Memur Kurumlar Ders Notları Haberler Anketler Tarihçe Kitap - Yayınevi Forum İlanlar Dosya İndir Araçlar İletişim Sınav Salonu
Google Grupları
İş İlanlarına abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et
Kullanıcı

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol
{(adsshow.php|rekno=87)}

KPSS İle İlgili Tüm Gelişme ve Haberler İçin Facebook Sayfamızı Beğeniniz.

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET

KOMUTANLIKLARINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ

YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının Karargâhları ile bağlı birlik, kurum ve kuruluşlarında görevli Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarının usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının Karargâhları ile bağlı birlik, kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet memurlarını kapsar.

(2) Aday memurlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

b) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilen illerin gruplarını,

c) Kurum: Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının karargâhları ile bağlı birlik, kurum ve kuruluşlarını,

ç) Yer değiştirme suretiyle atama: Aynı kurumda çalışan memurların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

d) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken asgari süreyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Esaslar

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Yer değiştirme suretiyle atamalarda esas alınacak temel ilkeler şunlardır;

a) Bu Yönetmelik kapsamındaki Devlet memurları için hizmet alanlarındaki görevin sürekliliği esastır.

b) Yer değiştirme sureti ile atamalarda, atanmak istenilen hizmet bölgesi ve alanındaki kadro imkânları ile ayrılmak istenen yerdeki hizmet ihtiyacı öncelikle dikkate alınır.

c) Kurumun hizmet ihtiyacı nedeniyle hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerine bakılmaksızın belirli bir süre görev yapmak üzere sürekli görevle atama yapılabilir.

ç) Hizmet ihtiyacı nedeniyle yapılacak atamalarda, görevin özelliğine göre hizmet bölgeleri ve alanları arasında memurların adil ve dengeli dağılımının sağlanması esastır.

d) Atama isteklerinin değerlendirilmesinde birlik komutanı veya kurum amirlerinin görüşleri de dikkate alınır.

e) Atanacak memurun asaletinin onaylanmış olması gerekir.

Bölgelerdeki zorunlu çalışma süreleri

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki memurların atanma istekleri; birinci hizmet bölgesinde dört yıl, ikinci hizmet bölgesinde üç yıl, üçüncü hizmet bölgesinde ise iki yıllık zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan dikkate alınmaz.

(2) Özürlü Devlet memuru olarak göreve alınan personel, adaylık süresinin sona ermiş olması kaydıyla, birinci fıkrada belirtilen zorunlu çalışma sürelerine tabi değildir.

İstek üzerine daha alt hizmet bölgesine atanma

MADDE 7 – (1) Memurlar, istekleri ve kurumlarının uygun görmesi üzerine bulundukları hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgesine atanabilirler. Bu takdirde alt hizmet bölgesinde geçen hizmet süreleri ayrıldıkları bölge hizmetinden sayılır.

Atama dönemleri

MADDE 8 – (1) Yer değiştirme suretiyle atamalar 9, 10 ve 11 inci maddelerde yer verilen nedenler hariç olmak üzere, her yıl Haziran - Eylül aylarını kapsayan dönemde yapılır.

Atamalarda göz önünde bulundurulacak hususlar

MADDE 9 – (1) Atamalarda aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

a) Atamalarda aile bütünlüğünün muhafaza edilmesi bakımından, eş ve sağlık durumları, ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak dikkate alınır.

b) Aynı kurumda çalışıp da atanma talebinde bulunan eşlerden ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.

c) Farklı kurumlarda çalışıp da atanma talebinde bulunan eşlerden unvan, kadro ve görev bakımından daha aşağıda bulunanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.

ç) Önceki görev yerinden disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle atamaya tabi tutulan memurların, eski görev yerlerine yeniden atanma istek ve teklifleri dikkate alınmaz.

d) Özürlü memurların atanmak istedikleri yerde boş kadro bulunması halinde kadroları ile birlikte atamaları yapılabilir.

e) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili yerlerce belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkânları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle gerçekleştirilir.

Hizmet gereği yapılacak yer değiştirmeler

MADDE 10 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerine bakılmaksızın, hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atama yapılır.

a) Haklarında yapılan adli ve idari bir soruşturma sonucuna göre o yerde kalmalarında sakınca görülenler,

b) Sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğu tespit edilmiş olanlar.

(2) İdari teşkilatlanmadaki değişikliklere bağlı olarak kadroların iptali durumunda kazanılmış hak aylığı derecesiyle öncelikle aynı il içerisindeki benzer bir kadroya, bunun mümkün olmaması halinde diğer illerdeki benzer kadrolara atanma yapılır. Bu şekilde yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalarda, durumuna uygun boş kadro bulunması halinde personelin isteği dikkate alınır.

İsteğe bağlı yer değiştirmeler

MADDE 11 – (1) Aşağıda belirtilen öncelik sırası esas alınarak, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama;

a) Sağlık Durumu: Memurun sağlık durumuna dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin, bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağını ya da tam teşekküllü hastane bulunan bir yerde oturma zorunluluğu bulunduğunu, tam teşekküllü resmi hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde,

b) Eş Durumu: Memurun eş durumuna dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını, görev yeri belgesi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile belgelendirmesi halinde,

yapılabilir.

(2) İlk defa Devlet memurluğuna atananlardan kuruma son başvuru tarihinden sonra veya görevde yükselme ve unvan değişikliği ile atananlardan yerleştirmeye esas tercihlerin yapıldığı son başvuru tarihinden sonra birinci fıkrada belirtilen özür halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerde münhal kadro bulunması kaydıyla, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki süreleri tamamlamadan durumlarına uygun yere atanabilirler. Başvuru ya da tercihlerini eşinin görev yaptığı garnizon dışındaki bir yer için yapanların atanma istekleri değerlendirmeye alınmaz.

(3) Eğitim Durumu: Memurun eğitim durumuna dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; durumunu belgelendirmesi şartıyla mevcut tahsil seviyesinin üzerinde en az ön lisans düzeyinde eğitim görmek üzere sınavı kazanmış olması gerekir. Bu durumda eğitim-öğretim yapılacak yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu bölgeye sınıf ve unvanına uygun kadro bulunması halinde ataması yapılabilir. Ancak bölgelerdeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan, bu istek dikkate alınmaz.

Olağanüstü hallerde yer değiştirmeler

MADDE 12 – (1) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, afet ve diğer olağanüstü hallerde, ihtiyacı karşılamak amacıyla, herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir.

Bölge hizmetinden sayılacak süreler

MADDE 13 – (1) Bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir:

a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekâlet ile ya da aynı Kanunun ek 2 nci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı,

ç) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

d) Hizmet İçi Eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen süreler, memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer bentlerde belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler

MADDE 14 – (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 inci maddesinin 1-4 üncü fıkraları uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin İşlemler

Başvurma şekli

MADDE 15 – (1) Atama isteğinde bulunan memur, atanma istek nedenini ve nereye atanmak istediğini bildirir bir dilekçe ile ilk amirine müracaat eder. Dilekçeye atanma isteğine neden olan belgeler eklenir. Birlik komutanı veya kurum amiri ilgili memurun atanması konusundaki açık düşüncesini de belirtir bir yazı ile dilekçeyi silsileler yoluyla atamaya yetkili makama gönderir.

Yer değiştirme suretiyle atama yetkisi

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki Devlet memurlarının atama ve nakil yetkisi Millî Savunma Bakanına aittir. Millî Savunma Bakanı bu yetkisini;

a) Birinci ve ikinci derecelerde istihdam edilen Devlet memurları için;

1) Millî Savunma Bakanlığında; Müsteşarına,

2) Genelkurmay Başkanlığında; Genelkurmay Personel Başkanına,

3) Kuvvet komutanlıklarında; Kuvvet Komutanı veya Kuvvet Kurmay Başkanına,

b) Üç ila on beşinci derecelerde istihdam edilen Devlet memurları için;

1) Millî Savunma Bakanlığında; Müsteşar İdari Yardımcısına,

2) Genelkurmay Başkanlığında; Genelkurmay Personel Başkanına,

3) Kuvvet komutanlıklarında; Kuvvet Personel Başkanına,

devredebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.


EK-1

 

HİZMET BÖLGELERİ CETVELİ

I. BÖLGE
II. BÖLGE
III. BÖLGE
1.ADANA
43.MUĞLA
1. ADIYAMAN
1. HAKKARİ
2.AFYON
44.NEVŞEHİR
2. AĞRI
2.SİİRT
3.AKSARAY
45.NİĞDE
3. ARDAHAN
3.ŞIRNAK
4.AMASYA
46.ORDU
4.ARTVİN
4.TUNCELİ
5.ANKARA
47.OSMANİYE
5.BATMAN
 
6.ANTALYA
48.RİZE
6.BAYBURT
 
7.AYDIN
49.SAKARYA
7.BİNGÖL
 
8.BALIKESİR
50.SAMSUN
8.BİTLİS
 
9.BARTIN
51.SİNOP
9.ERZİNCAN
 
10.BİLECİK
52.SİVAS
10.GÜMÜŞHANE
 
11.BOLU
53.TEKİRDAĞ
11.IĞDIR
 
12.BURDUR
54.TOKAT
12.KARS
 
13.BURSA
55.TRABZON
13.KİLİS
 
14.ÇANAKKALE
56.UŞAK
14.MARDİN
 
15.ÇANKIRI
57.YALOVA
15.MUŞ
 
16.ÇORUM
58.YOZGAT
16.ŞANLIURFA
 
17.DENİZLİ
59.ZONGULDAK
17.VAN
 
18.DİYARBAKIR
60.DÜZCE
 
 
19.EDİRNE
 
 
 
20.ELAZIĞ
 
 
 
21.ERZURUM
 
 
 
22.ESKİŞEHİR
 
 
 
23.GAZİANTEP
 
 
 
24.GİRESUN
 
 
 
25.HATAY
 
 
 
26.ISPARTA
 
 
 
27.İÇEL
 
 
 
28.İSTANBUL
 
 
 
29.İZMİR
 
 
 
30.K.MARAŞ
 
 
 
31.KARABÜK
 
 
 
32.KARAMAN
 
 
 
33.KASTAMONU
 
 
 
34.KAYSERİ
 
 
 
35.KIRIKKALE
 
 
 
36.KIRKLARELİ
 
 
 
37.KIRŞEHİR
 
 
 
38.KOCAELİ

39.Konya
40. Kütahya
41.Malatya
42. Manisa

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Yorumlar Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Bu konuda yorum yapılmamış
Yorum eklemek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.
Arkadaşına öner RSS Sitene Ekle

Tüm haklar saklıdır © KPSS.com.tr 2007

kpss adli hakimlik idari hakimlik kpss