işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden yapılan ihbar, işçi şikayetleri, fazla çalışma izni istemi, kadın işçilerin sanayie ait işlerde gece postalarında çalıştırılmalarına ilişkin talep, işverenlerin postalar halinde çalışmaların 15 günde bir değiştirilmesi istemleri, işkolu tespiti, işçi sayısı ile sendika üye sayısının saptanması, grev oylaması, grev ve lokavt dışında kalacak işçilerin tespiti ve diğer başvurular gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, İş Teftiş Kurulu Başkanlığına, Mülki Amirlere ve Bölge Müdürlüklerine veya Grup Başkanlıklarına incelenmek üzere ulaştırılan başvurulardan iş teftişi ile bağdaşır nitelikte olanlar hakkında yapılan teftiştir.

İş sağlığı ve güvenliği açısından inceleme denetimleri ise, ihbar, yakınma, iş kazası, meslek hastalığı, kurma izni, kısmi işletme belgesi, maden işyerlerinin sabit tesisleri için işletme talepleriyle, işçi sağlığı ve iş güvenliğini ilgilendiren diğer konularda, genel ve kontrol teftişleri dışında kalan, iş teftişiyle bağdaşır nitelikteki inceleme ve araştırma gerektiren teftiştir.

4857 sayılı yasanın 94. maddesine göre, “işçi ve işverenlerle bunların meslek kuruluşları tarafından kendilerini ilgilendiren ve iş hayatına ilişkin işlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazı ile başvurma halinde, bu dilekçeler ve bunlarla ilgili tutanak, evrak, defter ve işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.”

İş denetim sisteminin bireysel hak arama sistemi olarak kullanılabilmesi için, ilgili yönetsel birimlere şikayette bulunulması gerekmektedir.

Uyuşmazlık çıktığında taraflar konuyu isterlerse yargıya, isterlerse ilgili yönetsel birimlere götürebilirler. Anayasanın 74. maddesine göre, “...vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara... yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvuruların sonucu, dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. Bu hakkın kullanılma biçimi kanunla düzenlenir”. Anayasanın anılan kuralına dayanılarak, 3071 sayılı “Dilekçe Hakkının Kullanılması Hakkında Kanun”, hakkın kullanılmasını bir biçime bağlamıştır.

İş Teftiş Tüzüğü ile İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği’ne göre, Grup Başkanlıkları kendilerine ulaşan işçi şikayetlerini izlemek, müfettişlere iletmek ve sonuçlandırılmasını sağlamakla ödevli ve görevlidirler (İTT, m. 12/C; İTKY, m. 11/b). İşyeri sendika temsilcileri ile sendikalar da bu haktan yararlanabilirler.

81 sayılı ILO Sözleşmesinin 15/c maddesine göre, iş müfettişleri: “...yasal hükümlerin ihlal edildiğini kendilerine haber veren herhangi bir şikayet kaynağını mutlak suretle gizli tutacaklar ve teftişin bir şikayet üzerine yapıldığını işveren veya vekiline bildirmekten çekineceklerdir. İş Teftiş Tüzüğüne göre de iş müfettişleri, “...bilgi ve ifade veren, ihbar ve yakınmada bulunan kişilerin kimliklerini, teftişin bir ihbar veya yakınma üzerine yapıldığını, resmi işlerin yürütülüp sonuçlandırılması yönünden zorunluluk bulunmadıkça...” açıklamamakla yükümlüdürler (m. 19).

İşçilerin de, İş Yasasının 94/2 maddesi gereği, “çalıştıkları veya ayrıldıkları işyerleriyle işverenleri hakkında gerçeğe uygun olmayan haberler vererek gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya işverenleri haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları...” yasaklanmıştır.

İMK'nun 10. maddesinde, "İş Kanunun uygulanması ile görevli olan idari merciler, kendilerine yapılan müracaatları 15 gün içinde idari yoldan neticelendiremedikleri ve iş mahkemelerinin görevi içinde gördükleri takdirde bu hususa dair olan evrak ve belgeleri yetkili iş mahkemesine tevdi ederler. Mahkeme, re'sen gün tayin ederek tarafları davet ve müracaat sahibinin davacı olduğunu tespitten ve zabıtnameye imzasını aldıktan sonra bu kanundaki esas ve usullere göre davayı görerek kararını verir. İdari merciin tevdii mahkemenin göreve müteallik kararını takyit etmez" denilerek, idari mercilerin kendilerine yapılan başvuruları sonuçlandıramamaları durumunda yargıya göndermelerine olanak tanınmıştır.

Ülkemizde, herhangi bir yönetsel birim tarafından kabul edilen uyuşmazlığa ilişkin dilekçeler, sonuç olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu'na ulaştırılmakta ve adı geçen Kurula bağlı Bakanlık iş müfettişleri tarafından uyuşmazlık incelenmektedir. Yakınmacılara, inceleme sonucu hakkında yazılı olarak bilgi verilmektedir.

İşçi, yönetsel birime başvurduktan sonra uyuşmazlıkla ilgili olarak mahkemede dava açmış olursa, uyuşmazlığı çözme yetkisi yalnızca iş mahkemesinde olacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri, İTK’nun 2002/2 sayılı genelgesini esas alarak inceleme denetimlerini (şikayet incelemelerini) gerçekleştirmektedirler. Genelge gereği inceleme teftişini gerektiren dilekçeler aylık programlar halinde, bir ay önceden müfettişlere verilir. Müfettişler, öncelikle şikayet edilen işyerinin, işveren veya işveren vekiline şikayet konusuyla ilgili olarak belge ve delilleri ile birlikte, Grup merkezinde veya Bölge Müdürlüklerinde hazır bulunması için bildirim düzenleyip posta aracılığıyla gönderir. Bildirimde belirtilen gün ve saatte işveren veya vekilinin gelmemesi halinde, düzenlenecek inceleme raporunda 4857 sayılı yasanın 92. maddesine aykırılıktan 107. maddesine göre “idari para cezası” uygulanması ve sonuç hakkında dilekçe sahibine bilgi verilmesi istenir.

Bildirime uyan işveren veya işveren vekili ile yapılacak olan görüşmede; öncelikle, şikayetçi ile uzlaşma önerilir. Uzlaşma sağlanması halinde durum düzenlenen tutanakla belirtilir ve inceleme raporu buna göre düzenlenir. Aksi halde müfettişçe gerekli inceleme yapılarak, konu ile ilgili görüş ve kanaat inceleme raporunda belirtilir.

İş Yasasının 92. maddesi son bendine göre, iş müfettişi tutanakları aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir.

Nasıl İş Müfettişi Olabilirsiniz?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Bakanlık İş Müfettişi olabilmek için gerekli koşullar ile yapılacak sınavlar ve adayların geçecekleri eğitim aşağıda sıralanmış olup aslen konu İş Teftiş Tüzüğü'nde de anlatılmaktadır.

Adı geçen Tüzüğe göre Bakanlık İş Müfettişi olabilmek için gerekli koşullar:

Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için;

1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

2) İşin yürütümüyle ilgili teftiş görevine alınacaklar için; hukuk, siyasal bilgiler, siyasal bilimler, iktisat, idari bilimler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunların dengi yerli ve yabancı fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmek,

İşçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili teftiş görevine alınacaklar için; tıp doktoru, mimar, elektrik, maden, jeoloji, metalürji, inşaat, elektronik, makina, kimya, endüstri, fizik, bilgisayar, tekstil, petrol, uçak, gemi, çevre yüksek mühendisi veya mühendisi olmak,

3) Sağlık durumunun iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli olduğunu sağlık kurulu raporuyla belgelemek,

4) Kasıtlı olmayan suçlar dışında özgürlüğü bağlayıcı bir cezayla hükümlü olmamak,

5) Tutum ve davranışları, varsa sicili yönünden müfettişliğe engel durumu bulunmamak,

6) Sınavın açıldığı yılın ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurmamış bulunmak,

7) Bu sınava ikiden fazla girmemiş olmak,

8) Yönetmeliğe göre yapılacak sınavı başarmak,gerekir.

Sınavda başarı gösterenler başarı derecelerine göre boş olan müfettiş yardımcılığı kadrolarına atanırlar. Derece eşitliğinde, sınav programında yer alan yabancı dil bilgisi puanı üstün olanlara öncelik verilir.”

Müfettiş yardımcılarının çalışmaları

Müfettiş yardımcılığına atananlar, bir müfettişin yanında göreve başlarlar. Yardımcılar tek başlarına teftişe yetkili değildirler. Ancak, iki yıl olumlu sicil alanlara, yanında çalıştıkları müfettişlerle grup başkanı ve İş Teftiş Kurulu Başkanının olumlu görüşleri üzerine Bakanca teftiş yetkisi verilebilir.

Müfettişliğe atanma

Müfettişliğe, yönetmeliğine göre yapılacak müfettişlik yeterlik sınavını başaran müfettiş yardımcıları atanır.

Bu sınava girebilmek için;

1) Müfettiş yardımcılığı görevinde eylemli olarak en az üç yıl çalışmış olmak,

2) Müfettiş yardımcılığında geçen hizmet yıllarına ait bütün sicilleri olumlu olmak,

3) Başkanlıkça, yönetmeliğin müfettiş yardımcılarının çalışma ve yeterlik sınavına hazırlanma ilkelerini düzenleyen hükümleri uyarınca yaptığı çalışmalarda yeterli görülmek, gerekir.

2inci veya 3üncü maddeler gereğince yetersiz görülenlerden başka görevlerde çalışmaya elverişli olanlar, yeterlik sınavına girip de başarı gösteremeyenler ve haklı bir neden olmaksızın yeterlik sınavına girmeyenler Bakanlıktaki diğer görevlere atanırlar. Müfettişlerin herhangi bir nedenle başka bir göreve atanmalarında Teftiş Kurulu Başkanının görüşü alınır.

Sınav Kurulu

Müfettiş yardımcılığına giriş ve müfettişlik yeterlik sınavlarını yapacak olan kurullar, işin yürütümü ve işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili olmak üzere ayrı ayrı oluşturulur.

Sınav kurulları, İş Teftiş Kurulu Başkanıyla, Başkanın önerisi üzerine Bakan tarafından seçilecek dörder müfettişten oluşur.

Müfettişlik ve yardımcılıktan alınma

Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda müfettişlikle bağdaşmayan tutum ve davranışları saptanan veya yurdun herhangi bir bölgesinde çalışamayacağına dair sağlık kurulu raporu ya da bir yıl içinde toplam olarak 100 gün hastalık izni alan müfettiş ve müfettiş yardımcıları, diğer memurluklara naklolunurlar. Ancak, yeniden, sağlık durumunun iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli olduğunu sağlık kurulu raporuyla belgeleyenler tekrar müfettişliğe atanabilirler.

GEÇMİŞ SINAV İLANI

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden :

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yurtdışı teşkilatında görevlendirmek amacıyla yetiştirilmek üzere, 5 adedi Almanca ve 2 adedi de Fransızca dilinden olmak üzere toplam 7 adet Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılabilmesi için giriş sınavı yapılacaktır.

Giriş sınavı, her biri yazılı ve sözlü olmak üzere “yabancı dil” ve “yarışma” sınavları şeklinde iki bölümde gerçekleştirilecektir. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nce yapılacak yabancı dil sınavının yazılı kısmı 26 Aralık 2006 tarihinde, sözlü kısmı ise 13 Ocak 2007 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda (İnönü Bulvarı No: 42, Emek/ANKARA) gerçekleştirilecektir.

Yabancı dil sınavlarından başarılı olanlar daha sonra kendilerine bildirilecek tarihlerde yazılı ve sözlü yarışma sınavlarına alınacaktır.

Sınava Katılma Şartları:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS), yabancı dil yazılı sınav tarihinden önceki 5 yıl içerisinde, sınava girilecek yabancı dilden en az (C) düzeyinde başarılı olunduğuna dair belgeye sahip olmak,

c) ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2004, 02-03 Temmuz 2005 ve 01-02 Temmuz 2006 tarihlerinde yapılan A Grubu kadrolar için Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP7 Puan türünden 70 (yetmiş) ve daha yüksek puan almış olmak. (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak müracaat eden adayların 100’ü Almanca, 40’ı da Fransızca dilinden başvuranlar arasından seçilecek ve KPSS puanı en yüksek adaydan başlayarak her bir dil grubundan Almanca dilinden ilk 100, Fransızca dilinden ilk 40 aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları halinde, her bir dil grubunda 100. ve 40. sıradaki adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

d) Siyasal Bilgiler, İktisat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin 4 yıl süreyle örgün eğitim veren Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İşletme, Maliye ve Ekonomi Bölümleri ile Hukuk Fakülteleri ya da Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bunlara denkliği onaylanmış yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

e) Giriş sınavının açıldığı tarihte (26 Aralık 2006) 35 yaşından gün almamış olmak,

f) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya sınav tarihinde erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak,

g) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru formu ile istenilen diğer belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

Sınav Başvurusu:

Başvurular en geç 20/12/2006 tarihi mesai bitimine kadar, istenilen belgelerle birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No: 42 C Blok Kat:8, Emek/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

1 - Sınav Başvuru Formu (Söz konusu belge yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile www.csgb.gov.tr adresinden temin edilebilir.)

2 - El yazısı ile yazılmış imzalı özgeçmiş

3 - Diplomanın veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli örneği

4 - Yurtdışında öğrenim görmüş olanlar için yetkili kurum tarafından düzenlenmiş denklik belgesinin noter tasdikli örneği

5 - KPSS sonuç belgesinin aslı ya da onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlüğümüzce de onaylanabilir)

6 - Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS), yabancı dil sınav tarihinden önceki 5 yıl içerisinde, sınava girilecek yabancı dilden en az (C) düzeyinde başarılı olunduğuna dair belgenin aslı ya da onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlüğümüzce de onaylanabilir)

7 - Nüfus cüzdanının onaylı örneği

8 - Son üç ay içinde çekilmiş iki adet renkli vesikalık fotoğraf

9 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesinin aslı ya da onaylı örneği

Sadece Yabancı Dil Sınavına girmeye hak kazanan adaylardan, “Sınav Giriş Belgesi”nin kendilerine verilmesi esnasında, Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün T.C.Ziraat Bankası Cebeci Şubesi nezdindeki 3608535-5001 nolu hesabına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı YİH Uzman Yardımcılığı yabancı dil sınavı için KDV dahil 80,00 YTL sınav harç ücreti yatırıldığına dair banka dekontu istenecektir.

Eksik belge ve bilgilerle yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca,

a) Adli Sicil Belgesi ve

b) Sağlık durumunun her türlü iklim şartlarında görev yapmaya elverişli olduğunu gösteren tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu istenecektir.

Sınav Giriş Belgesi:

Başvuruları kabul edilen adayların listesi 21 Aralık 2006 tarihinden itibaren Bakanlığımızın www.csgb.gov.tr adresindeki web sayfasında ve Bakanlık B ve C Blok kapılarında ilan edilecektir. Konuya ilişkin olarak 0312 296 65 79 –212 13 72 No’lu telefonlardan da bilgi alınabilecektir Bu adaylara Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce, fotoğraflı “Sınav Giriş Belgesi” elden verilecektir. Aranılan şartları taşımayan ve dil sınav harcına ilişkin KDV dahil 80,00 YTL tutarındaki banka dekontunu ibraz etmeyenlere sınav giriş belgesi verilmeyecektir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi bulundurulması gerekmektedir.

Yabancı Dil Yazılı Sınav Şekli ve Değerlendirme:

Yabancı dil yazılı sınavında adaylara, yabancı dilden Türkçe’ye, Türkçe’den yabancı dile çeviri yaptırılır ve aynı dilde verilen üç konudan seçecekleri birinde kompozisyon yazmaları istenir. Bu sınavlarda sözlük kullanılamaz.

Yazılı yabancı dil sınavında başarı değerlendirmesi, Türkçe’den yabancı dile ve yabancı dilden Türkçe’ye çeviri için 25’er puan, kompozisyon için ise 50 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılır. 70 ve üstü puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavı kazanamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yabancı Dil Sözlü Sınavı

Sözlü sınav yabancı dilde mülakat şeklinde yapılır. Sözlü sınavda da 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılır.

Yazılı ve sözlü puanların ortalaması Yabancı Dil Sınav puanını gösterir.

Yarışma Sınavı Şekli ve Konuları

Yabancı dil sınavlarında başarılı olanlar yarışma sınavına katılmaya hak kazanırlar. Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümde yapılır. Yazılı sınavı kazanamayanlar Sözlü sınava alınmazlar. Sözlü Sınav mülakat şeklinde yapılır.

Yarışma sınav soruları, Anayasa Hukuku (10 puan), Atatürk İlke ve İnkılapları (10 puan), Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) ve İdare Hukuku (15 puan), İş Hukuku (20 puan), Sosyal Güvenlik Hukuku ve Sosyal Politika (20 puan), İktisat (5 puan), Uluslararası Kuruluşlar (20 puan) konularından seçilir. Belirtilen bu puanlama yalnızca yazılı sınav için geçerlidir.Yarışma sınavında yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70 puan almak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav puanları ortalaması yarışma sınavı puanını gösterir.

Giriş Sınavı Sonuçlarının Duyurulması

Giriş sınavının her aşamasında 70 veya daha yüksek puan alarak başarılı olanlara, bir sonraki sınavın tarihi, yeri ve saati yazışma adreslerine iadeli taahhütlü olarak bildirilecek; ayrıca, Bakanlık binası içinde uygun görülen bir yerde ve Bakanlık Web sayfasında ilan edilecektir.

Giriş sınavı başarı puanı, adayın girdiği yabancı dil sınav puanı ile yarışma sınavı puanının ortalamasıdır. Kazananların adı, soyadı ve puanları bir liste halinde, Bakanlık binası içinde Genel Müdürlükçe uygun görülen bir yere asılarak ve Bakanlığın Web sayfasında yayınlanarak ilan edilecek ve ayrıca, kendilerine de iadeli taahhütlü posta yoluyla yazılı olarak tebliğ edilecektir. Sınavlarda başarılı olamayanlara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.İlan olunur.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV İLANI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinden:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU

Eğitim ve Araştırma Merkezimizde açık bulunan, Genel İdari Hizmetleri sınıfından 10 (on) adet 7 nci dereceli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcısı kadrolarına sınav ile Uzman Yardımcısı alınacaktır.Sınav Yeri:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No : 42 Emek/ANKARA adresinde bulunan Merkezimiz salonlarında yapılacaktır.

Sınav Tarihi:

Yazılı sınav 19 Kasım 2006 Pazar günü saat 14.00’de yapılacak, başarılı olanlara sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir.

Sınava Katılma Şartları

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, Eğitim (Eğitim Bilimleri Bölümü), Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü), İktisadi ve İdari Bilimler, Fen/Fen Edebiyat (İstatistik, Matematik ve Eğitim Bilimleri Bölümü) Fakülteleri ile Makine, Elektrik/Elektronik, Bilgisayar, Endüstri, Çevre Mühendisliği Fakülteleri veya Bölümleri ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarının yukarıda sayılan bölümlerinden mezun olmak,

c) Yazılı sınavın yapıldığı tarih itibariyle (19 Kasım 2006) 35 yaşından gün almamış olmak,

d) “Kamu Görevine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’e göre 10-11 Temmuz 2004, 02-03 Temmuz 2005 ve 01-02 Temmuz 2006 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavları (KPSS) sonucunda; KPSSP 115 puan türünden ve/veya KPSSP 5 puan türünden 80 puan ve daha yüksek puan ile KPSSP yabancı dil testinden 35 doğru cevap almak üzere puan alanlar arasından başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak (200 üncü aday ile aynı puana sahip olanlar da sınava katılabileceklerdir.)

Sınav Başvurusu:

Başvurular 30 Ekim – 07 Kasım 2006 tarihleri arasında kabul edilecek olup, en geç 07 Kasım 2006 tarihi mesai bitimine kadar istenilen belgelerle birlikte Merkezimizin İdari ve Mali İşler Şubesi Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Sırasında İstenilecek Belgeler:

Sınava katılmak isteyen adaylar, İş Talep Formu’nu (İş Talep Formu Eğitim ve Araştırma Merkezimizden veya www.casgem.gov.tr ile Bakanlığımızın www.csgb.gov.tr sayfasından da temin edilebilir.)

a) Yüksek öğrenim mezuniyet belgesinin onaylı örneği

b) Nüfus cüzdanının onaylı örneği

c) 2 adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm)

d) Özgeçmiş

e) KPSS sonuç belgesinin onaylı örneği

Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınav harcı olan 50.00 (Elli) YTL T.C Ziraat Bankası Ankara, Emek Şubesi (0765) 35586406-5001 no’lu hesaba yatırılacak ve dekont Eğitim ve Araştırma Merkezimize teslim edilecektir.

Ayrıca, sınav konuları Bakanlığımız ile Eğitim ve Araştırma Merkezimizin Web sayfalarında yayınlanacaktır.

Sınav Giriş Belgesi:

Başvuruları kabul edilen adayların listesi en geç 10 Kasım 2006 tarihine kadar Eğitim ve Araştırma Merkezimizin www.casgem.gov.tr adresindeki web sayfasında ve Bakanlık B kapısında ilan edilecektir.

Eğitim ve Araştırma Merkezimizce, sınava girme hakkı kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi elden veya posta ile adreslerine ulaştırılır. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi bulundurulması gerekmektedir.

Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi:

Cevap kağıtlarının değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılır.

Adayların yazılı sınavda başarılı olabilmeleri için; girdikleri alanlara göre konu gruplarının her birinden ayrı ayrı 100 üzerinden 50 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70, yabancı dilden 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekir. Yabancı dil, puanı, başarı sıralamasında dikkate alınmayıp diğer konu gruplarından alınan puanların eşitliği durumunda tercih nedenidir.

Başarılı olanların listesi Bakanlık B Kapısı ile Bakanlık (www.csgb.gov.tr) ve Eğitim ve Araştırma Merkezimiz (www.casgem.gov.tr) internet sitesinde ilan edilir. Sınav sonucu, başarılı olan adayların adreslerine taahhütlü mektupla bildirilir.Sözlü Sınav:

Yazılı sınavı kazananlara sözlünün yapılacağı yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle sözlü sınava çağırılırlar.

Yazılı sınavda başarılı olanlardan, sözlü sınavdan önce:

a) Her bölge ve iklim şartlarında görev yapmaya engel bir hali bulunmadığına dair tam teşekküllü Devlet Hastanelerinin birinden alınacak sağlık kurulu raporu,

b) Erkek adaylardan, askerlik görevini yaptığını veya tecilli olduğunu gösterir belgenin onaylı örneği,

c) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcığından alınmış belgenin aslı,

d) 6 adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm),

e) İkametgah belgesi,

f) Aday tarafından doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin form, istenir.

İstenilen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmazlar.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 üzerinden en az 70 puan almaları şarttır.

Sınav Sonuçları:

Sınav sonuçları, Bakanlık Binası B kapısında ilan edilecek ve posta ile gönderilecektir. Sınavlarda başarılı olamayanlara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.İlan olunur.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı sınav ilanı

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığından :

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığında görevlendirilmek üzere boş bulunan 5 adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrolarına sınavla personel alınacaktır.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI :

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2 - Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile fakültelerin İstatistik bölümleri ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim lisans programlarının birinden mezun olmak,

3 - 2007 yılının ilk günü itibariyle otuz yaşını doldurmamış olmak,

4 - ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2004, 2-3 Temmuz 2005 veya 1-2 Temmuz 2006 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın “KPSSP114” puan türünden en az 80 puan almış olmak,

5 - İngilizce dilini Avrupa Birliği ile ilgili görevin gerektirdiği ilişkileri yürütecek düzeyde bilmek ve bunu aşağıdaki belgelerden en az biri ile kanıtlamak;

a) İlan tarihinden önceki 5 yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından en az 70 puan almış olmak veya

b) İlan tarihinden önceki 2 yıl içinde TOEFL sınavından en az 193 (veya yeni sistemde en az 69) puan almış olmak veya

c) İlan tarihinden önceki 2 yıl içinde IELTS (Akademik) sınavından her bölümden en az 6,5 puan almış olmak.

6 - Erkek adaylar için başvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak,

7 - Sağlık durumu yurt içi ve yurt dışında görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

1 - İş talep formu,

2 - İki adet vesikalık fotoğraf,

3 - Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti,

4 - Yukarıda belirtilen İngilizce dil belgelerinden en az birisinin aslı veya Noter tasdikli sureti,

5 - Kendi el yazısı ile yazılmış anne ve babasının adı ile meslek ve işleri, başvuran adayın ilk, orta ve yükseköğrenimi yaptığı okulları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işleri yaptığı ve hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile iş ve ikametgah adreslerinin belirtildiği özgeçmişlerinin yer aldığı belge.

Almanca veya Fransızca dillerinden birisini bilmek atama için tercih nedeni olup adaylar eğer varsa ikinci bir dil belgesinin aslını veya fotokopisini özgeçmişlerine ekleyeceklerdir.

Giriş Sınavında başarılı olan adaylardan atama yapılmadan önce aşağıdaki belgeler istenir.

a) Yüksek Öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği

b) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınmış belgenin aslı

c) Sağlık durumu yurt içi ve yurt dışında görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair sağlık kurulu raporu

Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ :

Sınav yeri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı No: 42 C Blok Kat:4 Emek/ANKARA, sınav tarihi 22 Mart 2007 ve sınav saati 09.30’dur.

SINAV GİRİŞ BELGESİ :

Giriş Sınavına katılma şartlarını taşıyan adaylara fotoğraflı Sınav Kimlik Belgesi verilir. Sınav Kimlik Belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

SINAV KONULARI :

Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku (506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu) Avrupa Birliği (kurumları, tarihsel gelişim, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri), Türkiye Ekonomisi.

GİRİŞ SINAVI, SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ :

Giriş sınavına, sınava giriş koşullarını taşıyan adaylardan “KPSSP114” puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere ilk 20 (yirmi) aday çağrılır. Yirminci sıradaki aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılır.

Giriş Sınavı sadece sözlü sınavdan oluşur. Giriş sınavında yukarıdaki sınav konularına ilişkin olarak adayın bilgisi yanında, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önünde bulundurularak her adaya ayrı ayrı not verilir. Sınavda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılır. Sınav Kurul Üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması Sözlü Sınavın sonuçlarını gösterir. Yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılır. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından, yani beş kişiden fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar, yani beş adet aday giriş sınavını başarmış kabul edilir. Sınav sonunda başarı puanı sıralamasına göre beş asil ve bunun 1/5’i oranında, yani bir adet yedek olmak üzere Sınav Kazananlar Listesi ilan edilir.

Giriş Sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak Sınav Kazananlar Listesine giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınav Kazananlar Listesinde yer alan asil adaylardan atama olmadığı takdirde atama yapılmayan kadroya anılan listedeki bir adet yedek adayın ataması yapılır. Yedek adayın hakları daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

SINAV BAŞVURUSU :

Giriş Sınavına katılacak adayların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 42 B Blok Kat: 1 Emek/ANKARA adresinden temin edecekleri veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı www.csgb.gov.tr adresinden indirecekleri iş talep formunu doldurarak iki adet vesikalık fotoğraf ve yukarıda belirtilen İngilizce dil belgelerinden en az birisinin aslı veya noter tasdikli sureti ile KPSS belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini ve özgeçmişlerinin yer aldığı belgeyi ekleyerek 14/2/2007 – 2/3/2007 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 42 B Blok Kat: 1 Emek/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta ile başvuracakladır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

.

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Bu konuda yorum yapılmamış
Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Arkadaşına öner RSS Sitene Ekle

Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007

kpss adli hakimlik idari hakimlik kpss