Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol
{(adsshow.php|rekno=87)}

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.

PTT

 

TARİHÇE

1840:Posta Nezareti'nin kurulması

1855 :Telgraf Müdürlüğü'nün kurulması

1871 :Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü'nün birleştirilmesi

1901 :Havale (para transferi) işlemlerinin başlaması

1909 :Telefon hizmetleri ile kurumun PTT Nezaretine dönüştürülmesi

1939 :PTT Genel Müdürlüğü olarak Ulaştırma Bakanlığı'na bağlanması

1984 :Kamu İktisadi Kuruluşu statüsüne geçirilmesi

1995 :PTT'nin T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. olarak yeniden yapılandırılması,

Havale ve Posta Çeki İşlemlerinde Otomasyona Geçilmesi

1999 :Tahsilat İşlemlerinde Garanti Bankası (Körfezbank) ile işbirliğine gidilmesi

2000 :T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tüzel kişilik isminin değiştirilmesi 

2004 :PTTBank isminin tescili

İlk Posta Teşkilatı Tanzimat Fermanı ile yaşanan gelişmelerin sonucu olarak Osmanlı Devletinin tüm halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla Nezaret olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur.

İlk Postahane ise İstanbul'da Yeni Camii avlusunda Postahane-i Amire adı ile açılmış İlk memurlar Süleyman Ağa, tahsildar Sofyalı Ağyazar Türkçe dışında yazılmış gönderilerin adreslerini tercüme etmek üzere mütercim olarak atanmışlardır.

1843 yılında telgrafın icadını müteakip 11 yıl sonra ülkemizde de telgraf hizmeti başlamış, bu hizmeti disipline etmek üzere 1855 yılında ayrı bir Telgraf Müdürlüğü kurulmuştur.

TEFTİŞ

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne bağlı Başmüdürlüklerde görev yapan Teftiş Kurulu Kontrolörlerinin atanmalarını, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne bağlı Teftiş Kurulu Kontrolörlerinin atanmalarını, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

PTT : T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür : PTT Genel Müdürünü,

Teftiş Kurulu : PTT Teftiş Kurulunu,

Kurul Başkanı : PTT Teftiş Kurulu Başkanını,

Müfettiş : PTT Müfettişlerini,

Başmüdürlük : PTT Başmüdürlüklerini,

Başmüdür : Başmüdürlüklerin başındaki yetkili amiri,

Kontrolör : Teftiş Kurulunun genel yönetim ve denetimine bağlı olarak başmüdürlük kadrolarında bulunan, başmüdürlere bağlı iş yerlerinde teftiş, inceleme ve soruşturma işlerinde çalıştırılan Teftiş Kurulu Kontrolörlerini ifade eder.

Başmüdürlüklerde Çalıştırılacak Kontrolör Sayısı

Madde 5 - Başmüdürlüklerde çalıştırılacak kontrolörlerin sayıları, her başmüdürlük için Genel Müdürlükçe saptanır.

İKİNCİ BÖLÜM : Görev, Yetki, Sorumluluk ve Yükümlülükler

Teftiş Kurulunun Görevi

Madde 6 - Teftiş Kurulu Başkanlığı, başmüdürlüklere bağlı işyerlerinde Genel Müdürün emriyle, kontrolörlere teftiş ve inceleme yaptırır. Gerektiğinde ilgililer hakkında soruşturma açtırır.

Teftiş Kurulu Başkanlığı, teftiş, inceleme ve soruşturma emirlerini gereğine göre doğrudan veya başmüdürlük aracılığı ile kontrolörlere bildirir.

Teftiş Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri

Madde 7 - Teftiş Kurulu Başkanı;

a) Kontrolörlerin teftiş programlarını hazırlamak, Genel Müdürün onayını aldıktan sonra kontrolörlere duyurulmasını ve programın uygulanmasını sağlayıp, izlemek,

b) Kontrolörlerin çalışmalarını genel olarak kontrol etmek,

c) Kontrolör tarafından düzenlenen ve Teftiş Kuruluna gelen raporları inceletmek, esas ve yönteme ilişkin hata ile noksanlıkların giderilmesini ve tamamlanmasını sağlamak, işyerlerinin hizmetlerine ilişkin eleştiri, düşünce ve önerilerini Genel Müdüre sunmak, sonucunu izlemek,

d) Kontrolörlerin, en iyi biçimde yetişmelerini sağlamak için eşliğinde çalışacakları müfettişleri seçmek ve çalışma esaslarını saptamak,

e) Kontrolörleri, gereğine göre bağımsız, gereğine göre müfettiş veya diğer kontrolörlerle birlikte çalıştırmak, ile yükümlü ve yetkilidir.

Başmüdürlerin, Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Yönünden Görev ve Yetkileri

Madde 8 - Başmüdürler;

a) Kontrolörlere inceleme ve soruşturma yaptırmak,

b) Kontrolörlerin çalışma düzeni ve etkinliklerini kontrol etmek,

c) Kontrolörlerin aylık çalışma ve hesap çizelgelerini incelemek, işlemlerini tamamlamak,

d) Başmüdürlüklerine bağlı işyerlerinden teftiş programına alınması gerekli görülenler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına öneride bulunmak,

e) Kontrolörlerce yapılan inceleme ve soruşturma işleri hakkında, Teftiş Kurulu Başkanlığına her üç ayda bir örneğine uygun çalışma raporlarını göndermek, ile yükümlü ve yetkilidirler.

Görevlendirme

Madde 9 - Kontrolörler Teftiş Kurulu Başkanı veya başmüdürden aldıkları talimatla görev yaparlar. Başka bir makam tarafından kontrolörlere teftiş, inceleme ve soruşturma görevi verilemez. Kontrolörler aldıkları görevin sonuçlarını emri veren makama bildirirler.

Kontrolörlerin Görev ve Yetkileri

Madde 10 - Kontrolörler, başmüdürlükler ile bağlı işyerlerinde;

a) Hizmetlerin mevzuata ve emirlere uygun yürütülüp yürütülmediği, personelin görev ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği hususlarında; teftiş, inceleme ve soruşturma yaparak sonucu hakkında rapor düzenlemek,

b) İşlemlerini denetlediği personelin verim, bilgi ve yetenekleri hususunda bilgi edinmek, gerektiğinde haklarında "İnceleme Raporu" hazırlamak,

c) Hata ve noksanlıkların düzeltilmesi çarelerini araştırmak, raporlarında bu konulara ilişkin önerilere yer vermek,

d) İşletme çalışmalarının ekonomik gereklere uygun olarak, verimli ve akılcı bir düzende yürütülmesi yanında, Genel Müdürlük çalışma ilkelerinin iş yerlerinde benzer biçimde uygulamasını sağlamak,

e) Herhangi bir şekilde öğrendikleri, kanunlara ve mevzuata aykırı işlem ve davranışları başmüdürlüğe (gerektiğinde Genel Müdürlüğe) bildirmek, alacakları talimat üzerine soruşturma yapmak, soruşturma onayı almaya sürenin elverişli olmaması durumunda derhal soruşturmaya başlamak,

f) Teftiş, inceleme veya soruşturmaya başlamadan önce, görevlerinden izinli ayrılmış personelin, izinleri bitmeden görevlerine başlamaları iş bakımından zorunlu görüldüğü takdirde, durumu personelin en yakın birim amirine bildirmek,

g) Yetkili makamca verilecek emir üzerine diğer çalışmaları yapmak, ile görevli ve yetkilidirler.

Kontrolörlerin bu yetkileri kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda, kendilerine Teftiş Kurulu Başkanlığınca yazılı yetki verilmesiyle mümkündür.

Kontrolörlerin Sorumlulukları ve Uyacakları Hususlar

Madde 11 - Kontrolörler mevzuatta öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan, görevlerini noksansız ve zamanında yerine getirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

Kontrolörler bulundukları yerlerde, görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Yürütmeye müdahale edemezler. İnceledikleri belgeler üzerinde açıklama, ekleme ve düzeltme yapamazlar. Kuruluş personeli ile sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar dışında özel ilişki tesis edemezler. Teftiş edecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri nedeniyle edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kontrolörlüğe Giriş, Giriş Sınavı Koşulları ve Sınavlarla İlgili Diğer İşlemler

Kontrolörlüğe Giriş

Madde 15 - Kontrolör olabilmek için giriş sınavını kazanmak şarttır.

Sınavın açılmasına, Teftiş Kurulu Başkanının önerisi ve Genel Müdürün onayı ile karar verilir.

Kontrolörlük Giriş Sınavı Koşulları

Madde 16 - Giriş sınavına katılabilmek için;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Personel Yönetmeliği'nin Kuruluşta görev alacaklarda aradığı nitelikleri taşımak,

d) Sicil, karakter, sağlık durumu ve temsil yeteneği bakımından göreve alınmasına engel hali bulunmamak,

e) Askerliğini yapmış veya sınava girdiği tarihte erteletmiş olmak,

f) Sınavın açıldığı yılın başında 30 yaşını, Kuruluşta en az 3 yıl çalışmakta olanlar için 35 yaşını doldurmamış olmak,

g) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte ve Yüksek Okulları ile bunlara denkliği yetkili Makamlarca kabul edilen en az dört yıl süreli yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

h) Kontrolörlük giriş sınavına daha önce en çok bir defa katılmış olmak, gereklidir.

Giriş Sınavının İlanı

Madde 17 - Giriş sınavının açılış tarihi, yapılacağı yerler, giriş koşulları ve istenilecek belgeler, Türkiye genelinde günlük olarak yayımlanan tirajı yüksek 3 ayrı gazetede değişik tarihlerde ilan olunur.

İlanlar, sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır.

Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde belirlenir.

Giriş Sınavının Şekli ve Yerleri

Madde 18 - Bu Yönetmelikte aranan koşullara sahip adaylar, yazılı ve sözlü olmak üzere iki sınava tabi tutulurlar.

Genel Müdürlük Makamı, yazılı sınavı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırabilir.

Gerek görülmesi halinde, Genel Müdür onayı ile sınav sadece kurum içi personel arasında açılabilir. Bu durumda giriş sınavı ilanı kurum içi araçlarla yapılır:

Yazılı sınavda başarılı olmayanlar sözlü sınava alınmaz.

Giriş Sınavının Konuları

Madde 19 - Giriş sınavı aşağıda gösterilen konulardan yapılır:

a) Hukuk (Anayasa, Ceza, İdare, Medeni ve Borçlar Hukukunun Genel Esasları),

b) Ekonomi (Makro ve Mikro Ekonomi),

c) Maliye (Genel Maliye Teorisi ve Politikası, Türk Vergi Kanunlarının Esasları, Bütçe Tekniği),

d) Muhasebe (Genel Muhasebe, Bilanço Analizi).

Sınav Kurulu

Madde 20 - Giriş sınavını yapacak Sınav Kurulu; Teftiş Kurulu Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile Kurul Başkanının başkanlığında, Teftiş Kurulunda görevli müfettişler arasından seçilecek en az dört üyenin katılımıyla oluşur. Ayrıca iki yedek üye seçilir.

Sınav Notlarının Değerlendirilmesi ve Sınav Sonrası işlemler

Madde 21 - Giriş sınavlarındaki tam not; yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı ve sözlü sınavda ise tek olmak üzere 100'dür.

Yazılı sınavı başarmış sayılabilmek için yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 60 dan, ortalamasının da 70 den aşağı olmaması gerekir.

Yazılı sınavda başarılı olanlar Teftiş Kurulu Başkanlığınca bir yazı ile sözlü sınava davet edilir.

Sözlü sınavda 19 uncu maddede sayılan konulardan hazırlanan sorular sorulur. Ayrıca, adayların zeka, kavrama hızı, ifade yeteneği, hal ve hareketleri gibi kişisel özellikleri de göz önünde tutulur.

Giriş sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 70 den az olmaması gerekir. Giriş sınav notu, yazılı sınav ortalaması ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla olursa, giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde, sözlü sınav notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla belirlenir. Giriş sınavını kazananlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır.

Giriş sınavını kazananların atanmaları, sınav başarı sırasına göre yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kontrolörlerin Yetiştirilmesi

Kontrolörlerin Yetiştirilmesi

Madde 22 - Kontrolörlerin yetiştirilmesinde;

a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

b) Kuruluş mevzuatı ve genel mevzuatın kuruluşla ilgili yönleri ile PTT işletmeciliği konularında görgü ve mesleki bilgileri kazandırmak, teftiş, inceleme, soruşturma esas ve yöntemlerini, rapor yazma tekniğini öğretmek, bu konulardaki alışkanlık ve yeteneklerini geliştirmek,

c) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığını kazandırmak, amaçları güdülür.

Kontrolörlerin Yetiştirilme Programı

Madde 23 - Kontrolörlüğe atananlar aşağıdaki programa göre yetiştirilirler:

a) Birinci Dönem Çalışmaları; Teftiş Kurulu Başkanlığınca, kurul yetki alanına giren teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın öğretilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir ve süresi 2 aydır.

b) İkinci Dönem Çalışmaları; Kontrolörlerin yetişmeleri amacıyla müfettişler refakatinde yaptıkları teftiş, inceleme ve soruşturma çalışmalarından oluşur ve bu dönem 6 aylık bir süreyi kapsar.

Kontrolörler, refakatinde çalıştıkları müfettişin denetimi ve gözetimi altında görev yaparlar.

Grup başkanları programlarını, mevzuat ve uygulamasının, teftiş ve soruşturma yöntemlerinin yeteri derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygularlar.

c) Üçüncü Dönem Çalışmaları; birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitirenlerin yanında çalıştıkları müfettişlerin görüşleri de alınarak, Teftiş Kurulu Başkanlığınca, kontrolörlere 4 ay süreli olarak re'sen teftiş, inceleme ve soruşturma yapma yetkisi verilebilir.

Staj Döneminde Meslekten Çıkarılma

Madde 24 - Eğitim döneminin herhangi bir aşamasında başarılı olamayanlar ile refakat çalışmaları sonuçlarına ve almış oldukları sicil raporlarına göre başarı gösteremeyeceği anlaşılanlar veya tutum ve davranışları itibariyle bu görevi yapamayacak nitelikte görülenler, PTT Genel Müdürlüğü Unvan Yükselme Esasları gözetilmek suretiyle başka bir göreve atanırlar.

Kontrolörlüğe Atanma

Madde 25 - Kontrolörlerden, bir (1) yıllık süre içerisinde; tabi tutuldukları hizmet içi eğitimdeki başarı durumlarına, refakat çalışmaları ile re'sen yaptıkları, inceleme, soruşturma ve teftiş raporlarına göre durumları değerlendirilerek olumlu bulunanların, aşağıda gösterilen esaslar çerçevesinde kontrolör kadrolarına atamaları yapılır.

Kontrolörlerin atanmaları ihtiyacı olan başmüdürlüklerin durumuna göre Teftiş Kurulu Başkanlığınca karara bağlanır ve gerekli onay alınarak atanma işlemleri Personel Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilir.

Kontrolör Kıdemi

Madde 26 - Kontrolörlükte kıdem, sınavdaki başarı sırasına ve kontrolör olarak geçen hizmet süresine göre saptanır.

Görevden Ayrılan Kontrolörlerin Yeniden Göreve Başlama Koşulları

Madde 27 - Görevlerinden istifa suretiyle veya naklen ayrılan kontrolörlerin yeniden kabulleri, ayrı bulundukları süre içerisinde kanuni yönden hüküm giymemiş olmak, disiplin yönünden ise Ücret Kesilmesi ya da daha üst bir ceza almamış bulunmak koşuluyla PTT Genel Müdürlüğü Makamının onayına bağlıdır.

Kontrolörlük görevinden ayrıldıktan sonra yeniden kontrolörlüğe dönenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.

Kontrolörlük Güvencesi

Madde 28 - Kontrolörlük hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir özellik taşıdığından, kontrolörler kendi istekleri dışında veya ifa ettikleri hizmetlerin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki ve mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe, görevden alınamaz ve diğer idari görevlere atanamazlar.

Sıhhi, ahlaki veya mesleki gibi yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle ortaya konulması gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM : Kontrolörlerin Çalışma Esasları

Genel Esas

Madde 29 - Kontrolörler genel olarak, Teftiş Kurulu Başkanının gözetim ve denetimi altında, başmüdürlükleri tarafından, ayrı ayrı veya gruplar halinde çalıştırılır. Grup başkanı, gruptaki kontrolörlerin en kıdemlisi olur.

Aylık ve Ücretler

Madde 54 - Sözleşmeli statüde çalışan kontrolörlerin ücretleri, yürürlükteki mevzuata göre, görevin önem ve özelliği gözetilerek PTT Yönetim Kurulu'nca tespit edilir.

Harcırah

Madde 55 - Kontrolörlerin gündelik ve yol giderlerinin ödenmesinde 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak ödenecek gündelik miktarı, 399 sayılı KHK'nin 31 inci maddesi uyarınca her yıl PTT Yönetim Kurulunca belirlenir.

Kontrolörlerin Hak Edişleri

Madde 56 - Kontrolörler aylık, gündelik ve zorunlu giderlerini kredi cüzdanlarını göstererek PTT veznelerinden çekle alırlar.

Aylık tahakkuk etmedikçe alınamaz.

Gündelikler ile zorunlu giderler, bir ay içinde tahakkuk edecek tutarı geçmemek üzere, avans olarak çekilebilir.

Görev için alınmış olan avansın yol giderlerini ve o ay içinde tahakkuk edecek gündelikler tutarını geçip geçmediği, ayın son günü hesaplanarak, alınan paranın hak edilen miktardan fazla olduğu anlaşıldığı takdirde, fazla miktar bulunulan yer veznesine yatırılır.

Ayın son günü yolda geçirilmiş ise, bu işlem varış gününü izleyen ilk iş günü içinde yapılır. Bu durum dışında bir aydan diğer aya borç kalanı ve yıl sonlarında ne borç, ne alacak kalanı devredilemez.

GEÇMİŞ SINAV İLANI :

PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. PTT Genel Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere giriş sınavı ile 15 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

A)Sınav Tarihi: Yazılı sınav 16–17 Aralık 2006 (Cumartesi – Pazar)

B)Sınav Yeri: ANKARA

C)Sınava Katılma Şartları:

Sınava girecek adayların;

1) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak,

2) Karakter ve yaşam biçimi bakımından müfettişlik mesleğine alınmasına engel durumu olmamak,

3) Askerliğini yapmış veya sınava girdiği tarihte erteletmiş bulunmak,

4) Diğer resmi kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak ya da mecburi hizmet borcunu kabul etmiş olmak,

5) Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, akıl hastalığı ve vücut sakatlığı bulunmamak,

6) 01 Ocak 2006 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

7) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile ODTÜ, Boğaziçi, Hacettepe Üniversitelerinin İktisat, İşletme, İstatistik, İdari Bilimler ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden veya en az dört yıllık lisans eğitimi veren yerli ve yabancı benzeri fakülte ya da yüksek okullardan mezun olmak,

8) PTT Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına en çok ikinci defa katılıyor olmak.

9) KPSSP 40 puan türünden 80 ve üstü puan almış olmak ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı ilk 150 aday içerisinde bulunmak.(150. aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava katılabileceklerdir.)

(2) bentte belirtilen koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile belirlenir.

D)Sınav Başvurusu ve Sınav Giriş Belgesi:

Başvurular 08 Aralık 2006 Cuma günü mesai saati sonuna kadar PTT Genel Müdürlüğü-Teftiş Kurulu Başkanlığı-Ulus/Ankara adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. "PTT Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu" yukarıda belirtilen adresten alınmak veya www.ptt.gov.tr adresinden indirilmek suretiyle doldurulacaktır. Posta yolu ile yapılacak olan başvuruların 05 Aralık 2006 tarihinde APS ile gönderilmiş olması gerekmektedir. Eksik belge ve bilgi ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır. (Ayrıntılı bilgi 0312 3095150 no'lu telefondan da temin edilebilir)

Sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylar 13 Aralık 2006 tarihinde, ad-soyadı ve KPSS puanları belirtilmek suretiyle www.ptt.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.Sınava Giriş Şartlarını taşıyan adaylara “Sınava Giriş Belgesi” 13 Aralık 2006 tarihinden itibaren Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenerek elden verilecek, alınmayan “Sınava Giriş Belgesi” sınav günü sınav salonunda adaya verilecektir. Sınavda öncelikle bu belge ibraz edilecek, giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi de ayrıca bulundurulacaktır.

E) Sınav İçin İstenen Belgeler:

Sınava girmek isteyenler;

1) Sınav Başvuru formu.

2) Geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi aslı veya onaylı örneği. (Belge aslının ibrazı halinde suretleri Teftiş Kurulu Başkanlığınca onaylanabilecektir)

3) Yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya noterden onaylı sureti. (Belge aslının ibrazı halinde suretleri Teftiş Kurulu Başkanlığınca onaylanabilecektir.)

4)Nüfus cüzdanının noter tasdikli sureti. (Belge aslının ibrazı halinde suretleri Teftiş Kurulu Başkanlığınca onaylanabilecektir.)

5) 2 adet vesikalık fotoğraf.

6) Kendi el yazısı ile kısa özgeçmişi. (Doğum yeri, tarihi, ilk, orta ve yüksek öğrenim yaptığı okullar ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin ad ve adresleri, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı, askerlik ve sabıka durumu, baba ve ana adları ile bunların iş ve meslekleri belirtilir.)

F) Sınav Şekli Ve Konuları:

Sorular klasik sınav esasına göre hazırlanmıştır.

Sınav Konuları aşağıda belirtilmiştir.

1) Hukuk: a) Anayasa Hukuku, b) İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Kaza, İdari Teşkilat, c) Ceza Hukuku, (Genel Esaslar) d) Medeni Hukuk, (Aile Hukuku hariç) e) Ticaret Hukuku, (Genel Esaslar) f) Borçlar Hukuku, (Genel Esaslar) g) İcra İflas Hukuku (Genel Esaslar).

2) İktisat: a) İktisat Teorileri, b) İktisadi Düşünceler ve Doktrinler Tarihi, c) Para- Banka, Kredi ve Konjonktür, d) Milli Gelir, e) İşletme İktisadı.

3)Muhasebe: a) Genel Muhasebe, b) Bilanço Analizi ve Teknikleri.

4) Maliye: a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, b) Türk Vergi Sisteminin Esasları, c) Kamu Gelirleri, d) Bütçe Teknikleri, Genel, Katma, Özel ve Özerk Bütçeler.

5) Türkçe Kompozisyon.

6) Yabancı dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biri.

G) Değerlendirme:

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınamazlar.Yazılı sınavda başarılı olmak için yabancı dil hariç her sınav konusu (Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, Türkçe Kompozisyon) itibariyle 100 tam puan üzerinden 60 dan az olmamak üzere 5 grup ortalamasının 65 ve üzeri puan olması gerekmektedir.Yazılı sınavı kazanan adayların isimleri www.ptt.gov.tr internet adresinden duyurulacak, ayrıca sınav sonuçları ile yazılı sınavı kazanan adaylara sözlü sınav tarihi ve yeri haberleşme adreslerine posta ile bildirilecektir.

 

Sözlü sınavda adayların, hukuk, iktisat, maliye, muhasebe bilgilerinin yoklanması yanında zeka, kavrama ve ifade yetenekleri, davranış biçimleri gibi kişisel özellikleri ile sözlü sınav öncesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca aday hakkında yapılacak araştırma sonuçları da dikkate alınır.

GEÇMİŞ SINAV İLANI

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI İLE PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KADRO VE SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARI İÇİN

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 Kamu kurum ve kuruluşlarına ilk defa atanacak personelin seçme ve yerleştirme işlemleri, 03.05.2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” (bundan sonra Yönetmelik olarak adlandırılacaktır) ile düzenlenmiştir.

Yönetmelik, kamu görevlerine atanmanın sınav sonuçlarına göre yapılmasını öngörmüştür. “KPSS Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlüğünün Kadro ve Sözleşmeli Pozisyonları için Tercih Kılavuzu” (bundan böyle Kılavuz olarak geçecektir) bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu Kılavuzda yer alan kadro ve sözleşmeli pozisyonlara yapılacak atamalarda 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (2004-KPSS) sonuçları geçerli olacaktır.

1.2 Bu Kılavuz, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile PTT Genel Müdürlüğünün açıktan atama yapılacak kadro ve sözleşmeli pozisyonlarını, bunların kontenjanlarını ve bu kadro ve sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikleri kapsamaktadır.

Adaylar, bu Kılavuzda yer alan kadro ve sözleşmeli pozisyonlardan koşullarını karşıladıklarını, 15’i geçmemek üzere tercih sırasına koyacaklar ve tercihlerini sırasıyla, bu Kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’ye internet yoluyla bildireceklerdir.

1.3 2004-KPSS sonuçlarına göre kamu kurum veya kuruluşlarının kadrolarına veya sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirilen ve atanan adayların bu Kılavuzda yer alan kadro ve sözleşmeli pozisyonlardan tercih yapma hakları bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu adayların, bu Kılavuzdaki kadro ve sözleşmeli pozisyonlardan tercih yapmaları mümkün olmayacaktır. Ancak, daha önce yerleştirmesi yapılmış, fakat ataması yapılamamış olan adayların yapacağı işlem bu Kılavuzun “3.Tercihlerin Yapılması ile ilgili İşlemler” bölümünde açıklanmıştır.

2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER

2.1 Adayların bu Kılavuzdaki kadrolardan ve sözleşmeli pozisyonlardan koşullarını karşıladıklarını tercih edebilmeleri için 2004-KPSS’ye girmiş ve bu sınavdan ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

2.2 Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye gönderildiği tarihte, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihini ÖSYM’ye bildirdiği tarihte mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirme yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.

3. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Tercihler internet yoluyla yapılacaktır. Tercihlerin yapılması ile ilgili işlemler aşağıda sırasıyla açıklanmıştır.

3.1 ÖSYM’nin internet adresindeki (www.osym.gov.tr) ana sayfasına girerek tercih yapma hakkınız olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer tercih yapma hakkınız varsa, yerleştirme ücretini (5,00 YTL) 22 Şubat-01 Mart 2006 tarihleri arasında, bu Kılavuzun arka sayfasındaki bankanın şubelerinden birine yatırınız. Banka yetkilisine T.C. Kimlik Numaranızı vererek KPSS yerleştirme ücretini yatıracağınızı söylemeniz yeterli olacaktır. Eğer tercih yapma hakkınız yoksa bu Kılavuzun 3.9 maddesindeki açıklamalara göre hareket ediniz.

Nedeni ne olursa olsun bankaya yatırılan yerleştirme ücreti geri verilmez.

3.2 Yerleştirme ücretini bankaya yatırdıktan en az iki iş günü sonra tercihlerinizi internet yoluyla yapabileceksiniz. Bu nedenle, tercihlerinizi internetle yapabilmenin ilk günü 24 Şubat 2006 olacaktır.

3.3 Bu Kılavuzun ekinde yerleştirme yapılacak kadro ve sözleşmeli pozisyonların yer aldığı tablolar bulunmaktadır.

Tablo-1’de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2’de lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve sözleşmeli pozisyonlar yer almaktadır. Sınava girdiğiniz öğrenim düzeyindeki tablolardan tercihlerinizi yaparken kadro ve sözleşmeli pozisyonların yer aldığı tabloların “Aranan Niteliklerin Kodları” sütunundaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Ayrıca, bu Kılavuzdaki T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından düzenlenen “Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar” başlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları göz önünde tutmanız gerekir.

3.4 Tercih yapmak istediğiniz kadro ve sözleşmeli pozisyonları belirleyiniz ve sıraya koyunuz. Tercihlerinizi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kadroları ve PTT Genel Müdürlüğü sözleşmeli pozisyonları arasından isteklerinize göre karışık olarak yapabilirsiniz. Tercih hazırlığı yapmanız için bu Kılavuzdaki boş Tercih Listesinden yararlanabilirsiniz. Böyle bir hazırlık size tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacaktır. Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konmayacaktır. Sadece internetten yapılan tercihler geçerlidir.

3.5 Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolar ve sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler incelendiğinde pek çok kadro ve sözleşmeli pozisyonda yaş koşulu olduğunu göreceksiniz. Yaşın tespitinde sınava girilen tarih esas alınmaktadır. Tercihlerinizi yaparken sınava girilen tarih itibarıyla yaş koşulunu karşılayıp karşılamadığınızı göz önünde tutmanız gerekir.

3.6 Adaylar, sınava girdikleri öğrenim düzeyi ile ilgili tabloda (Tablo-1 veya Tablo-2) tercih edecekleri kadroları ve sözleşmeli pozisyonları tespit ettikten sonra bu kadro ve sözleşmeli pozisyonların hizasındaki nitelik kodlarını, bu Kılavuzda “Kadro ve Sözleşmeli Pozisyonlar için Aranan Nitelikler ve Bu Niteliklerin Kodları” tablosunda bulmalı, bu nitelikleri mutlaka dikkatle incelemelidirler.

3.7 Tercihlerinizi ÖSYM’ye gönderebilmeniz için internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin adresine giriniz ve buradan KPSS tercih işlemleri alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı giriniz. En az iki iş günü önce yerleştirme ücretini bankaya yatırmamışsanız tercihlerinizi yapacağınız alan ekrana gelmeyecektir. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderilmesi son gününün 03 Mart 2006 olduğunun ve bunun için de yerleştirme ücretinin en geç 01 Mart 2006 tarihinde mesai bitimine kadar yatırılmış olmasının zorunlu olduğunu unutmayınız.

3.8 T.C. Kimlik Numaranızı internete girdikten sonra ÖSYM kayıtlarındaki size ait bilgiler ekrana gelecektir. Bu bilgileri dikkatle inceleyiniz. Bu bilgilerden doğum tarihi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ve adres bilgilerinde bir değiştirme yapmak istiyorsanız bunları internet ekranında yapabileceksiniz. Mezun olunan program/alan bilgisinde bir değişiklik yapacaksanız bu Kılavuzdaki Tablo-3A veya Tablo-3B’deki kodları kullanmanız gerekir. Öğrenim düzeyi, sınava girilen düzey olduğu için bu alanda değişiklik yapmak mümkün olmayacaktır. Ekranda mezuniyet tarihinizin gün, ay ve yıl olarak girilmesi için boş bir alan bulunacaktır. Bu alanı doldurmanız zorunludur.

3.9 Ekranda adayların 2004-KPSS sonuçlarına göre yerleşme durumları da belirtilmiş olacaktır. 2004-KPSS sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına Merkezimizce yerleştirilen ve ataması yapılan adayların tercih yapma hakları bulunmamaktadır. Yerleştirildiği halde kamu kurum ve kuruluşlarınca ataması yapılmayan adayların çoğunluğunun atanamama durumları ilgili kurumlarca Merkezimize bildirilmiş durumdadır. Merkezimizde atanamadığına dair bir bilgi bulunmayan adayların bu Kılavuzdan tercih yapmaları mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, bu adaylar ekranda tercih listesine ulaşamayacaklardır.

ÖSYM’ce daha önce yerleştirildiği halde internette tercih hakkının olmadığı bilgisi bulunan adayların, tercih yapabilmeleri için yerleştirildikleri kurumdan atanmadıklarına ilişkin alacakları resmi bir belgeyi bu Kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe Örneği” ekinde ÖSYM’ye faksla göndermeleri veya elden teslim etmeleri ve yerleştirme ücretini bankaya yatırmaları gerekmektedir. Bu belge ÖSYM’ye ulaşmadığı veya ÖSYM’ce kabul edilmediği takdirde bu adayların tercih yapma hakları olmayacaktır.

Gönderilen resmi belge ÖSYM’ce kabul edilmediği takdirde bu adaylar yerleştirme ücretini yatırmış olsalar bile kendilerine bu ücret geri ödenmeyecektir. Kurumlardan alınacak resmi belgenin ÖSYM’ye gönderileceği faks numarası 0-312-266 46 74’tür.

3.10 Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye gönderebilmeniz için aşağıdaki yolu izleyiniz: Daha önce hazırlamış olduğunuz tercih listenizdeki kadro ve sözleşmeli pozisyon kodlarını ekrandaki ilgili alana giriniz. Tercihlerinizin doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. ÖSYM’ye gönderilen bu bilgilerde sonradan değişiklik yapmak mümkün olmayacaktır.

Bu Kılavuzda yer alan kadro ve sözleşmeli pozisyonlardan tercihlerinizi kolaylıkla yapabilmeniz için yukarıda yazılı olan işlemler Çizim 1’de şematik olarak gösterilmiştir.

4. ÖSYM TARAFINDAN YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

4.1 Bu Kılavuzda yer alan kadro ve sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından bilgisayarla merkezi olarak yapılacaktır.

4.2 Yerleştirme işlemlerinde lisans mezunları için KPSSP3, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanları kullanılacaktır.

4.3 Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

4.4 Yerleştirme yapılırken Merkezimizce cinsiyet, yaş, mezun olunan program/alan ve mezuniyet tarihi ile kadro ve sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

4.5 Yerleştirmede adayların internet yoluyla gerçekleştirdikleri değişiklikleri de içeren ÖSYM kayıtlarındaki bilgiler esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

4.6 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.

5. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yerleştirme işlemlerine giren her adaya KPSS Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile PTT Genel Müdürlüğünün Kadro ve Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuç Belgesi gönderilecektir. Bu belgede adayların herhangi bir kadroya veya sözleşmeli pozisyona yerleşip yerleşmedikleri, yerleşmişlerse yerleştikleri kamu kurum ve kuruluşunun adı, yerleştirildiği kadro veya sözleşmeli pozisyon kodu ve adı, kaçıncı tercihine erleştirildiği ve yerleştirmede esas alınan puan yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinin sonuçları, aynı zamanda ÖSYM’nin internet sayfasından da öğrenilebilecektir.

6. KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ KADRO VE SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARINA ATANMA

6.1 ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve sözleşmeli pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır.

6.2 Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

7. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR

KPSS'de yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

8. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME VE BELGE ÇIKARMA İSTEKLERİ

Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, bu sonuçların internet yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 30 gün içinde bu Kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe Örneği”ni kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konabilmesi için, dilekçeye ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6032068-5001 numaralı hesabına 5,00 TL’nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir. Adaylar, Yerleştirme Sonuç Belgelerinin yenisini çıkarmak için de yukarıdaki hesaba 3,50 YTL yatıracaklardır.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI İLE PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KADRO VE SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARINA BAŞVURU GENEL ŞARTLARI VE DİĞER HUSUSLAR

Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına yerleştirilmek için yapacağınız başvurularda uyulması gereken genel şartları aşağıdadır. Tercihlerinizi yapmadan önce aşağıdaki şartları dikkatle okumanız son derece önemlidir.

1. BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının girilen sınav tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.).

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

5) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan askerlik şartını taşımak (Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için askerlik şartı aranmamış ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak).

6) Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.).

Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

7) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2. DİĞER HUSUSLAR

Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

1. Adayların, tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; askerlik durumunu gösterir belge vb. diğer belgelere başvuru tarihi (Başvuru Formunun ilgili Makamlara teslim edildiği tarih) itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.

2. Adayların tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde birden fazla öğrenim alanı veya programı belirtilmiş ise, bunların sadece birinden mezun olmuş bulunmaları yeterlidir.

3. Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlar için aranan yaş şartının hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

Örnek1:

Sınav tarihinin 10.07.2004 olduğu göz önüne alındığında, doğum tarihi 10.07.1980 olan bir aday 24 yaşında olup, 25 yaşından gün almamıştır.

Bu durumda, “Sınav tarihi itibariyle 25 yaşından gün almamış olmak” şartı aranan bir kadroyu, 10.07.1980 ve daha sonraki doğumlular tercih edebileceklerdir.

Örnek2:

Sınav tarihinin 10.07.2004 olduğu göz önüne alındığında, doğum tarihi 10.07.1975 olan bir aday 29 yaşında olup, 30 yaşından gün almamıştır. Bu durumda, “Sınav tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak” şartı aranan bir kadroyu, 10.07.1975 ve daha sonraki doğumlular tercih edebileceklerdir.

ÖZÜRLÜ ADAYLARIN DİKKATİNE:

Özürlü statüsündeki adayların, kamu kurum ve kuruluşların bu kılavuzda yer alan kadro veya pozisyonlarını tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde yerleştirilmeleri mümkün bulunmakla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanun’un 53 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği hazırlanan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte özürlü memur istihdamı ayrıca düzenlenmiş olup, buna göre kamu kurum ve kuruluşları toplam dolu kadro sayılarının (taşra teşkilatı dâhil) %3’ü oranında özürlü çalıştırmak zorunda olduklarından, bu suretle istihdam edilecek özürlüler için özürlü açığı bulunduğu sürece her yılın Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos, Ekim-Kasım dönemlerinden bir veya bir kaçında kurumsal bazda ayrı bir sınav uygulaması yapılmaktadır.

Memur olmak isteyen özürlü vatandaşların; özürlü kontenjanı çerçevesinde Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte belirtilen prosedür çerçevesinde ilan edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolara atanabilmeleri için bu kurum ve kuruluşlara başvurmaları ve ilgili kurum veya kuruluşlarca yapılacak sınavlarda başarılı olmaları halinde memur olarak istihdam edilmeleri de mümkün olabilecektir.

TABLO-1 VE TABLO-2’DE YER ALAN BAŞLICA KISALTMALAR

S : Sözleşmeli Personel

SH : Sağlık Hizmetleri

TH : Teknik Hizmetler

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 06101

Ulus / ANKARA

Tel: +90 312 560 50 00

Faks: +90 312 3095144-45

E-posta : info@ptt.gov.tr

www.ptt.gov.tr

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Bu konuda yorum yapılmamış
Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Arkadaşına öner RSS Sitene Ekle

Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007

kpss adli hakimlik idari hakimlik kpss