Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol
{(adsshow.php|rekno=87)}

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.

 

 

 

BAŞBAKANLIK

 

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI  BAŞBAKANLIK TEŞKİLÂTININ GELİŞMESİ

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kuruluşundan, Cumhuriyet'in İlanına Kadar Geçen Süredeki Durum:

a. 23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi; sadece Yasama  yetkisini değil, aynı zamanda Yürütme yetkisini de millî iradenin merkezini  teşkil eden Meclis'te toplamaktadır. Meclis Başkanı aynı zamanda Hükümet ve  Devlet Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

 

b. Büyük Millet Meclisi; 2 Mayıs 1920 tarihinde İcra Vekilleri'nin  seçilmesine dair 3 Numaralı Kanun'u kabul ederek ilk İcra Vekilleri Heyeti'ni  seçmiştir. Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyet'in ilânına kadar geçen süre içerisinde  İcra Vekilleri Heyeti Reisliği görevini de ifa etmiştir.

2. Cumhuriyet'in İlânından İlk Başbakanlık Teşkilât Kanunıı'nıın  Yürürlüğe Girmesine Kadar, Geçen Süredeki Durumu:

a. 20 Ocak 1921 gün ve 85 Sayılı Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'nun bazı  maddelerinin değiştirilmesine dair 29 Ekim 1923 gün ve 364 Sayılı Kanun'la.  Cumhuriyet ilân edilmiş ve bu Kanun'un 12. maddesinde Başvekil'in  Reisicumhur tarafından seçileceği hükme bağlanmıştır.

 

b. 20 Ocak 1921 tarihinden, 20 Mayıs 1933 gün ve 2187 Sayılı "Başvekâlet  Teşkilât ve Vazifeleri Hakkında Kanun" un yürürlüğe girmesine kadar geçen  süre içerisinde, Başbakanlık Teşkilâtı'nın personel ve kadro yapısı hakkında  açıklayıcı bir dökümen temin edilememiştir.

3- Başbakanlık Teşkilât Kanunları ve Bunlara Bağlı Değişimlere Göre Durumu.

a. 20 Mayıs 1933 gün ve 2187 Sayılı "Başvekâlet Teşkilât ve Vazifeleri Hakkında Kanun"  BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI'na ilk vücut veren kanun olmuştur. Ancak bu kanunun icrasında Başbakan ile birlikte Maliye Bakanıda görevlendirilmiştir. Bu tarihte Başbakanlık 7 ünite halinde ve sadece 34 personel kadrosu ile hizmet vermiştir.

b. 19 Nisan 1937 gün ve 3154 Sayılı "Başvekâlet Teşkilâtı Hakkında Kanun"  ile teşkilâtın kadro yapısında bazı değişiklikler olmuş, ayrıca Müsteşar'a  yardımcı olmak üzere bir "Müsteşar Yardımcısı" kadrosu ihdas edilmiştir. Bu  kanunla ünite sayısı 8'e çıkarılmış, personel kadro sayısı da 48 olmuştur.

c. 23 Haziran 1943 gün ve 4443 Sayılı Kanun'la Başbakanlık Teşkilâtı  yeniden değiştirilmiş, ünite sayısı 7 olurken, personel kadro sayısı da 91'e  çıkarılmıştır.

d. 9 Mart 1954 gün ve 6330 Sayılı "Başvekâlet Teşkilâtı Hakkında Kanun" ile Başbakanlık Teşkilâtı tekrar düzenlenmiş olup, ayrıca başlangıcından bu yana ilk defa, bu kanunun sadece Başbakan tarafından yürütüleceği de hükme bağlanmıştır. Bu kanunla; bir Müşteşar'ın yönetiminde.

A. Üst Yönetim,

B. Hususî Kalem Müdürlüğü,

C. Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı,

D. Zat ve Yazı İşleri Umum Müdürlüğü,

E. Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğü.

F. Arşiv Umum Müdürlüğü,

G. Levazım Daire Müdürlüğü.

H. Evrak Müdürlüğü,

olmak üzere, ünite sayısı 8 olarak tesbit edilmiş, personel kadro sayısı ise 117'ye çıkartılmıştır.

6330 Sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 9 Mart 1954 tarihinden 1983 yılına kadar, Başbakanlık Teşkilât Kanun'unda herhangi bir değişiklik yapılması cihetine gidilmemiş, ancak Cumhuriyet'in ilanından bugüne kadar, her geçen gün gelişen ve büyüyen TÜRKİYE'nin; sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi şartlarının da gelişip büyümesinin tabii bir sonucu olarak, 1983 yılında, Başbakanlık Teşkilâtı; bir Müşteşar'ın yönetiminde, 3 Müsteşar Yardımcısı, Başbakanlık Müşavirleri ile 24 ünite ve 970 personel kadrosuyla hizmet vermeye, Bakanlıklararası işbirliğini sağlamaya, Devlet'in en yüksek denetim organı olan Hükümet'in genel politikasının yürütülüp takip edilmesine, Anayasa ve kanunlarla verilen çeşitli görevlerin yerine getirilmesine ve gerekli çalışmaları yapmaya devam etmiştir.

4. 1984 Yılından Sonraki Gelişmeler;

1984 yılından sonraki gelişmeler gözönüne alınırsa, bu konudaki ilk köklü düzenleme; Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki 27.9.1984 tarih ve 3056 Sayılı Kanun'la başlatılmıştır.

Nitekim hu kanun'un 1. maddesindeki "bu kanunun amacı; kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülebilmesi için Bakanlıklar'ın kurulmasına, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir" hükmü, sözkonusu düzenlemelerin temel amacını da ortaya koymaktadır.

Bunun sonucu olarak, 203 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bilahare bu kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkındaki 3056 Sayılı Kanun'la Başbakanlık, Bakanlıklar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak, Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetecek, Anayasa ve kanunlarla verilen hizmetleri yerine getirecek, Hükümet Programı'na ve Kalkınma Planları ile Yıllık Programlar'ın uygulanmasını, Devlet Teşkilâtı'ndaki teftiş ve denetim sistemini geliştirecek ve uygulamasını takip edecek şekilde teşkilatlandırılmıştır.

5- 1961 ve 1982 Anayasaları'nın Getirdikleri;

Başbakanlık Teşkilâtı'nın 3056 Sayılı Kanun'la düzenlenmesi mecburiyeti, bir bakıma 1982 Anayasası'nda yeralan Başbakan'ın "Görev ve Siyasi Sorumlulukları"ndaki gelişmenin bir sonucudur diyebiliriz. Önce, 1961 Anayasası'nın 106. maddesini inceleyelim.

GÖREV VE SİYASÎ SORUMLULUK (1961 ANAYASASI)

Madde 106- Başbakan, Bakanlar Kurulu'nun başkanı olarak, Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur.

Her Bakan, kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden ayrıca sorumludur. Bakanlar; dokunulmazlık ve yasaklamalar bakımından Türkiye

Büyük Millet Meclisi üyeleriyle aynı durumdadır.

Şimdi de 1982 Anayasası'nın 112. maddesine dikkat edelim;

GÖREV VE SİYASÎ SORUMLULUK (1982 ANAYASASI)

Madde 112- Başbakan, Bakanlar Kurulu'nun başkanı olarak, Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve Hükümet'in genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur.

Her Bakan, Başbakan'a karşı sorumlu olup, ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur.

Başbakan, Bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür.

Bakanlar Kurulu üyelerinden Milletvekili olmayanlar; 81. maddede yazılı şekilde Millet Meclisi önünde and içerler ve Bakan sıfatını taşıdıkları sürece Milletvekillerinin tâbi oldukları kayıt ve şartlara uyarlar ve yasama dokunulmazlıklarına sahip bulunurlar. Bunlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri gibi ödenek ve yolluk alırlar.

1982 Anayasasının altı çizilmiş olan hükümleri çerçevesinde Başbakan'ın görev ve sorumluluklarının artırılmış olduğu dikkatlerden kaçmayacaktır.

Nitekim, 1992 Anayasası'nın 112. maddesinde Başbakan'ın görevleri, 1961 Anayasası'ndan farklı olarak şu şekilde ifade edilmektedir: Başbakan, Bakanlar Kurulu'nun Başkanı olarak, Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve Hükümet'in genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu bu siyasetin yürütülmesinden birlikte sorumludur. Her Bakan, Başbakan'a karşı sorumlu olup, ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur. Başbakan, Bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek ve düzeltici tedbirleri almakla yükümlüdür.

Anayasa ile Başbakan'a verilen bu geniş yükümlülüğü yerine getirebilmek, Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak Hükümet'in genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek, Devlet Teşkilâtı'nın düzenli bir şekilde işlemesini temin etmek maksadıyla Başbakanlık Teşkilâtı'nın yukarıda bahsedildiği şekilde yeniden düzenlenmesi mecburiyeti hasıl olmuştur.

Başbakanlığın fonksiyonlarının yıllar itibariyle artması ve hizmetlerin büyük ölçüde çoğalması sonucu; 6330 Sayılı "Başvekalet Teşkilâtı Hakkında Kanun" un, 203 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilmesi cihetine gidilmiş ve bu kanun hükmünde kararnameyi kanun haline getiren 10.10.1984 gün ve 3056 Sayılı Kanun'la yeni bir Başbakanlık Teşkilât Kanunu meydana getirilmiştir.

6. 3056 Sayılı Kanunla Gelen Yenilikler;

3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilât Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden önce çıkarılmış olan diğer Başbakanlık Teşkilât Kanunları'nın hiçbirinde ünitelerin görev ve sorumluluklarının tek tek belirtilmediği dikkati çekmektedir.

3056 Sayılı Kanun'un 2. maddesinde Başbakanlığın görevleri genel olarak aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

a) Bakanlıklar arasında işbirliğini sağlamak, Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek, Anayasa ve kanunlarla verilen hizmetleri yerine getirmek maksadıyla gerekli tedbirleri almak,

b) Devlet Teşkilatının düzenli ve müessir bir şekilde işlemesini temin edecek prensipleri tespit etmek, Hükümet Programı ve kalkınma planları ile yıllık programların uygulanmasını takip etmek,

c) Kanun, kanun hükmünde kararname tüzük, yönetmelik ve karar tekliflerinin Anayasaya ve diğer mevzuata uygunluğunu incelemek ve Yasama Organı ile olan münasebetleri yürütmek,

d) Mevzuat hazırlama usul ve esasları ile ilgili ilkeleri tespit etmek ve geliştirmek, yürürlükte bulunan mevzuatın sicillerini tutmak, kodlamak, tek metin haline getirmek, bilgi işlem sistemi içinde takip etmek ve yayınlamak,

e) İdarede etkinliğin sağlanması, görevlerin tam ve verimli bir şekilde zamanında yerine getirilmesi, idari usul ve işlemlerin basitleştirilmesi, Devlet Teşkilatının düzenlenmesi için gerekli olan sistem ve prensiplerin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,

f) Devlet Teşkilatındaki teftiş ve denetim sistemini geliştirmek, uygulanmasını takip etmek, gerektiğinde teftiş ve denetim yapmak,

g) Türk Devlet ve millet hayatını ilgilendiren tarihi, hukuki, idari, ekonomik, ilmi doküman ve belgeleri toplamak, değerlendirmek ve düzenlemek, film, mikrofilm gibi ileri teknikleri uygulayarak arşiv malzemesini tek nüsha olmaktan kurtarmak, bunların tahribini önleyecek arşiv laboratuvarı kurmak, milletlerarası arşivcilik ile ilgili hareketleri takip etmek, önemli arşiv malzemesini yurt ve dünya bilim çevrelerine sunmak,

h) (Mülga: 16/1/1990 - KHK-406/7 md.)

ı) (Ek: 15/11/1999 - KHK - 583/1 md.) Ülke güvenliğini etkileyecek ölçekteki deprem,heyelan,kaya düşmesi,yangın, kaza,meteorolojik afet,nükleer ve kimyasal madde kazaları ve göç hareketleri ile ilgili acil durum yönetiminin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak ve acil durum yönetimi gerektiren olayların vukuundan önce alınacak, önlemler olay sırasında yapılacak arama, kurtarma ve yardım faaliyetleri ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.

BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU HAKKINDA

 

Tarihçe

Başbakanlık bünyesinde bir Teftiş Kurulu oluşturulmasına dair çalışmalar, 1946 yılına kadar geriye gitmektedir.

17 Eylül 1946 tarihli, 6410 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Kuruluşu Hakkındaki 4443 sayılı Kanuna Ek 4952 sayılı Kanun uyarınca 4443 sayılı Kanuna ekli cetvellere (1) adet Genel Teftiş Başmüşaviri, (1) adet Genel Teftiş Müşaviri kadroları eklenmiştir.

Başbakanlık Muamelat Umum Müdürlüğü Tetkik Müdürlüğü’nün 24.VIII.1946 tarihli, 71-617, 6/2088 sayılı yazısı ekinde Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan Kanun Tasarısının gerekçesinde:

“Devlet işlerinin en iyi şekilde görülmesi, birinci derecede ciddi bir teftişe ve teftiş neticelerinin sürat ve hassasiyetle takip ve tatbikine bağlıdır.

Bakanların kendi dairelerine ait teftiş işleriyle yakından ilgilenmeleri bunun ilk ve en önemli şartı olmakla beraber Devlet Teftiş cihazının her kolda iyi işleyip işlemediğinin Başbakanlığa bağlı yüksek büro tarafından ayrıca bir teftişe ve bu işin aralıksız bir takibe tabi tutulması ve birçok hallerde büyük faydalar verecektir” Denilmiştir. TBMM. Bütçe Komisyonunun 6.9.1946 tarihli 1/9 Esas, 5 Karar sayılı kararına göre de Bakanlıkların kendi teşkilatlarına ait yetkileri mahfuz kalmak, ayrıca teftiş mahiyetinde bir işlemi tazammun etmemek ve ancak Devlet teftiş cihazının her kolda iyi işleyebilmesini temin edecek tedbirleri incelemek, gerek bu yoldaki tedbirler ve gerek Devlet teftiş cihazının işleyiş tarzı hakkında Başbakanı devamlı bir şekilde bilgilendirmek” şartı ile tasarı kabul edilmiştir.

Kanunun TBMM. Genel Kurulu’nda da kabulünü takiben merhum Cumhurbaşkanı İsmet İNÖNÜ’nün ve Başbakan Recep PEKER’in imzalarını havi 24.10.1946 tarih, 20686 sayılı müşterek kararname uyarınca Genel Teftiş Başmüşavirliği’ne İstanbul (eski) Milletvekili İsmail Hakkı Ülkmen: Genel Teftiş Müşavirliği’ne ise, 19.12.1946 gün, 20778 sayılı müşterek kararname uyarınca Maliye Bakanlığı ikinci sınıf Müfettişlerinden Mehmet İZMEN atanmışlardır.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Arşivi kayıtlarından anlaşıldığına göre, çeşitli bakanlıklardan Genel Teftiş Müşavirliği’ne daha çok Teftiş programları ve teftiş ve soruşturma cetvelleriyle ilgili bilgiler intikal ettirilmiştir.

Zaten “yalnız istatistik malumat toplanması suretiyle bir murakebe sistemi tesisinde fayda görülmediği” gerekçesiyle 4952 sayılı Kanunla Başbakanlık kuruluş kadrolarına eklenmiş kadrolar, 10.12.1948 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5261 sayılı Kanunla kaldırılmıştır.

(5261 sayılı Kanunla ilgili 25.11.1948 tarihli Bütçe Komisyonu Raporundan ilk Başbakanlık Başmüfettişi kabul ettiğimiz İsmail Hakkı ÜLKMEN’in 5261 sayılı Kanunla ilgili çalışmalar sırasında Başbakanlık Müsteşarı olduğu anlaşılmaktadır.)

Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun Teftiş Kurulu Başkanlığı adı altında örgütlenmesi ise ilk kez 1980 yılında olmuştur.

Başbakan Bülent ULUSU’nun 3.10.1980 tarih, 5105-00199 sayılı Onayı ile Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı kurulmuştur.

Başbakanlık Müsteşar V. Hasan Celal GÜZEL imzalı Onay yazısında;

“Başbakanlık Merkez Kuruluşu ile bağlı kuruluşlarının iş ve işlemlerini Başbakan adına teftiş etmek, Başbakanın yazılı emri ile bu kuruluşların ve gerektiğinde diğer kuruluşların üst kademedeki görevlileri hakkında inceleme ve soruşturma yapmak amacıyla Başbakanlık bünyesinde Teftiş Kurulu Başkanlığı kurulmasını onaylarınıza arz ederim.”

Denilmiştir.

Daha sonra Başbakan’ın 1982 Anayasası’nda yer alan koordinatörlük fonksiyonuna koşut olarak 18.6.1984 gün, 18435 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 203 sayılı KHK’nın 19’ncu maddesi uyarınca Başbakanlık Teftiş Kurulu ihdas edilmiştir. 3056 sayılı Kanunun 20 nci maddesi son olarak 18.05.1987 tarihli, 2871 sayılı KHK’nin 12 nci maddesi ile değiştirilmiş; eski metinden farklı olarak, Başbakanlık Teftiş Kurulu’na bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunların iştirak ve ortaklıklarında, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, vakıflarda, derneklerde, kooperatiflerde, her seviyedeki işçi ve işveren teşekküllerinde “soruşturma yapmak” görev ve yetkisi de verilmiştir.

1946-1948 yılları arasında yaşanan deneyimden farklı olarak bu kez, inceleme ve soruşturma görevlerinin yanı sıra Başbakanlık Teftiş Kurulu’na teftiş hizmetleriyle ilgili genel prensipleri tespit etmek ve koordinatörlük görev ve yetkileri verilmiş, kurul dünyadaki çağdaş denetim sınıflandırılmasına da uygun olarak “supreme audit” işlevini üstlenmiştir.

Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın Görev ve Yetkileri:

Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görev ve yetkileri şunlardır;

Başbakanın emri ve onayı üzerine:

1. a) Bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kamu iktisadi teşebbüslerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek,

b) 1. (a) bendinde sayılan kuruluşlarla, bunların iştirak ve ortaklıklarında, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında, teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş olan birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını haiz olarak her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak veya yaptırmak,

2. Vakıflarda, derneklerde, kooperatiflerde, her seviyedeki işçi ve işveren teşekküllerinde teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş olan birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını haiz olarak gerektiğinde her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişi yapmak veya yaptırmak,

3. Başbakanlık bağlı ve ilgili kuruluşlarında her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş,merkez teşkilatında ise inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

4. Gerektiğinde, imtiyazlı şirketlerle, özel kuruluşları mali yönden denetlemek ve teftiş etmek,

5. Başbakanlık Makamı’nca verilen teftiş hizmetleriyle ilgili diğer işleri yapmak.

Teşkilat

Teftiş Kurulu halen bir Başkan, on iki Başmüfettiş, on Müfettiş ile sekiz Müfettiş Yardımcısıile görevini yapmaktadır. Kurul doğrudan Başbakana bağlıdır.

Başbakanlık Teftiş Kuruluna Olan İhtiyaç

a)Başbakanlığın Teşkilat Yapısı ve Anayasal Görevleri Açısından

Etkin bir denetim sisteminin oluşturulması, işbirliğinin sağlanması ve standartların tespiti yönünde Başbakanlık Teftiş Kurulu’nca yerine getirilen bu çabalar, 1982 Anayasası’nın Başbakan’ın görev ve sorumluluğunu düzenleyen 112 nci maddesi hükmüne uygun ve bu hükmün gereği bir görevdir.

1982 Anayasası’nın 112 nci maddesi, “Başbakan’ın Bakanlar Kurulu’nun başkanı olarak, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlama ve Başbakan’ın, Bakanların görevlerinin Anayasa ve Kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini gözetme ve düzeltici önlemleri alma” hükmü ve keza, 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun’un Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görev ve yetkilerini düzenleyen 20 nci maddesi hükmünün bir nev-i gerekçesi niteliğindeki meclis zabıtlarında; “Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında teftiş ve denetimin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için Anayasa gereği koordinatörlük görevini yürüten Başbakanlığın teftişle ilgili genel prensipleri tespit etmesi uygun görülmüştür.” İfadeleri ve “Tatbikatta Başbakanlığa yapılan ihbarların çeşitli Bakanlıkların Müfettişlerinden oluşan bir komisyon tarafından incelenmesi yoluna gidilmektedir. Bu uygulamada zaman zaman bazı güçlüklerle karşılaşılmıştır. Bu sebeple, zaman kaybının önlenmesi, takibin çabuklaştırılması, kamu hizmetlerinin etkin şekilde yerine getirilebilmesi için Başbakanlık bünyesinde Teftiş Kurulu kurulması öngörülmüştür. Kamu Kurumlarının mevcut müfettişlerinin denetleyebileceği yerleri Başbakanlık Müfettişlerinin denetlenmesinin son derece doğal karşılanması gerekir” tespitleri ve hatta, Başbakanlık bünyesinde bir Teftiş Kurulu oluşturulmasına dair 1946 yılına kadar geriye giden Meclis tutanaklarında ki; “Devlet işlerinin en iyi şekilde görülmesi, birinci derecede ciddi bir teftişe ve teftiş neticelerinin sürat ve hassasiyetle takip ve tatbikine bağlıdır. Bakanların kendi dairelerine ait teftiş işleriyle yakından ilgilenmeleri bunun ilk ve en önemli şartı olmakla beraber devlet teftiş cihazının her kolda iyi işleyip işlemediğinin Başbakanlığa bağlı yüksek bir büro tarafından ayrıca bir teftişe ve bu işin arasız bir takibe tabi tutulması bir çok hallerde büyük faydalar verecektir” düşünce ve kanaatleri Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun yasal ve tarihsel temellerini oluşturmaktadır.

Buna göre Sn. Başbakan, Bakanlar Kurulu’nun Başkanı sıfatıyla Bakanların kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden sorumludur. Bu sorumluluk Sn. Başbakanlara işlemlerin koordinasyonu ve denetimi yetkisini, doğal olarak ve Anayasa hükümlerinde açıkca belirtilen bir şekilde vermektedir.

Yapılmak istenen iş, Anayasa’da öngörülen gözetmek ve düzeltici tedbirleri almak hükmünün bir gereğidir. Her Bakan Başbakana karşı sorumlu olduğuna göre, görevleri kanunlara uygun olarak yerine getirmek mecburiyetindedir. Bunu gözetmek ve düzeltici tedbirler almak da Sn. Başbakanın görevidir.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nca düzenlenen 13.07.1994 gün 1994/6 sayılı Yolsuzluklarla Mücadeleye Yardımcı Olmak Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Raporunun 100 ve müteakip sayfalarında; “denetime tabi tutulmuş bir işlem veya faaliyetin güvenirlik derecesine göre yeniden denetlenmesine karar verilmesi tamamen uygulamayla ilgilidir.” Denilmekte ve devamla, “Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun denetim mesleğinin bağımsızlığı, tarafsızlığı ve teminatı konularında Bakanlık ve müstakil genel müdürlüklerin teftiş kurulları arasındaki koordinasyonu ve standartlaşmayı sağlama arzusu karşısında söz konusu teftiş kurullarının isteksizliğinin denetim organ ve birimleri arasındaki iletişimi engelleyen en önemli husus olduğu” tespiti yapılmaktadır.

Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında teftiş ve denetimin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, Anayasa gereği koordinatörlük görevini yürüten ve bu nedenle bütün idari birimlerine koordinasyon görevi ve yetkisi verilen Başbakanlığın teftişle ilgili genel prensipleri tespit etmesi de Başbakanlığın yapısından kaynaklanan bir zorunluluktur.

Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun ihdas edilmesinden önceki dönem uygulamalarında, Başbakanlığa yapılan ihbarların çeşitli Bakanlıkların Müfettişlerinden oluşan bir komisyon tarafından incelenmesi yoluna gidilmekteydi. Bu uygulamada görev ve yetki karmaşasından kaynaklanan (örneğin birkaç Bakanlığı ilgilendiren teftiş ve soruşturma konularında olduğu gibi) birçok sorunla karşılaşılmıştır. Bu sebeple zaman kaybının önlenmesi, takibin çabuklaştırılması, kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun mevcudiyeti önemli bir idari denetim boşluğunu doldurmakta, Başbakanlığın en önemli fonksiyonlarından biri olan gözetim denetim fonksiyonunu yerine getirmektedir.

b) Denetim Sisteminin Etkinliği Bakımından

Etkin bir denetim sisteminin oluşturulması, işbirliğinin sağlanması ve standartların tespiti yönünde Başbakanlık Teftiş Kurulu’nca yerine getirilen bu çabalar, 1982 Anayasası’nın Başbakan’ın görev sorumluluğunu düzenleyen 112 nci maddesi hükmüne uygun ve bu hükmün gereği bir görevdir.

3056 sayılı Kanunun 20 nci ve Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 41 ve 54’ncü maddelerinde, Başbakanlık Müfettişlerinin teftiş ve denetimin etkin şekilde yürütülmesini engelleyen hususları ve mükerrerlikleri tespit ederek iş ve hizmet verimini artıran, kamu harcamalarının yerinde olup olmadığını denetleyen ve sadece tenkide dayalı statik teftiş sistemini reddeden bir çalışma anlayışı içerisinde teftiş ve denetim hizmetlerini yerine getirecekleri belirtilmiş ve Türk teftiş ve denetim sistemi de bu gelişmeye ayak uydurmuştur.

Bu amaçların tüm teftiş kurullarında yaygınlaştırılması, çalışma usul ve esaslarının standartlaştırılması, müfettişlik mesleğinin kariyer yapısının hukuki bir temele kavuşturulması, “denetim hizmetlerinin diğer idari hizmetlerden ayrı olarak düzenlendiği” ifadesinin Danıştay içtihatlarında yer alması, teftiş kurullarının özel kanunlarla getirilen istisnalar dışında kariyer yapısının özenle korunması, müfettişlerin inceleme, soruşturma ve teftiş yetkilerini kurumun en üst amiri adına doğrudan kullanmalarının sağlanması; performans, mesleki nitelik, yetki alanı ve bağlılık standartlarına dayanan çağdaş teftiş ve denetim sisteminin ülkemizde bir bütün halinde oluşturulması ve uygulanması yönünde Başbakanlık Teftiş Kurulu aktif bir rol üstlenmektedir.

Çağdaş kamu yönetiminde amaçlarına göre hukuka uygunluk ve performans (verimlilik, etkinlik ve etkililik) denetimi altında temelde ikiye ayrılan denetim türlerinden bütün dünyada ikincisi lehine bir gelişme gözlendiği bilinen bir gerçektir. 3056 sayılı Kanunun 20 nci ve Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin 41 ve 54 ncü maddelerinde de, Başbakanlık Müfettişlerinin teftiş ve denetimin etkin şekilde yürütülmesini engelleyen hususları ve mükerrerlikleri tespit ederek iş ve hizmet verimini artıran, kamu harcamalarının yerinde olup olmadığını denetleyen ve sadece tenkit eden statik teftiş sistemini reddeden bir çalışma anlayışı içerisinde teftiş ve denetim hizmetlerini yerine getirecekleri belirtilerek, Türk teftiş ve denetim sistemi bu gelişmeye ayak uydurmuştur.

Bu amaçların, tüm teftiş kurullarında yaygınlaştırılması, çalışma usul ve esaslarının standartlaştırılması, müfettişlik mesleğinin kariyer yapısının hukuki temele kavuşturulması, teftiş kurulları arasında koordinasyonun sağlanması gibi, çağdaş teftiş ve denetim tekniklerinin ülkemizde bir bütün halinde uygulanması yönünde Başbakanlık Teftiş Kurulu aktif bir rol üstlenmektedir.

Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında teftiş ve denetimin etkin bir şekilde yürütülebilmesine ve genel prensiplerin tespit edilmesine yönelik yukarıda zikredilen amaçlar koordinatörlük görevi çerçevesinde Başbakanlık Teftiş Kurulunca yerine getirilmektedir.

Bugüne kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının teftiş kurulları tüzük/yönetmelik tasarı ve değişiklikleri Başbakanlık Teftiş Kurulunun incelenmesinden geçirilmiş denetim hizmetlerinin kariyer yapısının güçlendirilmesine ve denetim bağımsızlığının yerleştirilmesine öncülük edilmiş, etkinlik ve verimliliğe dayanan çağdaş teftiş sisteminin temelleri oluşturulmuştur.

1993/25 sayılı 18.8.1993 günlü Başbakanlık genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarına intikal edecek yolsuzlukların takibi ve sonuçlandırılması, koordinasyonu, yürütülen işlemlerin seyri ve bilgi alışverişlerinin teminini sağlamak üzere Başbakanlık Teftiş kurulu ayrıca görevlendirilmiş ve 1993/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile de bütün kamu kurum ve kuruluşları Teftiş Kurulları tüzük yönetmelik tasarı ve değişikliklerinde koordinasyon görevi üstlenilmiştir.

Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında teftiş ve denetimin etkin şekilde yürütülebilmesine ve genel prensiplerin tespit edilmesine yönelik yukarıda sayılan amaçlar, koordinatörlük görevi çerçevesinde Başbakan adına Başbakanlık Teftiş Kurulu’nca ifa edilmiş ve edilmektedir.

c) Dünyadaki Çağdaş Denetim Uygulamaları Açısından

Başbakanlık Teftiş Kurulu özellikle son yıllarda vatandaşların güvenine mazhar olan bir takip ve sonuçlandırma anlayışı içerisinde vatandaşlardan gelen ve basında yer alan binlerce şikayet konusuyla uğraşmış, sonuçlandırarak müştekilere bilgi vermiş, idare ile vatandaş arasında bir çeşit Ombudsman benzeri bir görevi de yüklenmiştir.

Bugüne kadar, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının Teftiş Kurulları tüzük/yönetmelik tasarı ve değişiklikleri Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın incelenmesinden geçirilmiş, A.B.D.’de Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, Avrupa Topluluğu’nun 8 no.lu Yönergesi ve INTOSAI Standartları da dikkate alınarak denetim hizmetlerinin kariyer yapısının güçlendirilmesine ve denetçi bağımsızlığının sağlanmasına öncülük edilmiş, etkinlik ve verimliliğe dayanan çağdaş teftiş sisteminin temelleri oluşturulmuş, zaman zaman Bakanlık, Müsteşarlık veya Genel Müdürlük Teftiş Kurullarının yetkisini aşan ve zaman zaman da kendi Bakanlığı içerisinde sürüncemede bırakılan ve sonuçlandırılamayan işler Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın koordinatörlük görevi çerçevesinde aktif müdahalelerle ele alınıp sonuçlandırılmış, vatandaşlardan gelen pek çok şikayet dilekçeleri Ombudsman benzeri bir görevle ilgili yerlere intikal ettirilerek takip edilmiş ve ayrıca, teftiş, denetim ve maksatla kurulmuş birimlerin görev ve yetkileriyle ilgili olarak uygulamada ortaya çıkan sorunlar Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından çözümlenmiş, bu meyanda teftiş hizmetlerinin ayrı bir kariyer olarak düzenlenmesi ve müfettişlerin Danıştay Kararları ile tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde sahip oldukları mesleki güvenceler nedeniyle özelleştirme neticesinde başka kurum ve kuruluşlarına atamaları yapılırken müfettişlik sıfat ve yetkileriyle atanmaları hususunda düzenlemeler yapılmış ve böylece Başbakanlık Teftiş Kurulu dünyadaki çağdaş denetim sınıflandırmasına da uygun olarak bir nevi “Supreme audit” işlevini de üstlenmiştir.

Amerika Birleşik Devletlerinde İç Denetçiler Enstitüsünün, İngiltere’de Denetim Uygulama Komitesinin görevlerine benzer ülkemizde de denetim olgusu üzerinde bir standartlaşmayı amaçlayan, fiilen ve hukuken bu yolda gerekli çalışmaları yapan kurum Başbakanlık Teftiş Kurulu’dur.

BAŞBAKANLIK UZMAN YARDIMCILIĞI HAKKINDA

Amaç ve kapsam

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Başbakanlık Uzman Yardımcılığı ve Başbakanlık Uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlik sınavlarının şeklini ve uygulamasını, Başbakanlık Uzman ve Uzman Yardımcılarının çalışma usul ve esasları ile görev, yetki, hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Tanımlar

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

Kurum : Başbakanlık Merkez Teşkilatını,

Müsteşar : Başbakanlık Müsteşarını,

Genel Müdürlük : Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünü,

Uzman Yardımcısı : Başbakanlık Uzman Yardımcısını,

Uzman : Başbakanlık Uzmanını,

Giriş Sınavı : Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavını,

Sözlü Sınavı Komisyonu: Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavı Komisyonunu,

Tez : Başbakanlık Uzman Yardımcılarının hazırlayacakları Uzmanlık tezlerini,

Yeterlilik Sınavı : Başbakanlık Uzmanlığı Yeterlik Sınavını, ifade eder.

Uzman Yardımcılığına Giriş

Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

Madde 4 - Kurumda görevlendirilecek Uzman Yardımcıları, kadro ve ihtiyaç durumları dikkate alınarak, Başbakanlıkça uygun görülecek tarihlerde ve yılda iki defadan fazla olmamak üzere açılacak Giriş Sınavıyla alınırlar.

Giriş Sınavı duyurusu

Madde 5 - Giriş Sınavının başvuru şartları, sınav konuları, ilk ve son başvuru tarihi, başvuru evrakının temin edileceği yer, başvuru yeri, gerek görülmesi halinde öğrenim dalları ve kontenjanları, sınava kaç kişinin çağrılacağı, Uzman Yardımcısı olarak en fazla kaç kişinin atanacağı, başvuruda istenen belgeler ile gerekli görülen diğer koşullar, üniversitelerin mezuniyet dönemleri dikkate alınarak, sınav tarihinden en az bir ay önce, Türkiye genelinde yayımlanan yüksek tirajlı günlük gazetelerden en az birinde, Resmi Gazetede ve www.basbakanlık.gov.tr adresinde ilan edilir.

Başvuru şartları

Madde 6 - Giriş Sınavına başvurmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

(Ek fıkra: 11/10/2004 - 25610 S.R.G. Yön/3.mad) Kurum, ilk fıkrada belirtilen mezuniyet koşulunun yerine getirilmesi kaydıyla, ihtiyaç duyulan öğrenim dallarına göre kontenjan belirleyebilir.

c) Sınavın yapıldığı yılın ilk günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak,

d) Bu sınava bir defadan fazla katılmamış olmak,

e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

f) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

g) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, başvuru ilanında belirtilen asgari puanı almış olmak,

h) Kurumca ilan edilen diğer şartları taşımak.

Başvuruda istenen belgeler

Madde 7 - Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylardan; İş Talep Formu, 2 adet vesikalık fotoğraf, Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenir. Adaylar, Sözlü Sınavından önce Kuruma aşağıdaki belgeleri de vermek zorundadırlar.

a) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

b) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile iş ve ikametgah adreslerinin de belirtildiği öz geçmişi,

c) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

d) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınmış belgenin aslı.

Giriş Sınavında başarılı olan adaylardan, atama yapılmadan önce, ayrıca, tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak ve görev yapmasına engel bir hali olmadığını gösterir, ibraz edildiği tarihten en fazla altı ay önceki tarihli, sağlık kurulu raporu istenir.

İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Başvuru şekli ve yeri

Madde 8 - Giriş Sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese veya ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

Sınav ön hazırlık çalışmaları

Madde 9 - Genel Müdürlük, öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek, ilgililerde aranan şartların varlığını ya da yokluğunu tespit eder ve sınava gireceklerin listesini düzenler.

Sınav Giriş Belgesi ve sınavın yapılacağı yer

Madde 10 - Giriş Sınavı koşullarını taşıyan adaylara fotoğraflı Sınav Kimlik Belgesi verilir. Sınav yeri ve tarihi, adayların başvuruda belirttikleri adrese daha sonra gönderilecek Sınav Giriş Belgesinde belirtilir. Sınav Kimlik ve Sınav Giriş Belgeleri olmayan adaylar sınava katılamaz.

Giriş Sınavı Ankara'da yapılır.

Giriş Sınavına çağrı

Madde 11 - Giriş Sınavı; yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya sadece sözlü olmak üzere tek aşamalı yapılabilir. Giriş Sınavına, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil) çağrılır.

Giriş Sınavı Konuları

Madde 12 - (Değişik fıkra: 11/10/2004 - 25610 S.R.G. Yön/4.mad) Yazılı Sınav yapılması hâlinde, aşağıda belirtilen konulardan Kurum veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır.

A) HUKUK GRUBU

a) Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası

b) Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri ve Şahsın Hukuku)

c) İdare Hukuku

d) İdari Yargı

e) Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)

B) İKTİSAT GRUBU

a) Mikro İktisat

b) Makro İktisat

c) Uluslararası İktisat

d) Türkiye Ekonomisi

C) MALİYE GRUBU

a) Kamu Maliyesi

b) Maliye Politikası

c) Bütç

D) KAMU YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER GRUBU

a) Siyaset Bilimi

b) Siyasi Tarih

c) Türk Dış Politikası

E) (Ek bend: 11/10/2004 - 25610 S.R.G. Yön/4.mad)

İŞLETME GRUBU

a) İşletme Temel Kavramlar

b) İşletme Yönetimi

c) Üretim-Pazarlama-Finans Yönetimi

Sözlü Sınavına çağrı

Madde 13 - Yazılı Sınav yapıldığı takdirde, bu Sınavdan en az 70 puan alan adaylara, sınav sonuçlarının ilanından itibaren onbeş gün içerisinde yapılacak Sözlü Sınavının yeri ve tarihi yazılı olarak bildirilir. Sadece Sözlü Sınav yapılması halinde, belirlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı puan türüne göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil) Sözlü Sınava çağrılır.

Sözlü Sınav Komisyonunun kurulması

Madde 14 - Sözlü Sınavı Komisyonu, Müsteşarın veya görevlendireceği bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında; Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürler, Başbakan Başmüşavirleri, Başbakan Müşavirleri, Başbakanlık Müşavirleri, Genel Müdür Yardımcıları, Ana Hizmet Birim Başkanları, Daire Başkanları ve Başbakanlık Uzmanları arasından seçilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden teşekkül eder. Gerek görüldüğünde en çok iki üye yüksek öğrenim kurumları öğretim elemanları arasından seçilir. Ayrıca, Kurum içinden iki yedek üye tespit edilir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Komisyona katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sırasına göre Komisyona katılırlar.

Sözlü Sınavı

Madde 15 - Sözlü Sınavında, adayların Yazılı Sınav konuları ile birlikte Başbakanlık hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak, Komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması Sözlü Sınavı sonucunu gösterir ve bir tutanakla tespit edilir. Sözlü Sınavında başarılı sayılabilmek için her bir üyeden yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak kaydı ile ortalamanın en az yetmiş puan olması gerekir. (Ek cümle: 11/10/2004 - 25610 S.R.G. Yön/6.mad) Sözlü sınavında adayların; sınav konuları ve mezun olduğu bölüm ile birlikte Başbakanlığın faaliyet alanı ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Başbakanlık Uzmanlığına uygunluğu değerlendirilir.

Sözlü Sınavı Komisyonu; Yazılı Sınav yapıldığı takdirde Yazılı ve Sözlü Sınavı sonucunda alınan notların aritmetik ortalamasını, yazılı sınav yapılmadığı takdirde Sözlü Sınavı sonucunu esas alarak kazananların listesini belirler. (Değişik cümle: 11/10/2004 - 25610 S.R.G. Yön/6.mad) Giriş Sınavını kazananların listesi sözlü sınavını takip eden yedi gün içerisinde, alınacak uzman yardımcısı sayısını aşmamak kaydıyla, Kurumda ve web sitesinde ilân edilir, gerek görüldüğünde, alınacak uzman yardımcısı sayısının 1/5'inden fazla olmamak kaydıyla yedek liste de belirlenebilir.

(Ek fıkra: 11/10/2004 - 25610 S.R.G. Yön/6.mad) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Asil listedeki adaylardan atama olmadığı takdirde, atama yapılmayan kadrolara, yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilecektir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Uzman Yardımcılığına atanma

Madde 16 - Giriş Sınavını kazananlar Uzman Yardımcısı olarak atanırlar. Uzman Yardımcılığı döneminde askerlik tecil işlemleri Kurum tarafından yapılır

Görev, Yetki, Hak ve Sorumluluk

Görev ve yetkiler

Madde 32 - Uzmanlar ve Uzman Yardımcıları,

a) Devlet teşkilatının düzenli ve müessir bir şekilde işlemesini temin edecek prensiplerin geliştirilmesi, ekonomik, mali, sosyal ve kültürel alanlarda politika, strateji ve hedeflerin tespiti maksadıyla araştırma ve incelemeler yapmakla,

b) Başbakanlığın görev alanına giren konularda her türlü araştırma ve incelemede bulunmakla,

c) Başbakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamakla,

d) Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Müsteşar tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmakla, görevli ve yetkilidirler.

Sorumluluk

Madde 33 - Uzmanlar ve Uzman Yardımcıları, verilen görevlerin mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesinden dolayı, ilgili birim amirlerine karşı sorumludurlar.

Yurtdışında eğitim

Madde 34 - Uzmanlar ve Uzman Yardımcıları, Genel Müdürlük tarafından tespit edilecek programlar çerçevesinde, staj veya araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak veya yurtdışındaki üniversitelerden kabul belgesi almaları şartı ile akademik çalışma yapmak üzere yurtdışına gönderirler.

GEÇMİŞ SINAV İLANI (ÖRNEK)

BAŞBAKANLIK UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİS SINAVI DUYURUSU

Başbakanlık Merkez Teşkilatında çalıştırılmak ve Başbakanlık Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere onyedi (l7) adet Başbakanlık Uzman Yardımcılığı kadrosu için Başbakanlık Uzman Yardımcılığı Giriş ve Başbakanlık Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 6-7 Aralık 2006 tarihlerinde Giriş Sınavı yapılacaktır.

1 - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 10 - 11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP:95, 2-3 Temmuz 2005 ve l-2 Temmuz 2006 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP:95 veya KPSSP:97 puan türlerinden 85 ve üzerinde puan almak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak Başbakanlık Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olalar da giriş sınavına çağrılacaktır),

2 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak,

3 - Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

4 - Giriş Sınavının yapıldığı yılın ilk günü itibariyle otuz yaşını doldurmamış olmak,

5 - Bu sınava bir defadan fazla katılmamış olmak,

6 - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

7 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

8 - Süresi içinde başvurmak ve Giriş Sınavı için istenen belgeleri Kuruma vermiş bulunmak.

Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular, başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2 - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular için aşağıdaki belgelerle 3-l3 Kasım 2006 tarihleri (saat 09.30-17.00) arasında Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Başbakanlık Merkez Bina Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta yolu ile başvurulması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

a) http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden temin edilip açık ve eksiksiz doldurulacak iş Talep Formu,

b) 4,5x6 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf,

c) KPSS Sonuç Belgesi,

d) Nüfus Cüzdanı sureti

3 - SINAVA GİRİŞ

Giriş sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 14 Kasım 2006 tarihinden itibaren http://www.basbakanlik.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu adaylar, sözlü sınava katılabilmek için, yukarıdaki belgelere ilave olarak aşağıdaki belgeleri 17-27 Kasım 2006 tarihleri (saat 9.30- 17.00) arasında Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne teslim edecekler ve kendilerine Sınav Giriş Belgesi verilecektir. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

1 - Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (Yabancı okul mezunları için denklik belgesi),

2 - Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile iş ve ikametgah adreslerinin de belirtildiği öz geçmişi (http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden temin edilebilecektir),

3 - Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

4 - Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınmış belgenin aslı,

5 - İkametgah Belgesi.

Giriş Sınavında başarılı olan adaylar, atama yapılmadan önce görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair resmi sağlık kurulu raporunu da teslim edeceklerdir.

4 - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, adayların; aşağıda belirtilen sınav konuları ve Başbakanlığın faaliyet alanı ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Başbakanlık Uzmanlığına uygunluğunun değerlendirildiği sözlü bir sınav olacaktır.

A) Hukuk Grubu

a. Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası,

b. Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri ve Şahsın Hukuku),

c. İdare Hukuku,

d. İdari Yargı,

e. Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)

B) İktisat Grubu

a. Mikro İktisat,

b. Makro İktisat,

c. Uluslararası İktisat,

d. Türkiye Ekonomisi

C) Maliye Grubu,

a. Kamu Maliyesi,

b. Maliye Politikası,

c. Bütçe

D) Kamu Yönetimi ve Uluslar arası İlişkiler Grubu .

a. Siyaset Bilimi,

b. Siyasi Tarih,

c. Türk Dış Politikası

E) İşletme Grubu

a. İşletme Temel Kavramlar

b. İşletme Yönetimi

c. Üretim-Pazarlama - Finans Yönetimi

5 - SINAV YERİ VE TARİHİ

Giriş Sınavı 6-7 Aralık 2006 tarihlerinde Başbakanlık Merkez Bina Bakanlıklar/Ankara adresinde yapılacaktır. Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar 6 Aralık 2006 tarihinde saat 10:00'da yukarıda belirtilen adreste giriş belgesi ve nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır .

6 - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için Sınav Komisyonu üyelerinin her birinden yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak kaydı ile ortalamanın en az yetmiş puan olması gerekir.

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilecektir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Gerek görüldüğünde, alınacak uzman yardımcısı sayısının 1/5'inden fazla olmamak kaydıyla yedek liste de belirlenebilir. Asil listedeki adaylardan atama olmadığı takdirde, atama yapılmayan kadrolara, yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilecektir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

Giriş sınavını kazananların listesi (asil ve yedek) sözlü sınavını takip eden yedi gün içerisinde Kurumda ve web sitesinde (www.basbakanlik.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmeleri halinde atamaları yapılır. Başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerinde olumsuz sicil ve mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkı saklıdır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kamuoyuna duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-Posta: bimer@basbakanlik.gov.tr

Telefon: (0312) 424 16 12

(0312) 424 16 13

(0312) 424 16 18

(0312) 424 00 34

Faks: (0312) 425 13 75

Adres: Başbakanlık Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Merkez Bina B/19 06640 Kızılay - ANKARA

www.basbakanlik.gov.tr

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Bu konuda yorum yapılmamış
Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Arkadaşına öner RSS Sitene Ekle

Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007

kpss adli hakimlik idari hakimlik kpss